Obadja en DaniŽl worden door dr. M. Klaassen (PKN) voor de SGP-kar gespannen om hun positie in de EU te legitimeren

In het RD van 22 februari 2019 staat een artikel van Nashville-dominee dr. M. Klaasen (PKN), tevens hoofdbestuurslid der SGP, met een samenvatting van de weergave van zijn openingswoord op het SGP-congres voor de Europese verkiezingen, gehouden op 16 februari 2019. Het artikel heeft de titel 'Scepticisme over EU geen reden om Brussel te verlaten' en is door hemzelf geschreven (klik hier).

Men ziet binnen de SGP het Europese politieke bedrijf als een wettige overheid. Wat eerst een economische samenwerking was is omgeturnd tot een politieke organisatie met een Europees parlement en een Europese commissie, waarbij de voorzitter van de Europese commissie als EU-president fungeert en de commissie zelf als regering met de commissieleden als ministers. Er is een Europese grondwet, waar destijds zoveel gedoe over was en die in een referendum door de Nederlanders werd afgewezen, maar die toch op slinkse wijze is doorgevoerd. Steeds meer nationale bevoegdheden zijn overgedragen naar Brussel/Straatsburg, zodat de EU bijvoorbeeld zelfs beslist over hoe Nederlandse vissers hun vis moeten vangen, of met wat voor middelen ze het niet mogen. In Europa voert men al enige tijd een eigen munt, de Euro, die alleen maar kan goed kan functioneren als er sprake is van ťťn staat, ofwel de Verenigde Staten van Europa. Een federaal Europa dus. Er zijn politieke stromingen in de Europese landen die dat zelfs zouden willen, denk aan D66 in Nederland.

Het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg verwijst naar de torenbouw van Babel. Ooit verspreidde de Raad van Europa posters met daarop het schilderij van Pieter Brueghel van de torenbouw van Babel. De tekst erbij luidde: "Europa: vele talen, ťťn stem". Het Europese Parlement bezit sinds 1999 een nieuw gebouw in Straatsburg. De ontwerpers van dit gebouw hebben zich laten inspireren door het beroemde schilderij de "Toren van Babel" van de Vlaamse schilder Pieter Bruegel. Dat roept de vraag op of Europa bezig is met dŠt te herstellen wat de God van hemel en aarde heeft vernietigd, namelijk het oude Babel van Nimrod uit het Bijbelboek Genesis. Een journalist uit Straatsburg vroeg aan een EU-volksvertegenwoordiger: "Waarom is het gebouw van het Europese Parlement een replica van de Toren van Babel?" Zijn reactie: "Waar zij 3000 jaar geleden faalden, dat wil Europa nu afmaken."

Ook neemt de Ďvrouw op het scharlakenrode beestí (Openb. 17:3) een prominente plaats in binnen de Europese Unie. Zij valt te bewonderen op een postzegel die is uitgegeven n.a.v. de Europese verkiezingen. Daarnaast is zij te zien op een schilderij in het Parlementsgebouw in Brussel en heeft men een Ďsculptuurí van haar buiten het gebouw (Raad van Europa) neergezet. Dit alles zegt toch genoeg? Wat heeft de SGP daar te zoeken? Niets!

EU parlement Straatsburg EU Raad van Europa Brussel

Al eerder hebben we over Europa en de SGP in Europa geschreven. In een eerder artikel spande SGP-er Dick Both uit Ede notabene de Godvrezende DaniŽl voor zijn politieke SGP-kar, en nu doet PKN-dominee Klaassen hetzelfde en haalt naast DaniŽl ook Obadja erbij. Eerst gaat Klaassen een aantal argumenten opnoemen waarom we sceptisch zouden moeten zijn ten opzichte van Europa. "De EU vormt op allerlei terrein een bedreiging, van het klassieke gezin tot de soevereiniteit van staten", aldus Klaasen. Ook noemt Klaassen het punt over de seksuele moraal en de vrijheid die steeds meer de Europese landen wordt ontnomen. "Ja, er is alle reden om sceptisch te zijn over Europese Unie. En dat is de SGP ook. Wat doet de SGP-CU dan eigenlijk nog in Brussel? Heeft de SGP daar wel iets te zoeken?", aldus Klaassen.

Vervolgens wordt Obadja aangevoerd die aan het hof van koning Achab, het tienstammenrijk, verkeerde. Obadja was de HEERE zeer vrezende (1 Kon. 18:3). Dat is al in het geheel niet van toepassing op de SGP, want de SGP-ers die in de politiek werkzaam zijn hebben eerst de eed op de grondwet afgelegd, waarbij ze, onder aanroeping van Gods Naam, gehoorzaamheid beloven aan deze grondwet en de koning. Ze pleiten onder aanroeping van Gods Naam voor het LHBTI-gelijkheidsbeginsel van artikel 1 en voor de vrijheid van godsdienst in artikel 6. Dat zou de Godvrezende Obadja nooit en te nimmer hebben gedaan, netzomin de Godvrezende DaniŽl zich wenste te onderwerpen aan wetten van koning Nebukadnezar, Belsazar en Darius als die tegen God en Zijn Woord ingingen.

