Nashvilleverklaring is niet anders dan een voorzichtig verdrag met de hel

De Nashvilleverklaring werd opgesteld door de Council on Biblical Manhood and Womanhood en werd in augustus 2017 gepresenteerd tijdens de jaarlijkse conferentie van de ethische commissie van de Southern Baptist Convention, het grootste protestantse kerkgenootschap in de Verenigde Staten. De oorspronkelijke ondertekenaars waren 150 voornamelijk conservatieve leiders vanuit het evangelisch christendom. De verklaring kwam tot stand omdat volgens de opstellers binnen de huidige samenleving de opvattingen over de verhouding tussen man en vrouw, en over wat het betekent om mens te zijn, sterk veranderd zijn; er is een seculiere moraal ontstaan die losstaat van het christelijke geloof. De seculiere moraal rondom seksualiteit en genderidentiteit wordt door hen afgewezen. Tot de ondertekenaars behoren prominenten als John Piper, William Lane Craig, televisiedomiee James Dobson, John F. MacArthur en James Packer. In januari 2019 was de Amerikaanse Nashvilleverklaring ondertekend door ruim 22.000 voornamelijk evangelischen. Zie de volgende bronnen:

https://cbmw.org/nashville-statement/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nashvilleverklaring

Nashville declaration

Deze Nashvilleverklaring is in Nederland ook opgepakt en vertaald. Het is een gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit. De initiatiefnemers zijn: Ev. A.C. Baan (PKN), ds. J.M.J. Kieviet (CGK), dr. M. Klaassen (PKN), ds. S.T. Lagendijk (HHK), ds. M. van Reenen (HHK), ds. C. Sonnevelt (GG), dhr. L. van der Tang (GGiN) en dr. P. de Vries (HHK). Zie de volgende bronnen:

Gezamenlijke verklaring over Bijbelse seksualiteit

https://nashvilleverklaring.nl/

Nashville verklaring

Op de website van de Nederlandse Nashvilleverklaring staat bij het voorwoord dat het gaat om de visie van bijbelgetrouwe christenen. Er stond een hele lijst met ondertekenaars op, maar die is plotseling verwijderd van het internet. SGP-voorman Kees van der Staaij had ooit wel aangegeven per mail dat hij zich in de visie kon vinden, maar verbaasde zich erover dat hij als ondertekenaar op de lijst stond. De intiatiefnemers hadden hadden het kennelijk zo geinterpreteerd dat ze dan hem wel als ondertekenaar konden zien. Wellicht is het met meer aspirant ondertekenaars zo gegaan. Zijn politieke evenknie Gert-Jan Segers (CU) heeft de verklaring niet ondertekend omdat hij vindt dat iedereen welkom is bij Jezus. Met dit soort theoriŽn wordt het Woord van God geweld aangedaan en wordt God de Auteur van de zonde gemaakt. De Heere rechtvaardigt goddelozen maar niet de goddeloosheid!

De Nederlandse Nashvilleverklaring met de lijst van ondertekenaars kunt u hier terugvinden:

Nashvilleverklaring met naschrift en ondertekenaars/

Na alle commotie in de wereld haasten ze zich nu om te stoppen met inzamelen van handtekeningen en gaan ze volgens ds. M. Klaassen nu eerst werken aan een nadere verklaring. Een van de zeven initiatiefnemers, ds. C. Sonnevelt heeft zich ineens om 'persoonlijke redenen' teruggetrokken. We hebben als initiatiefnemers gisteravond bij elkaar gezeten, en besloten dat het nu eerst tijd is voor reflectie, aldus Klaassen tegen Trouw. De verklaring heeft volgens hem heel erg veel losgemaakt, we merkten dat verschillende passages uit de tekst verwarring hebben opgeroepen. Dat vraagt dus om een nadere verklaring. Daar gaan we aan werken. We verspreiden vandaag of morgen nog een persbericht en daarna wordt het tijd voor radiostilte en verdere bezinning. Aldus een bericht in het Algemeen Dagblad van 9 januari 2019. Uit hoe het allemaal gaat kun je al bemerken dat Gods Geest de grote afwezige is.

