DaniŽl wordt voor de Bijbels genormeerde politieke kar gespannen door Dick Both (SGP)

In het RD stond onlangs een artikel van Dick Both, fractievoorzitter van de SGP in Veenendaal, waarin hij oproept om Bijbels genormeerde politiek te steunen in plaats van het Forum voor Democratie (klik hier). De heer Both gaat in zijn artikel in op de groeiende sympathie in reformatorische kring voor het Forum voor Democratie, waarbij onlangs ook de hervormd-gereformeerde advocaat Jan Louis Burggraaf zich heeft aangesloten.

Het is inderdaad voor een christen onmogelijk om steun te verlenen aan het Forum voor Democratie omdat ze een libertijns gedachtengoed uitdraagt met een conservatief sausje. De oproep van Dick Both zouden we op het eerste gezicht positief kunnen aanmerken omdat er terechte bezorgdheid klinkt vanwege het gedachtegoed van FvD wat haaks staat op Gods Woord. De Prediker heeft door Gods Geest geschreven: Vrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt alle mensen (Pred. 12:13). Het gedachtegoed van FvD kan inderdaad de toets van Gods Woord niet doorstaan, bijvoorbeeld op het gebied van voltooid leven.

De vraag dient zich dan op of de SGP wel Bijbels genormeerde politiek bedrijft? Een vreemde vraag zou je kunnen zeggen, want de naam Staatkundig Gereformeerd impliceert toch dat ze poltiek willen bedrijven die Bijbels genormeerd is? Men beroept zich bij de SGP toch op Gods Woord in handel en wandel? Dat lijkt inderdaad zo te zijn als je het beginselprogramma van de SGP begint te lezen. Toch blijkt bij nader onderzoek, en uit de ontwikkelingen van de afgelopen decennia, dat de SGP niet handelt overeenkomstig haar grondslag.

Het begint al met de grondwet waarop allen die een publiek ambt bekleden de eed of de belofte afleggen. Dat geldt de plaatselijke politici zoals Dick Both, maar ook provinciale en landelijke politici. De grondwet ademt het gelijkheidsbeginsel in artikel 1, wat door de algemene wet gelijke behandeling nader is uitgewerkt. Hierbij wordt zonde geen zonde meer genoemd zoals homoseksualiteit, transgenderisme etc... Dat libertijnse gedachtegoed draagt artikel 1 van de grondwet uit. Verder leert de grondwet volledige godsdienstvrijheid, zowel van geweten alsook de van uitingen in het publieke domein. Je mag volgens de grondwet een moskee bouwen, een hindoetempel bouwen, een satanskerk bouwen en natuurlijk een christelijke kerk bouwen. Vroeger stelde de SGP op grond van Gods Woord dat de godsdienstvrijheid on-Bijbels was, maar nu heeft ze de godsdienstvrijheid omarmd. Het mogen alleen niet te hoge minaretten worden volgens het recent uitgegeven islam-manifest van de SGP. U kunt hierover meer terugvinden op deze website als u vanuit de beginpagina zoekt op SGP.

Als het gaat om abortus dan is de SGP wel tegen abortus, maar ze noemt het geen moord meer. In een discussie tussen D66-er Pechtold en SGP-er Van der Staaij confronteerde Pechtold hem hiermee omdat Van der Staaij zich achter een Amerikaans rechtsfilosoof verschuilde die beweerde dat abortus moord was. Toen vroeg Pechtold hem op de man af: "Maar wat vindt u zelf?" Van der Staaij nam toen niet in de mond dat abortus moord is, wat hij had moeten doen omdat Gods Woord leert "Gij zult niet doden". Alleen de doodstraf als rechtvaardige vergelding voor moord is geoorloofd en Bijbels geboden. De SGP leert ook niet dat abortusartsen de doodstraf moeten krijgen, net als degenen die een abortus laten uitvoeren. De SGP doet dus het gebod Gods teniet, terwijl de wet Gods absoluut is en geen enkel gesjoemel ermee verdraagt. Het is alles of niets. Een tussenweg is er niet. Dat betekent dat Gods Woord een volledig abortusverbod eist, net als met euthanasie. Bij euthanasie riep de SGP op dat de levenseindekliniek zich aan de wet moest houden. Welke wet? De Nederlandse wet of Gods wet? De SGP bedoelde de NL-wet, want als ze Gods wet had genoemd dan had die levenseindekliniek per direct gesloten en afgebroken moeten worden.

U ziet waar het heen gaat als de SGP het spoor van Gods Woord verlaat. Dat geldt ook voor het toelaten van de vrouw in het politieke bedrijf. Ook hier verlaat de SGP de scheppingsorde en past ze zich (noodgedwongen noemt men dit) aan aan de hedendaagse opinie en buigt ze voor de Nederlandse en Europese rechtspraak. Ook heeft de SGP de Europese toren van Babel omarmd door zitting te nemen in een nep-parlement, omdat een parlement suggereert dat er een natiestaat en een regering is. Dat geldt overigens ook voor de Euromunt (waar ze toen wel tegen waren), want een munt houdt in dat er een land is waar die munt bij hoort. De Europese toren van Babel (Gebouw in Straatsburg) en de vrouw op het beest voor het gebouw van de Raad van Europa in Brussel heb ik hieronder weergegeven. Dat zegt toch genoeg? Wat heeft de SGP daar te zoeken? Niets!

