Is de PKN de ware kerk in Nederland?

In het Reformatorisch Dagblad van 17 januari 2008 licht dr. H. van den Belt zijn standpunt toe, hetwelk hij op de conferentie van predikanten in Hydepark (Doorn) heeft uitgesproken (Reformatorisch Dagblad van 11 januari 2008), en die als volgt luidt: "We zijn in de PKN omdat we belijden dat er maar één ware kerk kan zijn."

Hiervoor beroept hij zich op de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) door te stellen dat iedereen schuldig is zich te voegen bij de ware kerk. Het komt niemand toe van die kerk (PKN) te scheiden, aldus dr. H. van den Belt. In het toelichtende artikel vermeldt hij helaas maar een klein gedeelte van artikel 29 uit de NGB. Er staat namelijk het volgende waaraan men de ware Kerk kan kennen. De merktekenen, zijn deze: zo de Kerk de reine predikatie des Evangelies oefent; indien zij gebruikt de reine bediening der Sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft; zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt, om de zonden te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere Woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enig Hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware Kerk kennen, en het komt niemand toe, zich daarvan te scheiden.

De grondslag van de Ned. Herv. Kerk was naar het zuivere Woord Gods, echter was het een zieke kerk, omdat ze leervrijheid had, en de tucht niet handhaafde. Predikanten werden wel om alles afgezet, maar nooit omdat ze de leugen verkondigden. Ook ditzelfde vindt je terug in de PKN. Is er dan geen verschil tussen de NHK destijds en de PKN nu? Allereerst zou ik de vraag willen voorleggen hoe de PKN tot stand gekomen is? Op 12 december 2003 is door de Synode van de NHK het goddeloze besluit genomen om een nieuwe kerk te stichten met een grondslag die zich NIET AANSTELT NAAR HET ZUIVERE WOORD VAN GOD! De Gereformeerde Bond heeft voor de stemming zelfs opgeroepen om tegen het fusiebesluit te stemmen! Men begeerde in elk geval niet de komst van de PKN met een leugenachtige grondslag waarbij waarheid en leugen gelijke rechten krijgen. Die grondslag ontstond met name door samenwerking met de Lutheranen (die overigens niets met de Reformator Luther en zijn leer meer van doen hebben! De naam doet anders vermoeden.) In elk geval begeerde men niet zo met gereformeerden en lutheranen een nieuwe kerk te stichten. Toch stemden enige GB-ers voor de fusie, waarvan één nu de eer heeft preses van de PKN te zijn. Dr. Van den Belt begeert nu dat iedereen zich voegt bij de PKN.

Dr. H. van den Belt houdt er mooie theorieën op na, maar verzuimd om zich te onderwerpen aan Gods Woord. Waarom stel ik dat? Wel, omdat Gods Woord mij leert in Handelingen 5:29: "Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen.", en in Handelingen 4:19 antwoordden Petrus en Johannes: "Oordeelt gij, of het recht is voor God, ulieden meer te horen dan God." Het Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen geldt in ALLES! Het fusiebesluit dat genomen is, is een goddeloos besluit, omdat men zich niet aanstelt naar het zuivere Woord Gods. Al beroept men zich op de Schrift in de PKN kerkorde (dat doet trouwens elke ketter), men heeft een goddeloze grondslag gemaakt waarbij Gods Woord geweld wordt aangedaan en tevens heeft men sodomitische ordinanties ingevoerd, die men kennelijk ook op grond van de Schrift kan goedpraten. De Schrift is de norm zegt de kerkorde van de PKN. Het kan verkeren.

Hoe diende een ieder nu met dit fusiebesluit om te gaan? VERWERPEN EN NIET UITVOEREN! Gods Woord zegt in Jakobus 1:22: "En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelven met valse overlegging bedriegende." Alles wat op grond van valse overleggingen tot stand komt, zoals het fusiebesluit, is goddeloos, duivels en dus VALS! "Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.", sprak de Heere Jezus zelfs tegen Petrus. Hoeveel te meer geldt dit van hen die een goddeloos besluit nemen, en dit erkennen en respecteren!

