Het laatste pastoraat aan een stervende

Op de website van G.P.P. Burggraaf kwam ik een aangrijpend artikel tegen aangaande het laatste pastoraat aan een stervende. Zie link. Hoe de knecht des Heeren, SamuŽl Rutherford, in naam van zijn Zender mocht spreken en het Woord Gods, hetwel is het zwaard des Geestes, mocht hanteren. Wat mogen alle ambtsdragers (predikers, ouderlingen, diakenen), avondmaalsgangers en kerkgangers zich toetsen aan hetgeen hier gesteld wordt. Wat hebben we de doorwerking van de Heilige Geest nodig. Er is godsdienstigheid genoeg, maar de doorleving van Wet en Evangelie, vloek en zegen, dood en leven, het recht Gods en de vrijspraak in Christus, wordt zo allerwege gemist. Want die de Geest van Christus niet heeft komt Hem niet toe. Wie heeft er nog kennis aan hetgeen van Hanna staat opgetekend in 1 SamuŽl 2:1-10:

TOEN bad Hanna en zeide: Mijn hart springt op van vreugde in den HEERE, mijn hoorn is verhoogd in den HEERE; mijn mond is wijd opengedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil.
Er is niemand heilig gelijk de HEERE, want er is niemand dan Gij, en er is geen Rotssteen gelijk onze God.
Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen en Zijn daden zijn recht gedaan.
De boog der sterken is gebroken; en die struikelden zijn met sterkte omgord.
Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood, en die hongerig waren zijn het niet meer; totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard, en die vele kinderen had, krachteloos is geworden.
De HEERE doodt en maakt levend; Hij doet ter helle nederdalen en Hij doet weder opkomen.
De HEERE maakt arm en maakt rijk; Hij vernedert, ook verhoogt Hij.
Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij hen den stoel der ere doe beŽrven; want de grondvesten des aardrijks zijn des HEEREN, en Hij heeft de wereld daarop gezet.
Hij zal de voeten Zijner gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis; want een man vermag niet door kracht.
Die met den HEERE twisten, zullen verpletterd worden, Hij zal in den hemel over hen donderen; de HEERE zal de einden der aarde richten, en zal Zijn Koning sterkte geven en den hoorn Zijns Gezalfden verhogen.

Ontwaak, Noordenwind, en kom, Gij Zuidenwind, doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten! (Hooglied 4:16).