De paus spreekt vanuit de mond van de slang (publieksruimte Vaticaan)!

Er is een video op het youtube-kanaal 'Teken der tijden' waarbij Jonathan Kleck (die we verder niet kennen) laat zien dat de paus spreekt vanuit de mond van de slang. Dit betreft de Audience Hall (ofwel de publieksruimte van het Vaticaan). Dat de paus dť antichrist is wordt in Gods Woord duidelijk geleerd, o.a. in 2 Thessalonicenzen 2. Rome en de paus loochenen ook dat Jezus is dť Christus (1 Joh. 2:22) omdat ze Christus als een onvolkomen Zaligmaker zien, want er moeten nog goede werken bij als zaligmakers, en Maria is medeverlosseres. De paus eigent zich de titel 'heilige vader' toe en noemt zich de plaatsvervanger van Christus op aarde. De paus denkt doden te kunnen heilig verklaren en zalig verklaren met de tiara op zijn hoofd (pauselijke kroon). Het zijn allemaal de grootste godslasteringen die uit de mond van de slang (paus) komen! We hebben er al eerder artikelen aan gewijd, maar we zullen toch nog enkele gedeelten uit de Bijbel aanhalen die van groot belang zijn:

En 74op de goden zijner vaderen zal hij geen acht geven, noch 75op de begeerte der vrouwen; 76hij zal ook op geen god acht geven, maar hij zal zich boven alles groot maken. (DaniŽl 11:37)

74 Verachtende de religie zijner voorvaderen, zal hij alle man belasten zijn instellingen aan te nemen. Verstaat men dit op Antiochus te passen, zo zie 1 MakkabeeŽn 1:43; indien op den paus, zo is het notoir (algemeen bekend).
75 Verstaat men dit van Antiochus, zo is dit de zin: Hij zal zelfs zijn vrouwen (van welke een den God IsraŽls op haar wijze eerde) niet toelaten, dat zij enigen anderen god zal eren dan zijn Jupiter Olympius; of: de begeerte der vrouwen, dat is, de gewenste en begeerlijkste vrouwen. Of: hij heeft wel willen schijnen niet te vragen naar vrouwen, maar ondertussen gruwelijke hoererij bedreven. Maar verstaat men dit van den antichrist, zo is dit de zin, dat hij zijn geestelijkheid het huwelijk verbieden zal, en geenszins toelaten de kloosterbeloften te breken, bedrijvende ondertussen allerlei schandelijke onreinheid. Zie 1 Tim. 4:3.
76 Alsof de engel zeide: Hij zal gans goddeloos zijn; hij zal zo hovaardig zijn, dat hij zichzelven zal verheffen boven alle mensen, ja, ook boven alles wat God is of genoemd wordt; doende alles wat hij doet tot zijn eigen eer en profijt. Ditzelve past ook bekwamelijk op den paus. Vgl. 2 Thess. 2:3, 4.

Dat u niemand 10verleide in enigerlei wijze; want 11die komt niet btenzij dat eerst 12de afval gekomen is, en dat 13geopenbaard is 14de mens der zonde, 15de zoon des verderfs,
Die zich 16tegenstelt en 17verheft boven al wat God genaamd of als God geŽerd wordt, alzo dat hij 18in den tempel Gods 19als een God zal zitten, c20zichzelven vertonende dat hij God is. (2 Thessalonicenzen2:3-4)

