Is de kinderdoop Bijbels?

Het is sinds de instelling van de Heilige Doop door de Heere Jezus Christus tot op heden een terugkerende vraag, of de kinderdoop te verdedigen is op grond van de Bijbel. Velen die dit ter discussie stellen, ontkennen dat zalig worden een eenzijdig Godswerk is. Het is een werk Gods in ons, zonder ons. De mens is geheel en al lijdelijk in het zalig worden, omdat het niet is desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. Doden zullen horen de stem van de levende God! De kinderen der gelovigen behoren gedoopt te worden en met het merkteken van het verbond te worden verzegeld, gelijk de kinderen in IsraŽl besneden werden op dezelfde beloften, die onze kinderen gedaan zijn. (NGB artikel 34) Er zullen meerdere artikelen over worden gepubliceerd op deze website.

Calvijn in boek IV-16-1: Aangezien echter in deze tijd sommige krankzinnige geesten wegens de kinderdoop ernstige beroerten in de kerk verwekt hebben en ook nu nog niet ophouden te woeden, kan ik niet nalaten tot het beteugelen van hun razernij hier een aanhangsel toe te voegen. En indien dit toevoegsel iemand wellicht wat al te uitvoerig toeschijnt, dan moge deze, bid ik, bij zichzelf bedenken, dat de zuiverheid der leer in een zeer belangrijke zaak tezamen met de vrede der kerk voor ons van zo grote waarde moet zijn, dat men zonder afkeer moet ontvangen, hetgeen nuttig is tot bevordering van die twee dingen. Daar komt bij, dat ik het er op zal toeleggen deze uiteenzetting zo in te richten, dat ze van niet gering gewicht zal zijn tot de duidelijker uitlegging van de verborgenheid des Doops. Zij bestrijden de kinderdoop met een argument, dat ongetwijfeld in schijn aanlokkelijk is, doordat ze beweren, dat de kinderdoop op geen enkele instelling Gods gefundeerd is, maar slechts door de vermetelheid der mensen en slechte nieuwsgierigheid ingevoerd en vervolgens door een dwaze gewilligheid lichtvaardig in gebruik genomen is. Want wanneer een sacrament niet op het vaste fundament van Gods Woord steunt, hangt het aan een draad. Maar als nu eens, nadat de zaak goed is bezien, zal blijken, dat een dergelijke laster vals en ten onrechte Gods heilige ordinantie wordt aangedaan? Laat ons dus in de eerste plaats het ontstaan van de kinderdoop naspeuren. En indien zal komen vast te staan, dat hij alleen door de lichtvaardigheid der mensen is uitgedacht, laat ons dan hem laten varen, en de ware onderhouding van de Doop alleen naar Gods wil afmeten. Indien daarentegen bewezen wordt, dat de kinderdoop geenszins verstoken is van Gods gezag, dan moeten we ons ervoor hoeden, dat we niet aan Gods heilige instellingen tornen en zo ook de Auteur zelf smaadheid aandoen.

Lees in 'de Institutie' wat de grote reformator Johannes Calvijn hierover verder zegt.

Lees van ds. Joh. van der Kemp:

    De predikatie 'Doop dwalingen weerlegd' n.a.v. HC Zondag 27.

    Een gedeelte uit het dagboek 'Uw harten vertroost' over de Sacramenten.