De 'coming out' van ds. D. Burggraaf (HHK) - vervolgartikel

Afgelopen vrijdag werd ik gebeld door een journaliste van het Nederlands Dagblad (ND). Ze refereerde naar het artikel op deze site over de coming out van ds. Burggraaf. Er bleek al een kort artikel op de website van het ND aan gewijd te zijn, wat ik niet wist. Ze gaf aan ook contact met het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk te hebben gehad en dat die had aangegeven zich eind mei over de brief (lees mail) van mij te buigen. Dat staat in beide ND artikelen, waarvan het laatste artikel kennelijk ook in de gedrukte krant is verschenen. Overigens dankte ik de mevrouw hartelijk voor het bericht dat de brief in behandeling was genomen, want vanuit het moderamen heb ik tot op heden niets vernomen, maar dat terzijde.

Een moderamen dat nu geen persbericht opneemt op de website van de HHK over dit goddeloze stuk van ds. Burggraaf. Toen het artikel van ds. A.T. van Andel bekend werd in de pers, kwam het moderamen direct in de startblokken om de wereld te vriend te houden en een persbericht uit te brengen, waarbij men het Bijbels getuigenis van ds. Van Andel pareerde met de woorden dat we niet mogen oordelen. Zo'n zelfde reactie verwacht ik overigens wel te krijgen als de brief behandeld is, of er moet een wonder van Godswege gebeuren. We worden op de website van de HHK wel overspoeld met verkopingen, boeren-erf-dagen, marktdagen en voorjaarsmarkten, maar nu ontbreekt een persbericht met heilige verontwaardiging over het optreden van ds. Burggraaf in het geheel. Er hoeft in het geheel geen hoor en wederhoor te worden toegepast omdat ds. Burggraaf zichzelf openbaar gemaakt heeft en dat hoeft dus niet meer onderzocht te worden. Het moderamen had het net andersom moeten doen: Ds. Van Andel hadden ze in zijn Bijbels getuigenis moeten bijvallen en tegen het on-Bijbels getuigenis van ds. Burggraaf hadden ze direct moeten ageren. Dat kan geen uitstel lijden, want die homodoctrine vreet voort als de kanker, 2 Timotheüs 2:17. Hier diende direct een Bijbels getuigenis te worden gegeven door de HHK, maar het wordt nagelaten. Het is werkelijk verbijsterend en diep bedroevend.

De alleraardigste mevrouw stelde mij veel vragen en gaf me goede gelegenheid om dieper in te gaan op de reden van het artikel over de coming out van ds. Burggraaf. Na afloop van het gesprek gaf ze aan dat er een bericht voor de krant gemaakt zou worden. Daarbij gaf ik als voorwaarde aan dat ik eerst het artikel zou lezen en dat het bij akkoord geplaatst kon worden. Daarmee ging mevrouw akkoord. Nog die middag ontving ik het artikel, en dan begint het gedoe, want ze interpreteren zaken toch naar eigen inzicht en je merkt dat het geen zin heeft om ze te overtuigen, want de journalist trekt zijn eigen spoor. Dit is dus de eerste en de laatste keer dat ik dit doe. Het gaat om de cursief gedrukte tekst als onderdeel van het artikel, wat ze hebben gewijzigd:

‘Ds. Dustin Burggraaf dient per direct uit zijn ambt te worden ontheven.’ Dat schrijft M.G. van der Hoeven (47) uit Delfgauw, ouderling binnen de Hersteld Hervormde Kerk in een brief aan het BREED MODERAMEN van zijn kerkgenootschap.
Burggraaf kwam eerder deze week in een artikel in het Reformatorisch Dagblad uit voor zijn homofiele geaardheid. Hij vroeg aandacht voor het taboe dat er volgens hem rust op homoseksualiteit binnen de gereformeerde gezindte. Gisteren lichtte hij zijn stap toe in een interview in het Nederlands Dagblad.

Van der Hoeven heeft het breed moderamen niet alleen gevraagd maatregelen te nemen om Burggraaf uit zijn ambt te zetten maar ook ‘allen te weren die deze goddeloze standpunten aanhangen en ook preekbevoegdheid hebben’.
De hersteld-hervormde ouderling is eigenaar van www.hetgekrookteriet.com, een site waarop hij ontwikkelingen binnen de gereformeerde gezindte aan de orde stelt. Hij vindt het verbijsterend dat het breed moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk nog geen reactie heeft gegeven op de uitlatingen van Burggraaf. Homofilie is zonde en is er geen verschil tussen ‘lusten en praxis, tussen gedachten en daad’. ‘De Bijbel leert dit onderscheid niet’, aldus Van der Hoeven.
Men spreekt ook van homofiele geaardheid, dat men zo geboren is, en dat dit na de bekering zo blijft. Ook dat is strijdig met het getuigenis van de Bijbel (1 Kor. 6:11). Hetgeen Burggraaf schrijft, en wat steeds meer gemeengoed wordt binnen de kerken, is geen gevolg van reformatie maar van een verlaten van de Bijbel. Er dient een Bijbels getuigenis te klinken, of ze het horen willen of niet, met tot doel de eer van Gods Naam en de bekering van zondaren.

