Ondernemer uit Drachten onder vuur om afwijziging homoseksuele stagiair

Vandaag, 20 november 2015, kwam het bericht in de media dat een christelijk bedrijf uit Drachten (A. Th. De Boer) een jongeman met name Bas van der Meer, een stageplek heeft geweigerd omdat men erachter kwam via facebook dat hij homoseksueel is en een homoseksuele relatie heeft. Een gedeelte uit de correspondentie van de heer Hendrik de Boer van het bedrijf aan Bas van der Meer is gepubliceerd in diverse media (via verspreiding van Bas natuurlijk) en luidt:

"Wij hebben iets gezien op je Facebookpagina en dat is je seksuele geaardheid en vooral het uitleven van die geaardheid (je hebt een vriend). Dat je die geaardheid hebt is niet het punt, maar het uitleven daarvan wel. Wij zijn een christelijk bedrijf en voor ons is dit een punt waar we ons niet mee verenigen mogen." (bron www.joop.nl)

"Wij zijn een Christelijk bedrijf en voor ons is dit een punt waar we ons niet mee verenigen mogen", schrijft de organisatie. "Daar God dit uitleven van je seksuele geaardheid nergens in zijn Woord goedkeurt, maar wel afkeurt, en voor ons zijn Woord als richtsnoer geldt, kunnen we je (daar ik Hem meer gehoorzaam wil zijn dan mensen) niet aannemen." (bron www.ad.nl)

Zelfs minister Lodewijk Asscher bemoeide zich ermee en zei dat het totaal achterlijk is om iemand om zijn homoseksueel zijn te weigeren. Discriminatie op de arbeidsmarkt hoort volgens hem niet. Asscher steunde het voornemen van Bas om aangifte te doen want in Nederland is iedereen gelijk. Als we even benoemen wat onder achterlijk wordt verstaan dan vinden we uitdrukkingen als "achter in verstandelijke ontwikkeling", debiel, idioot, stom, zwakzinnig en zwakbegaafd. Daar zet de minister dan ook nog het woord "totaal" voor. Het betreft dus een overtreffende vorm van achterlijk zijn als je homoseksualiteit als zonde aanmerkt. Dus een Christen die zich op de Bijbel beroept wordt weggezet als totaal achterlijk.

Ik moest ook even denken aan de trouwambtenaren die men in de politiek weigerambtenaren noemde omdat deze ambtenaren geen homohuwelijken konden sluiten. Voor deze ambtenaren geldt dat ze wel in Nederland wonen maar niet gelijk behandeld worden door de politiek. Hoezo iedereen gelijk, meneer Asscher? Over discriminatie op de arbeidsmarkt gesproken. Als je niet in het seculiere straatje past dan val je buiten de acceptatieboot. Ook al waren er ambtenaren in een gemeente die wel homohuwelijken sloten, dan nog moest de ambtenaar die dit niet kon het veld ruimen. Je bent in Nederland alleen maar gelijk als je in het gareel van de meerderheid meeloopt. Minister Asscher past pure gewetensdwang toe. Voor de trouwambtenaar die geen homohuwelijken kan sluiten, om Gods wil en des gewetens wil, is geen enkele plaats in Nederland.

Onlangs werd Halbe Zijlstra van de VVD bevraagd over een bepaald onderwerp en gaf hij aan dat als je de Nederlandse normen en waarden (bijvoorbeeld hoe we hier als meerderheid over homoseksualiteit denken) niet onderschrijft dat je hier dan niets te zoeken hebt. Eigenlijk zegt hij ook tegen Christenen dat ze hier dan niets te zoeken hebben. De tolerantie van de toleranten is dus geheel intolerant, want ze passen gewetensdwang toe.

Men verstaat niet (en dat kan ook niet als een natuurlijk mens) dat homoseksualiteit in de Bijbel zonde wordt genoemd, of je het nu praktiseert (door bijvoorbeeld samen te wonen met een andere homo) of niet (maar wel zegt dat je het bent). In beide gevallen is het zonde. Dat geldt net zo goed voor andere zonden. Als je zegt dat je je graag eens per maand ladderzat zuipt dan is dat hetzelfde, ook al doet iemand zijn werk tijdens kantoortijd prima. Een werkgever heeft het volste recht om mensen aan te nemen die hij wil, dat geldt ook deze Christelijke ondernemer.

Een ondernemer mag ook voorschriften opstellen als het gaat om het voorkomen van de persoon. Als een receptioniste heel haar gezicht vol heeft met piercings dan kan hij weigeren om haar aan te nemen, ook al zou ze op zich geschikt kunnen zijn voor de baan. Als een man lang haar, oorbellen en zijn hoofd getatoeëerd heeft dan mag deze ook geweigerd worden. Waarom niet? Het tatoeëren wordt in de Bijbel ook als zonde aangemerkt. Dus mag een Christelijke ondernemer op grond van Gods Woord deze persoon weigeren.