Op 7 januari 2019 heeft presentatrice Lara Rense van het programma 'Nieuws en Co' een telefoongesprek gehad met ds. M. Klaassen:

Ds. M. Klaassen

COMMENTAAR
De Nashvilleverklaring lijkt wel een soort belijdenisgeschrift met betrekking tot de Bijbelse visie op relaties en seksualiteit. Is zo'n geschrift nodig? En zo ja, kunnen we dan volstaan met deze verklaring? Laten we deze Nashvilleverklaring eens wat nader bezien waarbij we enkele artikelen wat nader willen belichten, en daarbij betrekken we dan ook het interview van ds. M. Klaassen.

In het voorwoord staat de volgende alinea: "Het is inmiddels gemeengoed ervan uit te gaan dat het menselijke zelfverstaan als mannelijk en vrouwelijk geen deel vormt van Gods mooie plan, maar dat deze veeleer een uiting is van iemands eigen autonome voorkeur. Op deze wijze wordt de weg tot volle en blijvende vreugde middels Gods goede ontwerp voor Zijn schepselen vervangen door het pad van kortzichtige alternatieven die vroeg of laat het menselijk leven ruÔneren en God onteren."
Men spreekt in dit geval over genderneutraliteit en zegt dat dit vroeg of laat het menselijk leven ruÔneert en God onteert. God onteren is echter al gebeurd in het paradijs door onze val in Adam. De vruchtgevolgen daarvan openbaren zich in alle tijden, dus ook met homoseksualiteit en genderneutraliteit. Dat heeft niets met 'vroeg of laat' te maken, het is al een feit sinds de zondeval.

Men hoopt dat ze met deze verklaring de kerk van Christus dienen. Dat ze de ware Kerk hiermee helemaal niet dienen en de onbekeerde medereiziger naar de eeuwigheid ook niet zal blijken uit het vervolg. Al staan er zeker Bijbelse noties in deze verklaring, toch doet het geheel de Bijbelse leer teniet. Een weinig zuurdesem verzuurt namelijk het gehele deeg (1 Korinthe 5:6).

Artikel 6
In artikel 6 staat: "WIJ BEVESTIGEN dat mensen die geboren zijn met een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling evenzeer geschapen zijn naar Gods beeld en evenveel waarde en waardigheid bezitten als alle anderen. Onze Heere Jezus Christus Zelf erkent hen als zodanig, als Hij spreekt over Ďontmanden die uit de moederschoot zo geboren zijní. Samen met alle anderen zijn zij welkom om Jezus Christus trouw te volgen en dienen zij hun biologisch geslacht te aanvaarden in zoverre dat kenbaar is. WIJ ONTKENNEN dat onduidelijkheden met betrekking tot het biologisch geslacht het iemand onmogelijk maken om een vruchtbaar leven te leiden in vreugdevolle gehoorzaamheid aan Christus."

Men verwijst hier kennelijk naar MatthŽus 19:12 waar staat geschreven: "Want er zijn gesnedenen die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen die zichzelven gesneden hebben om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het." Het woord 'ontmanden' komt niet in de StatenVertaling (SV) voor maar in de Herziene StatenVertaling (HSV). Wil men met deze tekst nu aangeven dat homoseksualiteit een lichamelijke aandoening in de geslachtsontwikkeling is? Of de man die zich meer vrouwelijk voelt en aangetrokken is tot een andere man? Wordt dit bedoeld met deze Bijbeltekst?
De perikoop waar deze tekst in staat gaat over de heiligheid van het huwelijk. De discipelen doen op een gegeven moment de uitspraak: "Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen.", waarop de Heere Jezus zegt: "Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is." Vervolgens volgt vers 12 wat we hierboven citeerden. Het gaat hier over het feit dat de gave der onthouding niet allen gegeven is. In 1 Korinthe 7:9 zegt de apostel Paulus: "Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden." De kanttekeningen schrijven hierbij dat het goed is te trouwen om niet door de begeerten des vleses tot kwade lusten te worden ontstoken, en in gevaar te blijven van tot onkuisheid te vervallen, hetwelk altijd kwaad is.

