Nogmaals de Nashville-verklaring

Op de website van de Nashville-verklaring staat tegenwoordig een theologische doordenking (klik hier) met de volgende openingszin:

De Nashville-verklaring is niet zomaar tot stand gekomen. Daaraan ligt een grondige theologische doordenking ten grondslag. Verschillende ondertekenaars hebben hun sporen verdiend in de wetenschap. Hieronder treft u een relevante literatuurlijst aan.

Om deze grondige theologische doordenking kracht bij te zetten worden allerlei theologen, vooral Amerikaanse, met hun boeken aangeprezen. Wat gemist wordt is een grondige Bijbelse doordenking, dus op grond van Gods Woord. Als dat geschiedt door de werking van de Heilige Geest dan komt daar geen Nashville verklaring uit voort. Gods Woord heeft ook in het geheel geen aanvullende Nashville-verklaring nodig, want in de Bijbel is volstrekt helder dat homoseksualiteit in alle facetten zonde is. Iemand die zegt Christen te zijn en tegelijk ook homoseksueel te zijn is hetzelfde als de nieuwe mens en de oude mens samen op laten gaan. Dat is onbestaanbaar met de genade Gods in Christus! We hebben hier uitvoerig over geschreven in vorige artikelen.

De Nashville-verklaring heeft ook vele ondertekenaars uit de sodomitische PKN. Al die ondertekenaars zijn willens en wetens toegetreden tot de sodomotische PKN met een Pilatus-grondslag en een sodomitische kerkorde waarbij homoseksualiteit compleet gekerstend wordt. De HEERE God zal het zien en zoeken. Al die ondertekenaars uit de PKN menen Gode een dienst te doen met deze verklaring. Dat geldt ook voor de voorgangers uit andere kerkverbanden of de ondertekenaars op persoonlijke titel.

Als je predikanten aanschrijft of een ouderling naar aanleiding van een interview in het NRC, waarbij gesteld wordt dat homo's aan die gevoelens niets kunnen doen en dat alleen de praxis zondig is (klik hier), dan krijg je ofwel geen reactie, of een reactie dat ze zoveel hebben meegemaakt, of je krijgt een bericht dat de kous af is en dat ze geen theologische discussie met je aan willen gaan. Er is kerkelijke verdeeldheid genoeg wordt dan gezegd en dan kan de energie beter in evangelisatorische activiteiten in de wereld worden gestoken. Zij hebben de wet en de schare die de wet niet kent moet maar aangesproken worden. Ze moeten echter zelf door God tot God bekeerd worden, want ze reizen met een ingebeelde hemel ter helle. De weg geweten te hebben en niet bewandeld is nog verschrikkelijker dan er nooit van gehoord te hebben. Ze doen wel publiekelijk uitspraken door de Nashville-verklaring te ondertekenen of de pers te woord te staan en vervolgens zijn ze niet thuis als ze op grond van Gods Woord worden bevraagd. Het is een duidelijk bewijs dat dit soort dominees en ambtsdragers niet geleid worden door de Heilige Geest, want Gods volk is altijd bereid tot verantwoording op grond van Gods Woord. Het is allemaal een poppenkastgodsdienst geworden, met af en toe wat rechtzinnige klanken. Ik heb er helemaal niets mee.

Nu weer een artikel in het RD van de hand van dr. M. Klaassen (PKN), getiteld 'Homotherapieverbod is tegenstrijdig' (klik hier). Dr. Klaassen schrijft: "Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat homoseksualiteit een biologische verankering heeft, betekent dit niet dat dit altijd het geval is. Zo luidt de conclusie van een studie uit 2008 in de Proceedings of the National Academy of Sciences." Ze baseren zich op wetenschappelijke rapporten die de mogelijkheid openlaten dat homoseksualiteit niet altijd een biologische verankering heeft, maar het zou wel kunnen. Dr. Klaassen leert niet onomwonden dat als God een mens bekeert dat deze mens geen homoseksueel meer is. Dt is de leer van Christus, die geheel vertrapt wordt door de huidige godgeleerdheid. De oude mens wordt in de waarachtige bekering gedood, met Christus gekruist en begraven. De nieuwe mens in Christus wordt opgewekt, en die is geen homoseksueel meer. Men schaamt zich dan voor zijn eertijds, maar dat is tegenwoordig niet meer nodig, want je mag gewoon vrijuit spreken dat je homo bent, al moet je er wel aan toevoegen dat je strijdt tegen homoseksuele gevoelens. Christus wordt dan als een EHBO pleister geplakt op de oude mens, hetgeen een verschrikkelijke schanddaad is.

