Nieuwe duivelse stichting Hart van homo's

Er is weer een nieuwe stichting opgericht in het huidige coming out tijdperk, die 'Hart van homo's' is geheten. Boegbeeld van deze homo-organisatie is Herman van Wijngaarden. Deze organisatie is nogal in het nieuws omdat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de subsidie per direct wordt stopgezet. Reden is dat deze organisatie niet zou bijdragen aan de emancipatie van lesbieennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (samengevat LHBT-ers) omdat deze organisatie homoseksuele relaties zou afkeuren. Minister Bussemaker weigert tot op heden echter om de subsidie in te trekken. Enerzijds omdat dit vanwege behoorlijk bestuur niet kan en anderzijds omdat ze een gesprek met deze organisatie heeft gehad en daar niet uit kon concluderen dat ze hun wil opleggen aan homo's om celibatair te leven.

Hart van Homo's wil homoseksualiteit bespreekbaar maken in orthodoxe kringen en gaat vanaf komend schooljaar op reformatorische scholen docenten trainen. Een novum: nooit eerder pakte een organisatie homo-emancipatie in refokringen zo grondig aan (dagblad Trouw). Wat is het doel van deze stichting? Groeien in geloof, zichzelf leren accepteren zoals ze zijn, in hun omgeving ruimte en begrip ervaren voor wie ze zijn, beter leren omgaan met hun homo-zijn en eigen keuzes maken vanuit hun relatie met God. Dit doel maakt God tot Auteur van de zonde, ontkent de doding van de oude mens door deze geloof toe te kennen, ontkent de radicaliteit van de zonde en de radicaliteit van de genade, en maakt de leer van Christus openlijk te schande!

SGP-er Bisschop twittert ook op 8 juli 2016: "Was echt bizar. Schoolvoorbeeld politiek fanatisme en dogmatisme. Moet je zien: via 'debat gemist', v.a. ca. 00.00 u." Dat ging dan over het fanatisme waarop VVD, PvdA en D66 de minister maanden om de subsidie aan hart voor homo's direct stop te zetten. De SGP-er bepleit dus ook geen verbod van deze homostichting! Bisschop had een subsidiestop en verbod voor alle homo-organisaties moeten eisen op grond van Gods Woord!

Riekelt Pasterkamp is presentator van het programma 'Uitgelicht' op Family7 en interviewde op 6 juni jl. Herman van Wijngaarden (zie onder). Deze Herman van Wijngaarden spuit zijn on-Bijbelse homoleer in dit programma en leert dat homo zijn niet zondig is. Een homo wordt maar op één manier christen door zich over te geven aan Jezus, zo zei hij. En dan betekent het niet dat hij ineens een andere visie op homoseksualiteit moet gaan aanhangen. Deze Herman van Wijngaarden leert dus dat je christen-homo kunt zijn. Verder stelt hij dat ze kiezen voor vriendschap zonder een seksuele relatie. Je hoeft je daar niet voor te schamen. Verder gaf hij aan dat zijn stichting homo's accepteert ongeacht hun visie op geloof en homoseksualiteit. Blijf bij jezelf, blijf bij God en maak van daaruit je eigen keuzes. Je kunt je mening hebben over je levensstijl, maar dat gaat ons niet aan. Van overhalen om homo's celibatair te laten leven is dus geen enkele sprake. Probeer ze bij God te houden aldus Van Wijngaarden. Van Wijngaarden roept van alles, noemt Jezus en noemt God, maar het is niet meer dan een andere Jezus (2 Korinthe 11:4) en een eigen gemaakte god, een Baälsgodsdienst dus. Men is nog steeds onder de heerschappij des duivels.

De interviewer, Riekelt Pasterkamp, stelt Herman van Wijngaarden geen enkele kritische vraag om hem met Gods Woord te confronteren. Alles wordt voor zoete koek geslikt. Als je Pasterkamp hiermee confronteert dan verschuilt hij zich gelijk achter de redactie van het programma 'Uitgelicht' en doet hij er het zwijgen toe. Homo zijn is wel degelijk zondig. Zeggen dat je homo bent (homo zijn) is hetzelfde als het praktiseren van het homo zijn. God heeft homoseksualiteit niet geschapen, het was er ook niet in het paradijs. Dus homo zijn is zonde. Tegenwoordig maken ze een vergelijk met een handicap. Stel dat je blind, of met één arm, geboren wordt, dan heb je een lichamelijke handicap. Zo moet je ook homoseksualiteit bezien. Het valt dan onder de gevolgen van de zonde. Het vergelijk met lichamelijke handicaps gaat echter geheel mank. De Heere Jezus zegt in Mattheüs 5:30-31: "Indien dan uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u; want het is u nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde. En indien uw rechterhand u ergert, houw ze af en werp ze van u; want het is u nut dat één uwer leden verga en niet uw gehele lichaam in de hel geworpen worde." Een ander voorbeeld met de blindgeborene in Johannes 9:1-3 waar staat: "EN voorbijgaande, zag Hij een mens, blind van de geboorte af. En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden." Deze twee gedeelten leren duidelijk dat lichamelijke gebreken een mens dus niet buiten de zaligheid houden. Homoseksualiteit is echter zonde, een onnatuurlijke zonde ook nog eens, en zolang een mens homoseksueel is (zich zo noemt en eventueel ook een relatie heeft met iemand van hetzelfde geslacht) verkeert hij of zij nog onder de heerschappij des duivels.

