GG-homo Frederik Geurtzen en zijn oproep tot nadere doordenking van homoseksualiteit

Op 6 april 2016 stond er in het Refohomo Dagblad wederom een homo-artikel, nu van de hand van Frederik Geurtzen (naam gefingeerd) en lid van de Gereformeerde Gemeenten, met een nadere doordenking (klik hier). Ze doen net of Gods Woord niet duidelijk is over deze zonde?! Ze moeten het tegenwoordig blijven doordenken. Het RD is niet anders dan een platform om de nieuwe homoleer te verspreiden die haaks staat op de leer van Christus! Het is een van God vervloekte krant, die net als de SGP de zonde met de zonde denkt te kunnen bestrijden, waarvan je geen lid meer kunt zijn.

Ik ga niet wedeorm in herhalingen vallen, maar enkele zaken wil ik nog zeggen naar aanleiding van dit artikel van deze GG-homo. Men ziet homoseksualiteit tegenwoordig als een collectieve schuld en niet als persoonlijke zonde voor God. Van dat laatste lees ik niets in het artikel. Die collectieve schuldleer is geïntroduceerd door de reformatorische homobeweging RefoAnders en massaal overgenomen door de refo-homo's en ook binnen de kerken.

Ze durven zelfs te stellen dat homoseksualiteit (en dan noemt men het homoseksuele geaardheid) een kruis is wat de Heere aan Zijn kinderen oplegt. Dat leert ook dit GG-lid in het artikel. Men spreekt ook wel in dit verband van een doorn in het vlees (2 Kor. 12:7). Het is een van God vervloekte visie. De Heere legt geen zonden als kruis op! Dat zou Hem maken tot auteur van de zonde. De zonde is geen opgelegd kruis, maar eigen schuld!

Kruisdragen is door lijden naar heerlijkheid, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van den troon Gods, Hebr. 12:2. Kruisdragen wordt ook beschreven in de Bergrede, en wel in Mattheüs 5:10-11: "Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken om Mijnentwil." "En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op en volge Mij, Luk. 9:23." De kanttekeningen schrijven hierbij: Dat is, lijden en verdrukking, hoe zwaar die ook zou mogen zijn, hetwelk Hij kruis noemt omdat het lijden des kruises het zwaarste is. "En wie zijn kruis niet draagt en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn, Luk. 14:27." De kanttekeningen schrijven hierbij: Dat is, wie niet gezind en bereid is naar Mijn voorbeeld en om Mijnentwil vervolging en verdrukking te lijden.

Kruisdragen. Kijk eens naar Jozef. Kijk eens naar de Psalmen van David, Salomo, Mozes, Asaf enz... Kijk eens naar Job en de profeten. Kijk eens naar de apostelen en Paulus in het bijzonder zoals hij beschrijft in 2 Kor. 11:23-30 met de volgende woorden: "Zijn zij dienaars van Christus? (Ik spreek onwijs zijnde) ik ben boven hen: in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal. Van de Joden heb ik veertig slagen min één, vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met roeden gegeseld geweest, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders; In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. Zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak, dat ik niet zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet brande? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid." Zie over kruisdragen verder Matth. 7:14; Hand. 11:23; Hand. 13:43; 1 Thess. 3:3-4; 2 Tim. 3:12; 1 Petr. 5:9.

Dat wordt met kruisdragen bedoeld, beste lezers, en niet wat de GG-homo in het artikel ervan maakt. Laat u toch niet bedriegen door hen die zeggen Christen te zijn, homo te zijn en celibatair leven volgens hun zeggen. Tegelijk zegt deze man erbij dat homo's in sociaal opzicht zulke aangename persoonlijkheden zijn. Dat laatst zal ik echt niet willen betwisten, maar daar gaat het in het geheel niet om. Het gaat erom dat men door uit de kast te komen zich niet eens schaamt voor de zonde en het vrijuit spreekt (Jes. 3:9) en men zegt er dan direct achteraan dat men celibatair leeft en een vervuld leven leidt, wat dat laatste ook moge inhouden.

Homoseksualiteit is zonde en geen persoonskenmerk wat men homoseksuele geaardheid noemt. Men leert eigenlijk ook dat als de Heere een homoseksueel bekeert, dat je dan homoseksueel blijft en dit kunt blijven roepen. In de bekering wordt echter een oude, homoseksuele, mens met Christus aan het kruis gedood en met Hem opgewekt in een nieuw godzalig leven. Een homoseksueel hoeft dan niet meer uit de kast te komen omdat hij het niet meer is, net zo min een pedofiel dan nog uit de kast hoeft te komen want hij is geen pedofiel meer. Al dat uit de kast komen staat in het kader van de heerschappij des duivels en het zijn onder de wet. We hebben het vaker gezegd en het is mij niet verdrietig om het u nogmaals voor te houden (Filip. 3:1). Geachte lezers, als we de homoleer vasthouden die we tegenwoordig vanuit dit soort artikelen, dominees en kerkverbanden tot ons krijgen geslingerd, en we menen Gode een dienst te doen, dan zullen we erachter komen dat er vanaf de hemelpoort rechtstreeks een weg naar de hel loopt, en dan zult u horen uit de mond des Heeren: "Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt, Matth. 7:23".

Wijkt af van dezulken die deze homoleer leren! Het zijn allemaal mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid zijn beroofd (2 Tim. 6:5). De kanttekeningen spreken bij deze tekst over bedrieglijke leraars die met nieuwe gevoelens, spitsvondigheden en disputen de discipelen af willen trekken van de eenvoudigheid van Gods Woord. Onder de 'nieuwe gevoelens' kun je ook de gevoelens betreffende de nieuwe homoleer rekenen en die staan geheel in het kader van hetgeen de apostel Johannes schrijft in Openbaring 22:18-19. Bedrieg u niet!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"