Redactie wetenschap van RD draagt de klimaathoax van Jan Rotmans en co uit

De redactie wetenschap van het RD publiceerde onlangs een artikel met als kop 'Voor wie er nog aan twijfelt: klimaatverandering komt echt door mens' (klik hier). Het Rotmans Dagblad (verwijzend naar de inhoud van de mail hieronder die ik enige maanden geleden naar Jan Rotmans heb gestuurd) komt met een artikel wat helemaal niets aantoont. Bij het RD geloven ze totaal niet dat God regeert en Zijn majesteit toont in de natuur (Job 37-39, Psalm 19, Psalm 29, Psalm 147 en vele andere Schriftplaatsen). Medeoprichter van Greenpeace, Patrick Moore, is ook teruggekomen van zijn dwaasheid en heeft de uitspraak gedaan: "We have to celebrate CO2". We moeten CO2 vieren, want het is een bouwsteen voor het leven op aarde en ook de fotosynthese. De aarde wordt er groener van. Daar kwam men in de jaren '50 van de vorige eeuw al achter in de glastuinbouw, want de gewassen in de buurt van oliegestookte kachels werden veel groter dan de gewassen die verder weg stonden. Ook vandaag de dag liggen er CO2 leidingen vanuit de industrie naar de glastuinbouw.

Terugkomend op Jan Rotmans. Hij is hoogleraar transititekunde en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. (www.janrotmans.nl). Hij is ook oprichter geweest van Urgenda, u weet wel, de organisatie die via de rechter heeft afgedwongen dat de overheid zich inspant voor de het halen van de CO2 reductie doelstellingen. Enige maanden geleden was er een debat op de Erasmus Universiteit waarbij hij in discussie ging met Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Zie hierover het volgende artikel 'Thierry Baudet versus Jan Rotmans over klimaat'. Transitieprofessor Jan Rotmans is vanavond hard in botsing gekomen met Thierry Baudet, de leider van Forum voor Democratie. Tijdens een debat voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam stak Rotmans voortdurend de draak met Baudet, die op zijn beurt klimaatverandering weer typeerde als 'een existentiële nood' van 'de westerse mens die God kwijt is geraakt'...

Al is Thierry Baudet geen christen, hij sprak waarheid over de westerse mens die God kwijt is geraakt en dat de klimaathoax een modern schuldgevoel is van de moderne mens. Jan Rotmans stelt op zijn website dat je als weldenkend mens niet kunt accepteren dat de mensheid de wereld aan haar lot overlaat. De mens zonder God heeft zichzelf op de troon gezet als een god om de wereld te redden. Als je de leugens van de klimaathoax maar blijft herhalen zoals de politiek en de main-stream-media (MSM) massaal doen, en ook het RD, dan gaan de mensen het nog geloven ook. Het is een beproefde tactiek van de duivel. In de politiek schippert de SGP een beetje tussen PVV/FvD en de rest in, maar ook kamerlid Stoffer stelt dat het goed is dat er maatregelen genomen worden voor het klimaat (klik hier). Ook hij gelooft dus in een maakbaar klimaat op aarde. Van de dominees in kerkelijk Nederland geldt: horen, zien en zwijgen.

De SGP-politiek en de RD-media doen alles onder de vlag van Bijbels genormeerd. Dat maakt het nog veel erger dan wat Jan Rotmans met zijn Urgenda beweert. Wat de zogenaamde Bijbels genormeerde mensen ook vergeten is hetgeen opgetekend staat in Openbaring 16 over de fiolen van de toorn Gods. Er staat in vers 8-9: "En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur; En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam van God, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet om Hem heerlijkheid te geven." De moderne mens met de gedachte om het klimaat op aarde te kunnen regelen door een thermostaatknop te bedenken om de opwarming te begrenzen (Parijs akkoord), maar ook het RD en SGP (de refo gouden kalveren), denken dus dat de profetie uit Openbaring 16:8-9 is te voorkomen door het klimaatakkoord van Parijs en de klimaatwet in Nederland.

Hieronder de mail naar Jan Rotmans waarin ik hem diverse zaken heb voorgelegd met betrekking tot het onderwerp 'klimaatverandering' en de huidige beleidsmaatregelen:

Geachte heer Rotmans,

In de pers las ik over uw debat op de Erasmus universiteit in Rotterdam met de heer Baudet (FvD). Ik ben daar zelf niet bij aanwezig geweest, maar heb toch wat zaken die ik u wil voorleggen.

