Homo-besluit synode CGK

Onlangs is op de synode van de CGK (28 november 2013 afgesloten) gesproken over een visiedocument 'Homoseksualiteit en homoseksuele relaties'. Daar hebben ze dan ruim 5 jaar over gedaan om zoiets in elkaar te zetten. Dit rapport is op deze synode unaniem aangenomen. Werkelijk verbijsterend!

In het document (lees hier), worden de volgende kerkelijke uitspraken gedaan:

  1. De generale synode erkent dat in de Christelijke Gereformeerde Kerken in het verleden in het algemeen te weinig specifieke aandacht is geweest voor een pastoraal spreken en handelen inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties; Commentaar: het pastorale spreken in het visiedocument is echter geen Bijbels pastoraat, want dat laat geen enkele ruimte voor homoseksuele gerichtheid, gevoelens, lusten of praxis, terwijl het rapport daar wel onderscheid tussen maakt.
  2. Gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid hebben binnen de gemeente van Christus dezelfde positie als andere leden van de gemeente. Hun gerichtheid doet daaraan niets af. Zij zijn volwaardig en gelijkwaardig lid van de gemeente, delen in de onderlinge zorg en worden met hun eigen gaven ingeschakeld tot opbouw van het geheel; Commentaar: dus men bedoelt ook dat gemeenteleden die openlijk uispreken een homoseksuele gerichtheid te hebben ambtsdrager of predikant kunnen worden.
  3. Seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde; Commentaar: alleen de praxis noemt men zonde, en de homoseksuele gerichtheid en gevoelens wordt niet als zonde aangemerkt. De halve waarheid is nog altijd de hele leugen!
  4. De hantering van dit Bijbelse spreken ten aanzien van homoseksualiteit en homoseksuele relaties in prediking, catechese en pastoraat dient in de gezindheid van Christus te geschieden. Commentaar: het spreken dient ook overeenkomstig de leer van Christus te zijn, en dat is het in het geheel niet.

Wat zegt het rapport nog meer aan onbijbelse taal?

We gaan afronden, want hoe meer ik het rapport lees des te meer ga ik ervan walgen. Men noemt zich Bijbels en pastoraal, echter kwam in mijn ziel het Schriftwoord dat de barmhartigheden van de goddelozen wreed zijn (Spreuken 12:10). U durft nogal wat te zeggen werpt u als lezer wellicht tegen? Het gaat er niet om wat ik durf of niet, het gaat er in alles om dat Gods Woord het einde is van alle tegenspraak. Wee degenen die toedoen en afdoen aan het Woord van God (Openbaring 22:18-19). De vondst dat er onderscheid gemaakt mag worden tussen homoseksuele praxis en homoseksuele gerichtheid danwel geaardheid, zoals men dat noemt, druist tegen de Schrift in! De Schrift leert dat de satan zich kan veranderen in een engel des lichts, en dat is hier aan de orde. Het hele visiedocument is geschreven met terugwerkende kracht om een standpunt in te nemen en er dan een Bijbelse onderbouwing bij te bedenken (al zal men dat in alle toonaarden ontkennen). Het is net als met de SGP die het dubbelbesluit neemt aangaande de vrouw in de politiek en dan vervolgens er een Bijbelse onderbouwing bij gaat bedenken om het te rechtvaardigen. Dat is de geest van deze tijd en het is de geest uit de afgrond.

Krijn de Jong van Stichting "Tot Heil des Volks" ziet de besluitvorming van de CGK zelfs als een zegen met de woorden: "De christelijke gereformeerde synode heeft een richting gewezen waarin de Bijbel het gezag heeft gekregen dat haar toekomt. Het zou een zegen zijn als ook de andere kerken uit de gereformeerde gezindte zich bij deze lijn zouden aansluiten. We zouden dan samen onze energie kunnen gebruiken voor het in de praktijk brengen van onze Bijbelse opdracht ten opzichte van de homoseksuele gemeenteleden." U kunt het betoog van Krijn de jong lezen op www.habakuk.nu met hun zogenaamde heldere christelijke geluid waar de website van www.totheildesvolks ook naar verwijst. Bij die stichting moet je dus ook niet wezen.

