RD-Theologenblogger Rob van Houwelingen is een grote Schriftcriticus met zijn 'Zwijg niet over de zwijgteksten' blog

Het Reformatorisch Dagblad heeft een theologenblog waar allerlei theologen de lezers vermoeien met hun spitsvondigheden. Diverse onderwerpen passeren dan de revue en nu gaat het over de positie van de vrouw in de christelijke gemeente waarbij Rob van Houwelingen een blog heeft geschreven getiteld 'Zwijg niet over de zwijgteksten' (klik hier). De auteur (we zullen hem in het vervolg de blogger noemen) is hoogleraar Nieuwe Testament. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen. Als u wat meer wilt weten over deze blogger dan kunt u dit vinden op geloofwaardigspreken.nl (klik hier). U vindt dan bijvoorbeeld de uitspraak van hem: "De zogeheten zwijgteksten van Paulus kan ik exegetisch best plaatsen in de context van de eerste eeuw. Maar persoonlijk begrijp ik niet waarom vrouwen vanwege die zwijgteksten nooit of te nimmer leiding zouden mogen geven of preken in de kerk, terwijl ze in de huidige samenleving wel allerlei leidinggevende en onderwijzende functies vervullen." Verder hoopt hij in de eeuwigheid ander dingen te doen te hebben dan praten over ongemakkelijke teksten om antwoord op te krijgen. Wel wil hij graag met Petrus doorpraten om te bezien of zijn commentaren op de nieuwtestamentische brieven goed zijn begrepen. We weten dus wat voor vlees we in de kuip hebben.

Op het eerste gezicht zou de titel van de blog nog positief geduid kunnen worden. De inhoud van de blog verwijst namelijk nog naar het recente besluit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) om alle ambten in de kerk open te stellen voor de vrouw. De blogger schrijft: "Terecht klinkt de kritiek dat de synode deze teksten min of meer heeft omzeild door te stellen dat ze verschillend worden uitgelegd." Zou de blogger dan bedoelen dat de tekstgedeelten uit de Bijbel over de samenkomsten van de gemeente en o.a. de positie van de vrouw daarbij (1 Korinthe 14, 1 Timotheüs 2:9-15) door het besluit van de GKv ten onrechte terzijde zijn geschoven? Dat is helaas niet het geval.

De blogger stelt namelijk het volgende: "Terwijl Paulus door zijn zwijggeboden in de eerste eeuw met de niet-christelijke omgeving contact maakte, creëren wij juist een kloof, als we vrouwen in de kerk het zwijgen opleggen." Hij verwijst naar de maatschappelijke positie van de vrouw in die tijd, en koppelt de zwijggeboden van Paulus aan de maatschappelijke context van de eerste eeuw. Het was toen gangbaar dat vrouwen geen openbare functies bekleedden. Ze dienden te zwijgen als de man sprak. Vandaag de dag is de maatschappelijke context hieraan tegengesteld omdat man en vrouw gelijke maatschappelijke posities hebben gekregen (al gaat het volgens feministen nog niet ver genoeg). Als we daar in de kerk niet bij aansluiten dan creëren we dus een kloof volgens de blogger. Paulus sloot met zijn zwijggeboden dus aan bij de gangbare situatie in die tijd en zo moeten wij nu aansluiten bij de gangbare situatie in onze tijd. Dat is wat de blogger ons wil voorhouden. De blogger leert dus dat de tijd waarin we leven de norm is en dat de uitleg van Gods Woord in overeenstemming moet zijn met de tijdgeest.

De blogger maakt echter een grote vergissing. Het zijn niet de zwijggeboden van Paulus, maar hetgeen Paulus zegt en schrijft is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is dus God Zelf Die dit heeft laten zeggen en optekenen. Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is (1 Timotheüs 3:16). En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten; Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging; Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken (2 Petrus 19-21).

De blogger verzwijgt dus dat de Bijbel het onfeilbare Woord van God is en die gezag heeft over alle mensen van alle tijden en van alle plaatsen. Nadat de HEERE de bekende moederbelofte (Genesis 3:15) heeft uitgesproken volgt in vers 16: Tot de vrouw zeide Hij: Ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart, namelijk uwer dracht; met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben. De kanttekeningen verwijzen bij dit tekstvers ook naar 1 Korinthe 14:34 en 1 Timotheüs 2:12. Dus al vele eeuwen voor de eerste eeuw van onze jaartelling werd de grondslag gelegd voor de positie van de man en de vrouw. In het paradijs heeft de HEERE God al gesproken: "Het is niet goed dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij (Genesis 2:18)", en dan schrijven de kanttekeningen daarbij treffend: Dat is, die altijd zij gelijk in zijn tegenwoordigheid, hem wel gelijkende, en bereid tot zijn hulp en dienst. In de zendbrief aan de Korinthiërs schrijft de apostel Paulus: "Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw uit den man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man. (1 Korinthe 11:8-9)". Als het gaat om de genadestaat dan schrijft de apostel in 1 Korinthe 11:11: "Nochtans is noch de man zonder de vrouw, noch de vrouw zonder den man, in den Heere." De kanttekeningen schrijven hierbij: Dit doet de apostel daarbij, opdat om dezer heerschappij wil noch de mannen zich verhovaardigen, noch de vrouwen zich bedroeven zouden. De wijze Salomo (door de Geest van Christus) schrijft: "Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen." (Prediker 12:13). Dus de tijdgeest is niet maatgevend maar hetgeen Gods Woord leert!