Terug naar MattheŁs 19:12. Het gaat dus over de gave der onthouding. Er kunnen diverse oorzaken zijn. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 7:7 over de gave der onthouding met betrekking tot zichzelf om het Koninkrijk der hemelen. De apostel was door de Heere afgezonderd om het Evangelie aan de heidenen te prediken. Er zijn mensen die van nature onbekwaam zijn tot het huwelijk zoals de kanttekeningen schrijven en dus nooit tot een huwelijk komen en altijd vrijgezel blijven. De wijze raad des Heeren gaat over deze zaken. Je kunt bijvoorbeeld ook niet de conclusie trekken dat homoseksualiteit een lichamelijke aandoening is wat dan slaat op 'gesnedenen die uit moeders lijf alzo geboren zijn'. Een gesnedene uit het Oude Testament was ontdaan van de mannelijkheid, we zouden kunnen zeggen gesteriliseerd heden ten dage. Deze heiden kon dan geen nageslacht meer voortbrengen. In Jesaja 56 lezen we hierover en ook dat Christus het onderscheid tussen de volken en natiŽn tenietgedaan heeft. Voor Hem geldt nu niet langer het onderscheid tussen Jood en heiden, tussen heer en knecht, Gal. 3:28. De Heere rechtvaardigt dť goddeloze en niet de vrome. Wat een eeuwig wonder van vrije souvereine genade!

Artikel 8
In artikel 8 staat: "WIJ BEVESTIGEN dat mensen die seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden dat door het geloof in Jezus Christus aangenaam is voor God, wanneer zij een rein leven leiden Ė zoals dat voor alle christenen geldt. WIJ ONTKENNEN dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping, of dat het iemand buiten de hoop van het Evangelie zou plaatsen."

Ze zeggen dus dat homoseksuelen een rijk en vruchtbaar leven kunnen leiden door het geloof in Jezus Christus en dat dit aangenaam is voor God wanneer zij een rein leven leiden (celibatair bedoelen ze dan). Men zegt nergens in deze verklaring dat homoseksualiteit zonde is. Ook de zogeheten homoseksuele gerichtheid is zonde voor God. Homoseksualiteit is niet uit het geloof en alles wat niet uit het geloof is dat is zonde (Romeinen 14:23). Ds. M. Klaassen zegt in het radiointerview dat homoseksualiteit niet iets is wat je kunt veranderen of moet genezen. Dus de bekeerde homoseksueel uit 1 Korinthe 6:11 die in zijn eertijds bij mannen lag zegt volgens ds. Klaassen dat hij na zijn bekering niet meer de praxis bedrijft maar nog wel een homoseksuele gerichtheid overgehouden heeft. U begrijpt dat dit volstrekt tegen Gods Woord ingaat. Homoseksuele gerichtheid is ook de praxis, want zeggen dat je homo bent is hetzelfde als homo doen. De gedachte aan overspel houdt de Heere Jezus al voor de daad, en dan zou voor homoseksualiteit een uitzondering worden gemaakt? Is homoseksualiteit gegeven in de geboorte, een persoonskenmerk, wat in de bekering niet wordt weggenomen? Als u dat denkt dan gelooft u niet dat God mensen waarachtig bekeert, maar half bekeert. Als voorgangers dit leren dan weten ze niet wat de waarachtige wedergeboorte inhoudt, ze houden zich bezig met een schijngeboorte ofwel een hersenschim zou ds. Th. van der Groe zeggen. Seksuele aantrekkingskracht tot mensen van hetzelfde geslacht is niet anders dan staan onder de heerschappij des duivels. Dezulken zijn niet onder de genade maar onder de wet leer de apostel Paulus.

De Katwijkse omroep Podkat heeft een interview met ds. P. den Ouden (HHK) op youtube geplaatst:

