Verklaring PKN over Luther neemt de eer van elkander

Onlangs heeft de PKN een verklaring afgegeven (klik hier) naar aanleiding van een gesprek met de Joodse gemeenschap. Het ging over uitspraken die de reformator Luther gedaan heeft met betrekking tot de Joden. Luther heeft echter altijd de bekering van de Joden op het oog gehad en niet hun ondergang. Luther citeerde, zo las ik bij C. van Atten in 'Vrede over Israël', jaargang 41, februari 1997 vaak het volgende in zijn preken en geschriften:

Zonder verder inhoudelijk op deze zaak in te gaan wil ik u wijzen op het volgende. De Lutherse Wereld Federatie (LWF) heeft in 1999 een gemeenschappelijke verklaring afgegeven samen met de Rooms Katholieke Kerk over de rechtvaardiging. U kunt hier meer over lezen op deze website bij SoW II. De PKN is mede gevormd door de Evangelisch Lutherse Kerk en is lid van de LWF. Als u het Duits of Engels machtig bent moet u maar eens een kijkje nemen op de website van de LWF: (https://www.lutheranworld.org).

Door deze gemeenschappelijke verklaring met Rome wordt de Bijbelse leer van de rechtvaardiging van de goddeloze verworpen. De PKN acht het dus belangrijker om de Joden tegemoet te komen, die deze Bijbelse leer ook nog steeds verwerpen, dan om de band met Rome via de LWF te verbreken. Ze verwerpt daarmee tevens de door Luther gepredikte leer van de rechtvaardiging van de goddeloze!

De PKN heeft met haar sodomitisch fundament en een belijdenisgrondslag waarbij waarheid en leugen gelijke rechten hebben afscheid genomen van de Bijbelse rechtvaardigingsleer die in de Reformatie door Gods Geest weer geschonken is. De vervloeking van Rome tijdens het concilie van Trente over de leer van de Reformatie geldt nog steeds en de PKN spreekt deze vervloeking via de gemeenschappelijke verklaring dus ook uit over de leer van de Reformatie, en dus de leer die Luther door genade mocht brengen. De PKN gaat straks massaal de Reformatie herdenken maar moet er zelf niets van hebben. De spraak van de PKN maakt haar openbaar. De verklaring van de PKN neemt de eer van elkander en de eer die van God alleen is wordt niet gezocht. Hoe kunt gij geloven (Joh. 5:44)? De ontmoetingen van de PKN met Joodse instanties (orthodox, liberaal, progressief) staan in het teken van dialoog, onderling begrip en uitwisseling, zo valt te lezen in de verklaring. De blinde leidt de blinde en ze liggen beiden al in de gracht. Luther zou dit soort ontmoetingen vervloeken als hij nu geleefd had! Ze willen allemaal een lieve Jezus en ook een lieve Luther, want ja, we zijn zulke humane kerkmensen geworden de laatste 20 eeuwen!

Helaas wordt de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze (Rom. 4:5) nog heel weinig vernomen in ons vaderland. Men preekt de rechtvaardiging van de gelovige mens, in de trant van: als je gelooft dan wordt je rechtvaardig, terwijl degene die waarlijk gelooft in God en in Degene die Hij gezonden heeft (Jezus Christus) rechtvaardig is verklaard (Rom. 1:17), want ze hebben als geestelijk dode de stem van de Zoon van God gehoord (rechtvaardigverklaring ofwel de vergeving der zonden) en die ze (deze stem) gehoord zal hebben, zal leven (door het geloof). De door Christus rechtvaardig verklaarde hééft dus geloof ontvangen om wederkerig Christus en Zijn weldaden te omhelzen, en leeft door het geloof! Het geloof is geen middelaar, maar Gods Zoon is Middelaar Gods en der mensen!
Zalig is de man (of vrouw), welke de Heere de zonde niet toerekent (Rom. 4:8), die de gerechtigheid van Christus is toegerekend en geschonken en door het geloof als gave Gods is ontvangen. Lees ook wat de opstellers van de Heidelberger Catechismus (Zondag 23) en de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Artikel 22-23) hierover schrijven. Het geloof is een vrucht van de vrijspraak van de Zoon en niet de verdienende oorzaak ervan! Als we de levendmakende stem van de Zoon nooit gehoord hebben, dan is er ook geen waar geloof. De oude mens gelooft namelijk niet (of het moet een tijd- of wondergeloof zijn). De dwaze maagden 'geloofden' ook, maar hadden nog nooit de stem van de Zoon van God gehoord, en toen ze meenden de bruiloft te kunnen binnentreden hoorden ze de stem van de Zoon van God: "Voorwaar zeg Ik u, Ik ken u niet, Matth. 25:12." Toen was het echter te laat. We zullen dus eerst wederom geboren moeten worden wil een mens daadwerkelijk geloven! Dat geschiedt aan deze zijde van het graf zoals Psalm 41:3 leert met de woorden: "De HEERE zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden, hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden." Christus is het Begin van deze herschepping, zoals Hij ook het Begin van de schepping is. Als Hij spreekt dan is het er, als Hij gebiedt dan staat het er.

