Homopromotie door de overheid en de kerken

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft donderdag 29 mei 2018 de VN-Veiligheidsraad in New York toegesproken. Daarna reisde hij per trein naar Washington om te overleggen met zijn Amerikaanse collega Pompeo. Vrijdag gaat hij door naar Buenos Aires voor de G20, een overleg met economisch invloedrijke landen. Voor de VN-Veiligheidsraad sprak Blok over internationale rechtsorde. Daarna stond hij over dit onderwerp de pers te woord. Hij droeg donderdag sokken in de regenboogkleuren, om daarmee te laten zien dat Nederland zich wil inzetten voor gelijke rechten voor iedereen, wereldwijd.

Blokje sokje

Bronlink: https://www.rd.nl/vandaag/politiek/minister-blok-spreekt-vn-veiligheidsraad-toe-1.1488199.

ACHTERGRONDINFO
LHBTI staat voor lesbisch, homoseksueel, bi-seksueel, transgender en interseksueel. Al is de verzamelnaam LHBTI al weer achterhaald las ik ergens, want je moet nu spreken van LHBTIQAPC. We hebben zo zachtjesaan het hele alfabet nodig. Een korte toelichting bij alle letters:

Lesbisch: Een vrouw die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot vrouwen
Homoseksueel: Een man die zich emotioneel/fysiek aangetrokken voelt tot mannen
Biseksueel: Een man of vrouw die zich zowel emotioneel als fysiek aangetrokken voelt tot mannen als vrouwen
Transgender: parapluterm voor mensen die zich niet identificeren met het bij geboorte toegekende geslacht
Intersekse conditie: een parapluterm voor aangeboren condities waarbij het geslacht verschilt van wat medici als norm beschouwen voor mannen- en vrouwenlichamen. Er zijn veel verschillende intersekse-condities
Queer: Mensen die hun seksuele voorkeur liever niet in een hokje plaatsen. Iemand die queer is wil zich dus liever niet identificeren als lesbisch, hetero, biseksueel of panseksueel
Aseksueel: Mensen die zich niet seksueel aangetrokken voelen tot anderen
Panseksueel: Mensen die zich aangetrokken voelen tot alle genderidentiteiten en biologische geslachten. Ze vallen dus niet op geslacht, maar op het karakter of de persoonlijkheid van de ander
Cisgender: Mensen bij wie het geboortegeslacht overeenkomt met de ervaren genderidentiteit

Tegenwoordig is er ook de zogeheten 'comingout day' die in oktober wordt gehouden, waarop dan de regenboogvlag wordt gehesen bij overheidsinstellingen en bedrijven. Wat betekenen de kleuren van deze vlag (ontwerp van Gilbert Bakker)? Roze (seks), rood (leven), oranje (geneeskracht), geel (zonlicht), groen (natuur), turkoois (magie), blauw (sereenheid) en paars (karakter). Bronlink: https://froot.nl/design/regenboogvlag-gay-pride-kleuren-emoji/.

Ze hebben echter een nieuwe vlag ontwikkeld (dus minister Blok kan zijn kleurenpalet gaan uitbreiden). De volgende verklaring voor deze nieuwe vlag vond ik op internet:

Een Amerikaanse ontwerper uit de staat Oregon heeft een nieuw ontwerp voor de regenboogvlag bedacht. Het grootste deel van de originele regenboogvlag heeft Daniel Quasar onveranderd gelaten om zo de oorspronkelijke betekenis en herkenbaarheid niet weg te nemen. Maar er is toch flink aan het origineel gesleuteld. Zo heeft het nieuwe ontwerp (foto) witte, roze, lichtblauwe, bruine en zwarte strepen in aan de linkerkant van de vlag. De nieuwe strepen hebben de vorm van een pijl die naar rechts wijst "om de voorwaartse beweging weer te geven," aldus Quasar. Hij heeft de nieuwe kleuren ontleend aan de transgendervlag, maar de toegevoegde kleuren vertegenwoordigen ook "de mensen van kleur en zij die met AIDS leven of aan de ziekte zijn overleden". Volgens Quasar zijn er al lange tijd signalen uit de LHBTI+gemeenschap dat de huidige regenboogvlag niet meer iedereen in deze gemeenschap vertegenwoordigt. Om het nieuwe ontwerp wereldwijd bekendheid te geven, ťn om er ter promotie enkele honderden te laten maken, is Quasar op KickStarter een inzamelingsactie begonnen.

regenboogvlag 2018

COMMENTAAR
Nederland loopt voorop in het promoten van de sodomitische zonden als homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenderiteit. Zelfs ministers promoten dit zoals u hierboven kunt zien en lezen. Men misbruikt zelfs de regenboogkleuren die God heeft gegeven als teken van het verbond zoals is te lezen in Genesis 9:12-17:

En God zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden en tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten.
Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde.
En het zal geschieden als Ik wolken over de aarde breng, dat deze boog zal gezien worden in de wolken.
Dan zal Ik gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed om alle vlees te verderven.
Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees dat op de aarde is.

De rechtvaardige Lot heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van de ongerechtige werken van Sodom en Gomorra. Hij was vermoeid van de ontuchtige wandel van de gruwelijke mensen, en is door de Heere daaruit verlost. U kunt dat lezen in 2 Petrus 2:1-11. Ook in de profetie van EzechiŽl werd er een volk gevonden in Jeruzalem, die zuchten en uitroepen over al die gruwelen, die in het midden derzelve gedaan worden (EzechiŽl 9:4). Het is het volk wat door genade met God verzoend is en een teken op het voorhoofd gekregen heeft van de Man, Die met linnen bekleed is, en aan wiens lendenen de inktkoker is.

