Pensioengerechtigde leeftijd omhoog naar 67 jaar. Wat is de werkelijke reden, die men niet wil zien?

Waarom langer doorwerken volgens de overheid en alle politieke partijen die het pensioenakkoord hebben goedgekeurd ( PvdA, CDA, VVD, CU en ook de SGP) nodig acht?

Om de pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden, wil het kabinet het pensioenstelsel grondig veranderen. In 2020 gaat de pensioenleeftijd omhoog naar 66 jaar en naar verwachting in 2025 naar 67 jaar. De pensioenpremie wordt in goede tijden niet automatisch verlaagd en in slechte tijden niet automatisch verhoogd. De maatregelen moeten de pensioenen beter bestand maken tegen de vergrijzing en schommelingen op de financiŽle markten.

Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting gaat nu veel sneller dan vroeger werd gedacht. We leven langer en blijven langer gezond. Dat is goed nieuws. Behalve voor pensioenfondsen en voor de financiŽle positie van de overheid.

Voor de overheid betekent dit hogere kosten aan de AOW (totaal AOW 27 miljard, stijging naar 47 miljard in 2040; ook gevolg van meer ouderen). Voor de pensioenfondsen betekent dit dat zij langer pensioenen moeten uitbetalen.

Vergrijzing is niet alleen een financieel probleem maar ook een probleem voor de arbeidsmarkt. Tegenover het stijgend aantal ouderen staan minder mensen in de leeftijd van 20 tot 65.

Dit heeft als gevolg dat de verhouding tussen werknemers en gepensioneerden sterk wijzigt. Nu staan er tegenover iedere gepensioneerde nog 4 werkende mensen, straks zijn dat er nog maar 2.

Daardoor zullen minder mensen de sociale voorzieningen, inclusief de AOW, in stand moeten houden. Ook bij de pensioenfondsen komen minder premies binnen, waardoor het moeilijker wordt om financiŽle tegenvallers op te vangen.

Langer doorwerken helpt om sociale voorzieningen, AOW en pensioenen betaalbaar te houden.

Aldus www.rijksoverheid.nl

COMMENTAAR
Wat is nu de werkelijke oorzaak dat de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd moet worden, zoals de overheid en ook de meerderheid in de politiek (waaronder de zogeheten christelijke partijen CDA, CU en SGP)?

We stellen eerst dat langer doorwerken als men de gezondheid heeft niet erg is met betrekking tot onze dagelijkse arbeid, of ook als dienstknecht in het koninkrijk Gods. Echter in de politiek heeft men geconstateerd dat de pensioenen in de toekomst niet meer te betalen zijn omdat er steeds minder werkende mensen staan tegenover het aantal gepensioneerden. De oplossing is dan langer doorwerken zodat de premies die door de betalende beroepsbevolking moet worden opgebracht in de pensioenfondsen gestort kunnen worden om het groter aantal gepensioneerden te kunnen blijven betalen. Maar hoe komt het nu dat het aantal werkende mensen ten opzichte van het aantal gepensioneerden daalt? We moeten terug in de geschiedenis naar 1981. Wat is er toen gebeurd?

Toen is de goddeloze ABORTUSWET aangenomen die het uitmoorden van levens in de moederschoot rechtvaardigt! Toen is de "baas in eigen buik" doctrine van kracht geworden!

DE OORZAAK IS DUS ABORTUS PROVOCATUS OFWEL AFBREKING VAN DE ZWANGERSCHAP!

Nederland moordt zijn eigen volk uit! Sinds de totstandkoming van de abortuswet in 1981 zijn er al bijna

1 MILJOEN LEVENS in de moederschoot vermoordt.

Jonge leventjes worden uit elkaar getrokken door nazi abortusartsen. Wie legt daar de vinger bij in Nederland? Welke dominee? Wie van de zogenaamde christelijke partijen? De SGP pleit naar aanleiding van de uitspraken van Wilders tijdens de algemene beschouwingen (2011) op fatsoen en hoffelijkheid als het gaat om de wijze van debatteren in de tweede kamer. Welk fatsoen en welke hoffelijkheid heeft Nederland, de regering, de eerste en tweede kamer, het vorstenhuis (koningin Beatrix heeft deze goddeloze wet ook ondertekent, en het refodom maar afgoderij plegen met het vorstenhuis), en de zogenaamde 'christelijke politiek' in dezen? Als de abortuspraktijk zo doorgaat, dan zijn er in 2040 al bijna 2 miljoen doden te betreuren vanwege abortus. Al dat bloed roept tot God om wraak! De oordelen van God hangen laag, waar wordt het nog opgemerkt?

Geachte lezers, wij hebben gezondigd en gedaan dat kwaad is in de ogen van de Heere God! Vernedert u onder de krachtige hand Gods, net als Manasse, die zijn zonen door het vuur deed gaan in het dal van de zoon van Hinnom. Bekeert u, land en volk, kerk en staat! Bekeert u vorstenhuis! Wie weet God mocht Zich wenden en ons genadig zijn.