Trouwens, we herinneren toch ook nog de situatie in Maastricht met de homoseksuele burgervader Hoes. Die man was ook niet meer te handhaven om zijn homoseksuele uitspattingen. Dus kennelijk licht er bij de seculiere wereld ook nog een grens op dat gebied van wat wel en niet toelaatbaar is. Homoseksuelen mogen ook geen bloed aan de bloedbank geven of ze moeten een jaar lang geen seksueel verkeer hebben gehad. Hier blijkt ook al uit dat homoseksualiteit niet iets normaals is.

Het punt is dat Nederland massaal afscheid heeft genomen van zijn christelijke wortels, en dit openbaart zich steeds meer onder land en volk, kerk en staat. We hoeven nog niet eens naar de seculiere wereld te kijken. Als we een blik naar binnen slaan in kerkelijk Nederland dan zien we dat de meeste kerken en zich christelijk noemende mensen homoseksualiteit volledig hebben geaccepteerd en dat ambtsdragers ook homoseksueel mogen zijn. De kerken ter rechterzijde gaan ook steeds meer onderscheid maken tussen homoseksuele geaardheid (dit is echter on-Bijbels om zo te spreken) en homoseksuele praxis. Je mag het dan wel zijn, als je het maar niet praktiseert, zo redeneert men.

Dat is tegelijkertijd ook het zwakke in het betoog van de ondernemer uit Drachten (afgaande op de juistheid van de bronnen, maar dat neem ik wel aan omdat de ondernemer het triest en laag heeft genoemd dat het in de media is gekomen en dat hij het indien nodig één-op-één met Bas wil bespreken). Ook deze ondernemer spreekt over de homoseksuele geaardheid en dat het hebben ervan niet het probleem vormt maar wel het uitleven. Eigenlijk zeg je dan ook dat een andere vrouw aanzien om te begeren geen zonde is, als je maar niet de daad bij het woord voegt en overspel praktiseert. Dus overspel in de gedachten is het probleem niet, maar het doen wel. De Bijbel noemt het al doodslag als we iemand haten. De Wet van God is geestelijk en wij zijn vleselijk, verkocht onder de zonde. Dat geldt niet alleen homoseksuele mensen, maar ook heteroseksuele mensen. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd en moeten alleen wederom geboren worden, d.i. een nieuwe mens worden in Christus.

Een nieuwe mens is verlost van de heerschappij des duivels en behoort de Heere Jezus Christus toe. Dan is een homoseksueel geen homoseksueel meer. Dan is een pedofiel geen pedofiel meer. Dan is een hoer geen hoer meer. Dan is een hoerenloper geen hoerenloper meer. In 1 Korinthe 6 staat dit duidelijk beschreven. In de inleving ben je dan wel de grootste van de zondaren en kun je je niet verheffen boven je medemens. Zonde blijft echter wel zonde. Nederland praat echter recht wat krom is en krom wat recht is. Als je als Christen het Woord van God als enige norm hanteert dan kom je buiten de maatschappij te staan. Dat is echter geen lot maar een belofte, want de Heere Jezus heeft gezegd tegen Zijn discipelen: "Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen." Lees Mattheüs 10.

Ene Jan Dijkgraaf schreef een soort open brief (bron http://media.tpo.nl/column/aan-hendrik-de-boer/) aan de ondernemer waarin o.a. het volgende staat:

"Die God van u, meneer De Boer, schreef die niet over barmhartigheid, deernis, mededogen, medelijden, erbarming en ontferming? Mag ik verder wijzen op Artikel 1 van de Grondwet? Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Ik hoop oprecht dat Bas van der Meer aangifte tegen u doet. Hoe dan ook: ik ken nog een groep die de wetten van het geloof boven die van de staat stelt. Daar komt weinig goeds van."

Met "een groep" bedoelt hij dan Islamitische Staat. Christenen stelt men gelijk aan moordende islamitische barbaren die hun valse ideologie op willen leggen aan anderen waarbij je als Christen kunt kiezen uit bekering tot de islam, het betalen van islamitische belasting of de dood. Jan Dijkgraaf spreekt over barmhartigheid van God enz… Dat is echter geen barmhartigheid ten koste van de eer van God waarbij de zonde geen zonde meer wordt genoemd.

Een Christen begeert echter de eer van de ware God te bedoelen en de bekering van de medemens, ook de bekering van de homoseksuele medemens. Het kennen van de Heere Jezus Christus en Degene die Hem gezonden heeft (God de Vader) door de Heilige Geest is het allerhoogste goed die een mens aan deze zijde van het graf ontvangen kan, want die liefde van God overstijgt het graf en brengt tot het eeuwige goed. Nog doet de Heere God Zijn Woord uitgaan over het rond van deze aarde opdat goddelozen gerechtvaardigd worden door het volmaakte offer wat Christus aan het kruis van Golgotha gebracht heeft. Dat wens ik Bas van der Meer, Jan Dijkgraaf en allen van harte toe.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"