De Herziene Staten-Vertaling en Psalm 19:2

Dat de Herziene Staten Vertaling (HSV) geen herziening is maar een compleet nieuwe vertaling is inmiddels wel duidelijk na de diverse deeluitgaven. Onlangs werd ik geconfronteerd met Psalm 19:2 uit de HSV, op de website van een theologiestudent bij het Hersteld Hervormd Seminarium aan de VU in Amsterdam, die aldus luidt: "De hemel vertelt Gods eer, het hemelgewelf verkondigt het werk van zijn handen.".

De tekst uit de Staten Vertaling luidt: "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk." Ik dacht: Is er nu verschil tussen 'de hemel' en 'de hemelen'? De tekst van Paulus kwam in mijn gedachten uit 2 Korinthe 12:2 waar het laatste gedeelte van luidt: "... dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel." De kanttekeningen geven het volgende hierbij aan: Dat is, in de woonplaats der heilige engelen en heilige zielen, die hij (vers 4) het paradijs noemt, bij gelijkenis genomen van het aardse paradijs. Zie lukas 23:43 en Openbaring 2:7.

De oorzaak waarom dit de derde hemel genaamd wordt, is omdat de lucht de eerste hemel gerekend wordt, de zichtbare hemelen waarin de sterren zijn, de tweede, en de hemel boven al die hemelen de derde. Zie 1 Kon. 8:27. In 1 Kon. 8:27 staat "... Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen zouden U niet begrijpen;..." Ik dacht: Hoe zou de HSV dit nu hertalen? Of een tekst als in Deut. 10:14 en Psalm 148:4?

Toen ik de kanttekening las bij 2 Korinthe 12:2 dacht ik: het is veel rijker dan alleen het woord hemel: De hemelen vertellen Gods eer! Dus de eerste hemel, de tweede hemel en de derde hemel! Zou het geen reden kunnen zijn om de tekst uit de Staten Vertaling te handhaven? Die is veel voller en rijker! Ik ben geen kenner van het Hebreeuws en ook niet van het Grieks, maar ik heb toch gegronde redenen om aan te nemen dat de Statenvertalers het bij het rechte eind hebben gehad. Het lijkt wel of men nu zoveel licht heeft ontvangen om het beter te weten dan de Statenvertalers die gedreven werden door Gods Geest.

Er is meer te zeggen over de HSV, onder andere over Lukas 19:3, over de geschiedenis van ZacheŘs, waar de HSV heeft opgetekend: "En hij probeerde te zien, wie Jezus was, maar het gelukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was." In de SV staat: "En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was." Het gaat er dus om of ZacheŘs probeerde of dat ZacheŘs zocht. Bij proberen kun je alle kanten uit. Als je iets probeert en het lukt niet, nou dan is dat jammer. Maar zo was dat niet bij ZacheŘs. Er staat dat hij ZOCHT.... Als je iets zoekt, dan ben je iets kwijt. Hier zat nu een helwaardige, een alles verbeurde goddeloze zondaar in die boom. Het was nood in zijn ziel. In de hel van zijn bestaan zat hij daar in die boom. Op hoop tegen hoop. "...en alzo zal ik tot den koning ingaan, hetwelk niet naar de wet is. Wanneer ik dan omkome, zo kom ik om." (Esther 4:16)

Zo ziet u vrienden, dat naar mijn bescheiden kennis, de Schrift geweld wordt aangedaan met de Herziene Staten Vertaling! Wees op uw hoede! Graag hou ik me aanbevolen voor correctie. Tot op heden kan ik niet anders doen dan de medewerkers van de Stichting Herziening Staten Vertaling op te roepen om deze Herziening te herzien.

Tot slot roep ik de Hersteld Hervormde Kerk op, om waakzaam te zijn, ook met betrekking tot hen die op de opleiding aan het Seminarium worden toegelaten.