Het breed moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk buigt zich op de volgende vergadering, eind mei, over de brief.

Tot zover het ND-artikel.

We leven in een tijd waarin homofilie in de maatschappij geheel is geaccepteerd. De afgelopen decennia heeft er wat dat betreft een stroomversnelling plaatsgevonden met als dieptepunt de wet die het mogelijk maakt dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen kunnen trouwen. Ook in de kerken is dit bijna geheel geaccepteerd. In de NHK (de kerk der reformatie) was het eind vorige eeuw al mogelijk gemaakt, al lag het nog niet verankerd in de kerkorde. De PKN zette de puntjes op de i en maakte er een kerkorde artikel van waarbij het gewettigd werd dat homo's en lesbiennes werden ingezegend in een kerkdienst. Wat God vervloekt werd gezegend. Jesaja 24 getuigt in hoofdstuk 24 dat het land bevlekt is vanwege zijn inwoners, want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzetting, zij vernietigen het eeuwig verbond (Jesaja 24:5). Wat hier staat is ook van toepassing op land en volk, kerk en staat in Nederland.

De hele tijd ademt homofilie. Denk aan de roze zaterdag. Denk aan ministers die geen gelegenheid onbenut laten om voor homorechten op te komen, denk aan adoptie van kinderen door homo's. In die context van de maatschappij achten de kerken ook de tijd rijp om de inzettingen Gods te gaan veranderen. Ik noemde al de NHK en de PKN. Onlangs deed de CGK dit op de synode in november 2013, waar unaniem een visiedocument over homofilie werd aangenomen, die zegt dat een homoseksuele gerichtheid op zichzelf geen zonde is en ook homoseksuele gevoelens en verlangens dat niet per se zijn. Alleen de praxis wordt zonde genoemd. Dat bedoel ik met onderscheid maken tussen gedachten en woorden, lusten en de praxis, terwijl Gods wet geestelijk is en wij vleselijk zijn, verkocht onder de zonde. Gods wet oordeelt over lusten, gedachten, woorden, werken en nalatigheden. Gods gebod is zeer wijd, echter de kerkmens van vandaag overtreed de wetten en verandert de inzettingen met opgeheven hand, zelfs onder aanroeping van Gods naam en maken daarmee God tot een Auteur van de zonde. Ik ben overspoeld met negatieve reacties (ik had niet anders verwacht overigens) die allemaal een geest ademen van liefde voor de oude mens en die oude mens willen staven in zijn zonden. Dat is overigens wat anders dan liefde tot zondaren, want die kan er alleen zijn als God ons eerst heeft liefgehad en wij Hem hebben liefgekregen.

Er was er zelfs één die beweerde dat Burggraaf volgens Jakobus 5:16 had gehandeld. Over gruwelijke Schriftvervalsing gesproken. Allemaal spreken ze over liefdeloos, hard, oordelen enz.. Een ander heeft het over een bepaalde vrijheid (wat niet anders is dan gebondenheid aan satan) als hij mij schrijft: "Waar haalt u het lef vandaan, om de heer Ds. Dustin Burggraaf uit zijn ambt te laten zetten? U bent ziek in uw hoofd! Zo'n onruststoker die homoseksuelen weer Onder De Wet wilt brengen, die zou zichzelf moeten laten castreren volgen Het Woord! (Galaten 5:12) Zegt Paulus niet; 'Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen'. (Galaten 5:1) Wij leven niet meer Onder De Wet, Christus heeft ons bevrijd daarvan! Het is genade voor genade! Eikel!" Van Romeinen 6 heeft deze persoon in het geheel geen bevindelijke kennis. En zo zijn er tig reacties, want het is alsof ze allemaal door een wesp gestoken zijn. Men leert ook allemaal dat een homo niet van zijn homo-zijn bekeerd kan worden. Dat leert ds. Burggraaf ook. Het is allemaal gebaseerd op zogenaamde wetenschappelijke onderzoeken. Er was er zelfs één die het homo zijn vergeleek met een gehandicapt kind. Je moet de vergelijking maar durven maken zou ik zeggen. Een gehandicapte (lichamelijk of geestelijk) zal daarvoor niet in het gericht Gods gestraft worden. Men leze maar de geschiedenis van de blindgeborene in Johannes 9. Dus als we homo zijn dan kunnen we ons straks voor de rechterstoel verontschuldigen en zeggen: "U was niet bij machte om mij te bekeren, ik kon er niets aan doen dat ik zo geboren ben." Hiermee maken we God tot Auteur van de zonde. David leerde en bevond dit geheel anders, gelijk Psalm 51 getuigt.