Podkat ds PdO

Voor ds. Den Ouden gaat de verklaring primair over het Bijbelse huwelijk en trouw binnen het huwelijk. Reinheid buiten het huwelijk en reinheid en trouw binnen het huwelijk. Hij sluit niet uit dat mensen van het gelijke geslacht trouw aan elkaar kunnen zijn. Verder is artikel 8 voor hem fundamenteel. Reinheid geldt voor hetero en homo. Als homo's rein leven, dus geen sexueel contact met elkaar hebben, dan zijn ze door het geloof in Christus aangenaam voor God. De homoseksuele geaardheid is volgens hem niet per definitie een zondige geaardheid. Genezen van deze geaardheid ziet hij niet gauw gebeuren. Het is een stukje gebrokenheid volgens hem waar we allemaal mee te maken hebben door de zondeval. Alleen het uitleven van homoseksualiteit verdriet God en niet het hebben van een homoseksuele of transgender geaardheid. Zo staan volgens SGP-dominee P. den Ouden Bijbelgetrouwe christenen erin. We kunnen kort zijn. Zo staat Gods volk er NIET in! Dat kunt u uit dit artikel, en de andere artikelen aan het einde van dit artikel, wel opmaken. In de waarachtige bekering wordt het beeld Gods in Christus hersteld en dat geldt ook voor de scheppingsorde. Dat betekent dat een waar gelovige nooit zal zeggen nog homo te zijn, of pedofiel te zijn, of een hoer te zijn, nog enz... te zijn. Ze schamen zich namelijk voor hun eertijds. Ze weten ze zich de grootste van de zondaren, en haten wat God haat. Ds. P. den Ouden kraamt maar wat uit met zijn lachend evangelie aan het slot.

Artikel 10
In artikel 10 staat: "WIJ BEVESTIGEN dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren. Wie deze wel goedkeurt wijkt fundamenteel af van de standvastigheid die van christenen verwacht mag worden en van het getuigenis waartoe zij geroepen zijn WIJ ONTKENNEN dat de goedkeuring van homoseksuele onreinheid of transgenderisme een moreel neutrale zaak is, waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen."

Het gaat niet om fundamenteel afwijken van de standvastigheid die van christenen mag worden verwacht maar om hetgeen Gods Woord leert. Homoseksuele onreinheid of transgenderisme wordt als zondig gezien, maar homoseksuele gerichtheid kennelijk niet, terwijl dat ook al onreinheid is. Het is een gegoochel met woorden. Onder homoseksuele onreinheid verstaan ze dan het daadwerkelijk seksueel verkeer tussen homoseksuelen, maar degenen die een seksuele aantrekkingskracht ervaren tot mensen van hetzelfde geslacht kunnen een rijk en vruchtbaar leven leiden door het geloof in Jezus Christus (artikel 8).

Artikel 12
In artikel 12 staat: "WIJ BEVESTIGEN dat de genade van God in Christus zowel vergeving als levensveranderende kracht geeft, en dat deze vergeving en kracht een volgeling van Jezus in staat stellen om zondige verlangens te doden en te leven op een wijze die de Heere waardig is. WIJ ONTKENNEN dat de genade van God in Christus onvoldoende is om alle seksuele zonden te vergeven, of onvoldoende kracht geeft aan gelovigen die zich tot seksuele zonden aangetrokken voelen, om een leven in heiliging te leven."

Het gaat niet om levensverandering maar om een nieuw schepsel. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, zie, het is alles nieuw geworden (1 Korinthe 5:17). Een waar christen met homoseksuele verlangens bestaat niet evenzo een waar christen pedofiele verlangens heeft. De Heere bewaart de Zijnen voor onnatuurlijke zonden als homofilie, pedofilie, incest, zelfmoord en ook voor de zonde tegen de Heilige Geest. Als waar is wat de apostel zegt: "Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood (Romeinen 6:21)", en dat is waar, dan ben je geen homoseksueel meer als je door God tot God bekeerd bent. Je schaamt je over je eertijds. Tegenwoordig schaamt men zich nergens meer voor en men blijft zich homoseksueel noemen en tegelijk christen. En de dominees die de verklaring ondertekend hebben zegenen dezulken in. Ze zeggen niet onomwonden dat homoseksualiteit zonde is en van God vervloekt.

