Wederom een artikel betreffende de Heilige Doop

Onlangs las ik op de website 'de woeste weg' dat PKN-kandidaat R.J. Jansen op dinsdag 16 oktober 2018 in de CGK te Alblasserdam een leerrede heeft gehouden over Galaten 3:26-29. Deze avond werd georganiseerd door Stichting Bijbellezingen en Evangelisatie. Deze leerrede werd door de heer D.J. Kleen een memorabele dag genoemd die de kerkgeschiedenis van onze lagen landen zal ingaan als hoogst belangrijk en onvergetelijk. Eindelijk was daar een bekwaam prediker uit onze gereformeerde gezindte die op Bijbelse gronden publiek durfde af te rekenen met de halfroomse praktijken omtrent de doop en belijdenis van waangeloof binnen onze kerken, vaak ook gepraktiseerd door herders en leraren die in deze tegen de bevinding van hun eigen gemoed ingingen, aldus de heer Kleen.

Wat betreft de belijdenis van waangeloof verwijs ik naar het recent door mij geplaatste artikel van ds. W.J. op't Hof. Daar ga ik dus nu verder niet op in. We beperken ons nu tot de Heilige Doop, die volgens de heer Kleen, en kennelijk ook kandidaat Jansen, moet worden gezien als geloofsdoop. En aangezien baby's en jonge kinderen niet geloven kunnen, is het niet toegestaan om de Heilige Doop aan de kinderen te bedienen, want ze moeten van ganser harte kunnen geloven zoals bij de kamerling. De heer Kleen beweerde dat de hele kinderdoop berust op een filosofische veronderstelling. Het gedoopte kind heeft wel een teken van de vergeving der zonden aan zijn hoofdje, maar kent geen persoonlijke vergeving van zijn zonden. Calvijn zou hem een krankzinnige geest noemen want het is allemaal verstandswerk en dat is een slap gevalletje.

De gereformeerde vaderen hebben altijd geleerd om Schrift met Schrift te vergelijken. Dus ook als het woord 'kinderdoop' niet in de Bijbel staat wil het nog niet zeggen dat het niet Bijbels is. Aangaande het sacrament van het Heilig Avondmaal zeggen we toch ook niet dat de vrouwen hieraan niet mogen deelnemen, omdat dit niet nadrukkelijk gemeld wordt? Denk ook eens aan de tekst uit Psalm 115:13 waar staat geschreven: "Hij zal zegenen, die den HEERE vrezen, de kleinen met de groten". In het Oude Testament gold de besnijdenis als teken en zegel van het verbond (Genesis 17:10-11) en het Pascha (ongezuurde broden en het slachten van het Paaslam) gold als teken en zegel van het verbond (Exodus 12), hetwelk Nieuw Testamentisch is geworden de Doop (MattheŁs 28:19) want bloed hoefde niet meer te vloeien, en het Heilig Avondmaal met de tekenen van brood en wijn (MattheŁs 26:26-28). De Heere Jezus stelde de tekenen van brood en wijn in voor de Kerk van het Nieuwe Testament (ook voor de Joden, want al de (ceremoniŽle) wetten zijn vervuld in Christus), waarbij de ceremoniŽle wetten tevens zijn afgeschaft. Het bloed van dieren hoeft niet meer te vloeien netzomin het bloed van een besnijdenis hoeft te vloeien. De Doop is teken en zegel van het verbond der genade zoals de besnijdenis dat was ten tijde van het Oude Testament. Dat is de Schriftuurlijke lijn.

Er wordt wel gezegd dat nergens in de Bijbel de kinderdoop wordt genoemd en bevolen, echter er staat ook niet dat het niet mag. Wel staat er dat bevolen werd om de volken te onderwijzen en te dopen. Dat wil niet zeggen dat die volgorde altijd moet omdat babyís niet onderwezen kunnen worden. Een tekst als "die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden (Markus 16:16)" wil ook niet zeggen dat die volgorde altijd geldt, want dan zouden babyís niet zalig kunnen worden omdat ze geen antwoord kunnen geven op de vraag van Filippus (Handelingen 8:37). Zelfs Johannes de Doper sprong op in de buik van Elisabeth, en die was toen toch al echt gerechtvaardigd en geheiligd door de toegerekende gerechtigheid en heiligheid van Christus. Dus een baby kan wel degelijk begiftigd zijn met het ware geloof, alleen de mens wil er met zijn verdorven verstand tussenkruipen en slaat aan het redeneren.