Dit houdt dus in dat, ondanks alle theorieën die men er op na houdt, de PKN een valse kerk is. Dr. H. van den Belt sust zijn geweten ook, onder andere met zijn uitspraak in het artikel van 17 januari 2008 dat de kerk het lichaam van Christus is, en daarmee bedoelt hij dat de PKN dit dus ook is. Hiermee heeft hij Gods Woord NIET aan zijn zijde. 1 Korinthe 12 leert mij heel iets anders. Het lichaam van Christus is de Kerk (let goed op, met een hoofdletter). Dat zijn hen die door één Geest tot één lichaam zijn gedoopt. Dezen zijn het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Hij vereenzelvigt dus het lichaam van Christus met de PKN (als lid van dat lichaam). Daarvan mag volgens hem niet worden gescheiden.

Om ergens van te scheiden moet je er eerst lid van zijn geweest. In het natuurlijke kan scheiden ook pas als je eerst gehuwd bent geweest. Dr. H. van den Belt is echter vrijwillig lid geworden van de PKN, die zich openlijk van God en Zijn Woord heeft afgehoereerd, hoewel men dit te vuur en te zwaard zal bestrijden. Hij had echter NOOIT de kerk met de gereformeerde grondslag mogen verslechteren en inruilen voor een kerk die Gods Woord wel degelijk verkracht en vervalst met vonden van de mens. Hij valt in zijn eigen woorden als hij zegt dat scheiden alleen mag als de kerk het Woord verkracht en christenen vervolgt. Hij wenst dat de PKN hersteld wordt, maar eerst werkt hij mee aan de verslechtering van de kerk door het goddeloze fusiebesluit te wettigen door zijn aanwezigheid in de PKN. Wat het vervolgen van christenen betreft (hier past overigens bescheidenheid, omdat wereldwijd velen vervolgd worden en in de gevangenis worden geworpen of gedood worden vanwege het belijden van de ene Naam gegeven onder de hemel tot zaligheid), diegenen die het fusiebesluit op grond van Gods Woord verwerpen en niet uitvoeren worden de toegang tot kerkgebouwen ontzegd, krijgen brieven dat men als predikant uit het ambt is gezet, enz.. Ik kan het moeilijk als liefde zien. En het tegenovergestelde van liefde is….

De hervormden die gebleven zijn op het fundament van Schrift en belijdenis kan nooit afscheiding worden verweten van de PKN, omdat zij daar nooit lid van zijn geweest. Gode zij dank niet. En we zijn dat niet omdat we beter zijn, of uitnemender. GANSELIJK NIET!

Hoe kan hij nu stellen dat de ene katholieke kerk in Nederland wordt voortgezet door de PKN? Men heeft te vuur en te zwaard de komst van de PKN willen voorkomen, en nu men er in zit zegt men dat de PKN de openbaring van het lichaam van Christus is in Nederland, en dus de ware kerk, hoewel vervallen. Daar moet iedereen dan tot terugkeren opdat er herstel zou plaatsvinden. Het lijkt wel Rome met zijn hoogmoed, die zichzelf wereldwijd ziet als de enige openbaring van de christelijke kerk en iedereen nodigt tot haar terug te keren, en de protestantse kerken als kerkgemeenschappen ziet.