Dr. Klaassen haalt allemaal therapeutische onderzoeken en rapporten aan, maar de waarachtige bekering is geen therapie dr. Klaassen! Over de zonde schrijft hij: "Ze stemt niet overeen met Gods bedoeling voor mens en wereld zaken dus waarvan mensen geacht worden zich te bekeren." Zonde is meer dan een niet overeenstemmen met Gods bedoeling, het is vijandschap tegen God. Vervolgens schrijft hij wel over bekering als menselijke inachtneming, maar de homoseksuele oude mens blijft gewoon overeind in zijn bekering, omdat men spreekt over christen-homo op de website van de Nashvilleverklaring, waar Klaassen medeondertekenaar van is. Onder het mom van het Bijbelse huwelijk tussen n man en n vrouw, wordt een on-Bijbelse homoleer uitgedragen. Duivelser kan het niet. Ook het feit dat de Heere Zijn volk bewaart voor onnatuurlijke zonden wordt geheel buiten beschouwing gelaten.

Tot slot eindigt Klaassen met de zinsnede: "Of dit nu resulteert in een verandering van seksuele gerichtheid, in een vrijwillige keuze van heteros en homos voor een celibataire levensstijl of in een levenslang kruis van onvrijwillige strijd het zal in alle gevallen strijd betekenen. Een strijd die de Bijbel een goede strijd noemt en waarin zal blijken dat Gods genade ook in dit opzicht genoeg is." Oh, dus de ware vereniging met Christus, gaat gepaard met verschillende vruchten: je kunt van homo hetero worden, of je kunt homo blijven en celibatair gaan leven (celibataire homo's in het kader van de vereniging met Christus bestaan niet) en tot slot met een levenslang kruis van onvrijwillige strijd (dit wordt vaak in verband gemaakt met de doorn in het vlees die de apostel Paulus kreeg, echter dan wordt God tot Auteur van de zonde gemaakt). Strijd heeft Gods volk zeker, en de listen van de satan zijn hen ook niet onbekend, maar de strijd die dr. Klaassen voorstelt is niet anders dan een strijd van de oude mens onder de wet, en niet de strijd tussen Geest en vlees (het lichaam der zonde, ofwel het lijk van de oude mens) zoals beschreven in Romeinen 7.

We leven in een boze tijd, vergelijkbaar met de tijd waarin de profeet Amos leefde (Amos 5:13). Het volk had zijn eigen 'Bethel en Gilgal' godsdienst opgericht waarbij het recht in alsem werd verkeerd, en de gerechtigheid ter aarde nederlag (Amos 5). Ze haten ook in de poort dengene die bestraft, en hebben een gruwel van dien die oprechtelijk spreekt (Amos 5:10). De feesten, verbodsdagen, brandoffers en spijsoffers, liederen en luiten spel gaan gewoon door, maar de HEERE heeft er geen welgevallen aan, HIJ haat het. De boetgezant Amos hief een klaaglied op over het huis Israls, maar ze weigerden zich te bekeren. Diezelfde boze tijd is er nu in Nederland en dan in het bijzonder in kerkelijk Nederland. Ja, gij droegt de tent van uw Melech en den Kijn, uw beelden, de ster uws gods, dien gij uzelven hadt gemaakt, aldus sprak de HEERE bij monde van de profeet Amos tegen Isral. In kerkelijk Nederland heeft men een eigen godsbeeld gecreerd en men draagt dit beeld mee. Daarom zal geheel kerkelijk Nederland worden weggevoerd, en de kandelaar worden weggenomen, indien er geen waarachtige bekering wordt gevonden. De roepende zonden binnen de kerken worden gekerstend en de ergernis van het kruis vernietigd (Gal. 5:11). Ook al loopt de wereld te hoop tegen de Nashville-verklaring, dat wil nog niet zeggen dat de Nashville-verklaring een vrucht is van de Heilige Geest. Tegenwoordig ziet men het als een bevestiging van de vijandschap van de wereld tegen Gods Woord en Gods ware volk, echter Gods ware volk produceert dit soort verklaringen niet en haast zich niet om aanvullende toelichtingen te geven, om de wereld tegemoet te komen, waarin gesteld wordt dat je de verklaring niet moet lezen alsof de homoseksuele gerichtheid te 'genezen' is. De vijandschap die men ervaart heeft dus alles te maken met lijden als een kwaaddoener (1 Petr. 4:15). Wie weet God mocht Zich wenden en ons arme vaderland nog genadig zijn.

Zie enkele recente artikelen betreffende homoseksualiteit:

Toelichting op publicatie Nashvilleverklaring staat haaks op Gods Woord

SGP-burgemeesters hijsen de goddeloze regenboogvlag

Nashvilleverklaring is niet anders dan een voorzichtig verdrag met de hel

Verklaring homoseksualiteit is een vondst van de duivel

Homopromotie door de overheid en de kerken

Steef de Bruijn (OGG-RD) wil duivelse stichting 'Hart voor homo's' op het collecterooster

De 'kies elkaar' oproep van SGP-leider Van der Staaij voor homo en hetero

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"