Er zijn er die 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2 alleen van toepassing verklaren op één die zijns vaders huisvrouw heeft. Dus alle andere openbare zonden zijn niet tuchtwaardig en degenen die ze plegen hoeven niet uit het midden van de gemeente weggedaan te worden. Homofilie wordt hier door Paulus niet genoemd, dus is het niet van toepassing. Dezulken hebben nog nooit van Schrift met Schrift vergelijken gehoord en dat komt omdat ze natuurlijke mensen zijn, de Geest niet hebbende (Judas:19). Sympathie met de Nazi's ontbreekt ook niet in de reacties die het voorwerk verricht hebben in het ombrengen van homoseksuelen. Al die reacties zijn van mensen die zeggen genade te hebben ontvangen. Echter hun handelswijze blijkt daar niet uit want ze stijven mensen in hun goddeloosheid. Gods ware knechten hebben echter de verheffingen Godes in hun keel en een tweesnijdend zwaard in hun hand (Psalm 149:6).

Onlangs is er een predikant onder de tucht gezet die overspel heeft gepleegd. Er is gehandeld overeenkomstig het Woord van God en wat zou het een wonder zijn als de HEERE nog een Nathan naar deze man stuurt en hij voor God in de schuld mag vallen. Als het een van God gezonden knecht is dan blijft hij dat, ondanks deze zonde, en zal hij op Zijn tijd weer in het ambt hersteld worden. David verloor ook zijn koningsambt niet toen hij in zonde gevallen was met Bathseba. Een predikant die zegt pedofiel te zijn dient ook afgezet te worden. Een predikant die zegt homofiel te zijn dient ook afgezet te worden. Een predikant die zegt naar de hoeren te gaan dient ook afgezet te worden. Een predikant die zegt in het casino te pokeren dient ook afgezet te worden. Een predikant die de leugenleer brengt dient ook afgezet te worden. Allen die in openbare zonden leven, predikant of niet, dienen overeenkomstig het Woord van God onder de tucht geplaatst te worden. Dat noemt men (in alle reacties die je krijgt) liefdeloos, respectloos, hard, medogenloos, schelden, nazi praktijken, en noemt u maar op. Echter achter de ware tucht zit liefde, want die heeft het behoud van de zondaar op het oog. Tegenwoordig zou men zelfs de woorden van de Heere Jezus tot Zijn discipelen verwerpen met dezelfde reacties, toen Hij zei: "Ga weg achter Mij satanas, gij zijt Mij een aanstoot; want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn."(Mattheüs 16:23). Men verdraagt die vorm van pastoraat niet meer in onze dagen. Het is allemaal verzinnen de dingen die der mensen zijn, onder de vlag van natuurlijke liefde.

Ds. Burggraaf etaleert echter zijn homozonde door de slachtofferrol in te nemen met verwijzing naar de velen die zijn omgebracht door de Nazi's. Van ds. Burggraaf lees ik niets over "toen het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.(Rom. 7:9)" Dan sterft de oude mens, want die wordt met Hem begraven en dan wordt er, in Christus, een nieuwe mens opgewekt. Als dat gebeurd is in ons leven, dan gaan we absoluut niet onze zonden publiek maken in de krant onder het mom van worsteling. En als we dat wel doen, dan zijn het worstelingen onder de wet, dan zijn we niet onder de genade. Dan gaan we echt niet meer de zonden vrijuit spreken en oproepen om het zwijgen over homoseksualiteit te doorbreken. Dan schaam je je voor God in het stof. Als men denkt dat vrijuit spreken wel Bijbels is dan weet men niets over het haten van de zonden af, want dat kan alleen plaatsvinden door degenen die onder de genade zijn, die onder de banier van Koning Jezus mogen gaan en die de verheffingen Godes in de keel hebben en het tweesnijdend zwaard in de hand. Die ontvangen de geestelijke wapenrusting om zicht te stellen tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. (2 Timotheüs 2:16).

Tot slot, ik las ergens dat het niet mogelijk bleek om te reageren op mijn betoog. Dat is dus niet waar. Dan verwijs ik naar de home-pagina van deze website.

M.G. van der Hoeven