De 'coming out' van ds. D. Burggraaf (HHK)

Op 29 april jl. stond er een schokkend artikel in het RD van de hand van een emeritus predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), ds. D. Burggraaf, waarin hij bepleit om het stilzwijgen rond homoseksualiteit te doorbreken. Helaas op dit moment van de zijde van het Breed Moderamen van de HHK geen heilige verontwaardiging over dit goddeloze artikel met ook nog een misbruiken van de tekst “het is niet goed dat de mens alleen zij”. Deze man dient per direct uit zijn ambt te worden ontheven. Het Bijbels getuigenis van ds. A.T. van Andel werd wel direct neergesabeld toen het in de pers kwam, en de rillingen liepen ds. R. van Kooten over de rug (ik vraag me af of dat nu ook het geval is?). En nu? We horen tot op heden niets. Ik vind het werkelijk verbijsterend.

Het artikel kunt u lezen door op de link te klikken.

In moderne termen noemt men dit een ‘coming out’. Enige tijd geleden heb ik in een ander bericht al gewezen op kandidaat Kommerie die leert dat men met een homofiele geaardheid ambtsdrager moet kunnen zijn. Tot op de dag van vandaag heeft deze kandidaat preekbevoegdheid, en is hij tevens beroepbaar. Er zijn er meer die deze homovisie aanhangen en die op de kansels staan. Nu lezen we dit van ds. Burggraaf. Het RD wordt als podium gebruikt om dit soort goddeloze taal te verspreiden. Het is een ordinaire homokrant geworden, vergelijkbaar met de gay krant van het COC, en dan met een sausje van een meditatie op pagina 2 erom heen.

Het is werkelijk schokkend wat hij schrijft, en al helemaal met de volgende woorden: “Achtergesteld, afgekeurd, weggestopt, besmeurd, verguisd, verminkt en vermoord vanwege iets waar ze zelf niets aan konden doen. Niet aangeleerd, niet aangetrokken of aangedaan, maar zo geboren. Niet voor even, maar voor het leven.” Waar leert Gods Woord dat men niets kan doen aan het zijn van homo? Er zijn er straks die zeggen dat ze als pedofiel geboren zijn en daar niets aan kunnen doen. Dat zal dan wel het volgende station zijn? Alle zonden, ook die van homofilie, zijn vijandschap tegen God. Waar leert de Bijbel dat we kunnen zeggen tegen God in het gericht: "Ik kon er niets aan doen, want ik ben zo geboren?" Hij zegt tegelijk dat hij het voor het leven is, dus leert hij dat bekering onmogelijk is van deze zonde. Dat druist ook in tegen 1 Korinthe 6:11, waar de apostel Paulus door de Heilige Geest zegt: "En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest onzes Gods". En dan gaat het niet alleen over homofilie zoals hij in vers 10 beschrijft. Wellicht dat tegengeworpen wordt dat hier door de apostel de praxis wordt benoemd en niet de geaardheid zoals wel wordt gezegd. Tegenwoordig wordt onderscheid gemaakt tussen lusten en de praxis, tussen gedachten en de daad. De Heere Jezus leert echter dat wie reeds een vrouw aanziet om te begeren al overspel heeft gedaan. Dat geldt ook voor homofiele gevoelens.

We leven ook in een tijd die beschreven wordt door de profeet Jesaja in het derde hoofdstuk, waar staat in vers 9: "Het gelaat huns aangezichts getuigt tegen hen en hun zonden spreken zij vrijuit, gelijk Sodom; zij verbergen ze niet. Wee hunlieder ziel; want zij doen zichzelven kwaad." Als de Heilige Geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel dan komt inderdaad het schaamrood op de kaken, maar wel op een andere wijze zoals ds. Burggraaf over het schaamrood op de kaken spreekt. Dan komt een mens voor God in de schuld en schaam je je om je zonden vrijuit te spreken. Daarvan lees ik helaas niets het stuk waarin hij oproept om het stilzwijgen over homofilie te doorbreken. Dat stilzwijgen is allang doorbroken binnen de kerken van refo NL, dus zijn pleidooi is wat dat betreft mosterd na de maaltijd. Ook binnen de scholen, met de VGS voorop, wil men het stilzwijgen doorbreken. In de wereld is men begonnen, nu de kerken. De PKN is al om en enkele kleine kerkverbanden ook, de CGK is om en ook binnen de HHK mag men nog steeds kandidaat of predikant blijven als men dit soort homostandpunten uitdraagt. Het hele artikel ademt alleen maar horizontalisme uit, het gaat alleen maar om de mens. De ere Gods is niet in tel. In en in triest is dit door ds. Burggraaf geschreven stuk. We zijn allemaal een mens, geschapen in het beeld Gods. We zijn het allemaal kwijtgeraakt door onze val in Adam, niet als een lot maar als schuld. De tweede Adam heeft het alles hersteld door Zijn lijden en sterven en is opgewekt om de rechtvaardigmaking van de Zijnen. Als dat wordt toegepast aan onze ziel, midden in de verlorenheid van ons bestaan, dan wordt de oude mens gedood en de nieuwe mens in Christus opgewekt. Die nieuwe mens torst nog het lichaam der zonde, het lijk van de oude mens, met zich mee en doet hem klagen: Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam dezes doods. En toch aller zonden vijand geworden. En ook de jubel: Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Als we dat mogen kennen, dan gaat de hand op de mond als het over onze zonden gaat (geen vrijuit spreken van de zonden meer). Dan is er de binnenkamer waar we al onze zonden belijden voor de Heere, Die gaarne vergevende is.

We gaan steeds verder van Gods Woord vandaan binnen de HHK (daar beperk ik me nu even toe). Dat we mochten wenen tussen het voorhof en het altaar zoals Joël 2 beschrijft. Tegelijk ook hevig verontwaardigd te zijn vanwege al die gruwelen die steeds meer onder ons plaatsvinden en die God tergen. Het schaamrood mag wel op onze kaken staan. Wie weet God mocht Zich wenden en ons genadig zijn. Ik hoop dat u daar ook kennis aan heeft, en dat er dan ook gehandeld mag worden tot de eer van Gods Naam! Dat we door de Geest Gods gedreven mochten worden, om zonder aanziens des persoons te handelen door de liefde Gods die in onze harten is uitgestort door onze Heere Jezus Christus, Die het Lam Gods is, maar ook de Leeuw uit Juda's stam. Als het om de eer van Zijn Vader ging, dan zweeg Hij niet, dan veegde Hij ook het tempelplein schoon. Ook de apostel roept op om het boze uit ons midden weg te doen, want het is als een zuurdesem. (1 Korinthe 5)

Land, land, land, hoort des HEEREN Woord!

Het Breed Moderamen van de HHK is op de hoogte gebracht en verzocht om maatregelen te nemen en deze predikant uit zijn ambt te zetten en allen te weren die deze goddeloze standpunten aanhangen en ook preekbevoegdheid hebben.

Het vervolgartikel kunt u lezen via de volgende link.

M.G. van der Hoeven