Kroonbede 2017 is een oecumenische bašlsdienst

Bijna 2 maanden geleden (12 september jl.) is er de zogeheten kroonbede geweest in de Sint-Jacobus de Meerderkerk in Den Haag. Voor de zevende maal werd deze bijeenkomst gehouden met als thema: "Investeer in gebed om barmhartigheid", waarbij het gaat om een gebed om een barmhartige samenleving en waarin wij onze daden mogen stellen. Natuurlijk was het RD er bij om een positief verslag (klik hier) te geven van deze bijeenkomst. De oecumenische 'gebeds'dienst werd geleid door ds. Maarten Groen, predikant van de christelijke gereformeerde gemeente in Den Haag. We moeten er trots op zijn volgens hem. Bidden voor de overheid, ons land en de wereld. Politici zijn aanwezig zoals CDA-er Harry van der Molen, SGP-ers Elbert Dijkgraaf en Peter Schalk, CU-ers Carla Dik-Faber en Eppo Bruins. We richten ons, aldus ds. Maarten, lofzeggend tot God en willen daarbij bemoedigd worden en zingen Psalm 103 vers 1 en 3 uit het liedboek der valse kerken. Ds. Maarten is blij met een politicus of politica, en dit jaar een persoonlijk getuigenis door Harry van der Molen (CDA). Bijdragen verder van de parochie-vicaris Ad van der Helm, Karin ten Broeke (preses van de protestkerk tegen de leer van Christus), Edward de Kam directeur Europe, Middle-East en North-Africa bij Youth for Christ International, Chris Taylor (voorganger Redeemer International Church) en ten slotte nog een muziekgroep.

Harry van der Molen voelde zich gelijk thuis toen hij de liturgie zag vanwege het Wilhelmus en het opwekkingslied 'Toon mijn liefde', zijn favoriete lied in de kerk van hem. De CDA-er spreekt over barmhartigheid en medemenselijkheid, maar de medemenselijkheid is bij de abortuswetgeving totaal afwezig, een wetgeving die door het CDA in het zadel is geholpen en gehandhaafd blijft. Harry zegt dat barmhartigheid moet worden gebruikt om wetten te maken. Dus al dat gezwam over barmhartigheid en medemenselijkheid heeft niets met de Bijbelse barmhartigheid te maken. Het gaat puur om het hier en nu en heeft meer met een socialistische partijbijeenkomst van doen inzake de maakbare samenleving.

Ds. Groen bidt vervolgens en blijkt een aanhanger van de algemene verzoening te zijn en is daarnaast lid van een kerk die unaniem leert dat homoseksuele gevoelens geen zonde zijn. Dominee Ten Broeke en de roomse vicaris zijn zijn broeder en zuster in Christus.

Vervolgens spreekt Edward de Kam over de verhalen van God, om te kijken waar we onze waarden vandaan halen en wat die te betekenen hebben voor barmhartigheid. Hij leest het verhaal van de barmhartige Samaritaan uit de Bijbel in gewone taal, een valse vertaling. Hij is blij dat we in een behoorlijk barmhartige samenleving leven die criminelen nog straffen. Het gaat er volgens hem om dat de barmhartige samenleving versterkt wordt (door de plastic vruchten van deze bijeenkomst wel te verstaan).

Vervolgens kondigt ds. Groen de volgende bidders aan: Ad van der Helm zal bidden voor onze overheid. Karin van den Broeke zal bidden voor onze samenleving. Chris Taylor zal bidden voor de wereld (terwijl Jezus in het Hogepriesterlijk gebed niet voor de wereld bidt). Het is meer het pauselijke 'urbi et orbi' (voor de stad Rome en voor de wereld) wat deze bijeenkomst uitstraalt. Voor leiders van andere religies en stromingen en andere religies belijden wordt gebeden door de roomse vicaris. Dat zij kunnen samenwerken en een gemeenschappelijke bron vinden in de opdracht tot gerechtigheid, vrede en verzoening. Dus het maakt niet uit of je nu christen, islamiet, jood of hindoe bent, je moet allemaal samenwerken om een zogenaamde gemeenschappelijke bron te vinden in de opdracht tot gerechtigheid, vrede en verzoening. Niemand uit het publiek staat op, zelfs de SGP-ers niet, om deze bijeenkomst met het zwaard des Geestes neer te sabelen.

Tot slot spreekt David van Keulen (voorzitter van het comitť) en is God dankbaar voor de getoonde eenheid van de kerken. Hij kondigt een 24-uur gebed aan als de koning aan het einde van de troonrede de woorden uitspreekt om te bidden om Gods zegen. Ze bidden niet 's-nachts om half drie maar op andere momenten ben je wel van harte welkom. Het tollenaars gebed is echter geheel afwezig. Het is allemaal God wij danken u voor deze bijeenkomst, wij danken u voor de kerkelijke samenwerking.

Hieronder treft u de bijeenkomst aan zodat u het zelf kunt nagaan wat er gezegd wordt en door wie:

Hetgeen door de profeet Jesaja wordt betuigd met de volgende woorden is geheel van toepassing op deze oecomenische bašlsdienst: "Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen." (Jes. 28:15) De kanttekeningen spreken over het durven uitdagen en trotseren van de Almachtige. Allen die dit hebben georganiseerd en die er aanwezig waren (dus ook de zogeheten staatkundig gereformeerden) rechtvaardigen deze bašlsdienst waarbij samengewerkt wordt met het pausdom en de antichrist, de sodomitische protestkerk in Nederland met de vrouwelijke dominee en andere leugenprofeten. De leer van Christus wordt met voeten getreden en de vrouw in het ambt wordt gepromoot alsook de vrouw in de politiek. Met dit soort bijeenkomsten denkt men de God van hemel en aarde te bewegen om een beetje te helpen om de samenleving barmhartig te maken. Wat is dit voor een religie? Waar blijven de dominees in kerkelijk Nederland met hun publieke vervloeking over dit soort bašlsdiensten? Waar blijft het SGP-bestuur met maatregelen tegen haar politici? Het RD heeft ook weer getoond dit soort bašlsdiensten te promoten en zonder enig Bijbels commentaar verslag te doen in de krant. Dominee Maarten heeft het over onze God en onze Heiland, maar ze bezitten nog niet eens het historische geloof. De duivelen geloven nog dat God een enig God is en zij sidderen (voor het oordeel Gods waartoe zij bewaard worden, 2 Petr. 2:4). Dit soort bijeenkomsten toont aan dat de vreze Gods geheel geweken is, want als die aanwezig was (door de Heilige Geest) dan zou de ere Gods bedoeld worden en die ontbreekt totaal omdat de dood in de pot is. Het is allemaal geÔnvesteer van de oude mens in de bašlsdienst. Men heeft het in kerkelijk Nederland gaarne zo. De profeet Elia zou er de spot mee drijven en de apostel Paulus zou de vervloeking uitspreken zoals hij ook deed over de leraren en de leer in Galaten 1.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"