Ten tweede is de situatie van IsraŽl met het tienstammenrijk en tweestammenrijk, ontstaan na koning Salomo, totaal onvergelijkbaar met Europa. Het volk IsraŽl, hoe verdorven hun handelingen ook waren, was en bleef het volk van God (al behoorden de meesten niet tot het ware volk van God). Het koningschap in IsraŽl was een instelling die door de HEERE, middels de profeet SamuŽl, was toegelaten en ingesteld. Ook al staat bij de profeet Hosea opgetekend dat de eerste koning Saul in Zijn toorn gegeven is en in Zijn verbolgenheid is weggenomen (Hos. 13:11). In Europa zijn verschillende volkeren ontstaan (nakomelingen van Jafeth), met elk een eigen taal. Die eigen taal is het gevolg van de verspreiding van de volkeren over de aarde na de torenbouw van Babel. Economische samenwerking tussen volkeren is gewettigd, en we vinden dit ook terug in de Bijbel. Er werd handel gedreven tussen IsraŽl en de omliggende volkeren. Denk alleen maar aan het bezoek van de koningin van Scheba aan koning Salomo. Wat men echter met Europa wil doen is het onderscheid tussen de volkeren wegnemen en stapje voor stapje toegroeien naar een federale staat. De eenheidsmunt, de Europese grondwet, het Europese parlement, de Europese commissie en de Europese president is daar voorbode van. Wie dat niet ziet moet wel stekeblind zijn.

De SGP heeft dus helemaal niets in het Europese parlement te zoeken en heeft ook niets in het Nederlandse parlement te zoeken. Obadja was door de HEERE geplaatst aan het hof en werkte niet mee aan het uitroeien van de profeten des HEEREN. Hij verborg ze in een spelonk en onderhield ze met brood en water. SGP-ers verwijzen graag naar DaniŽl, en dit geval ook Obadja, voor hun politiek actief zijn. DaniŽl was echter ťťn van de weggevoerden die door Nebukadnezar naar Babel zijn weggevoerd. Daar kreeg hij een belangrijke en verantwoordelijke positie. Daarbij moeten we echter wel aantekenen dat DaniŽl die positie niet bekleedde ten koste van het recht Gods. Dat was niet een positie die hij door verkiezingen had verkregen, zoals huidige SGP-ers door on-Bijbelse Europese verkiezingen worden verkozen. Het goddeloze Europese hof is dus niet vergelijkbaar met de situatie van DaniŽl aan het goddeloze Babelse hof. Hij werd zelfs in de leeuwenkuil geworpen omdat hij het recht Gods boven het recht van koninig Darius stelde. De positie van de SGP in het politieke bestel is echter geen ballingschap maar een demoNcratische keuze, dus niet vergelijkbaar met de positie die DaniŽl had (net als Jozef bijvoorbeeld). DaniŽl was op deze post geplaatst en was een bijzonder middel in de hand Gods. Alle SGP-ers leggen heden ten dage echter allereerst de eed op de grondwet af alvorens ze deel kunnen nemen aan het politieke bestel. De SGP stemt dus eerst in met de on-Bijbelse vrijheid van godsdienst om daarna politiek te bedrijven. In andere artikelen op deze website kunt u er nog meer over lezen. De handelswijze van de SGP is echter onverenigbaar met de handelswijze van DaniŽl. Het wordt wel vaak aangevoerd als motief om politiek te bedrijven maar heeft echter geen Bijbelse grond.

Met dit soort voordrachten, zoals van dominee Klaassen, komt weer eens haarscherp openbaar dat ze niet weten te onderscheiden. Ze gooien alles op een grote hoop, of in een pot, en roeren er maar wat op los. Ze misbruiken Gods Woord voor hun eigen politieke stokpaardjes en verdraaien Gods Woord tot hun eigen verderf. Het zijn daarnaast ook valse leraars die het volk op de PKN-hoogten hebben geleid en misleid, hetgeen de HEERE in Zijn Woord ook nergens geboden heeft. Als Klaassen een knecht Gods was geweest dan had hij als een DaniŽl en een Obadja moeten handelen door het PKN-fusiebesluit als goddeloos van de hand te wijzen en niet te helpen uitvoeren. Nogmaals DaniŽl en Obadja waren niet op de door de HEERE geschonken positie gekomen door zogenaamde demoNcratische verkiezingen. SGP-ers zitten alleen in de poltiek ten koste van de ere Gods, door hun eed op de grondwet, die zoals we al aangaven door Obadja en DaniŽl nooit zou zijn afgelegd.

Lees ook de volgende artikelen:

DaniŽl wordt voor de Bijbels genormeerde politieke kar gespannen door Dick Both (SGP)

SGP-avonturisme

Europese verkiezingen (artikel uit 'In het Spoor')

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"