14 Dat is, de antichrist, de mens tot alle zonde overgegeven. Hieruit, gelijk ook uit het volgende woord de zoon, de ongerechtige, enz., willen sommigen besluiten dat de antichrist maar ťťn persoon zou zijn, dien zij zeggen dat drie jaren en een half zal heersen, dat hij al de Joden de gehele wereld door tot zich zal trekken, den tempel te Jeruzalem wederom opbouwen, en zich daarin als God zal laten eren, en alzo alle koninkrijken der aarde onder zijn gezag brengen, enz. Doch dit zijn verdichtselen strijdende tegen alle menselijk beleid en macht, om den rechten antichrist te verduisteren, nademaal de werkingen en eigenschappen die hem hierna, en doorgaans in de Openbaring van Johannes, worden toegeschreven, van zulke verklaringen geheel vreemd zijn. Daarom hoewel de antichrist hier onder den naam van een mens wordt beschreven, zo wordt noodzakelijk daaronder niet ťťn mens alleen, maar een langdurige successie van mensen verstaan, die de een na den ander enerlei ambt, macht en heerschappij hebben, gelijk zulke manieren van spreken in zodanige profetieŽn gebruikelijk zijn. Zie Jes. 10:5; 14:12. Jer. 48:40. Dan. 7:17. Hebr. 9:7, 25. 1 Joh. 4:3. Openb. 17:10. Te meer dewijl de apostel in dit hoofdstuk, vers 7, betuigt dat deze verborgenheid der ongerechtigheid nu alrede in zijn tijd begon te werken.
15 Dat is, die anderen verderft, en zelf ten verderve gaat, en daartoe door Gods rechtvaardig oordeel geschikt is. Zie Joh. 17:12. Openb. 9:11.
16 Namelijk tegen Christus en Zijn leer, waarom hij ook de antichrist, dat is, tegenchrist wordt genaamd; hetwelk verstaan wordt, niet van hetgeen hij met woorden zal voorgeven, maar dat zijn leer en daden zodanig zullen zijn, dat hij daardoor de ware leer van Christus en Zijn kerk zal zoeken te verdrukken, hoewel hij een anderen schijn zal willen hebben. Daarom worden hem twee hoornen toegeschreven, als het lam, maar hij spreekt nochtans als de draak, en doet de werken van het eerste beest, Openb. 13:11, enz.
17 Dat is, neemt meerdere autoriteit aan dan iets dat God genaamd wordt in den hemel en op de aarde. Zie Ps. 82:6; 115:3. 1 Kor. 8:5. Of: verheft tegen al. Anderen lezen: boven al wie God genoemd wordt.
18 Of: tegen den tempel Gods. Waardoor de tempel van Jeruzalem niet kan verstaan worden, gelijk enigen voorgeven, overmits dezelve nu over de vijftienhonderd jaren verwoest is geweest, en ook verwoest moet blijven, naar de getuigenis van den engel, Dan. 9:27, en van Christus, Matth. 23:37, 38; 24:1, 2. Die ook, zo hij van den antichrist weder gebouwd werd, om daarin geŽerd te worden, de tempel Gods niet zou kunnen genaamd worden, maar de tempel van den antichrist, of van den duivel. Maar hierdoor wordt verstaan de gemeente Gods, waar de antichrist zichzelven in of tegen zal zetten, en welke hij met zijn heerschappij zal drukken, gelijk dit woord tempel Gods ook elders in de Schrift zo wordt genomen, 1 Kor. 3:16. 2 Kor. 6:16. 1 Tim. 3:15. 1 Petr. 2:5, enz.; en gelijk het woord zitten ook van den antichrist gebruikt wordt, Openb. 17:15; 18:7.
19 Namelijk op aarde, zichzelven Goddelijke macht toeschrijvende.
20 Dat is, zodanige majesteit, macht en heerschappij aannemende en oefenende, alsof hij God ware.

En de vrouw was cbekleed 12met purper en scharlaken, en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, en had in haar hand 13een gouden drinkbeker, vol van gruwelen en van onreinheid harer hoererij.
En 14op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk d15Verborgenheid, 16het grote Babylon, 17de moeder der hoererijen en 18der gruwelen der aarde. (Openbaring 17:4-5)

12 De uiterlijke pracht van deze vrouw, of van de afvallige roomse kerk, gaat door het gehele rijk, niet alleen in haar publieke regering, maar ook in haar publieken godsdienst; alwaar alles op het kostelijkst en sierlijkst aangericht wordt, en purper en scharlaken de livrei is van haar voornaamste hoofden.
13 Hierdoor worden bekwamelijk verstaan de schone en aanlokkende titels die de antichrist zichzelven en zijn kerk voor de wereld geeft, om de mensen tot zijn gehoorzaamheid te brengen; als daar is de heilige vader, de stadhouder van Christus, het hoofd van de katholieke kerk, de navolger van Petrus, het fundament der kerk, enz., die nochtans van binnen ingezien zijnde, vol gruwelijke lasteringen, bijgelovigheden en valse leringen zijn. Anderen duiden dit van den beker der mis, en dienvolgens van de mis zelve, die vol gruwelen is.
14 Namelijk gelijk de vermaarde hoeren eertijds plachten op het voorste van haar huizen, en op haar eigen voorhoofden haar namen en titels te stellen, om te meer bekend te worden, en de boelen te beter tot zich te lokken, en tot haar liefde te trekken.
15 Gr.Mysterion, welken naam velen getuigen dat op den pauselijken hoed met drie kronen voordezen is gesteld geweest. Doch afgezien hiervan, zo kan dit op meest alle ceremoniŽn, gewaad, en wijdingen, die de paus met zijn geschorenen gebruikt, gevoeglijk worden geduid, die zij alle tot de minste toe vol mysteriŽn en verborgenheden verdichten te zijn.
16 Namelijk alzo geestelijk of figuurlijk genaamd, gelijk Openb. 11:8 van Egypte en Sodom uitgedrukt wordt, waarvan zie aldaar de verklaring. Zie ook Openb. 14:8; 16:19.
17 Of: de moeder der hoeren, dat is, der afgoderijen en bijgelovigheden, gelijk tevoren op vers 1 aangetekend is. Want alzo roemt zij ook, namelijk dat zij is de moeder de heilige kerk, van welke alle andere kerken op aarde voortgekomen zijn, en afhankelijk zijn, als kinderen van hun moeder.
18 Namelijk in het afzetten en ombrengen van koningen en prinsen, in het ontslaan van prinsen en onderzaten van hun eed, in het verbreken van wettige huwelijken, in het onttrekken van kinderen van de gehoorzaamheid en den dienst hunner ouders onder den dekmantel van religie, in het toelaten van publieke hoerhuizen, in liegen en bedriegen, en dergelijke gruwelen, die de leer en daden des pausdoms medebrengen.