Met betrekking tot het klimaatdebat zijn er mensen die CO2 als uitgangspunt nemen en de uitstoot van CO2 als dé oorzaak van klimaatverandering (opwarming van de aarde) voorstellen. Door de uitstoot van CO2 neemt het broeikasgasaandeel toe in de atmosfeer en dat zorgt dan ervoor dat de aarde opwarmt. Tegelijk zijn er anderen die stellen dat de bijdrage van CO2 als broeikasgas marginaal is en dat waterdamp veel meer invloed heeft dan CO2 (en enkele andere gassen). Ook al is de uitstoot van CO2 gestegen, dat het totale percentage CO2 in de atmosfeer hierdoor niet veel is toegenomen. Daarnaast wordt aangegeven door hen dat het niet CO2 is waardoor de temperatuur stijgt, maar dat de temperatuurstijging meer CO2 uitstoot veroorzaakt, bijvoorbeeld door de oceanen die het CO2 niet vasthouden. Het klimaat is verder niet in modellen te vangen, en zeer complex. Dat er klimaatverandering is kan niet ontkend worden want in de geschiedenis zijn er ook verschillende warmere en koudere perioden geweest die elkaar opgevolgd hebben.

Een voorbeeld. Nog niet zo lang geleden was er landbouw op Groenland terwijl er geen industrialisatie was en er ook geen 7 miljard mensen waren. Kennelijk waren er andere factoren dan menselijk handelen die ten grondslag aan klimaatverandering lagen. Nog een voorbeeld. De permafrost in Siberië verdwijnt op veel plaatsen en er komen mammoeten naar boven die onder de permafrost verborgen lagen. Die mammoeten hebben daar geleefd toen het in dat gebied warmer was en daarna is er een koudere periode gekomen. Ook toen was er geen industrialisatie en ook toen waren er geen 7 miljard mensen.

Er is nu kennelijk geconstateerd dat de huidige klimaatverandering te maken heeft met onze uitstoot van CO2, en in Parijs is afgesproken om een thermostaatknop voor de aarde te bedenken en de variabele die we gebruiken is CO2. Dus met de CO2-knop gaan we de opwarming van de aarde begrenzen. Denkt u dat het mogelijk was geweest om in die tijd door veel CO2 uit te stoten, de aarde te kunnen opwarmen om te voorkomen dat de mammoeten onder de permafrost terecht kwamen of dat er landbouw in Groenland had kunnen plaatsvinden? Want als we door te stoppen met CO2 uitstoot de opwarming kunnen tegengaan, dan werkt het ook de andere kant op dat we door meer uit te stoten afkoeling kunnen voorkomen.

Daarnaast voorspelt men enorme stijging van het zeewater, met alarmerende rapporten, maar Deltares heeft onlangs een ander geluid afgegeven na gedegen onderzoek. Er is helemaal geen sprake van versnelling van de stijging van het zeewaterpeil. (Toegevoegd in het kader van dit artikel: Men gelooft overigens niet dat de zeespiegel stijgt want anders bouw je geen mega windmolenparken in de Noordzee. Pas maakte iemand op LinkedIn de koppeling tussen het afbouwen van subsidies aan elektrische auto's en Enschede aan Zee. Als Enschede aan de zee komt te liggen, dan staan de windmolens in de Noordzee onder water.)

Kortom, heeft u nu nooit eens twijfels over het feit of het CO2 uitgangspunt nu wel hét uitgangspunt moet zijn?

Een ander punt in de energietransitie wat vaak genoemd wordt (ik weet niet hoe u erover denkt) is dat we niet afhankelijk moeten zijn van regimes als Rusland, Quatar enz.. voor aardgas. Trouwens in Duitsland maakten ze op de ISH beurs in Frankfurt reclame om vooral je huis op het aardgas aan te sluiten omdat het een vrij schone brandstof is, maar dat terzijde. Na de Tweede Wereldoorlog is men met elkaar gaan samenwerken en handeldrijven, wat begon met de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. De gedachte was dat als je met elkaar handel drijft je niet met elkaar aan het vechten bent. Nu ineens is dat argument niet meer valide richting Rusland en andere landen. Dat lijkt mij niet goed. Je moet handel drijven om meer begrip voor elkaar te hebben of te krijgen.