In ons land, wat wel het IsraŽl van het Westen werd genoemd, tieren de zonden van ontuchtigheid welig, tot in de kerken aan toe. Denk aan de PKN die sodomie zelfs heeft gelegaliseerd in haar kerkorde en waar homoseksuele relaties mogen worden gezegend en waar homoseksuele ambtsdragers legitiem zijn, of de CGK die eind 2013 een homorapport aannam wat spreekt over homoseksuele broeders en zusters die dus ook ambtsdrager kunnen zijn, om maar niet te spreken van andere kerkverbanden die uit de GKN zijn ontsproten. Ook in de HHK laat men homoseksuele voorgangers zoals ds. D. Burggraaf ongemoeid en wordt men niet onder de tucht geplaatst. Men ziet alleen homoseksuele relaties als zonde maar de homoseksuele gerichtheid, zoals men dat noemt, wordt aanvaard. Homoseksuelen kunnen dus ook broeders en zusters in Christus zijn en mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal. De zogeheten verklaring over homoseksualiteit, opgesteld door Kees van der Ziel (klik hier) heeft het alleen maar over homoseksuele relaties die on-Bijbels zijn, maar niet over de homoseksuele gerichtheid. Dit soort verklaringen zijn halve waarheden en dus hele leugens, die zelfs door dr. P. de Vries (HHK) en B.J. Spruyt (HHK) worden ondertekend.

Gods Woord maakt geen onderscheid tussen gedachten en de daad, want die een vrouw aanziet om te begeren heeft reeds overspel met haar gedaan. Die zegt homoseksueel te zijn heeft dus de zondige daad reeds bedreven. Het gebod van God is zeer wijd. In de kerken denkt men het gebod van God te kunnen beperken door een onderscheid te verzinnen tussen homoseksuele gerichtheid en homoseksuele praxis. De Bijbel maakt dat onderscheid nergens, met geen enkele zonde! Dus als men zich uitgeeft voor homoseksueel dan dient men overeenkomstig de Schrift onder de tucht gesteld te worden (1 Korinthe 5), met als doel het behoud van de zondaar (2 Korinthe 2:5-10). Ware tucht is namelijk gegrond in de liefde uit God tot God en daarom ook tot de naaste. Die ware liefde wordt echter in de kerken gemist en dan komen bovengenoemde verklaringen met schijnliefde ervoor in de plaats.

Een coming out wordt binnen kerkelijk Nederland steeds meer normaal gevonden en aanvaard, tot op de reformatorische scholen aan toe. Politieke partijen die zich Christelijk noemen (CDA, CU, SGP) zijn ook promotors geworden van homoseksualiteit. SGP-er Van der Vlies opende destijds een homo-huiskamer, en SGP-er Van der Staaij vindt dat homoseksuelen die gehuwd zijn of samenwonen ook trouw moeten zijn aan elkaar (klik hier). CU en CDA zijn openlijke promotors van de coming-out day met het bijbehorend hijsen van de regenboogvlag. Het Reformatorisch Dagblad (RD) geeft homoseksualiteit ook een podium, waarbij ds. D. Burggraaf mocht zijn coming-out etaleren in het RD en waarbij hoofdredacteur Steef de Bruijn, ouderling in de OGG, zelfs in een briefwisseling spreekt van echtgenoot bij de homo waarmee hij een briefwisseling had.

Als de rechtvaardigen groot worden, verblijdt zich het volk; maar als de goddeloze heerst, zucht het volk (Spreuken 29:2). Dat is de situatie in Nederland, anno 2018. De goddeloze heerst en het volk Gods zucht. Ze zucht allereerst vanwege haar eigen afmakingen, en ze zucht tevens vanwege de afmakingen van land en volk, kerk en staat. De profeet Jeremia weeklaagde destijds over het Joodse volk (Jeremia 9:1-6):

OCH,dat mijn hoofd water ware en mijn oog een springader van tranen! Zo zou ik dag en nacht bewenen de verslagenen der dochter mijns volks.
Och, dat ik in de woestijn een herberg der wandelaars had! Zo zou ik mijn volk verlaten en van hen trekken; want zij zijn allen overspelers, een trouweloze hoop.
En zij spannen hun tong als hun boog tot leugen; zij worden geweldig in het land, doch niet tot waarheid; want zij gaan voort van boosheid tot boosheid, maar Mij kennen zij niet, spreekt de HEERE.
Wacht u een iegelijk van zijn vriend, en vertrouwt niet op enigen broeder; want elke broeder doet niets dan bedriegen, en elke vriend wandelt in achterklap.
En zij handelen bedrieglijk een ieder met zijn vriend, en spreken de waarheid niet; zij leren hun tong leugen spreken, zij maken zich moede met verkeerdelijk te handelen.
Uw woning is in het midden van bedrog; door bedrog weigeren zij Mij te kennen, spreekt de HEERE.

Hetgeen de HEERE spreekt bij monde van de profeet Jeremia en EzechiŽl aangaande de handelingen van het volk en de afgoderij in de tempel gelden ook Nederland en de kerken vandaag de dag. Land, land, land hoort des HEEREN Woord en bekeert u van uw goddeloosheden tot de HEERE!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"