De (godsdienstige) mens denkt het klimaat naar zijn hand te kunnen zetten

Klimaatverandering staat weer hoog op de politieke agenda na wederom een rapport van de IPCC (klimaatpanel van de VN). Twee artikelen in het RD van 9 augustus 2021 huilen mee met de IPPC-wolven in het bos:

Opwarming van de aarde heeft dramatische gevolgen
Hoogleraar Rotmans: Nederland moet gigantisch deltaplan maken

Bosbranden zoals die op dit moment zich weer voordoen in diverse landen worden weer aangegrepen om te wijzen op de gevolgen van klimaatverandering, terwijl de meeste bosbranden door mensen worden aangestoken, bewust of onbewust. Ook de recente overstromingen in Duitsland, België en Nederland worden misbruikt voor de klimaatpolitieke agenda. Dat deed bondskanselier Angela Merkel recent bij een bezoek aan een door de wateroverlast getroffen plaats in Duitsland. Ze verwees gelijk naar klimaatverandering, waarbij de burgemeester van die plaats haar corrigeerde en op haar plaats zette, door te stellen dat ook begin twintigste eeuw (1910) een grote wateroverlast in het gebied plaatsvond, en ook weer ruim een eeuw (1790) daarvoor. Volgens de burgemeester is het onmogelijk om dit soort rampen te voorkomen. Je zag ze wegdraaien met haar ogen. Ze denkt met haar klimaatpolitiek zoals klimaatmitigatie (verminderen CO2 uitstoot) dat men rampen kan voorkomen. Zie de eerste minuten van de volgende video. Zie ook het volgende interview met Guus Berkhout , waarbij het uitgebreide artikel is terug te lezen op de website van Clintel. Van Guus Berkhout en Clintel kan gezegd worden dat de kinderen dezer wereld voorzichtiger zijn dan de kinderen des lichts in hun geslacht (Lukas 16:8). Ze getuigen dat ze nog niet van hun verstand zijn beroofd.

Guus_Berkhout-Extreme_opwarming_is_politiek_verhaal

Op 13 maart 2021 was er een bijeenkomst, georganiseerd door het RD, over klimaatverandering met als thema "Ver van je bed of heel dichtbij?"

Reinier van den Berg (meteoroloog) en Bart Verhegge (klimaatwetenschapper) worden aan het woord gelaten. Ze laten echter geen wetenschappers van Clintel aan het woord, en laten dus een eenzijdig verhaal horen. Waterdamp is het belangrijkste natuurlijke broeikasgas (90% met wolken en damp), en niet CO2 (tussen de 1-4%). Alles lijkt om CO2 te gaan, maar is dat wel terecht? Lees de volgende info bij Climategate of het broeikasgas CO2 wel het belangrijkste broeikasgas is?
Orkanen nemen niet toe in aantal en in kracht, wat wordt gesteld door Ries van Maldegem. Zie info op de website over
klimaatfeiten. Ds. W.A. Zondag (GG) was ook van de partij in de discussie.

In de video wordt vlees eten als reden voor klimaatverandering gegeven. Dat druist in tegen Gods Woord (gebiedende van spijzen te onthouden, 1 Tim. 4:3). In de schepping waren mensen geen vleeseters zegt de man met de baard (Ries van Maldegem), en we komen weer terug op het vegetarische menu zoals in de schepping zegt hij. Dominee Zondag zit er bij, kijkt ernaar en zwijgt. Hij zou hevig verontwaardigd moeten zijn over die goddeloze prietpraat van Van Maldegem. Ze denken dus met hun vegetarische maaltijd het paradijs op aarde te herstellen en klimaatverandering tegen te gaan. In het paradijs hoefde geen bloed te vloeien, ook niet voor het voedsel. Na de zondeval is het anders geworden. Ze denken dus de zondeval teniet te kunnen doen met hun zogenaamde duurzame pleidooien. Het is verder zo dat de permafrost smelt en dat er dieren vrijkomen die vele eeuwen geleden daar hebben geleefd. Er waren toen geen zeven miljard mensen en er was geen industrialisatie. Toch was het er flink warmer in die periode. De mens heeft totaal geen invloed op het klimaat op aarde, wel op het onderlinge klimaat. Wat inhoudt dat de mens van nature geneigd is om God en zijn naaste te haten.

Er is geen klimaat noodsituatie. Wel is er de grootste crisis door onze val in Adam, waarbij we God de rug hebben teruggekeerd om nooit meer tot Hem terug te keren. Alleen het wonder van vrije genade doet deelgenoot worden aan het kindschap Gods in Christus.

