Ds. L.M. Jongejan (HHK) wordt PKN-er en openbaart zich als huurling

Onlangs werd bekend dat ds. L.M. Jongejan (HHK-predikant in de gemeente van Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen) overstapt naar de PKN (klik hier).

Dat is zondag bekendgemaakt in een kanselboodschap. Ds. Jongejan zegt in 2004, bij de vorming van de PKN, „een foutieve keuze” te hebben gemaakt door lid te worden van de Hersteld Hervormde Kerk. Hij zal binnenkort ontheffing aanvragen. Als de classis daarmee instemt, gaat de predikant over naar de PKN. Ds. Jongejan (54) dient de gemeente van Barneveld-Kootwijkerbroek-Voorthuizen sinds 2014. Daarvoor stond hij in Schoonrewoerd (1994), Oldebroek (2001), Middelharnis-Sommelsdijk (2007) en Harskamp (2012).

ds. L.M. Jongejan
Ds. Jongejan tijdens een Jijdaar optreden (2017)

Dominee Jongejan zegt in 2004 een foutieve keuze gemaakt te hebben. Eind 2003 werd door de toenmalige hervormde synode besloten tot fusie van de NHK met de GKN en de ELK. Hij heeft toen aangegeven om Gods wil en des gewetens wil niet mee te kunnen naar de PKN. De vraag was toen: kunnen we een besluit erkennen en respecteren waarbij de Nederlandse Hervormde Kerk wordt opgeheven en een fusiekerk wordt gesticht met een grondslag die zich tegenspreekt (diverse belijdenisgeschriften) en die sodomie legaliseert in de kerkorde (homo-huwelijk, homo-ambtsdragers)?
Gods Woord is duidelijk dat we Gode meer hebben te gehoorzamen dan de (kerk)mensen. Gods Woord staat dus ook boven synodebesluiten. Dat betekent dat dit synodebesluit verworpen moest worden en niet uitgevoerd moest worden, ongeacht de uitkomst. Meegaan met de PKN was en is dus absoluut tegen het Woord van God in. En nu kan dominee Jongejan wel met de PKN mee. Welke legitimatie geeft Gods Woord voor een gang naar de PKN?
De PKN heeft onlangs ook nog eens, net als eerder de ELK, de overeenstemming met Rome over de rechtvaardiging ondertekend. Door zijn gang naar de PKN legitimeert hij dit besluit van de PKN!

Als we kijken naar de Hersteld Hervormde Kerk (HHK), dan moet ook hiervan gezegd worden dat ze steeds meer de PKN achterna gaat, al is de grondslag op papier nog Schrift en belijdenis (zoals binnen de Ned. Herv. Kerk). De HHK promoot zelf de leervrijheid met haar toelatingsbeleid tot de predikantenopleiding, promoot zelf homoseksuele ambtsdragers door ds. D. Burggraaf te handhaven als predikant, blijft participeren met de Chr. Geref. Kerken (CGK) na het homobesluit van eind 2013 waar ze leren dat homoseksuele lusten geen zonden zijn, laat dominees participeren in de uitlegbijbel (van PKN tot GGiN) etc... Is er dan nog verschil met de PKN?
Betekent dit dan dat lid worden van de PKN een gradueel verschil is? Absoluut niet. Het is onmogelijk om de gang naar de PKN te maken. Ik ken verder zijn persoonlijke situatie niet, en wat hij wellicht heeft meegemaakt waarom hij tot dit besluit is gekomen. Hij is in elk geval niet door één of ander besluit van een commissie voor het opzicht onder de tucht geplaatst, of uit zijn ambt gezet, want hij heeft het besluit zelf genomen. We hebben waarachtige bekering nodig en geen gang naar de PKN! Preek dan maar zonder kerklidmaatschap het Evangelie aan alle creaturen. Dan worden er wegen afgesneden en wegen geopend. Waarom het niet met God wagen die ook zorgde voor Elia aan de beek Krith? Hij moet de kosten van zijn besluit nog maar eens overrekenen.

De HEERE heeft een twist met Nederland en de kerken in Nederland. We hebben nodig dat we in de schuld voor God komen, zoals Leviticus 26:40-42 beschrijft. In de weg van een welgevallen krijgen aan de straf onzer ongerechtigheid gaat de HEERE aan Zijn verbond gedenken. Dat is wat anders dan hetgeen dominee Jongejan leert op de Jijdaar avond in Doorn (12 mei 2017) met als thema "Jijdaar ontmoet. Jezus is op zoek naar jou!" Als de gespreksleider aan de hand van de bekering van Lydia stelt dat zondekennis geen voorwaarde is en dat het de vraag is of Lydia dit gevoeld heeft, gaat ds. Jongejan hierin mee en zegt dat zondekennis absoluut geen voorwaarde is. Hij leest nergens een voorwaardelijk Evangelie. Ook als je geen last van zondekennis hebt preekt hij om tot Jezus te vluchten. Dit zijn echter allemaal uitspraken van dominees die de wet niet preken als bediening des doods. Dan sterf je namelijk aan al je eigen voorwaarden zoals van 'zondekennis is geen voorwaarde'. Dan ga je ondervinden wat zondekennis is, namelijk dat de ziel die zondigt zal sterven, en dat naar recht. De Heere spreekt alleen dé doden levend, die maar één recht hebben en dit recht ook billijken, toevallen en omhelzen: Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. Dezulken zullen de levendwekkende stem van de Zoon van God gaan vernemen: Leef, ja leef! Melaatsen (en die het bevindelijk aan de weet gekomen zijn) worden rein verklaard door de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek!