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) heeft samenwerking gezocht en gevonden met de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK). Die samenwerking dient per direct opgezegd te worden. Hopelijk zijn er nog enkele predikanten in de CGK die dit synodebesluit op grond van de Schrift veroordelen. Het gebaar van de Christelijke Gereformeerde Kerken om predikanten van andere kerkverbanden op hun kansels (PKN) toe te laten is een „wolkje als eens mans hand” vindt ds. M. van Kooten (PKN). Hij sprak op 5 december voor de reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi (DC) over de eenheid van de Nederlandse kerk. De CGK stijft ook de PKN en hun predikanten in de zonden, door de PKN als een legitieme kerk te zien, maar op Bijbelse gronden heeft ze geen recht van bestaan. Men spreekt overal over eenheid zoeken, of dat de kerk wakker moet worden en in actie moet komen, echter dient er een wederkeer te komen tot God, er dient een reformatie te komen. De predikers prediken niet meer tégen de zonden, maar stijven de mensen in de zonden. Het hele visiedocument van de CGK is een vroom document, maar uiteindelijk stijft het de mensen die het betreft in de zonden. Zo is het ook met het SGP besluit over de positie van de vrouw in de politiek. De predikers doen er massaal het zwijgen toe. En zo kunnen we de lijst wel uitbreiden. En dan spreken over eenheid? Het is niet meer dan vleselijk eenheidszoeken en er is niets uit God bij. Allemaal vrome praat.

Ds. D. Quant (CGK) besluit de synode met de volgende woorden: "De synode zal cruciaal worden. Preses ds. D. Quant relativeert normaliter de hooggespannen verwachtingen voor elke synode. Nu is hij het er mee eens. „Deze synode was cruciaal, omdat zij ons bij het kruis van Christus bracht. Het kruis was telkens bepalend voor belangrijke besluiten van deze synode.” Het is één grote leugen, want het homo besluit is niet genomen aan de voeten van het kruis van Christus maar aan de voeten van een christus van eigen makelij. Dat geldt ook voor de studie die de CGK gaat verrichten naar de vraag of het karakter van de gereformeerde eredienst zich verdraagt met het gebruik van dans en drama in de erediensten. Het is onbestaanbaar dat je daarvoor een studie moet gaan verrichten. Van God geroepen en gezonden predikers zouden dit direct neersabelen met het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. Het begint weer met praten en gaat over in acceptatie. Net als bij het visierapport over homoseksualiteit zal het steeds verder opschuiven. Ze laten al kanselruil toe met de PKN waar homoseksuelen kunnen trouwen, rechtens de kerkorde. Er zijn geen grenzen meer. Er is geen profetisch getuigenis meer. Het valt te betwijfelen of er één bekeerde dominee of ambtsdrager in de CGK synode aanwezig was, want anders zou men, met een Johannes Bogerman destijds, hevig verontwaardigd zijn stem verheffen en de synode tot de orde roepen. Maar het is niet gebeurd. Men zwijgt in alle toonaarden, en dat zal bij de HHK wel niet anders blijken te zijn. Tot op heden geen enkele openbare reactie van verontwaardiging.

Als de Geest Gods gaat waaien door (kerkelijk) Nederland, dan komen we met de Ninevieten in zak en as terecht. Daar is niets van te merken in de kerken. Men gaat gewoon door met het legaliseren van de zonde, met het toelaten van kandidaten die de wet Gods teniet doen, en nog nooit zelf op bezoek hebben gekregen, door onderscheid te maken tussen homoseksuele gerichtheid/geaardheid en praxis. Als Gods wet inkomt dan oordeelt de wet gedachten, woorden, werken en zelfs nalatigheden. Als je dan als synode van de CGK nog durft te zeggen dat homoseksuele gerichtheid op zichzelf geen zonde is en ook homoseksuele gevoelens en verlangens dat niet per se zijn, dan is dit een duidelijk bewijs dat het oordeel Gods op Neerlands kerken rust en dat de leidsels erop liggen. Dat oordeel is niet te ontlopen door vleselijk eenheidsstreven. Het is alles steeds meer de dood in de pot. Bekeert u, bekeert u. Zou Ik enigszins lust hebben aan den dood des goddelozen? spreekt de Heere HEERE; is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leve? (Ezechiël 18:23). Of geldt van ons: "Weest niet als uw vaders, tot dewelke de vorige profeten riepen, zeggende: Alzo zegt de HEERE der heirscharen: Bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet, en zij luisterden niet naar Mij, spreekt de HEERE." (Zacharia 1:4)

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"