De blogger zegt dat de zwijggeboden niet alleen vrouwen raken maar ook mannen, want ze hebben betrekking op de man-vrouwrelatie. In 1 Korinthe 14 draagt Paulus vrouwen op om vragen niet 'gedurende uw samenkomsten' maar thuis aan hun eigen echtgenoot te stellen. In 1 Timotheüs 2 worden mannen en vrouwen eerst apart aangesproken en vervolgens in hun verhouding tot elkaar. Maar terwijl Paulus in de eerste eeuw beducht was voor dominant gedrag van vrouwen ten opzichte van mannen, is men in onze tijd meestal gevoeliger voor dominant gedrag van mannen ten opzichte van vrouwen, aldus de blogger. De blogger liegt en vervalst het Woord van God. Hij neemt 1 Korinthe 14:35 en verengt dit tot het stellen van vragen door vrouwen tijdens de samenkomsten. Die vragen moesten ze dan thuis aan hun eigen mannen stellen. Het spreken van de vrouwen heeft niet alleen betrekking op het stellen van een vraag binnen de samenkomsten maar ook over het spreken van onderwijs (het leren zoals in 1 Timotheüs 2 staat) binnen de samenkomsten. In het Grieks wordt in 1 Timotheus 2:12 een woord voor leren gebruikt (didaskein) wat bijvoorbeeld ook wordt gebruikt in Mattheüs 11:1 waar staat: "EN het is geschied toen Jezus geëindigd had Zijn twaalf discipelen bevelen te geven, dat Hij vandaar voortging, om te leren en te prediken in hun steden." Een leraar wordt in het Grieks een didaskalos genoemd. Dat woord is in de Bijbel terug te vinden in Mattheüs 9:11 waar gesproken wordt over de Heere Jezus als Meester, in Johannes 3:2 waar de Heere Jezus door Nicodemus met Leraar wordt aangesproken en in 1 Timotheüs 2:7 en 2 Timotheüs 2:11 wordt de apostel Paulus een leraar der heidenen genoemd.

Het is dus duidelijk (althans voor degenen die van God geleerd zijn) dat Genesis 3:16 en de teksten over de vrouw in 1 Korinthe 14 en 1 Timotheüs 2 niet afhankelijk zijn van de heersende opinie maar universeel zijn. Zeker is het waar dat een tekst in zijn verband (context) gelezen moet worden, maar het verband is hier de orde door God Zelf ingesteld in de gemeenten, en die orde is nergens in de Bijbel herroepen of tijdgebonden verklaard. Ook is het duidelijk dat Schrift met Schrift vergeleken moet worden want al de Schrift is van God ingegeven. De God van het Oude Testament is ook de God van het Nieuwe Testament. De God van de eerste eeuw is ook de God van de eenentwintigste eeuw. De blogger, en ook nog eens hoogleraar, is niet meer dan een laagleraar want hij bekijkt de Bijbel door de bril van de eenentwintigste eeuw en past daar de hermeneutiek (uitlegkunde) op aan. Dat is exact wat ze altijd hebben gedaan om de vrouw in het ambt toe te laten. Dat is exact dezelfde theorie die men volgt bij de theïstische evolutie (ofwel door God geleide evolutie van de schepping). Dat is exact dezelfde theorie die men volgt bij het acceptabel maken van homoseksualiteit en het een persoonskenmerk noemt in plaats van zonde want de heersende opinie vindt dat homoseksualiteit bij de persoon hoort. Als je het geen zonde meer noemt hoeft men ook niet bekeerd te worden van deze zonde. De stand van zaken in onze huidige maatschappij mag dus nooit als uitgangspunt genomen worden! Wat vroeger nog algemeen gehanteerd werd (bijvoorbeeld geen vrouwen in de politiek of een publiek ambt) is terzijde geschoven en dat is geen vrucht van reformatie maar van deformatie. Het is ook raadzaam om een eerder gepubliceerd artikel te lezen over het vrouwenkiesrecht (klik hier), want dat heeft hier alles mee te maken.

Tot slot werpt de blogger de vraag op of de doorwerking van het Evangelie met zo’n kunstmatige kloof niet onnodig wordt gehinderd? Hij spreekt over een kunstmatige kloof dus dat is een door mensen gecreeërde kloof. Deze BESTe man, ofwel de blogger, ontpopt zich als een handlanger van de duivel met zijn vervalsing van de leer van Christus. Hij suggereert ook met zijn stellingname dat er vrouwen zijn die op de kansel vloek en zegen, recht en genade, dood en leven, dat Sion door recht verlost wordt ofwel Jezus Christus en Dien gekruisigd prediken. Ik zal u zeggen dat er geen enkele vrouw in het ambt is die de leer verkondigt die naar de godzaligheid is. In geen enkel kerkverband. Hij spreekt over Evangelie met een hoofdletter. Het evangelie waar hij het over heeft is echter met een kleine letter. Op deze blogger en inhoud van de blog is van toepassing hetgeen de apostel Paulus schrijft in zijn zendbrief aan de Galaten (Galaten 1:6-9): "Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van Dengene Die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt."

Het RD geeft wederom theologen of dominees die een vals evangelie prediken vrij spel en ze mogen hun gif over het lezerspubliek uitgieten om op die manier de lezers te beïnvloeden en af te voeren van de leer die naar de godzaligheid is. Het RD geeft dus ruim baan om de waarheid in ongerechtigheid ten onder te houden (Romeinen 1:18) en doet dat onder de vlag van rechtzinnigheid. Dat is nog erger dan media die de lezers sport en spel, films en theater, en weet ik veel wat voorschotelen. Wie dan weet goed te doen en niet doet, dien is het zonde (Jakobus 4:17).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"