De Heere werkt in het geheel niet om de schuld heen. Als iemand zegt geen zondekennis te hebben dan dient de wet gepreekt te worden opdat we alle gronden buiten Christus verliezen en als een goddeloze openbaar komen (niet allen in objectieve zin maar ook in subjectieve zin). Als het gebod komt (en daar vraagt niemand om, dat is een werk van de Heilige Geest) dan wordt de zonde weder levend, doch ik ben gestorven (Romeinen 7:9). Dat sterf je in het lichaam van Christus (wordt met Hem begraven) en met Hem opgewekt tot een nieuw leven. Galaten 2:19-20 wordt dan het wonder wat gaat plaatsvinden. Christus verklaart als de grote Hogepriester een goddeloze rein (Johannes 15:3). Tot zielen die doorstoken van hart zijn (Handelingen 2:37) wordt het Evangelie verkondigd. Dat is geen voorwaardelijk Evangelie, maar genade die vrij valt. Als de zonde nog nooit weder levend is geworden dan ben je niet door de wet der wet gestorven en dan leef je ook niet Gode. Het vluchten waar ds. Jongejan toe oproept gebeurt in het geheel niet, want we vluchten alleen bij Hem vandaan. Alle wegen moeten afgesneden worden zodat we nergens meer heen kunnen vluchten. Dat gebeurt pas als alle hoop je gaat ontvallen (Leviticus 26:40-42). In die weg wordt de verzoening door voldoening toegepast aan je ziel (rechtvaardiging) en wordt Christus en Zijn weldaden (geloof, hoop en liefde) geschonken en wordt Hij aangenomen door het geschonken geloof wat door de liefde is werkende. Dat zijn niet degenen die Hem niet meer kunnen missen maar die Hem hebben leren kennen! Je kunt namelijk alleen maar iemand missen die je kent!

Dominee Jongejan leert ook nog eens dat een Christen een nieuwe mens is (die niet wil zondigen) en een oude mens is (die wil zondigen). Het lijkt Bijbels maar het is het net niet en dus geheel niet. De oude mens die wil zondigen IS gestorven (Romeinen 7:9). De oude mens staat namelijk geheel onder de heerschappij des duivels. De Christen heeft echter een nieuw Hoofd, en dat is de Heere Jezus Christus, Die hem/haar uit alle heerschappij des duivels verlost heeft (Zie HC Zondag 1 en verwijsteksten). Wat echter overblijft is het lichaam der zonde, ofwel het lijk van de onthoofde oude mens. Een Christen is dus geen twee-mens, ofwel een schizofreen mens, maar een nieuwe mens. Het oude is voorbij gegaan, ziet het is alles nieuw geworden (2 Korinthe 5:17). Een Christen leeft niet meer in de zonde (zoals de oude mens dat wil en doet), maar valt in de zonde (wat ze niet meer wil, maar de zonde die in hen woont doet dit). Dat doet ze gedurig uitklagen: "Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?" (Romeinen 7:24). Door de werking van de Heilige Geest mag dan die heerlijke belijdenis uitgesproken worden: "Ik dank God door Jezus Christus onze Heere" (Romeinen 7:25). Dit is elke keer opnieuw een wonder voor dit arme en ellendige volk wat de Heere Zich overhoudt. Wat we hierboven hebben verklaard is geen dogmatisch schema met stationnetjes die gepasseerd moeten worden maar is de leer van Christus, de orde des heils.

Aan het einde van deze Jijdaar-avond bidt hij nog voor Jijdaar en voor degenen die deze avonden leiden en voorbereiden. Op Jijdaar wordt de jeugd echter betoverd met een vals evangelie en muziekale refotainment. Ds. Jongejan ageert daar geheel niet tegen terwijl hij kan weten wat er allemaal gebeurt op die avonden. Aan het eind krijgt hij nog een mooi bloemetje en een applaus mee naar huis. Is dat de eer van Gods knechten? Een profeet heeft in zijn eigen vaderland geen eer zegt Jezus Zelf (Johannes 4:44). De ergernis van het kruis wordt door al die dominees vernietigd (Galaten 5:11). Het lijkt er veel op dat hij door ds. A. Simons (die vroeger ouderling was in Nieuw-Lekkerland en waar hij toen pastoraal medewerker was) is overgehaald om naar de PKN te gaan. Ds. Jongejan heb ik naar aanleiding van het bericht in de pers aangeschreven, maar hij reageert niet. Dat is al een teken aan de wand. Geliefden, laat u niet bedriegen door al die Jijdaar-dominees en Jijdaar-organisatoren!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"