Kanttekening 14 bij Openbaring 17:5 schrijft over de pauselijke hoed met drie kronen. Dat wordt de tiara genoemd. Wat zegt Rome over deze tiara? De tiara symboliseert met zijn drievoudige kroon de heerschappij van de paus over de strijdende, de lijdende en de triomferende Kerk, alsmede zijn drievoudig ambt als priester, herder en leraar, of zoals de oude kroningsformule het formuleert: als "Vader van de vorsten en koningen, de Bestuurder van de wereld en op aarde de Plaatsbekleder van onze Verlosser Jezus Christus" (bron: www.katholiek.org). Dat moet u eens even op u in laten werken!

Met Rome heeft de PKN een voorzichtig verdrag met de hel gesloten en ze hebben overeenkomst bereikt over de rechtvaardigingsleer. Het gaat hier echter niet om de rechtvaardiging van de goddeloze (Rom. 4:5), maar om de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Ook hierover kunt u lezen op deze website bij het onderdeel SOW II. Er gaan steeds meer stemmen onder protestanten op dat we terug moeten naar de moederkerk (ofwel Rome). Zelfs wijlen dominee Hegger noemde op latere leeftijd de paus zijn broeder in Christus. Allen die dat zeggen noemen dť antichrist dus hun geestelijke broeder. Het mag duidelijk zijn dat het onmogelijk is om in het PKN-verband, wat met Rome (dť antichrist) samenwerkt, te kunnen verkeren!

Samenwerking met de PKN/Rome is dus op geen enkele manier toegestaan. Tegenwoordig beklimmen PKN-ers de kansels in de CGK en HHK, en vise versa. Ook werkt men samen met hervormingsavonden of in evangelisaties. Men werkt samen met vertalingen van de Bijbel zoals de Herziene Statenvertaling (HSV). De dominees vandaag de dag doen er echter massaal het zwijgen toe en waarschuwen niet meer met "Alzo zegt de HEERE". Ze hebben allemaal massaal de vrijheid van godsdienst omarmd, net zoals de SGP/CU/CDA (hun politieke vertegenwoordigers) gedaan hebben. Al zijn er nog predikanten die niet met de SGP participeren, toch hoor je er in hun preken nooit wat over. De hoorders worden niet gewaarschuwd voor de SGP en aanverwante partijen, zodat men dus leert dat een ieder maar in zijn gemoed ten volle verzekerd mag zijn en dat iedereen maar doe wat goed is in eigen oog. Welke dominee waarschuwt nog tegen de PKN? Wie waarschuwt nog tegen Rome? Wie leert nog dat de paus dť antichrist is op grond van Gods Woord?

Een schrikkelijke en afschuwelijke zaak geschiedt er in het land. De profeten profeteren valselijk en de priesters heersen door hun handen, en Mijn volk heeft het gaarne alzo; maar wat zult gij ten einde van dien maken? (Jeremia 5:30-31).

Hieronder treft u enkele foto's aan van de Audience Hall die in de video ook verder aan bod komen.

Publieksruimte Vaticaan

Publieksruimte Vaticaan met paus

Rome en de slang

Hieronder treft u de video van Jonathan Kleck. Neem daar goede nota van!

https://www.youtube.com/watch?v=2kmxVlWYINc&feature=youtu.be

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"