Huijgeriaans advies om aan de slag te gaan met de pauselijke encycliek

Het is weer zover. CGK-theoloog Arnold Huijgen laat weer van zich spreken in het RD van 9 juli 2015 met zijn oproep om de recent verschenen roomse encycliek van de paus te gaan lezen. Volgens Huijgen was het een ontnuchterend moment dat je met een lampje moet zoeken naar protestanten die serieus werk maken van de rooms-katholieke theologie, terwijl het omgekeerd wel redelijk vaak voorkomt dat rooms-katholieken op protestantse theologie studeren. Lezers worden opgeroepen om aan te geven welke punten ze interessant vinden, naast de visie op economie, schepping, kerk en Bijbel die Huijgen in een aantal blogs wil gaan belichten. Voor wie wil meedoen en meedenken, levert hij alvast enkele links naar roomse info to whet the appetite. In het Nederlands: om je eetlust te prikkelen. Huijgen verwijst naar een eerder artikel van Koert van Bekkum (RD, 24 juni 2015) die alvast een positieve aanzet heeft gegeven.

Koert van Bekkum probeert dan op voorhand al kritiek weg te wuiven met de uitspraak "Nu is het geen kunst een paar gereformeerde kanttekeningen bij de nieuwste encycliek te plaatsen". Het RD biedt ook weer een platform aan de lezers om zich te laten bedwelmen door Rome via artikelen van deze Koert en Arnold. Huijgen heeft al eerder op zijn website aangegeven dat hij diep respect heeft voor de bisschop van Rome. We zijn dus voorbereid op wat er komen gaat. Het Rooms Dagblad doet zijn naam dus eer aan. Het RD-commentaar van 12 maart 2013 wenste de paus ook al ootmoed toe, terwijl ootmoed de vrucht is van de gemeenschap met Christus. Dat geldt dus een levendgemaakt mens. Dus leert ook het RD dat de paus een levendgemaakt mens, dus ťťn plant met Christus is.

Geliefde lezers, we worden via de zogenaamde reformatorische instellingen, zoals het RD, continue bedwelmd met artikelen om een weg te plaveien tussen Rome en de Reformatie, tussen de duivel en Christus. Of denkt u dat dit te scherp gesteld is? De hele roomse religie is geheel geconcentreerd rondom de eucharistie (ofwel de mis), die een vervloekte afgoderij is, zoals de Heidelberger Catechismus terecht stelt. In 2 Thessalonicenzen 2 wordt de antichrist (paus) nadrukkelijk beschreven, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geŽerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. De paus heeft vele titels: Plaatsbekleder van Christus, Opvolger van de apostel Petrus, Opperherder van de Universele Kerk, Primaat van ItaliŽ, Aartsbisschop en Metropoliet van de Romeinse Kerkprovincie, Bisschop van Rome, Soeverein staatshoofd van Vaticaanstad, Servus Servorum Dei, Pontifex Maximus, Pater Patrum. Het embleem van het pausschap kunt u vinden op www.katholiek.org waar u de volgende verklaring kunt vinden: De sleutels symboliseren de macht om te binden en te ontbinden, zoals die door Christus aan de apostel Petrus is verleend (Mattheus 16:19). De gouden sleutel aan de (heraldische) rechterzijde staat daarbij voor de macht die zich tot in de hemel uitstrekt, de zilveren sleutel aan de (heraldische) linkerzijde voor de macht over de gelovigen op aarde. De handvatten van beide sleutels zijn naar beneden gericht omdat zij in handen zijn van de Paus als Christus' plaatsbekleder op aarde. Hun baarden, die zijn uitgesneden in de vorm van een kruis om aan te geven dat dit alles door de kruisdood van Christus verkregen is, wijzen omhoog omdat de macht om de binden en te ontbinden tot in de hemel werking heeft. De beide sleutels zijn met een rood koord samengebonden om aan te geven dat ze gezamelijk verleend zijn en bij elkaar horen. De tiara symboliseert met zijn drievoudige kroon de heerschappij van de Paus over de strijdende, de lijdende en de triomferende Kerk, alsmede zijn drievoudig ambt als priester, herder en leraar, of ook zoals de oude kroningsformule het formuleert: als "Vader van de vorsten en koningen, de Bestuurder van de wereld en op aarde de Plaatsbekleder van onze Verlosser Jezus Christus".

U ziet dat de paus en het embleem van het pausschap volledig valt onder de openbaring van de antichrist, zoals bijvoorbeeld in 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13 beschreven is. Het refodom is bijna geheel verblindt en laat zich betoveren door Rome. We zien het ook bij de nieuwe video's die op de website van het RD van start zijn gegaan over het boek over apologetiek getiteld "Verantwoord geloof", onder redactie van professor doctor Wim van Vlastuin (HHK), professor doctor Henk Bakker (Baptist) en doctor Maarten Kater (CGK). Roomse theologen werken hier ook aan mee. Hierdoor verbindt men zich met de paus en het embleem van het pausschap. En dan roept dr. Kater dat we veel gemeen hebben met Rome. Ja, als letter zul je bedoelen, maar niet qua inhoud. Wel de naam God de Vader voeren, maar zichzelf Heilige Vader, Vader van de vorsten en koningen en de Bestuurder van de wereld noemen. Wel de naam Jezus Christus voeren, maar niet meer dan een mystieke christus bedoelen die door de mispriester nog dagelijks geofferd wordt. Wel de naam Heilige Geest voeren, maar zichzelf de plaatsbekleder van Christus op aarde noemen, dus de Heilige Geest terzijde schuivend. Vervolgens wordt Maria gezien als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster (zie het wees gegroet) en is ze onbevlekt ontvangen, wat betekent dat ze geen erfzonde heeft. Maria wordt dus naast God gezet en zo volgt er dus uit dat Rome de vier-eenheid leert, en daarmee heeft ze een eigen god gecreŽerd die niets met de HEERE God te maken heeft, al doet Rome voorkomen van wel. Dat kun je niet van de islam, het boedhisme of andere valse religies zeggen. En dan hebben we het nog niet gehad over de aflaathandel, waarmee men de zaligheid denkt te kunnen kopen, menende dat de godzaligheid een gewin is (1 Tim. 6:5). Des te meer is het waar en blijft het waar dat de paus (en de successie van pausen) dť antichrist is.

Dat de paus dť antichrist is zoals in de Bijbel beschreven wordt bijna door geen enkele protestant meer geleerd. Op zijn best wordt hij een antichrist genoemd, net zoals de islam een anti-christelijke religie wordt genoemd. Dan schuiven we echter Gods Woord compleet terzijde. Het moge duidelijk zijn dat het onmogelijk is om theologie te bedrijven met Rome, met roomse theologen, en net doen of we veel gemeen hebben. De leer van Rome staat HAAKS op de leer van Christus, en daarmee HAAKS op de HEILIGE SCHRIFT! We moeten dus niet aan de slag met de encycliek van de paus, maar we dienen ons te onderwerpen aan het gezag van Gods Woord! Allen die theologie bedrijven met Rome of encyclieken aanprijzen van de paus zijn dus geen knechten van God, maar vazallen van Rome.

WIJK AF VAN DEZULKEN!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"