Klimaat is geen probleem maar een feit, waarbij de mens totaal geen rol speelt. Dat te denken is vervloekte hoogmoed. De Bijbel staat er vol van dat de HEERE het klimaat regeert. Zon, wolken, regen en wind, het is alles in Zijn hand. Ook rampen zoals aardbevingen, overstromingen, bosbranden enz zijn alle voorzegd in de Bijbel, en dat zal steeds meer toenemen, zoals we ook in het Bijbelboek Openbaring kunnen lezen. De mens denkt met zijn klimaatplannen de inhoud van de Bijbel teniet te kunnen. Ze hebben ook de illusie dat ze een thermostaatknop kunnen maken die het klimaat op aarde regelt. Alleen de gedachte eraan is al bizar. Dat komt allemaal uit de koker van de mens die van God los is, en een maakbare aarde denkt te kunnen creëren. De godsdienstige mens plakt er dan nog een ander etiket op, namelijk dat van rentmeesterschap. Overigens dient rentmeesterschap in de Bijbelse zin verstaan te worden. Dat heeft niets te maken met de klimaathysterie.

Een andere discussie is vervuiling, zoals luchtvervuiling of watervervuiling. Drukke steden met veel autoverkeer met uitlaatgassen geeft smogvorming. Auto's zonder vervuilende uitstoot dragen dan bij aan een schonere lucht in de steden. Vervuiling met plastics in de natuur op land en in het water is ook een groot probleem. Vooral in derdewereld landen. Minder plastic gebruiken of afbreekbare plastics zijn dan van belang. Alternatieven ontwikkelen voor fossiele brandstoffen is ook geen probleem, maar om hysterisch nu ineens van het gas af te moeten is ook onzin. Er is wereldwijd nog genoeg voorradig en het is de schoonste fossiele brandstof. Het verbranden van bomen (biomassa) noemen ze dan wel duurzaam, terwijl dit juist enorme bomenkap tot gevolg heeft en fijnstof uitstoot bij verbranding. De natuurlijke (godsdienstige) mens wordt overvallen door angst, aangewakkerd door allerlei IPCC scenario's. Dat blijkt ook uit al die artikelen in de media, zoals het RD, die voeding geven aan die angst. Net als bij Covid-19 gaan ze nu ook weer vol op het angst-orgel. Het is allemaal de angst van de mens die niet meer heeft dan het hier en nu.

Tot slot nog het recente hoofdredactionele commentaar van het RD. De hoofdredactie van het RD meent ook weer een duit in het zakje te moeten doen, getuige het commentaar van 10 augustus 2021. Enkele quotes uit het hoofdredactioneel commentaar:
De auteurs van het rapport concluderen dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde. Maar ook dat terugdringen van de broeikasgasuitstoot wel degelijk zin heeft.
Wie echter denkt dat klimaatontkenners en -sceptici zullen zwijgen, heeft het ongetwijfeld mis.
Als één ding duidelijk wordt uit het rapport, dan wel dit: de mensheid is hard op weg om Gods schepping door haar gedrag onleefbaar te maken.
Dit alles in de wetenschap dat God aan de mensen de schepping slechts in bruikleen gaf. Zeker ook voor een christen moet gelden dat de opwarming van de aarde hem niet koud kan laten.

Omdat de meerderheid van wetenschappers kennelijk vindt (ooit werd 97% genoemd, maar dat bleek niet te kloppen) dat er een oorzakelijk verband is tussen het handelen van de mens en de opwarming van de aarde, zingt het RD mee in dit koor. Waar wel een oorzakelijk verband ligt is tussen het handelen van de mens en de oordelen van God, zoals we bijvoorbeeld in het Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 8,9,15 en 16 kunnen lezen. Om nog een voorbeeld te noemen dat de mens geen mondiale klimaatverandering teweeg brengt verwijzen we naar Genesis 8:22, na het einde van de zondvloed: "Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht niet ophouden." De ordeningen des hemels en der aarde zijn gesteld door de HEERE (Jer. 33:20).
Het RD-commentaar spreekt vervolgens over klimaatontkenners. Ook weer zo'n framing. Er is NIEMAND die het klimaat ontkent of die klimaatverandering ontkent. Dat valt niet te ontkennen. Ze moeten eens een keer ophouden met die valse beschuldigingen. Ze stellen verder dat de mens hard op weg is om Gods schepping door haar gedrag onleefbaar te maken. Weet u voor wie de aarde onleefbaar wordt? Voor Gods volk. Ze worden vervolgd en dat zal alleen maar toenemen. Ze worden vervolgd door de wereld en door de godsdienstige wereld. De laatste alinea van het commentaar is altijd weer de bekende vrome afsluiting. Ze denken wederom dat de opwarming van de aarde door maatregelen van overheden tot staan gebracht kan worden. Dan denken ze dus de oordelen Gods te kunnen tegenhouden zoals in Openbaring 16:8-9: "En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur; en de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden de Naam van God, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven."

M.G. van der Hoeven

10 augustus 2021