NPV bepleit prolife vaccin tegen COVID-19 hetwelk een contradictio in terminis is

In het RD van 27 mei 2020 staat een opiniestuk van de hand van Diederik van Dijk en Elise van Hoek-Burgerhart, respectievelijk directeur en manager beleidsbeÔnvloeding van NPV | Zorg voor het leven. Het opiniestuk luidt 'Maak werk van prolife vaccin tegen COVID-19'.

Veel onzininformatie over vaccinaties volgens RD
Vorig jaar november stond in het RD een artikel
'Online veel onzininformatie over vaccineren'. In dat artikel wordt Van Dijk geciteerd: "Voor de eerste vaccins is materiaal van een geaborteerde foetus gebruikt. Dat geldt niet voor latere entstoffen. Daarom is het geen geldig argument om tegen vaccineren te zijn." De directeur van de Nederlandse PatiŽntenvereniging trok de vergelijking met medische uitvindingen in concentratiekampen. "De wortel daarvan is slecht, maar we maken vandaag de dag nog steeds dankbaar gebruik van de resultaten. Zo is het ook met vaccins. Verwerpelijk dat daarvoor foetussen zijn gebruikt. Maar dat gebeurt al decennia niet meer. De hedendaagse vaccins zijn daarom geen kwaad middel." Dat abortus niet meer een rol speelt bij vaccins is een regelrechte leugen.

Het begin van het vaccinatieprogramma met gebruik van menselijke cellen verkregen uit abortussen is duivels, maar ook het hele vervolg van vaccinaties is duivels. Ook worden nog steeds menselijke cellen verkregen uit abortussen gebruikt voor het vaccinatieprogramma, in tegenstelling tot hetgeen Van Dijk beweert! In een video waar dr. Teresa Deisher aan het woord komt wordt een geheel ander beeld gegeven:

Vaccins bevatten weefsel van geaborteerde foetussen, zo bevestigt wetenschapper Teresa Deisher in een nieuwe video van The HighWire with Del Bigtree. Onder meer de BMR-prik; het waterpokkenvaccin; Zostavax, het vaccin tegen gordelroos; alle vaccins tegen hepatitis A; het poliovaccin; en ťťn van de vaccins tegen hondsdolheid bevatten volgens dr. Deisher foetale cellen. Hoe komen vaccinmakers aan weefsel van foetussen? Ze werken in veel gevallen nauw samen met abortusklinieken.

Zonder verdoving
Hoe gaan ze te werk? Een foetus komt levend ter wereld en zonder verdoving wordt het hart eruit gesneden, waarna de foetus overlijdt, zei Deisher. "Ik zou dit een muis of een rat nog niet eens aandoen", reageerde ze. Ze zei bovendien dat abortussen zo lang mogelijk worden uitgesteld zodat vaccinmakers beter weefsel kunnen bemachtigen.

Niet zonder gevaar
Velen beweren dat foetussen al sinds de jaren zeventig niet meer worden gebruikt voor het maken van vaccins. Volgens dr. Deisher gebeurt dit echter nog iedere dag. En het is mogelijk omdat mensen massaal hun ogen hiervoor sluiten. Het gebruik van geaborteerd weefsel is niet zonder gevaar, aangezien het DNA van de foetus terechtkomt in het bloed van babyís die worden ingeŽnt.

Heftige immuunreactie
Dit lichaamsvreemde materiaal zorgt voor een heftige immuunreactie, waarbij toxische cytokines vrijkomen. "Farmaceutische bedrijven hebben hier nog nooit onderzoek naar gedaan," klonk het.

Bovengenoemde citaten van dr. Teresa Deisher zijn dus absoluut geen onzininformatie. Ook het RD geeft wederom blijk geen onderzoeksjournalistiek te bedrijven en haar pro-vaccinatie standpunt koste wat kost te willen uitdragen. Andere informatie over vaccinaties en menselijke cellen kunt u via de volgende weblinks bekijken:

Lezingen van dr. Hans Moolenburgh.

Casussen dr. Hans Moolenburgh.

Zitten er menselijke cellen in vaccins?.

Interview met dr. Suzanne Humphries.

Open brief van Stichting Vaccin Vrij.

Ik heb Diederik van Dijk in November vorig jaar geconfronteerd met al deze feiten. Hij gaf toen aan hier goed naar te kijken en hij overwoog zonodig het Ministerie van WVS erbij te betrekken. Eind januari 2020 werd mij gemeld dat hij het Ministerie van VWS een aantal vragen heeft voorgelegd omtrent (mogelijk) foetaal weefsel in vaccins. Het ministerie is hiermee toen aan de gang gegaan, zo is toegezegd. Vanuit de NPV zullen we blijven aandringen op adequate beantwoording. Eind Januari is er een reactie van het Ministerie van VWS gekomen dat ze op korte termijn met een antwoord komen, maar dat het een ingewikkelde exercitie blijkt te zijn, in de ogen van VWS mede omdat bepaalde stellingnamen van anti-vaxers zo vergezocht zouden zijn. Eind Maart heb ik het laatste bericht gehad dat door de coronacrisis de prioriteiten binnen VWS volledig geherschikt zijn en zaken blijven liggen. Ze weten dat een antwoord lang op zich laat wachten, maar vragen begrip hiervoor. We zijn nu alweer 2 maanden verder en er is nog geen antwoord. Het hele ministerie van VWS is kennelijk alleen maar met corona bezig. Van Dijk verschuilt zich achter het Ministerie van VWS terwijl de feiten overduidelijk zijn.

Prolife vaccin
De stellingname van Van Dijk in het artikel over onzininformatie omtrent vaccins en het nieuwe artikel van zijn hand over een prolife vaccin geven aan dat hij wel degelijk een promotor is van vaccinaties. In het eerste artikel staat: Van Dijk zei daarmee niet dat hij voor of tegen inenten is. De NPV heeft volgens hem niet het gezag om te zeggen wat de juiste visie is op de verhouding tussen Gods voorzienigheid en de menselijke verantwoordelijkheid. "Wij zetten alle argumenten over wel of niet vaccineren eerlijk op een rijtje, laten zien hoe er in kerken over wordt gedacht en wat er in de geschiedenis over is gezegd. We zijn tegen dwang of drang vanuit de overheid. Mensen moeten zelf voor Gods aangezicht een verantwoorde keuze maken, voor henzelf en voor hun omgeving."

De godsdienst komt altijd met de verhouding tussen Gods voorzienigheid en de menselijke verantwoordelijkheid. Ook bij de coronamaatregelen ben ik hier op ingegegaan ten aanzien van de anderhalvemeterkerk. We herhalen een gedeelte uit het betreffende artikel hierover: Als je zo hier en daar eens een kerkelijk persoon bevraagt dan krijg je bijvoorbeeld een antwoord in de trant van: "Er is een spanningsveld tussen enerzijds het geloof in Gods voorzienigheid en anderzijds de eigen verantwoordelijkheid. In de Bijbel worden de onderlinge samenkomsten voorgeschreven. Maar we hebben ook een eigen verantwoordelijkheid." Wat opvalt is dat men Gods voorzienigheid en de eigen verantwoordelijkheid in een weegschaal leggen, die dan in evenwicht moet zijn. Gods voorzienigheid en onze verantwoordelijk zijn echter geen hefboom! Wel voor de godsdienstige mens die nog niet gestorven is aan de eigen verantwoordelijkheid omdat de oude mens onder de wet nog springlevend is, of in het gunstige geval halfdood. Onze verwantwoordelijkheid is compleet verzondigd in het paradijs door onze val in Adam. We zijn honderd procent verantwoordelijk voor onze eigen zonde en een ieder zal om zijn eigen zonde sterven, tenzij we wederom geboren worden door een daad Gods. De wederomgeboren mens, die is overgegaan van de dood in het leven, die is levend gemaakt met Christus ofwel rein verklaard door het Woord hetwelk Christus tot de ziel gesproken heeft (Johannes 15:3), is de nieuwe mens in Christus. Die werkt niet meer met de eigen verantwoordeljkheid, maar wordt gedreven door de Geest van God, de Geest van Christus. Een ieder die deze Geest niet heeft komt Christus niet toe (Romeinen 8:9). Een kind Gods zal dus altijd vragen: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Die zijn niet op hun eigen verantwoordelijkheid geworpen, maar op het Woord van God geworpen! Denk maar eens aan de langste Psalm in de Bijbel (119). Uit ons dus geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar alle vrucht uit Hem (Hosea 14:9). Een waar gelovige (die in Christus is ingelijfd) komt dus nooit met zijn eigen verantwoordelijkheid, maar toetst alles aan het Woord van God!

In een eerder artikel 'De waarheid over vaccinaties' ben ik ingegaan op een brochure van de NPV over vaccinaties. De brochure van de NPV laat wezenlijke zaken over vaccinaties onbesproken. Dat abortussen gebruikt worden als grondstof voor vaccinaties wordt ook totaal genegeerd. Dit feit alleen al zou iedereen moeten doen besluiten om vaccinaties in de ban te doen! Er is altijd veel onwetendheid geweest (bewust of onbewust) betreffende vaccineren. De witjassen beweren altijd dat het goed is voor je kind. Vaccineren druist echter geheel in tegen het Bijbelse principe dat degenen die gezond zijn (naar het lichaam), de medicijnmeester niet van node hebben, maar die ziek zijn, MattheŁs 9:12. Van Dijk beweert dat als je een beslissing neemt bij een geopende Bijbel, hoe die beslissing ook uitvalt, dat het dan altijd goed is. Van dit soort adviezen is de duivel echter de architect.

Het artikel over het prolife vaccin begint met de volgende alinea: "Wat ik fascinerend vind, is dat jullie werken met het netvlies dat uit een geaborteerd embryo is gehaald." Zo begint Rick Nieman, presentator in WNL op zondag, zijn gesprek over een coronavaccin met hoogleraar Virologie Hanneke Schuitemaker. Zij is tevens hoofd vaccinonderzoek bij farmaceut Janssen in Leiden. Zo ligt op tafel wat normaal verborgen blijft in de buisjes en schaaltjes van het laboratorium. Want uit het netvlies van dit geaborteerde kind groeide een unieke cellijn, met de naam PER.C6. En elke cel is een uniek fabriekje om een vaccin op te testen.

Dus wat Van Dijk eerder beweerde dat er ooit alleen voor de eerste vaccins gebruik is gemaakt van geaborteerd weefsel, wordt met dit artikel dus geloochenstraft met zijn eigen citaat. Vervolgens komt Van Dijk met drie visies op de vraag of geaborteerd weefsel mag worden gebruikt voor vaccins. 1) In de VS stelt het prolife Charlotte Lozier Institute dat het gebruik van deze vaccins 'onethisch' zou zijn, omdat het onschuldige mensenlevens uitbuit die zijn afgebroken. 2) John Di Camillo, ethicus bij het National Catholic Bioethics Center in Philadelphia (VS), verwijst naar de rooms-katholieke encycliek 'Dignitas Personae' (2008). Als het enige beschikbare vaccin tot stand gekomen is met behulp van dit foetaal weefsel, mag je het gebruiken als er een ernstige bedreiging is voor de gezondheid of het leven van het individu of van de grotere bevolking. 3) Deze denklijn wordt gedeeld door Kyle Christopher McKenna, universitair hoofddocent Biologie in Ohio (VS). Tegelijk roept McKenna op oppositie te blijven voeren tegen gebruik en normalisatie van foetaal weefsel.

Wat is nu het standpunt van de NPV tegenover vaccinaties? We lezen het in het slot van het betoog van het NPV-opiniestuk 'Maak werk van prolifevaccin tegen Covid-19':

Hoe moeten we hiermee omgaan? Als NPV verzetten we ons tegen abortus (tenzij het leven van de moeder in gevaar is), dus zeker tegen de huidige, ruime abortuspraktijk. Ongeacht of er met Ďabortusweefselí ook nog nuttige dingen gedaan kunnen worden; dit rechtvaardigt de praktijk niet. Het is een gegeven dat soms weefsel van geaborteerde foetussen gebruikt wordt voor onderzoek. De abortusbeslissing is apart daarvan genomen. Toch is het abortusverleden niet geheel los te zien van het weefsel zelf en alleen in het geval van een medisch noodzakelijke abortus is het gebruik ethisch onomstreden, mits de ouders toestemming gaven. Zo kent het AMC in Amsterdam een foetusbiobank, waar foetussen bewaard worden voor medisch onderzoek, bijvoorbeeld over aangeboren afwijkingen en de groei van een foetus.

We moeten het gebruik van embryonaal en foetaal weefsel aan de orde blijven stellen, ook nu de druk toeneemt om embryoís voor onderzoek te kweken. We verzetten ons hiertegen en stimuleren alternatieven. Inmiddels blijkt dat ook stamcellen uit volwassen personen Ďalleskunnersí zijn die in plaats van embryonale cellen gebruikt kunnen worden. Ook worden nu vaccins ontwikkeld zonder de hulp van geaborteerd foetaal weefsel. Dat kan dus.

Maar terug naar het gebruik van geaborteerd foetaal weefsel bij de ontwikkeling van een coronavaccin: Hier moet een afweging worden gemaakt tussen het 'morele kwaad' van een abortus en de gezondheidsbelangen die met een vaccin worden gediend. Blijft een cellijn die van dergelijk weefsel is afgeleid tot in lengte van jaren taboe? Dat is moeilijk vol te houden. Veel kennis in de huidige geneeskunde komt van experimenten en experimentele geneeskunde die we nu ethisch zouden afkeuren. En niet alleen de geneeskunde is besmet; ook de economie zit vol van ongerechtigheid waaraan we ons niet (geheel) kunnen onttrekken. Er blijft een spanning tussen onze onvermijdelijke verbondenheid met dingen in de samenleving die tegen Gods geboden ingaan en de oproep ons onbesmet van de wereld te bewaren. Hierom wijzen wij ook het gebruik van een dergelijk vaccin niet af, als dat voor velen van levensbelang kan zijn. Als we dit deden, onderkenden we onvoldoende dat we deel uitmaken van een wereld waarin kwaad is waarop wij niet direct invloed kunnen uitoefenen, maar waarvan we ook niet geheel losstaan. Maar we blijven ook de bedreiging van de menselijke beschermwaardigheid, vanaf het prilste ontstaan, benoemen en tegengaan.

Het gebruik van geaborteerde foetussen voor de ontwikkeling van vaccins is ethisch verwerpelijk. Daarom moeten hiervoor alternatieven worden aangewend. Hoewel het persoonlijk gebruik van een dergelijk vaccin op zichzelf ethisch aanvaardbaar kan zijn, wordt met deze alternatieven tevens voorkomen dat mensen in gewetensnood raken door gebruik van een vaccin waarvoor geaborteerd foetaal weefsel is benut. Aldus de NPV.

Samenvatting

 1. De NPV is pro vaccinaties, in tegenstelling tot het eerdere betoog van Van Dijk dat hij geen voor of tegen uitspreekt.
 2. De NPV is niet voor een absoluut verbod (dat is Bijbels) op abortus. Het komt de mens niet toe te kiezen tussen het ene leven en het andere leven. God beslist over leven en dood.
 3. De NPV bagataliseert het gebruik van cellijnen van geaborteerde mensenlevens door eerst te roepen dat het verwerpelijk is dat abortussen gebruikt zijn voor het maken van eerste vaccins, maar tegelijk te beweren dat hoewel de wortel slecht is de vrucht goed kan zijn. Gods Woord leert dat als de wortel verdorven is de vrucht ook verdorven is. Moord staat dus ten grondslag aan vaccinaties.
 4. De NPV wil een afweging maken tussen het 'morele kwaad' van een abortus en de gezondheidsbelangen die met een vaccin worden gediend. Het is het kiezen tussen twee kwaden wat Van Dijk doet. Gods gebod is echter zeer wijd en duldt dit kiezen tussen twee kwaden niet. Van Dijk denkt met de absolutheid van Gods gebod te kunnen marchanderen. De Heere zal het zien en zoeken!
 5. De NPV negeert het Bijbelse principe dat degenen die gezond zijn de medicijnmeester niet van node hebben, maar die ziek zijn. Het bewust ziektekiemen inspuiten in je lichaam gaat tegen Gods Woord in, want het lichaam is een tempel van de Heilige Geest.
 6. De NPV stelt de menselijke gezondheid boven het Woord van God omdat ze een (corona)vaccinatie niet afwijzen als dat voor velen van levensbelang kan zijn. Wat echt van levensbelang is, is dat we een Borg voor onze ziel hebben.
 7. De NPV gaat liever te rade bij roomse ethici dan bij Gods Woord, en dat is niet anders dan Bašl-Zebub godsdienst. Is het omdat er geen God in IsraŽl is, dat gijlieden heengaat, om Bašl-Zebub,de god van Ekron te vragen? (2 Koningen 1:3). Ze menen dus dat Gods Woord niet duidelijk is over het gebruik van vaccinaties.
 8. De NPV promoot een prolife vaccin tegen COVID-19, terwijl een prolife vaccin niet bestaat. Vaccinaties zijn tevens niet zo onschuldig als wordt beweerd. De bekende dr. Fauci (adviseur gezondheid van president Trump) blokkeert stelselmatig geld voor onderzoeken naar vaccinatie en autisme. U kunt over de gevaren van vaccinaties ook terecht bij de video's met dr. Hans Moolenburgh. Vaccinaties druisen echter in tegen Gods Woord, dus een prolife vaccin bestaat niet. Een vaccin is niet anders dan een voorbehoedsmiddel om te voorkomen dat je ziek wordt. Dat geldt ook voor voorbehoedsmiddelen om te voorkomen dat je zwanger wordt. Het zijn allebei on-Bijbelse middelen die men vandaag de dag wil kerstenen. Gewettigde middelen als gezond eten en goed kleden zijn geoorloofd, maar ziektes in je lichaam inspuiten zijn niet geoorloofd. Daarnaast hebben vaccinaties ook een ander doel om middelen mee te injecteren zonder dat je het weet. In Kenia heeft de WHO dit gedaan bij een vaccinatieprogramma tegen tetanus.
 9. Zie het artikel
  'De vaccinatiemaffia draait op volle toeren' op deze website.
Kortom, het pleiten van de NPV voor een prolife vaccin tegen COVID-19 is niet anders dan een contradictio in terminis, ofwel een tegenspraak in termen. Ze hangen het label 'prolife' aan een vaccin en zo worden de mensen misleid. Vaccinaties en abortus hebben alles met elkaar te maken. Het is namelijk duivels. Vaccinaties lijken een nobel doel na te streven, namelijk de gezondheid van mensen positief beÔnvloeden, maar de vele schadelijke gevolgen van vaccinaties worden echter stelselmatig in de doofpot gestopt. Vaccinaties zijn niet te vertrouwen en dat hebben we met het voorbeeld van Kenia wel laten zien. Dat is nog maar de druppel op de gloeiende vaccinatieplaat. De link van Bill Gates met zijn Foundation naar de Big Pharma, de Big Tech bedrijven, de WHO en ook de RIVM, de media, de regeringen zegt al genoeg. Vaccinaties zijn volgens Gates nodig om de groei van de wereldbevolking terug te dringen. Ook nu met COVID-19 wordt alleen maar richting vaccinaties gepushed. Andere oplossingen als medicijnen (zoals huisarts Rob Elens heeft aangetoond) worden verboden, genegeerd en voor kwalzalverij uitgemaakt door Minister De Jonge. Het gaat richting vaccinatiedwang of indirecte dwang omdat beperking van grondrechten voor mensen die zich niet willen laten vaccineren zullen gaan gelden. U kunt het geloven of niet. Zolang wordt de bevolking onder de angstretoriek gehouden zodat ze straks massaal zich zullen laten vaccineren. Gelooft de pro-vaccinatie-overheid niet, gelooft de pro-vaccinatie-NPV niet en gelooft ook de pro-vaccinatie-dominees niet.

Die haat draagt, gelaat zich vreemd met zijn lippen, maar in zijn binnenste stelt hij bedrog aan. Als hij met zijn stem smeekt, geloof hem niet, want zeven gruwelen zijn in zijn hart, Spreuken 26:24-25.

Want ook uw broeders en uws vaders huis, ook diezelve handelen trouwelooslijk tegen u; ook diezelve roepen u met volle stem achterna; geloof hen niet wanneer zij vriendelijk tot u spreken, Jeremia 12:6.

M.G. van der Hoeven

29 mei 2020

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"