EU parlement Straatsburg
Gebouw EU-parlement in Straatsburg

EU Raad van Europa Brussel
Gebouw Raad van Europa in Brussel

Dick Both heb ik bovenstaande voorgelegd en hij heeft hierop gereageerd. Hij gaf aan zich te herkennen in mijn gedachtenlijn en vooral ook de conclusie die ik op grond daarvan trek. Hij gaf aan mijn zorgen te begrijpen en dat het steeds weer opscherpt. Zelf krijgt hij ook wel eens het blad 'In het Spoor' waarin hij veel van wat ik aantip ook tegenkomt. Toch komt hij persoonlijk tot een andere conclusie, namelijk dat het meer dan ooit nodig is om onze verantwoordelijkheid te nemen binnen de mogelijkheden die er (nog) zijn. Vandaar zijn oproep voor steun aan Bijbels genormeerde politiek. Net zoals de Bijbelse persoon DaniŽl, vele eeuwen geleden. Daniel had een belangrijke en verantwoordelijke positie in de regering van het grote God-loze Babylonische rijk. Wat deed hij? Hij leefde dicht bij God, kwam heel nadrukkelijk uit voor zijn beginselen, en bleef op zijn post! En hij was daar tot zegen. Dick Both gaf verder aan dat ze zo als fractie Ė en hij weet veel van zijn SGP-collegaís - verder hun weg willen gaan. Dat is soms ploegen op rotsen. Dat is ondankbaar werk. We mogen ons daarvan niet afsluiten zo zegt hij te geloven. Tot zover de reactie van Dick Both.

Deze reactie van hem staat niet op zichzelf. Dat is doorlopend het gedachtegoed binnen de SGP. Ze verwijzen graag naar DaniŽl voor hun politiek actief zijn. DaniŽl was echter ťťn van de weggevoerden die door Nebukadnezar naar Babel zijn weggevoerd. Daar kreeg hij inderdaad een belangrijke en verantwoordelijke positie. Daarbij moeten we echter wel aantekenen dat DaniŽl die positie niet bekleedde ten koste van het recht Gods. Hij werd zelfs in de leeuwenkuil geworpen omdat hij het recht Gods boven het recht van koninig Darius stelde. De positie van de SGP in het politieke democratische bestel is echter geen ballingschap, dus niet vergelijkbaar met de positie die DaniŽl had (net als Jozef bijvoorbeeld). DaniŽl was op deze post geplaatst en was een bijzonder middel in de hand Gods. Alle SGP-ers leggen heden ten dage echter allereerst de eed op de grondwet af alvorens ze deel kunnen nemen aan het politieke democratische bestel. De SGP stemt dus eerst in met de on-Bijbelse vrijheid van godsdienst om daarna politiek te bedrijven. In andere artikelen op deze website kunt u er nog meer over lezen. De handelswijze zoals Dick Both en de hele SGP voorstelt is echter onverenigbaar met de handelswijze van DaniŽl. Het wordt wel vaak aangevoerd als motief om politiek te bedrijven maar heeft echter geen Bijbelse grond. Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat als ds. Kersten en ds. Zandt hadden geweten dat de SGP anno 2017 zo zou handelen zoals ze nu handelt, ze de SGP dan nooit hadden opgericht en dan had Dick Both ook niet namens de SGP politiek actief kunnen zijn. Het ging hen om het beginsel en niet om het compromis met de tijdgeest, want dan kun je net zo goed namens het CDA of de CU politiek actief worden.

Als we zien op wat het geworden is moeten we constateren dat de oprichting van de SGP nooit uit God is geweest maar op eigen initiatief heeft plaatsgevonden. De website van de SGP schrijft hierover het volgende: De Staatkundig Gereformeerde Partij werd op 24 april 1918 te Middelburg opgericht door een aantal mensen die zich niet thuis voelden bij de bestaande partijen. Stuwende kracht bij de oprichting en de uitbouw van de partij is de bekende ds. G.H. Kersten geweest. Wat David kon zeggen, dat de HEERE hem tot koning bevestigd had over IsraŽl want zijn koninkrijk werd ten hoogste verheven om Zijns volks IsraŽls wil (1 Kron. 14:2), kan de SGP niet zeggen want ze heeft geen goddelijke roeping, ook al baseert ze zich in haar beginselprogramma op Gods Woord en de drie formulieren van enigheid. De hele ontwikkeling van de SGP bevestigt dit. Zelfs 'In het Spoor" wat Dick Both ook aanhaalt blijft de SGP de handen boven het hoofd houden, al volgt ze de partij wel kritisch op bepaalde onderwerpen zoals godsdienstvrijheid, Europa en de positie van de vrouw in de politiek, maar ook deze stichting omzeilt vragen over de grondwet en roept niet op om de politiek vaarwel te zeggen, zowel actief als passief. Het is voor een christen totaal onmogelijk om op een partij te stemmen die godsdienstvrijheid voorstaat, laat staan dat hij gekozen wordt om die godsdienstvrijheid politiek handen en voeten te geven.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"