De arend en zijn broedsel

Onlangs ontving ik een aantal mails van DJK waarin hij het beeld van de arend uit Deuteronomium 32:11-12 aanhaalt om zijn leringen en die van VDB kracht bij te zetten. Helaas verdraait hij de leer aangaande de arend, want hetgeen hij schetst klopt niet met de natuur en ook niet met het werk des Geestes.

Arend

Zijn visie luidt: “Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Deze arend wekt haar nest op met aas in zijn bek, waarmee hij z’n uitgehongerde jong uit haar nest wil lokken. Het jong grijpt naar het aas dat hij voor zich ziet, en valt uit zijn nest, waarop de arend zijn jong opvangt op zijn grote vlerken. Zie daar hoe God de Vader een verkoren zondaar opwekt uit zijn geestelijk nest van het diensthuis der zonden. De zondaar doet een laatste noodschreeuw tot Jezus, en valt in de armen van de Heere Jezus. Hierover heeft Maarten Luther gezegd: “Ik ben door het Evangelie aan de wet gestorven.”

Het beeld uit de natuur luidt: De arend wekt zijn broedsel op, dat wil zeggen dat hij zijn jongen op de bestemde tijd uit hun vertrouwde nest, waar ze zich veilig voelen, werkt. Hij gaat daarbij niet zo voorzichtig te werk. De arend begint het nest te vernielen door de takken etc. los te trekken, daarna duwt hij de jongen over de rand van het nest zodat ze gedwongen worden om te vliegen, want de nesten zijn bijna altijd op hoge plaatsen op rotsen of in bomen gebouwd. De jonge arenden hebben nog nooit gevlogen, maar moeten nu hun vleugels gebruiken. Als de moederarend ziet dat de kleine het niet redt, dan zweeft zij onder het jong, spreidt haar grote vleugels uit en vangt het jong op haar rug op. Daarna vliegt ze omhoog en laat de kleine weer vallen, net zo lang totdat de jonge arend zelf kan vliegen.

De Schriftuurlijke leer aangaande de arend luidt: Een arend gaat zijn jongen leren vliegen. Weet u dan wat de arend doet? Hij werpt ze uit het nest zo de diepte in. Dat jong zou te pletter slaan op de rotsen. En ja, dan komt de arend en duikt onder het jong en vangt het op. Kijk dat doet nu de Heere ook geestelijk door Woord en Geest. Je wordt overboord geworpen en moet de dood in. De Heere doodt en Hij maakt levend. En dan komt Christus Die Zich heeft vernederd tot in de diepten van de God verlatendheid. Die Zichzelf vernietigd heeft. Zie Ik kom o HEERE om Uw wil te doen. En dat voor een volk van goddelozen en doorbrengers, voor een volk dat zichzelf alleen maar leert kennen als zonde. Als je zo vanuit de hoogte naar beneden wordt geworpen dan wordt je adem afgesneden, dan ben je uitgewerkt. Dan ben je het met God eens geworden. Heere, gedenk mijner. Kijk, en op dat plekje moet een mensenkind terechtkomen. Gods volk komt geestelijk in de dood terecht en krijgt de hand op de mond. Een uitgewerkte zondaar ben je dan geworden die alleen nog het oordeel billijken kan. In die weg komt Christus Zich te openbaren: "Ziet hier ben Ik". "Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven." Ja, Hij komt door gesloten hartedeuren heen, in dat stenen, goddeloze, hart. Als Hij spreekt dan is het er, als Hij gebiedt dan staat het er. En hij reisde zijn weg met blijdschap.

Dat is wel wat anders dan de nestleer die DJK beschrijft. De arend gaat in de natuur helemaal niet lokkend te werk zoals hij dat beschrijft, maar hij vernielt het nest en werpt zijn jongen over de rand. Kijk dat is nu het grote verschil tussen de leer der Schrift en zijn leer. Hij, en in zijn kielzog VDB of omgekeerd, preekt de leer van de naar aas grijpende jonge arend, en de Schrift leert een ten dode opgeschreven arend die gegrepen wordt. Het arendjong wordt uit het nest geworpen de dood tegemoet in de beleving, met het doel ten leven (Gal. 2:19). Hij preekt de leer van "zalig worden die treuren" en de Schrift leert "zalig zijn die treuren". Dat is de droefheid naar God. Die het vat die vatte het, en die het geestelijk vat is met Christus verbonden door het ware zaligmakende geloof. VDB kan het onmogelijk met het overgenomen stuk van ds. K. Veldman (Balkanzendingsdag 2010) eens zijn, want die leert dat de deuren dicht gaan en dat Christus Zich dan komt te openbaren.

Ik raad u aan eens een preek van ds W.J. Teunissen te beluisteren over deze tekst:

http://www.hetgekrookteriet.com/Audiopreken/Audiopreken_inhoud.html

Zie verder:

http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/Droefheid_naar_God.html

De Heere geve waarheid in het binnenste.

M.G. van der Hoeven