De PKN heult dus samen met Rome en heeft de leer van Christus niet en is een vervolger van de vrouw (Kerk van Christus) die het Manneken (Christus) gebaard had (Openb. 12:13). Hoe kun je in zo'n lasterverband als de PKN verkeren? Dan spreek ik met name die voorgangers aan die zeggen een Bijbelse prediking te brengen van de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze wat inhoudt dat Sion door recht verlost wordt, dat is de prediking van recht en genade, van Jezus Christus en Dien gekruisigd. Voorgangers, u kunt alleen in de PKN verkeren door eerst een knieval voor de duivel te hebben gemaakt door het PKN-Dagon-fusiebesluit van 12-12-2003 te gehoorzamen. Ik heb nog nooit één persoon gehoord die bij God vandaan kon verklaren dat het verkeren in de PKN geoorloofd is op grond van Gods Woord. Laat degene opstaan die dat kan! Gods Woord schrijft duidelijk om Gode meer te gehoorzamen dan de mensen (Hand. 4:19, 5:29)! Als dat wordt toegepast op het goddeloze fusiebesluit dan kom je vanzelf buiten dit lasterverband te staan!

Alles is afgescheiden in onze dagen. Dat geldt voor alle kerken binnen het reformatorisch spectrum. De kerken baseren zich formeel wel op de Bijbel en de drie formulieren van enigheid, maar de praktijk staat er haaks op. De PKN heeft sodomie (homofilie) gelegaliseerd, echter de refo-kerken handhaven ook homoseksuele voorgangers, ambtsdragers en gemeenteleden en negeren massaal 1 Korinthe 5, 1 Korinthe 6:10-11 en andere Schriftplaatsen als het gaat om de prediking en de tucht. De Heilige Geest heeft het duidelijk opgeschreven, echter de huidige kerkmens acht het onduidelijk en formeert zijn eigen kerkleer. Wat echter ook duidelijk is, is hetgeen de apostel Paulus heeft voorzegd in de eerste zendbrief aan Timotheüs: "DOCH de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, 1 Tim. 4:1." Zo hier en daar kun je nog wel een Bijbelse prediking besluisteren, maar verder doet men er het zwijgen toe als het gaat over de valse leringen, homovisies van kerken, de vlag uitsteken op koningsdag, en de reformatorische huisjes als SGP en RD. Men stelt zich niet tegen het hedendaagse ongoddelijk ijdel roepen, waar de apostel Paulus in zijn tweede zendbrief aan Timotheüs toe oproept (2 Tim. 2:16). Het is stil geworden in Nederland. We hebben een reformatie nodig in ons land. Wat we helemaal niet nodig hebben is een commercieel reformatiejaar 2017. Dat is niet anders dan getier voor Gods oren (Amos 5:23).

Geve de HEERE door Zijn Geest een doorleving van de persoonlijke schuld die we hebben voor God en een wederkeer door bekering en geloof, door de doding van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens in Christus. Dat de klaagliederen van Jeremia ook de klaagliederen mogen zijn van het ware Sion, zoals in Klaagliederen 3:40-45: "Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE. Laat ons ons hart opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel, zeggende : Wij hebben overtreden en wij zijn wederspannig geweest, daarom hebt Gij niet gespaard. Gij hebt ons met toorn bedekt en Gij hebt ons vervolgd; Gij hebt ons gedood, Gij hebt niet verschoond. Gij hebt U met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkwam. Gij hebt ons tot een uitvaagsel en wegwerpsel gesteld in het midden der volken."
Breng ons weder, o God onzes heils en doe teniet Uw toornigheid over ons. Zekerlijk, Zijn heil is nabij degenen die Hem vrezen, opdat in ons land eer wone (Psalm 85).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"