Ds. L.H. Oosten (PKN) geridderd en tot de adelstand der verdiensten verheven

Het Ridderlijk Dagblad maakte onlangs melding dat ds. L.H. Oosten (PKN) afscheid heeft genomen als voorzitter van de Stichting Reformatorische Publicatie (SRP) en benoemd is tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau (klik hier). De SRP is toezichthouder van Erdee Media Groep (EMG), waartoe onder meer het Reformatorisch Dagblad, Terdege, De Banier en de gezinsbeurs Wegwijs behoren. Vanaf 1966 is deze dominee al betrokken bij de SRP om toezicht te houden op de Erdee Media Groep. Onder het toeziend oog van deze dominee is het RD afgegleden tot een platform van meningen waar aan de lopende band valse leraars een platform krijgen om hun leringen over reformatorisch Nederland uit te gieten. Reformatorisch Nederland geindoctrineerd met de nieuwe homoleer waarbij een christen ook homo kan zijn. Ook wordt het hele politieke handelen van de SGP de handen boven het hoofd gehouden waarbij de vrijheid van godsdienst omarmd wordt, de scheppingsorde terzijde wordt geschoven, vrouwelijke dominees gewoon op kerktijden.nl worden vermeld, de PKN wordt als volkomen legitiem beschouwd, etc. U kunt er meer over terugvinden in artikelen op deze website. Allemaal onder het toeziend oog van ds. L.H. Oosten en de SRP.

Ds. Joppe (HHK) spreekt wel over het ontmaskeren van de tijdgeest maar verder dan bepaalde kreten komen ze niet. Het wordt niet toegepast op de actualiteit, zoals de punten die ik hierboven noemde. In zijn dankwoord gaf ds. Oosten aan dat hij de besturende hand van God in zijn leven heeft gezien. "Jaren geleden heeft de Heere mij gezegd dat ik een groot werk te doen had. Ik vroeg me af: was dat het ambt of de oprichting van het RD? Ik geloof nu dat het beide was." Hij zegt het te geloven, maar weet hij het zeker? Hij roept wel op om waakzaam te blijven en wijst op de visie op artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, godsdienstvrijheid, IsraŽl, de levensstijl, de vrije moraal en het gezag van Gods Woord. Laten we echter benadrukken dat onze gezindte en heel ons volk Gods Woord nodig hebben. Niemand is onmisbaar, het gaat om dat zaligmakende Woord.", aldus ds. Oosten.

In een interview met ds. Oosten (RD, 23 februari 2017) zei Jan van 't Hul tegen hem: "U staat bekend als een man van trouw en standvastigheid.", waarop ds. Oosten antwoordde: "Ik vaar graag een rechte koers, wil doen wat ik zeg, ben geen man van op en neer en van veel heen en weer, houd niet van wisselvalligheid." Bijzondere rechte koers moet ik zeggen. Het gehoorzamen van een synodebesluit om de Nederlandse Hervormde Kerk op te heffen en de PKN op te richten acht hij kennelijk een rechte koers. Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen (Hand. 5:29) en dit soort besluiten verwerpen en niet uitvoeren is pas de rechte koers. Hij spreekt wel zijn zorgen uit m.b.t. de godsdienstvrijheid, maar zelf werkt hij eraan mee door de PKN te legaliseren door zijn lidmaatschap en aanwezigheid in deze kerk. De grondslag van deze kerk legaliseert namelijk godsdienstvrijheid! Hij spreekt over het gezag van Gods Woord maar legt het zelf naast zich neer als het gaat om de PKN. Bijzondere rechte koers als we zien welke koers het RD onder zijn toezicht is gaan varen. En als klap op de vuurpeil laten ze zich nog benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ze laten zich allemaal bejubelen door de mensen, en aan hoogwaardigheidsbekleders geen gebrek bij het opspelden van de versierselen.

Waar zijn de kerkelijke DaniŽls gebleven die door de Heilige Geest gedreven zeggen: "Heb uw gaven voor uzelven" (DaniŽl 5:17). De kanttekeningen schrijven hierbij: Aldus spreekt DaniŽl, opdat hij niet schijne uit eer- of geldgierigheid te profeteren; hoogheden, rijkdommen en andere vergankelijke dingen, waarnaar de wereldse mensen gemeenlijk zozeer dorsten, konden dezen heiligen man niet zeer vermaken. Zie een gelijk voorbeeld in Elisa, 2 Kon. 5:16. Wee u wanneer al de mensen wel van u spreken; want hun vaders deden desgelijks den valsen profeten, Lukas 6:26. Gods volk wordt echter niet geridderd en tot de adelstand der verdiensten verheven maar tot de bedelstand gebracht en daar gehouden. Tegenwoordig kunnen ze zich laten vereren en opnemen in de ridderstand van koning Achab en koningin Izťbel. Gods volk kan het niet, wil het niet en verkiezen liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben (Hebr. 11:25). Waar zijn de geroepen knechten van God die wenen tussen het voorhuis en het altaar, en zeggen: Spaar Uw volk, o HEERE, en geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen; waarom zouden zij onder de volken zeggen: Waar is hunlieder God? (JoŽl 2:17) Waar zijn de geroepen knechten van God die het Lam Gods ťn de Leeuw uit Juda's stam verkondigen? Waar zijn de geroepen knechten van God waarbij de verheffingen Godes in hun keel zijn en een tweesnijdend zwaard (God Woord) in hun hand? (Psalm 149:6-9)

Gedenk niet meer aan ít kwaad dat wij bedreven;
Onzí euveldaad wordí ons uit gunst vergeven!
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.
Help ons, barmhartig Heerí,
Uw groten Naam ter eer;
Uw trouw koomí ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult;
Bewijs ons eens genade.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"