Ik heb de idee dat men in Nederland denkt dat we met wind en zon de basisbehoefte aan energie kan afdekken. Echter de basisbehoefte aan energie is er altijd, ongeacht of het waait of niet, en of de zon wel of niet schijnt. Schone kolencentrales wil men in de ban doen, terwijl er binnen Europa veel vervuilender centrales zijn, om maar te voldoen aan de 25% CO2 reductie in 2020 t.o.v. 1995. Persé moet een bepaald percentage worden gehaald. Men doet alsof NL een eiland is wat betreft het klimaat en de weersverandering stopt bij de grens. Men wil verder van het gas af voor de huishoudens (nog niet voor de industrie kennelijk want waarom staat MP Rutte dan te juichen bij de Nordstream pijpleiding?). We willen ook geen kerncentrales terwijl die 0% CO2 uitstoten, terwijl het IPCC zelf zegt dat in alle scenario’s kernenergie onmisbaar is. De heer Samsom zei pas in een programma dat kernenergie best mag maar dat er geen investeerders te vinden zijn die het willen. Dat is natuurlijk makkelijk gezegd. Als er geen miljarden subsidie in de windmolenparken was gestopt dan hadden we nu nog geen windmolenpark op de Noordzee. Als ik overigens goed ben geïnformeerd zal met al onze inspanningen op de Noordzee het aandeel wind in de totale energiebehoefte maar 6% zijn. Marginaal dus t.o.v. de totale energievraag. Waarom dan al die miljarden naar windenergie? Wat denkt u wat er gebeurt als de poolwervel die Noord-Amerika in zijn greep heeft eens een keer Europa aandoet? We liggen op dezelfde noorderbreedte. Dan ligt het hele windmolenpark op de Noordzee eruit. Wordt dat ook in scenario’s meegenomen? We kunnen m.i. beter investeren in kernenergie en de nieuwe brandstof Thorium. We dienen een robuuste energievoorziening te hebben. Er vindt nu teveel versnippering plaats.

Ook waterstof is een veelbelovende ontwikkeling voor woningen en vervoer. Het is al proven technology. Daarnaast is het goed te bufferen, wat met elektriciteit een probleem is. Ook elektrische auto’s zijn m.i. een tussenstation. Als je kijkt naar Azië dan zet men vol in op waterstof. Elektrische auto’s hebben batterijen met Lithium. Lithium wordt als zout in mijnen gedolven in enkele landen. Met de huidige productie schijnen ze voor 300 jaar voorraad te hebben, maar met opvoeren ervan raadt u wat er gebeurt. Dan daalt de wereldvoorraad met rasse schreden. Daarnaast wil niemand meer in een elektrische auto rijden als je weet hoe de werkomstandigheden zijn en welke kinderarbeid en uitbuiting er plaatsvindt. Elektrische auto’s zijn dus veel minder duurzaam als men doet geloven, want je dient altijd de hele productieketen erbij te betrekken.

Wat betreft zonnepanelen. Er komt straks een massa afval op ons af als na enkele decennia de panelen vervangen moeten worden. Wordt hier ook rekening mee gehouden?

Tot slot voor de huishoudens. Als je nu een ketel hebt dan gaat die ongeveer 15 jaar mee. Kosten zijn zo’n € 1500. Dus dat kost € 100 per jaar afschrijving. Voor onderhoud en reparatie kun je ook € 100 per jaar aanhouden. Totaal kost het dus € 200 per jaar om de verwarmings-en tapwaterinstallatie te onderhouden. Dat wordt allemaal anders als we met warmtepompen, PV installaties, voorraadvat voor tapwater enz... gaan werken. Hoe meer techniek je in een huis stopt hoe meer risico’s je loopt en hoe hoger de vervangingskosten worden. Dat pleit ervoor om voor verwarming van woningen met waterstof te gaan werken (Remeha heeft al een waterstofketel op Building Holland gepresenteerd), en je kunt met beperkte aanpassingen overstappen op waterstof voor verwarming en koken. Zelfs bijmenging met aardgas kan al een begin zijn. Het houdt de energievoorziening voor alle woningen (vooral de monumentale panden en de woningen uit de vorige eeuw) robuust en eenvoudig. Hoe kijkt u hier tegenaan?

Voor nieuwe woningen in de toekomst zijn er veelbelovende ontwikkelingen. Wellicht kent u het initiatief van een medewerker van Innax om een nieuwe woning neer te zetten die geen verwarmingsinstallatie meer nodig heeft. De interne warmtelast is voldoende om de woning behaaglijk te houden. Wel zit er een ventilatiesysteem in. Waarom zouden we de bestaande woningvoorraad moeten aanpakken? De meeste woningen worden toch wel binnen onafzienbare tijd gesloopt. Ik zou vooral voor nieuwbouw inzetten op toepassing van robuuste innovaties.