Het verbond der genade is niet afhankelijk van het geloof van de ouders. Het gaat er niet om dat eerst zeker moet zijn dat de ouders ware gelovigen zijn alvorens de kinderen gedoopt mogen worden. Die lijn is ook helemaal niet terug te vinden in het Oude Testament als het gaat om de besnijdenis. Allen droegen het uiterlijke teken en zegel van het genade verbond, destijds met het teken van de besnijdenis. Echter sprak de HEERE bij monde van Zijn profeten dat hun hart besneden moest worden. Ook nu geldt datzelfde voor de Nieuw Testamentische gemeenten. De Doop kan men als teken en zegel uiterlijk dragen, echter moet het wel inwendig worden toegepast door Woord en Geest. De betekenende zaak van de doop moet worden toegepast, net als het met de betekenende zaak van de besnijdenis was (Romeinen 2:29). We moeten rein verklaard worden door de Hogepriester des verbonds (Johannes 15:3). Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament moest het hart besneden worden, en moest men met Christus begraven worden om met Hem op te staan in een nieuw godzalig leven (Romeinen 6). Dus de betekenende zaak van Romeinen 6 gold ook voor de Joden, alleen wezen de ceremoniŽn toen heen naar de komende Christus, Die reeds geslacht was van voor de grondlegging der wereld (Openbaring 13:8). Wie het vatten kan die vatte het.

Als ouders hun kinderen ten Doop houden geeft dat hun geen recht om onbekeerd te zijn. Als we het uit bijgelovigheid doen of geveinsdheid zal dit nog eenmaal tegen ons getuigen. Dat geldt overigens ook voor deelname aan het Heilig Avondmaal of als we belijdenis des geloofs afleggen zonder als een goddeloze gerechtvaardigd te zijn en door het geschonken geloof Christus en al Zijn weldaden te hebben ontvangen. Er moet verder ook onderscheid gemaakt worden tussen iemand die geen kind meer is en tot geloof komt (de kamerling) en de kleine kinderen. Abraham ontving het teken van de besnijdenis tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs als volwassene (Romeinen 4:11). De kinderen uit hem geboren en zijn zaad werden besneden bij geboorte. Toen werd toch ook niet gewacht totdat ze volwassen waren of tot hun verstand gekomen waren zodat ze met de mond het geloof konden belijden? We moeten de eenheid van het Oude Testament en het Nieuwe Testament vasthouden. Alleen de bediening van het verbond is onderscheiden!

Die lijn is zo helder in het Oude Testament neergeschreven en waarbij de gelovigen uit de heidenen in Israel zijn ingelijfd (Romeinen 11), dat die lijn ook geldt in het Nieuwe Testament. Dan echter zonder het bloed, want Christus heeft Zijn bloed gestort op Calvarius heuvel, maar met water. Het is voor mij zo helder dat ik alle discussie erover zeer betreur. In 1 Korinthe 10:2 wordt geschreven dat allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde, en de steenrots was Christus. Doch in het merendeel had de Heere geen behagen. Je kunt als kind besneden zijn (Oude Testament) of gedoopt zijn, als volwassene besneden zijn (Oude Testament) of gedoopt zijn, aan het Heilig Avondmaal hebben deelgenomen, uit de geestelijke steenrots Christus gedronken hebben en toch terneergeslagen worden in de woestijn van het leven en nooit in het beloofde land aankomen. De consequentie van de opvatting dat de kinderdoop niet Bijbels is, is dat de zichtbare kerk met de onzichtbare Kerk wordt vereenzelvigt. Er zijn echter tweeŽrlei kinderen des verbonds: uitwendige en inwendige. Dat leert de Schrift. Het is niet al IsraŽl wat IsraŽl genaamd wordt. Dat raakt volledig uit het zicht bij degenen die alleen de geloofsdoop voorstaan. Dat wil niet zeggen dat geloof en doop gescheiden kunnen worden. Besnijdenis en geloof kon ook niet gescheiden worden. De besnedenen hadden geen recht om onbekeerd te zijn en de gedoopten hebben ook geen recht om onbekeerd te zijn.

Tot slot enkele verwijzingen naar eerder geplaatste artikelen betreffende de Heilige Doop:

Maarten Luther over de kinderdoop (klik hier)

Beeld van de doop (klik hier)

Kinderdoop of volwassendoop (klik hier)

Is de kinderdoop Bijbels? (klik hier)

Is de kinderdoop Bijbels (vervolgartikel)? (klik hier)

Diverse artikelen over de Heilige Doop (klik hier)

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"