Ik kreeg een volgende uitspraak van een partijlid van D66 uit Amsterdam onder ogen:

Yassmine El Ksaihi

Ook al heeft deze mevrouw in 2018 haar uitspraken uit 2010 'betreurd' toch staat dit standpunt niet op zichzelf. De islamieten die massaal Nederland worden binnengehaald huldigen over het algemeen dit standpunt over homoseksualiteit. Het algemeen normbesef is bij islamieten wat dat betreft nog niet toegeschroeid. In Nederland is nu veel ophef over de Nashvilleverklaring terwijl men wat dat betreft hypocriet is doordat mensen die homoseksualiteit en transgenderiteit afwijzen massaal worden toegelaten tot Nederland. En D66 minister van emancipatie, Ingrid van Engelshoven, maar schamperen als over homoseksualiteit en genderneutraliteit een ander standpunt klinkt dan de overheid wenst, terwijl ze massale immigratie van islamieten voorstaat (Marrakesh). Dus de overheid heeft wat dat betreft ook al boter op haar hoofd. De minister schampert maar dat homoseksualiteit een persoonskenmerk is (en binnen de kerken doen ze dat ook met hun vondst van homoseksuele gerichtheid) en dat iedereen zich mag ontplooien ongeacht homoseksueel of heteroseksueel. Straks gaan ze pedofilie ook als een geaardheid zien of polygamie. Dan kun je alles onder persoonskenmerken scharen. Die tijd gaan we zeker tegemoet. De politiek met D66 voorop voert een seculiere inquisitie waarbij iedereen moet denken volgens de leus van de Franse revolutie: Geen God en geen Meester. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Scholen moeten in hun lesmateriaal leren dat homoseksualiteit normaal is. Als je op grond van Gods Woord en om het geweten daarin niet mee kan gaan dan moet je ge-emancipeerd worden. Dat willen ze dwingend opleggen (ook al zeggen ze dat niet). Zie hoe het gegaan is met de ambtenaar van de burgerlijke stand als voorbeeld. Het handelen van de overheid strookt dus niet met de zogenaamde vrijheid van geweten en vrijheid van meningsuiting.

SGP-voorman Kees van der Staaij schuift aan bij TV-programma's als Jinek om zich in allerlei bochten te wringen omdat hij geen Bijbels geluid laat horen. Gods Woord is de mens van nature een dwaasheid. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden (1 Korinthe 2:14). De SGP-er probeert elke keer deze waarheid teniet te doen door bijvoorbeeld te zeggen dat het helemaal niet gaat over het genezen van homoseksuelen (ze houden dus hun homoseksuele gerichtheid). Gods Woord leert geen onderscheid tussen gedachten, woorden en werken. Van der Staaij, de opstellers en ondertekenaars van de Nashvilleverklaring doen dat wel. Dat heeft u ook bij het radiointerview met ds. Klaassen kunnen horen, en dat doen ze massaal in de kerken. Ze verkrachten hiermee de leer van Christus.

Naschrift
In het naschrift komt de aap uit de mouw. Er staat: "Zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen of worstelen met hun geslachtelijkheid, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. Niemand kan zich immers laten voorstaan op iets goeds van zichzelf, maar allen moeten leven van genade. Ieders hart kent van nature een zondige gerichtheid en ieder mens kent zondige verlangens, die zich ook op seksueel gebied uiten."

Met de uitspraak 'allen moeten leven van genade' wordt de homoseksuele gerichtheid geen beletsel om een volwaardige plaats in de christelijke gemeente te hebben. Deze gerichtheid heeft men verzonnen om homoseksuelen in de gemeente erbij te kunnen houden, terwijl de apostel in 1 Korinthe 5 leert dat degenen die in openbare zonden leven onder de tucht gezet moeten worden indien zij zich niet bekeren. Nee, zeggen deze opstellers en ondertekenaars, ze mogen een volwaardige plaats hebben, wat betekent dat ze mogen deelnemen aan het Heilig Avondmaal, verkozen mogen worden tot ambtsdragers en ook dat ze voorgangers mogen zijn. We zien die praktijk in alle kerken van Nederland. Bij enkele kerkverbanden, zoals de PKN, gaat men nog verder door het homohuwelijk toe te staan en dat men gezegend kan worden met zo'n huwelijk. Men wil allemaal barmhartiger zijn dan God en doet Gods gebod teniet, terwijl Gods gebod zeer wijd is en over gedachten, woorden, werken en nalatigheden oordeelt. Dat gaat de Heere leren als Hij u door Zijn Woord en Geest stil zet, omkeert en terugleidt tot Hem. Dat gunnen we elke medereiziger op weg naar de nimmereindigende eeuwigheid. De pastorale zorg die men beoogt met deze verklaring heeft niets met pastorale zorg te maken, maar met kwakzalverij en kussens onder de oksels naaien omdat ze mensen die hun zonde vrijuit spreken (Jesaja 3:9) door te zeggen dat ze homoseksueel zijn de handen opleggen. Dat mag met homoseksualiteit niet maar ook niet met andere openbare zonden.