Ik ben niet tegen een energietransitie (vroeger zijn we ook van kolen naar gas gegaan), want transities zullen elkaar blijven opvolgen. Dat gebeurt op allerlei vlak. Wel vind ik de gronden die worden aangedragen voor de energietransitie discutabel en die veroorzaken onnodige onrust door de paniekvoetbal die wordt gespeeld door politici en maatschappelijke organisaties. Men schreeuwt heel hard dat we heel snel de CO2-uitstoot moeten verminderen (mondiaal stijgt die flink door landen als China, India etc...) om de opwarming van de aarde tegen te gaan, terwijl men zelf niet bereid is om het luxe leventje te stoppen. Men zegt A en doet B. Politicus Jetten antwoordde op vragen over zijn vlieggedrag dat het daarom goed is om het vliegen zwaarder te belasten. Met andere woorden: als je het maar kunt betalen is vervuilen toegestaan. Hij is niet bereid om te stoppen met vliegen. Dat is kenmerkend voor al die zogenaamde ‘groene’ mensen. Ze doen ook hun vaatwasser, wasdroger etc.. niet in de ban, en gaan nog gewoon op vakantie. Dan denk ik wel eens: practise what you preach! Als het echt zo erg gesteld is met het klimaat dan moet je ook zeer sober gaan leven en misschien wel verhuizen naar de Sahara om in een bedoeïenentent te gaan leven en je eigen voedsel te verbouwen. Ook een grote gemene deler in het hele transitiedebat is dat al die politici, directeuren van maatschappelijke organisaties of andere hooggeplaatsten allemaal een riant inkomen hebben. Ze merken niets van de extra kosten die uitgegeven moeten worden. Dat is bij de gewone man wel anders!

Toen minister Wiebes vol ongeloof aankeek tegen de cijfers die bekend werden dat de energierekening toch flink ging stijgen, dacht ik: als die man nu in januari zelf even zijn energierekening had onderzocht met de tarieven van 2019 dan had hij er zelf ook achter kunnen komen. Ze schuiven dan de schuld in de schoenen van de energieleveranciers, terwijl ze zelf met hun belastingbeleid de grootste stijging veroorzaken. Beleid van de overheid die ook energieleveranciers raken komen gewoon terug op het bordje van de consument. Dat zal ook met een mogelijke extra CO2 heffing voor de industrie gaan gebeuren. We denken in NL weer wat meer te moeten doen dan al Europees is afgesproken en dan gaat de industrie dit gewoon doorbelasten aan de consument. Zo werkt dat nu eenmaal in de westerse economieën. Het zijn dus allemaal schijnmanoeuvres die plaatsvinden. Steeds meer Nederlanders gaan dit doorzien en dat neemt het draagvlak voor überhaupt een energietransitie totaal weg.

Even los van de energietransitie. Er is misschien nog wel een groter aandachtspunt en dat is de vervuiling door bijvoorbeeld plastic. Directe mega gevolgen voor vogels en vissen. Ook een enorme afvalberg wereldwijd. Hiervan kunnen we met recht zeggen dat de mens hiervan de oorzaak is. We smijten veel vuil gewoon uit de auto, op de straat, in de natuur, in het water etc... Ook dienen we de uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen tegen te gaan en denk ook aan mensen die in de buurt van de staalindustrie wonen zoals in IJmuiden met uitstoot van zwarte fijnstof. Ook de huidige bomenkap in Nederland is schrikbarend aan het worden. Daarvan konden we ook in de pers lezen. Ik dacht toen: ze zullen toch die bomen niet massaal kappen voor biomassacentrales? Minder bomen betekent minder opname van CO2. We moeten stoppen met die manier van verwarmen door hout te verbranden. Dat deden we honderden jaren geleden, maar dat is nu toch niet meer een moderne manier van verwarmen? We kappen massaal bossen in Noord-Amerika om hier ons biomassabeleid inhoud te geven. We gaan tekeer tegen het slopen van de regenwouden en doen er zelf op een andere manier aan mee.

Tot slot: Hoe kijkt u aan tegen de veranderde visie van medeoprichter van Greenpeace Patrick Moore? Hij heeft en hele andere kijk op CO2 gekregen.

Ik ben benieuwd naar uw reactie (nooit gehad na diverse reminders).

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"