Wat je ook wel hoort is dat men zegt dat in de Bijbel alleen de uitwassen van homoseksualiteit worden veroordeeld, dus bijvoorbeeld als er gesproken wordt over 'die bij mannen liggen' zoals in 1 Korinthe 1:10, dat dit dan de uitspattingen zijn op seksueel gebied. Een homoseksueel die celibatair leeft en in Jezus gelooft heeft dan een volwaardige plek in de christelijke gemeente en mag predikant worden of kerkenraadslid (ouderling, diaken) zijn. Dat leert bijvoorbeeld ds. J. Kommerie (HHK), maar ook ds. W.J. op't Hof (HHK) leert dat als iemand (homo) vecht met zijn gevoelens en zich van de uitleving door genade onthoudt dat dezulken niet onder de tucht gezet hoeven te worden. Iemand die niet tuchtwaardig is mag dus ambtsdrager worden. Het hele voorgangerskorps van de HHK is inmiddels bijna die mening toegedaan en tuchtwaardig! Allemaal hersteld noemt men dat, maar dan wel hersteld onder de heerschappij des duivels.
Waar leert Gods Woord dat een afgodendienaar die bekeerd wordt nog een afgodendienaar is? Waar leert Gods Woord dat een dief (tollenaar) die bekeerd wordt nog een tollenaar is? Waar leert Gods Woord dat een dronkaard die bekeerd wordt nog een dronkaard is? Waar leert Gods Woord dat een rover die bekeerd wordt nog een rover is? Waar leert Gods Woord dat een homo die bekeerd wordt nog een homo is? NERGENS! Wat deze hart voor homo's stichting (en kerken) erin wil(len) pompen staat haaks op Gods Woord, en vindt zijn aansluiting bij de homowind die door Nederland en de hele wereld waait. Ze doen het wat christelijker door God en Jezus op de mond te nemen, maar verder laten ze elke homo in zijn waarde en moet hij zelf maar bepalen hoe hij leeft. Het is van God vervloekt zoals de apostel ook zijn vervloeking in Galaten 1 uitspreekt over al degenen die zijn Evangelie niet brengen! We zijn echter nog steeds onder de heerschappij van de duivel als we homoseksueel zijn, pedofiel zijn, publieke vrouw zijn, onbekeerd zijn.

Herman van Wijngaarden leert dus dat een homo christen wordt door zich over te geven aan Jezus en vervolgens kan hij gewoon homo blijven. Vervolgens heb je twee opties: celibatair leven (dat propageert Van Wijngaarden) of een relatie met een andere homo aangaan inclusief homoseksualiteit. We laten daar een ieder vrij in, zo leert Van Wijngaarden. Ik begrijp wel waarom Bussemaker deze stichting het subsidiegeld niet wil onthouden want ze wil deze stichting gebruiken als breekijzer in de gereformeerde gezindte. Je moet wel blind zijn als je dat niet ziet. Wat Van Wijngaarden leert staat echter haaks op Gods Woord. Wat Van Wijngaarden doet met zijn stichting en al die coming outs vandaag de dag is niet anders dan de zonde vrijuit spreken (Jesaja 3:9). Zeggen dat je homo bent (omdat je deze geaardheid hebt zo zeggen ze) is hetzelfde als het praktiseren ervan. Zeggen dat je een andere vrouw begeert (ogen vol overspel) is hetzelfde als het praktiseren van overspel. Zeggen dat je onbekeerd bent is ook hetzelfde als het praktiseren van de onbekeerdheid. Het gaat nog verder: onze zondige gedachten stellen ons al schuldig voor God!

Homo’s zijn net als hetero’s schepselen van God. We zijn allemaal in Adam van God afgevallen om nooit meer tot Hem terug te keren. Er is een wonder nodig van Boven om van een oude mens een nieuwe mens gemaakt te worden (Romeinen 6). Dan geldt voor een goddeloos mens die levend gemaakt is met Christus wat staat in 1 Korinthe 6:11: "En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest onzes Gods." Dan pas zijn we waarlijk een Christen. Dan zijn we geen christen-homo of christen-pedo of christen-overspeler meer. We gaan ons tegelijkertijd schamen voor ons eertijds. Dan gaat de hand op de mond. Dat mis ik totaal bij deze Herman van Wijngaarden en zijn stichting. Dat het schandelijk is te zeggen (Ef. 5:12) wordt dus ook gemist. Weet u wat het eind van het liedje is? Eerst bespreekbaar maken, vervolgens erkennen dat het een persoonskenmerk is, en de laatste stap is relaties vrijgegeven. Dat laatste is dan een keuze waar je iedereen in vrij moet laten aldus Van Wijngaarden, lid van het sodomitische verband PKN geheten. Romeinen 3:8 is hier geheel van toepassing. Minister Plasterk zei ooit heel blij te zijn met de vorderingen betreffende de homo-emancipatie in reformatorische kring. Alleen de laatste stap nog. Bekeert u (voorgangers, ambtsdragers, kerkleden en niet-kerkleden, homo's en hetero's) en gelooft het Evangelie! Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn (Johannes 8:36).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"