Slot
Volgens ds. Klaassen, de andere initiatiefnemers en de ondertekenaars, is deze Nashvilleverklaring de vertolking van het klassieke christelijke standpunt over huwelijk en seksualiteit. Het blijkt dus dat dit niet waar is, want men heeft een knieval voor de duivel gemaakt door homoseksuele gerichtheid te scheiden van homoseksuele praxis, terwijl het ťťn en hetzelfde is. Volgens ds. Klaassen mag een homo ervoor uit komen en hoeft hij de kast niet meer in als hij uit de kast is gekomen. Dus ook ds. Klaassen en volgelingen (voorgangers uit HHK, PKN, Heartcry en andere verbanden) maken God tot Auteur van de zonde. Ds. Klaassen erkent en respecteert het goddeloze fusiebesluit om een sodomitisch kerkverband te stichten en HHK-ers gaan hiermee samenwerken? Men gelooft niet dat God een enig God is, want men siddert totaal niet voor de heiligheid Gods. De deugden van God zijn nog nooit toegepast bij dezulken. Ze wauwelen maar wat op de kansels met een schijn van rechtzinnigheid. Gelooft ze niet!

Het RD commentaar van 8 januari 2019 heeft als titel 'Stop Nashvilleverklaring even terug in de kast', en zegt schrijft: "Het onderscheid tussen de homoseksuele gerichtheid en het in de praktijk brengen daarvan is er niet in terug te vinden. Er staan diverse begrippen in die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Homoís lezen deze tekst zo dat ze ook hun gerichtheid niet mogen accepteren en dat je van je homoseksualiteit kunt genezen."

Stop Nashvilleverklaring even terug in de kast (hoofdredactioneel commentaar RD)

Het onderscheid tussen homoseksuele gerichtheid en het in de praktijk brengen is er wel in terug te vinden. Men spreekt in de Nashvilleverklaring dat mensen met een homoseksuele gerichtheid een volwaardige plaats hebben binnen de christelijke gemeente.

De HEERE God zit niet te wachten op dit soort verklaringen waarvan men hoopt dat ze de kerk van Christus te dienen. De Kerk van Christus wordt echter gediend door de Heere Jezus Christus Zelf, want Hij is gekomen om te dienen, niet om gediend te worden. Gods knechten dienen het Woord Gods te prediken. Dat betekent dat de Wet scherp gepreekt moet worden tot verdoemenis, want de letter doodt maar de Geest maakt levend. Het Evangelie wordt gepreekt aan alle hoorders al is de toepassing er door Gods Geest tot verlorenen die een welgevallen hebben gekregen aan de straf hunner ongerechtigheid (Lev. 26:41-42). Als het gebod inkomt bij een homoseksueel en de zonde weder levend is geworden dan sterft de oude mens (Romeinen 7:9). Zulke geestelijk doden worden levend gesproken door de Heere Jezus en rein verklaard (EzechiŽl 16, Johannes 15:3). Dan is een homo geen homo meer, een pedofiel geen pedofiel meer, een incestpleger geen incestpleger meer, een hoer geen hoer meer, een belastingontduiker geen belastingonduiker meer. Zo gaat dat in de waarachtige bekering. De Heere bewaart de Zijnen voor onnatuurlijke zonden en de zonde tegen de Heilige Geest. De Nashvilleverklaring is dus een menselijk gedrocht met een schijn van rechtzinnigheid en dus een voorzichtig verdrag met de hel.

Zie enkele recente artikelen betreffende homoseksualiteit:

Verklaring homoseksualiteit is een vondst van de duivel

Homopromotie door de overheid en de kerken

Steef de Bruijn (OGG-RD) wil duivelse stichting 'Hart voor homo's' op het collecterooster

De 'kies elkaar' oproep van SGP-leider Van der Staaij voor homo en hetero

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"