Geen wettelijke basis muilkorfplicht, en het resultaat: politieterreur

Op LinkedIn stond een interessante uiteenzetting van drs. Mario Ortiz Martinez getiteld 'geen wettelijke basis muilkorfplicht'. De voorzieningenrechter heeft in 2014 een uitspraak gedaan dat winkels geen publieke ruimtes zijn!

Drs. Mario Ortiz Martinez schrijft: "Een winkel is geen 'publieke ruimte' (zie punt 4.2 van de uitspraak)! Dit houdt in dat in de winkel de regels voor publieke ruimten, die de overheid opgelegd heeft, niet gelden! Een winkel mag huisregels stellen, maar deze dienen te alle tijden in overeenstemming met andere geldende wetten, waaronder bij uitstek het EVRM en de UVRM, te voldoen! Huisregels die inbreuk maken op de mensenrechten, zoals deze zijn vastgelegd in de UVRM, mogen niet nagevolgd worden! Aangezien het verplicht stellen van het mondmasker een inbreuk maakt op deze rechten, hoeft men deze regel dus niet op te volgen.

De winkelier die je vervolgens de toegang tot de winkel weigert, is in overtreding op artikel 1 van de Grondwet en maakt zich schuldig aan discriminatie. Dit kun je direct melden bij het Antidiscriminatiebureau te Eindhoven: 040-2193504. Ook kun je direct aangifte doen van discriminatie en een strafrechtelijke procedure inzetten. Eventuele boetes die uitgeschreven worden voor het niet dragen van een mondmasker in een winkel, zijn niet rechtsgeldig en kun je voor laten komen."

De uitspraak van de voorzieningenrechter kunt u hier lezen. Punt 4.2 staat hieronder beschreven:

De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De vrijheid van meningsuiting is een belangrijk grondrecht, dat – zoals CCCP terecht heeft gesteld – ook van toepassing is op een amusementsprogramma. Dit recht is echter niet onbeperkt, maar vindt haar begrenzing voor zover rechten van anderen in het geding zijn. In dit geval is dat het eigendoms- of gebruiksrecht van Media Markt van haar winkels. Anders dan CCCP heeft aangevoerd is de voorzieningenrechter van oordeel dat een winkel geen publieke ruimte is. Dat eenieder in beginsel de winkel binnen kan lopen maakt niet dat sprake is van een openbare ruimte. Een winkeleigenaar heeft het recht voorwaarden te stellen aan het gedrag van klanten die haar winkel betreden. Zeer gebruikelijk is bijvoorbeeld dat er in winkels geen etenswaren of drank mag worden genuttigd en ook komt het regelmatig voor dat grote tassen moeten worden ingeleverd bij de ingang. Ook Media Markt stelt voorwaarden aan het betreden van haar winkels.

Zij maakt die voorwaarden (huisregels) bekend door middel van verschillende borden bij de ingang, en door middel van een aantal pictogrammen van verboden die in de winkel gelden. De vraag of het verbod op filmen en fotograferen op 29 juli 2014 reeds was opgenomen in de huisregels kan in het midden blijven, nu in ieder geval aannemelijk is dat het pictogram van de camera met streep erdoor op 29 juli 2014 reeds op de deur was bevestigd. [presentator 1] heeft ter zitting verklaard dat hij het pictogram niet heeft gezien, maar dat hij er ook niet op heeft gelet toen hij de winkel binnenging. Van belang is dat het verbod op camera’s voor CCCP (vooraf) kenbaar had kunnen zijn. Ook had CCCP kunnen verwachten dat Media Markt er bezwaar tegen zou hebben dat iemand zich ten onrechte voordoet als een van haar medewerkers en dat haar klanten (met een verborgen camera) worden gefilmd. Bovendien heeft Media Markt in ieder geval toen zij erachter kwam dat er door CCCP werd gefilmd haar bezwaren daartegen kenbaar gemaakt, zodat voor CCCP in ieder geval vanaf dat moment duidelijk is dat Media Markt het maken van cameraopnamen niet toestond in haar winkel. Daarmee wordt het handelen van CCCP naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorshands in civielrechtelijke zin onrechtmatig geacht jegens Media Markt. Een wettelijke basis voor de beperking van de uitingsvrijheid (als bedoeld in 4.1) is daarmee gegeven. De vraag of er een strafrechtelijk verwijt aan CCCP kan worden gemaakt behoeft geen beantwoording.

Ook hoogleraar Jerfi Uzman zegt zaken die hout snijden: "Wij kennen in de grondwet het recht op de 'persoonlijke levensfeer'. Dat betekent eigenlijk: wat ik draag, is in principe mijn eigen zaak", zegt Jerfi Uzman, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. Maar een mondkapjesplicht is niet alleen grondwettelijk problematisch, het zou ook in strijd zijn met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uzman legt uit: "Daar ligt de focus meer inhoudelijk. Het verdrag vereist dat zulke ingrijpende maatregelen aantoonbaar effectief en efficiënt zijn. Ik ben zelf geen deskundige op het vlak van mondkapjes, maar ik weet wel dat de echte deskundigen het ook nog niet eens zijn over de effectiviteit van mondkapjes.", aldus het artikel van EenVandaag van juli dit jaar.

COMMENTAAR
Alhoewel drs. Mario Ortiz Martinez de EVRM (Europese Verklaring van de Rechten van de Mens), de UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) en de Nederlands grondwet met artikel 1 erbij haalt, geldt toch in dit geval een terechte verwijzing naar discriminatie als men verplicht wordt om een mondmasker op te zetten, hetgeen indruist tegen de persoonlijke vrijheid. Daarnaast is het mondkapje in strijd met de wet gezichtsbedekkende kleding uit 2018. Ook heeft het buitenland wel aangetoond dat mondkapjes niet helpen. Daar geldt al langer een verplichting tot het dragen ervan, en toch gaat men weer strengere maatregelen doorvoeren, zoals dat in Nederland ook is gebeurd. Kennelijk is Nederland van hogerhand (denk aan WHO) teruggefloten en moet ze in de pas lopen met andere landen.

We weten inmiddels wel dat er geen enkel bewijs is dat mondkapjes helpen. Recent heeft de TU Delft verschillende mondkapjes onderzocht, en ze boden allemaal schijnveiligheid. Ook het RIVM heeft altijd gezegd dat mondkapjes schijnveiligheid bieden, en ook minister De Jonge riep dat enkele maanden geleden nog. Nu is het ineens omgeslagen en is er een mondkapjesplicht. Als dan gevraagd wordt naar onderbouwing over de effectiviteit van mondkapjes dan komt men niet verder dan 'baat het niet dan schaadt het niet' of 'alle beetjes helpen'. maar daar kun je geen beleid op baseren! Op dit moment vindt ook politieterreur plaats zoals we in Nunspeet hebben gezien, waarbij mensen hardhandig in de boeien worden geslagen als men geen mondkapje draagt. Als het een black lives matter betoging was geweest laten ze je gewoon met rust. Nederland is gewoon in een DDR-land veranderd.

M.G. van der Hoeven

5 december 2020