Verder stelt dr. H. van den Belt, dat hervormd-gereformeerden die lid zijn van de PKN dat niet zijn omdat zij zich daar zo thuis voelen enz.. Mij dunkt dat hervormd-gereformeerden zich echter wel thuisvoelen in de PKN. De preses is hervormd-gereformeerd en dwaalt mee in het spoor van de PKN met zijn pleidooi voor de voetwassing als bevestiging van de kinderdoop. Hij roept de PKN in elk geval niet op, om terug te keren naar de Schrift en de gereformeerde belijdenis, maar verkiest het valse PKN pad. De gereformeerde bond participeert ook volop mee in de PKN en onder andere in de CBZ en blijft hersteld hervormden maar van afscheiding betichten. Als je het ergens niet naar je zin hebt, dan is dat wel te merken. In het openbaar merk ik daar in elk geval niets van. De PKN is volgens dr. Van den Belt een noodkerk in afwachting van het herstel van Rome. Onze vaderen hebben altijd Rome en de Paus als antichrist gezien die zal vallen, en niet herstellen. Lees de Openbaringen maar en de kanttekeningen. Men vindt allerlei nieuwe vonden uit om de positie in de PKN te rechtvaardigen, maar men zal bedrogen uitkomen.

Land, land, land hoort des Heeren Woord! Kerk, kerk, kerk hoort des Heeren Woord!

Tot slot een gedeelte uit Gods Woord, uit de profetie van Joel, het 2e hoofdstuk. De Heere mocht Zich wenden en ons allen (wie we ook zijn) genadig zijn.

Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des HEEREN komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten. Voor hetzelve verteert een vuur, en achter hetzelve brandt een vlam; het land is voor hetzelve als een lusthof, maar achter hetzelve een woeste wildernis, en ook is er geen ontkomen van hetzelve. De gedaante deszelven is als de gedaante van paarden, en als ruiters zo zullen zij lopen. Zij zullen daarhenen springen als een gedruis van wagenen, op de hoogten der bergen; als het gedruis ener vuurvlam, die stoppelen verteert; als een machtig volk, dat in slagorde gesteld is. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn; alle aangezichten zullen betrekken als een pot. Als helden zullen zij lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen; en zij zullen daarhenen trekken, een iegelijk in zijn wegen, en zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een den ander niet dringen; zij zullen daarhenen trekken elk in zijn baan; en al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden. Zij zullen in de stad omlopen, zij zullen lopen op de muren, zij zullen klimmen in de huizen; zij zullen door de vensteren inkomen als een dief. De aarde is beroerd voor deszelfs aangezicht, de hemel beeft; de zon en maan worden zwart, en de sterren trekken haar glans in. En de HEERE verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des HEEREN is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen? Nu dan ook, spreekt de HEERE, bekeert u tot Mij met uw ganse hart, en dat met vasten en met geween, en met rouwklage. En scheurt uw hart en niet uw klederen, en bekeert u tot den HEERE, uw God; want Hij is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwade. Wie weet, Hij mocht Zich wenden en berouw hebben; en Hij mocht een zegen achter Zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor den HEERE, uw God. Blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit. Verzamelt het volk, heiligt de gemeente, vergadert de oudsten, verzamelt de kinderkens, en die de borsten zuigen; de bruidegom ga uit zijn binnenkamer, en de bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, des HEEREN dienaars, wenen tussen het voorhuis en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE! en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God? Zo zal de HEERE ijveren over Zijn land, en Hij zal Zijn volk verschonen. En de HEERE zal antwoorden en tot Zijn volk zeggen: Ziet, Ik zend ulieden het koren, en den most, en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden; en Ik zal u niet meer overgeven tot een smaadheid onder de heidenen. En Ik zal dien van het noorden verre van ulieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee, en zijn einde naar de achterste zee; en zijn stank zal opgaan, en zijn vuiligheid zal opgaan; want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land! verheug u, en wees blijde; want de HEERE heeft grote dingen gedaan. Vreest niet, gij beesten des velds! want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen; want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgeboom zullen hun vermogen geven. En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal Ik ulieden de jaren vergelden, die de sprinkhaan, de kever, en de kruidworm, en de rups heeft afgegeten; Mijn groot heir, dat Ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten, en prijzen den Naam des HEEREN, uw Gods, Die wonderlijk bij u gehandeld heeft; en Mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten, dat Ik in het midden van Israël ben, en dat Ik de HEERE, uw God, ben, en niemand meer; en Mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien; Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt. En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen.