Waar zijn de protestanten van weleer?

In de laatste versie van het Gezond Verstand, een blad voor iedereen die objectief en waarheidsgetrouw geÔnformeerd wil worden over wat er gebeurt in de wereld, las ik een artikel van de hand van Frits Lourens, getiteld 'weggedoken protestanten'. Achter zijn naam stond dat hij theoloog is. Ik ken deze man verder niet. Hij verwees naar de publieke verklaring die evangelische vorsten van verschillende Duitse staten op 28 april 1529 indienden tegen het besluit van keizer Karel V om de vrijheid van godsdienst (lees: de belijdenis van de ware godsdienst) in te perken. Dit protest vormde ťťn van de mijlpalen langs de weg richting de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648). Volgens Lourens was het niet de eerste keer dat christenen met een dergelijk protest publiekelijk het machtsmisbruik van de heersende gezagsdragers trotseerden. Hij verwees ook naar de Grote Raad in Handelingen 5:29, waar Petrus en de apostelen de Joodse Raad kort en bondig confronteerden met het oppergezag van het menselijk geweten: "Men moet Gode meer gehoorzamen dan de mensen". Lourens citeert uit de Staten Vertaling, de enige vertaling in de Nederlandse taal die zich Bijbel mag noemen.

Lourens somt enkele zaken op die momenteel plaatsvinden, zoals de wellust waarmee van overheidswege de menselijke waardigheid in snel toenemende mate gulzig wordt aangevreten, die de nog enkele overlevenden van de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog verbijsteren. Grondrechten worden door regeerders en masse geschonden. Rechters verkrachten het recht. De politie doet geweld escaleren. Medische experimenten (door de mRNA injecties) zaaien dood en verderf. Het spook van de eugenetica herrijst triomfantelijk uit de hel, nu in de glansnieuwe gedaante van transhumanisme. We hebben zelf al eerder over het transhumanisme geschreven, namelijk de samensmelting van mens en machine. Het wordt door het World Economic Forum (WEF) van Klaus Schwab gepromoot en ook wel onder de dekmantel van de vierde industriŽle revolutie gepresenteerd. Lourens verwijst ook naar de rol van de media die bij het sluw doordachte plan dat over de wereld wordt uitgerold, de cruciale rol van volksverdovers spelen. Dat het waar is wat Lourens zegt hebben de afgelopen twee jaar wel bewezen. Kritiekloos werden leugens de ether ingeslingerd en werden kritische geluiden gesmoord. De laatste tijd zie je meer openheid bij de main stream media om kritische geluiden een stem te geven, maar dat is gewoon plan van aanpak om het eigen hagje te redden en de bevolking te bespelen. Ook Hugo de Jonge (CDA) redt zijn eigen hagje en betitelt het recent uitgekomen OVV-rapport van Jeroen Dijsselbloem (PvdA) als onjuist, en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Overigens is die Dijsselbloem ook een WEF-aanhanger. Main stream media als Nieuwsuur zijn er nu als de kippen bij om dit te onderzoeken, maar de afgelopen twee jaar smoorden ze willens en wetens alles in de kiem als het ging om het op leugens gebaseerde coronabeleid van de overheid.

Laten we niet vergeten dat de overheid de teugels nu weer laat vieren in de mondiale aanvalsstrategie om daarmee ruimte te verkrijgen voor het invoeren van hervormingen die onder het bestaande coronabeleid moeilijk aan de bevolking zijn te verkopen. De mensen denken dat de pandemie (het is in werkelijkheid een plandemie) voorbij is. Zie je wel, al die kritische geluiden van de wappies zijn niet waar gebleken. Het (kerk)volk denkt met het versoepelen van de coronamaatregelen dat het corona toegangsbewijs (CTB) en de QR-code passť zijn, maar ze vergissen zich schromelijk. Straks komt het via EU-wetgeving allemaal weer als een boemerang terug. Dan wordt ons paspoort ineens een EU-QR-code. We worden dan gewoon EU-burgers met een EU-paspoort onder een EU-regering. Het hele gebeuren is gewoon een schakeltje in het hele plan om de great reset door te voeren. De middenstand moet worden vernietigd en we zullen wel via de Amazon's en de Bol.com's worden voorzien van goederen, die dan ook nog via drones afgeleverd gaan worden. Dat is echt de visie van het World Economic Forum, waar de Nederlandse overheid zich aan heeft uitgeleverd. Het plan van wereldwijde massacontrole op burgers zal verder worden uitgerold. In april/mei wil minister Kuipers (van die demonische 666 partij) een eerste handtekening gaan zetten onder verdrag die de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) geheel vrij spel geeft bij nieuwe pandemieŽn. In 2024 moet dit verdrag operationeel zijn. De Nederlanders worden hierover door onze regering niet geÔnformeerd, om al te zwijgen over de main stream media. We worden Łberhaupt niet geÔnformeerd over de invloed van het WEF op de Nederlandse besluitvorming. Sterker nog, het wordt door Rutte en de zijnen ontkend of als onbenullig afgedaan. Zelfs Segers (CU) liegt erover als hij bevraagd wordt over de invloed van het WEF, die het afdoet als een Zwiterse praatclub waarvan minister Schouten (CU) geen lid zou zijn, terwijl Klaus Schwab uitspreekt dat zijn organisatie penetreert in regeringen door al die opgeleide Young Global Leaders (minister Karien van Gennip, president Macron van Frankrijk, premier de Croo van BelgiŽ, premier Trudeau van Canada en vele anderen), Agenda Contributors (Mark Rutte, Sigrid Kaag) en anderen als Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge en Carola Schouten. Ze staan allemaal op de website van het WEF.

Er zal een digitale identiteit komen die eerst het paspoort en het rijbewijs, en later ook de betaalpas zal omvatten. Medische gegevens zoals injecties, justitiŽle gegevens en financiŽle status zullen worden toegevoegd. Ook is te verwachten dat er een CO2-budget wordt toegevoegd, zodat als je CO2-budget wordt overschreden je bepaalde goederen of diensten niet meer kunt afnemen. ABN-AMRO heeft al aangekondigd dat het in 2023 wil stoppen met de beaalpas en ook de OV-chipkaart komt dat jaar te vervallen. Het wordt vervangen door een integrale QR-code. Kortom, de mensen die denken dat het allemaal voorbij is vergissen zich schromelijk. Voor nadere informatie verwijs ik naar de volgende informatie:

De ware agenda achter de vaccinatiepaspoorten

Het Europees digitaal paspoort is een verkapte staatsgreep

De hele corona plandemie is gebruikt in de eerste fase van dit plan wat rond 2030 klaar moet zijn (Agenda 2030). Overheden zijn marionetten geworden van NGO's zoals George Soros, Bil Gates en organisaties als de VN, WHO, WEF, EU, BIS, Wereldbank enz... Rutte vertelt er niets over in de Tweede Kamer. Sinds enige tijd wordt door Forum voor Democratie meer en meer geopenbaard wat er gaande is. De overige politieke partijen werken doelbewust aan het WEF-beleid mee, of geloven niet dat het zo'n vaart zal lopen. De SGP, PVV, JA21 en BBB zijn uiteindelijk ook de mening toegedaan dat er geen wereldwijd complot gaande is. Alleen de FvD, met kundige politici als Gideon van Meijeren en Pepijn van Houwelingen, snapt wat er gaande is en ontmaskerd dit, maar wordt enorm tegengewerkt in de politieke arena en door de main stream media.

Luther voor de rijksdag in Worms (1521)

Terug naar de protestanten van weleer. Er zijn geen geuzen meer onder de huidige protestanten. Lourens komt met een juiste constatering als hij zegt dat behoudens enkele uitzonderingen protestanten niet protesteren, maar als weggedoken bisamratten hun koppen in de dijk gestoken houden. Hij werpt de vraag op of hun tijdsbesteding naast de vervulling van dagelijkse plichten en gefragmenteerd geraakte kerkgang enkel nog in avondjes bankhangen bestaat? Als de huidige protestanten eens wat meer onderzoek zouden doen dan zouden ze toch wel gewaar moeten worden dat er iets ongelofelijks gaande is in de wereld. Het verschil in waakzaamheid en activisme met de protestanten van weleer is immens. Onder de protestanten van weleer kun je Willem van Oranje, Johannes Calvijn, Maarten Luther, Michiel de Ruyter en vele anderen rekenen. Bij hen ging het om de ere Gods over alle terreinen des levens, dus ook in het publieke en politieke domein. Leg dat eens naast de huidige huigelachtige houding van protestanten in de politiek. Ze houden de vijanden van de ere Gods de handen boven het hoofd en spannen ermee samen. Niet alleen op landelijk niveau, maar ook op provincieaal en gemeentelijk niveau. Een echter protestant kan dit onmogelijk, en kan ook al niet in de politieke arena actief zijn omdat hij dan de eed op de grondwet die de zonde legitimeert moet afleggen. Ook de SGP-ers zijn dus protestanten, maar dan in die zin dat ze protesteren tegen het Woord van God. Dat zullen velen wel niet kunnen verdragen als ik dat zeg, maar dat zij dan zo.

De protestanten van vandaag worden gebrainwashed door de eigen media zoals Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad en aanverwaande bladen zoals Terdege, Gezindsgids, EO-visie etc... Daarmee kunnen ze dan een avondje bankhangen vullen. Ze worden hierin gestaafd door de protestantse domineesschare die grif meewerkt aan dit soort media maar zich niet bekommeren om de ere Gods binnen de kerken en het publieke domein. Dominees durven het zelfs aan om misdadigers als Bill Gates te betitelen als weldoeners (ds. Zondag van de GG nog niet zo lang geleden in het RD, lees het volgende artikel). De protestantse domineesschare is in groten getale promotor van die grafeen oxide bevattende experimentele mRNA-injecties van Pfizer en Moderna en durven daar zelfs God nog voor te danken ook. Het protestantse kerkvolk met hun roomse geloof, dat de dominee gelijk heeft ofwel geloof maar in de kerk, laat zich vervolgens maar wat grif injecteren met dit gif, bang dat ze zijn om hun natuurlijke gezondheid te verliezen, want meer dan dat hebben ze niet. En ja, dan ben je gelijk in rep en roer over een coronavirus. Het gaat het ware protestantse volk echter niet om hun natuurlijke gezondheid, maar allereerst om de ere Gods en daarna de geestelijke gezondheid.

De godsdienstige protestanten van vandaag varen met een ingebeelde hemel ter helle, dankende God voor de mRNA-injecties, niet beseffende dat ze een god van eigen makelij hebben gecreŽerd, ofwel een afgod. Ze aanbidden hun eigen gecreŽerde god en hun eigen gemaakte jezus van vijf letters. Daarbij kunnen ze nog heel veel ware dogmatische uitspraken hanteren. De naar hun eigen begeerlijkheden opgegaderde leraars leggen hen de handen op en stijven hen in het waangeloof. Deze protestanten zijn echter in geen velden of wegen te vergelijken met de dwaze maagden uit MattheŁs 25, want die werden niet ontmaskerd door de wijze maagden. De dwaze maagden wandelden samen op met de wijze maagden. Het onderscheid viel pas toen de deur tot de bruiloftszaal gesloten bleek voor de dwaze maagden. De huidige protestanten kunnen beschouwd worden als mensen die protesteren tegen de inhoud van Gods Woord. Daarom zwijgen ze ook in het publieke domein. Je ziet het in de kerken die massaal de arminiaanse en (semi-)pelagiaanse leugenleer omarmen waarbij de mens na de val in Adam nog een vrije wil heeft om voor God te kiezen, HSV-bijbels en genderneutrale bijbels omarmen, homofilie kerstenen, de vrouw in het ambt promoten, de paus niet meer de antichrist noemen, het homohuwelijk legaliseren, de klimaathysterie omarmen, de coronamaatregelen doorvoeren voor een ziekte vergelijkbaar met de griep, enz... De ene kerk is verder dan de andere kerk wat dat betreft, maar uiteindelijk zitten ze allemaal op dezelfde brede weg. De ťťn links en de ander rechts.

Het is verschrikkelijk wat er gaande is in kerkelijk Nederland en de Nederlandse maatschappij. En dan gaat het er niet om dat we dit maar kil constateren. Geeft dit nog werkelijk schuldbeleving en waarachtige bekering? Is er onder Gods volk nog een droefheid tot God? Wat kan het diep weggezonken zijn onder de kinderen Gods! Och, schonk Gij ons de hulp van Uwen Geest! Zonder de werking en toepassing van de Heilige Geest is het maar dor en doods, maar als de Geest van Christus in de raderen is dan zullen we niet bevreesd zijn om wat we hebben te spreken of te schrijven, want dan is het God Zelf die in u spreekt. Dan wordt er ook gewacht op de inspraak Gods. De HEERE geve nog ware protestanten in de Bijbelse zin des woords om de zonden bekend te maken van land en volk, kerk en staat, overheid en onderdaan, en om te getuigen van de ene Naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Wet en Evangelie, zonde en genade, vloek en zegen, dood en Leven.

M.G. van der Hoeven

25 februari 2022