Toelichting op publicatie Nashvilleverklaring staat haaks op Gods Woord

Na alle commotie die is ontstaan rond het uitbrengen van de Nashvilleverklaring hebben de initiatiefnemers zich gehaast om een persbericht te doen uitgaan die een toelichting geeft op de publicatie van de Nashvilleverklaring.

Toelichting op publicatie Nashvilleverklaring

De Nederlandse vertaling van Nashvilleverklaring die vorige week door ons naar buiten werd gebracht heeft veel stof doen opwaaien. Deze verklaring verwoordt de visie op huwelijk en seksualiteit zoals die alle eeuwen door op grond van de Bijbel is beleden. Die visie willen wij blijvend uitdragen.

De verklaring is ten onrechte gelezen als een anti-homodocument. Dat betreuren we. Niet voor niets schreven we in ons nawoord dat zij die bij zichzelf een homoseksuele gerichtheid herkennen, mogen weten in de christelijke gemeente een volwaardige plaats te hebben. In dat nawoord werd door ons onder meer schuld beleden voor het feit dat de pastorale zorg voor hen vaak onder de maat is geweest.

De communicatie rondom de publicatie had beter gekund. De verwoording in de verklaring kon op sommige punten aanleiding geven tot misverstanden. Dat trekken wij ons aan. Sommigen hebben het document gelezen alsof met de juiste aanpak een homoseksuele gerichtheid ‘genezen’ kan worden. Of dat het erkennen of uitspreken van het homoseksueel gericht-zijn zonde is. Dat was en is onze intentie niet. Want hoewel wij een homoseksuele praktijk afwijzen, wij aanvaarden onze homoseksuele medemens.

Ook is de lijst met ondertekenaars op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen en gepubliceerd. Het had niet mogen gebeuren dat er mensen op stonden die daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven. Daarom zien wij voorlopig af van het publiceren van ondertekenaars.

Ons voornemen is, ons eerst te richten op een studiedag waarop we met predikanten en voorgangers de Nashvilleverklaring nader bespreken. Als er meer te melden is, laten wij van ons horen.

Werkgroep Nashvilleverklaring
Woordvoerder: ds. M. (Rinie) van Reenen

Ds. M. van Reenen

COMMENTAAR
Ze blijven, bij monde van 'In-het-spoor en SGP'-dominee Rinie van Reenen, leren dat de Nashvilleverklaring de visie op huwelijk en seksualiteit is zoals die door alle eeuwen op grond van de Bijbel is beleden. Dat is een grote leugen. Volgens de Bijbel is het onmogelijk dat een Christen zich ook homo noemt. Degenen die dat leren ontkennen dat de oude mens gedood wordt in de waarachtige bekering en dat de nieuwe mens in Christus wordt opgewekt. Een door God tot God bekeerde goddeloze noemt zich geen christen-homofiel of christen-pedofiel. ONMOGELIJK! Dezulken die dat leren verkondigen de roomse twee-mens-leer. Ze gaan dus in het geheel niet in het spoor van Gods Woord.

De communicatie rond deze publicatie had beter gekund? De publicatie is zelf al strijdig met Gods Woord, al staan er sommige waarheden in zoals het huwelijk tussen één man en één vrouw. Echter een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg en daarom is heel de publicatie verwerpelijk. De publicatie zelf is al zonde voor God.

Ze blijven vasthouden aan het onderscheid tussen homoseksuele gerichtheid en homoseksuele praktijk terwijl het allebei hetzelfde is. Homoseksuele gerichtheid is persoonlijke zonde voor God en het uitspreken ervan is het vrijuit spreken van de zonde (Jesaja 3:9). De initiatiefnemers en supporters van deze verklaring ontkennen dus dat zeggen dat je homo bent zonde voor God is. Daar zullen ze achter komen als ze voor de rechterstoel van Christus worden gesteld. Ze leren hetzelfde als de farizeeën die stelden dat alleen de uitvoerende daad zonde is.

Ze stellen dat de lijst met namen onzorgvuldig tot stand is gekomen, mede ingegeven natuurlijk doordat SGP-er Van der Staaij aangaf zich wel in de strekking van de Nashvilleverklaring te kunnen vinden maar dat hij niet expliciet had aangegeven deze verklaring te ondertekenen. Wat een gegoochel met woorden. Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst. Het is allemaal gehuichel vanwege de storm van kritiek uit de kerkelijk-kromzinnnige hoek en seculiere wereld. Ook al die dominees op de lijst verkrachten de leer van Christus met hun support.

Studeren over de Nashvilleverklaring? Houd er mee op! Gods Woord is helder over homoseksualiteit/homofilie. Daar is geen woord Frans bij (om de uitdrukking van domineetje P. den Ouden te gebruiken). Ze maken er echter Frans van door hun twee-mens leer en hun roomse heiligingsleer die niet op Gods Woord is gegrond maar rechtstreeks uit het Vaticaan komt.

De opstellers en steuners van deze verklaring leren dus wat homoseksueel en theologiestudent Pieter van der Leer uitdraagt:

God heeft dit volgens Pieter zo gewild en hem zo gemaakt en vergelijkt homoseksuele gevoelens met een blind oog of een geamputeerd been. Het is een opgelegd kruis volgens hem. Dus God legt dus volgens deze christen-homo de zonde op als kruis zoals de apostel Paulus een scherpe doorn in het vlees kreeg (2 Kor. 12:7). Het zijn totaal goddeloze uitspraken die God tot Auteur van de zonde maken.

Waar blijven de andere dominees uit de REFO-kerken? Wie zwijgt stemt toe!

Zie enkele recente artikelen betreffende homoseksualiteit:

SGP-burgemeesters hijsen de goddeloze regenboogvlag

Nashvilleverklaring is niet anders dan een voorzichtig verdrag met de hel

Verklaring homoseksualiteit is een vondst van de duivel

Homopromotie door de overheid en de kerken

Steef de Bruijn (OGG-RD) wil duivelse stichting 'Hart voor homo's' op het collecterooster

De 'kies elkaar' oproep van SGP-leider Van der Staaij voor homo en hetero

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"