Goddeloze visie SGP-Jongeren over Jeruzalem en een Palestijnse staat

In het Reformatorisch Dagblad van 19 februari 2009 staat de volgende visie (cursief weergegeven) van de SGP-Jongeren te lezen op de Palestijnse staat en Jeruzalem. Ze kunnen deze SGP-jongeren organisatie beter nog vandaag dan morgen ontbinden. De vrede die ze IsraŽl hiermee denkt aan te bieden is een surrogaat vrede en is puur gebaseerd op menselijke vonden en werelds "hier en nu" denken, en houdt totaal geen rekening met God en Zijn Woord. Ze redeneren in de trant van: "In de praktijk is Jeruzalem al opgedeeld, dus waarom niet de daad bij het woord voegen en de stad Jeruzalem opdelen?" Weet u, het is hetzelfde als in Nederland al jaren gebeurt: "In de praktijk wordt euthanasie toegepast, dus waarom dan niet wettelijk mogelijk maken?" Deze SGP-Jongeren hebben hun eigen glazen hiermee ingegooid en zijn totaal ongeloofwaardig geworden. Wat betreft de twee staten oplossing. De Palestijnen hebben al een staat, namelijk JordaniŽ. Dat land houdt zich wel erg stil in het hele conflict. De SGP-Jongeren zouden dat eens moeten beseffen. Het oproepen tot een twee staten oplossing is dus onzin, want die twee staten zijn er al.

Moeten uit deze bron toekomstige SGP-politici (walgelijk dit woord politicus, want een waar Christen kan nooit politicus zijn maar belieft altijd te spreken: "Alzo zegt de HEERE!") komen? Ik verwacht, wellicht tegen beter weten in, een sterk getuigenis tegen deze goddeloze SGP-jongeren visie vanuit de landelijke partij en het verwijderen van zulke partijleden. De Heere zal het zien en zoeken als Zijn Woord zo wordt verkracht en tegengestaan. IsraŽl heeft net als wij westerlingen, met in kerkelijke kringen een gedoopt voorhoofd, waarachtige bekering nodig. Echter nergens in de Schrift is grond te vinden om Jeruzalem willens en wetens op te delen ten gunste van schijnvrede, of om een Palestijnse staat te laten ontstaan. De nazaten van de Filistijnen, IsmaŽl en Ezau willen maar ťťn ding: de vernietiging van IsraŽl en Jeruzalem totaal in Arabische handen. Zelfs de Palestijnse lesboekjes leren nog dat IsraŽl moet verdwijnen.

En de bijzondere verbondenheid waar deze SGP-Jongeren van spreken is iets waar ze in IsraŽl al helemaal niet op zitten te wachten. Ze moeten het maar van EEN hebben, en dat is de HEERE der Heirscharen, de IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. En de Heere zal nog wonderen doen aan dit volk, de beminden om der vaderen wil. Lees Romeinen 11. Wat een wonderen heeft de Heere al niet gedaan?! Het is een volk wat de Heere verkoren heeft, niet om enige waardigheid in zichzelf (dat geldt voor het hele IsraŽl Gods), maar om Zijns Zelfs wil. In 1948 is, door de onmogelijkheid heen, de staat IsraŽl gekomen (hersteld) met Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad (al wilde de Verenigde Naties het onder internationaal bestuur hebben). Tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 verovert IsraŽl de Westelijke Jordaanoever op JordaniŽ, de Gazastrook en het SinaÔ schiereiland op Egypte en de Golan-hoogte op SyriŽ. Geheel Jeruzalem komt nu onder IsraŽlisch bestuur. Durft u, SGP-Jongeren, de God van IsraŽl in het gezicht te slaan door te zeggen: "Dat gaan wij eens ongedaan maken!" SGP-Jongeren: "Gij gelooft (Gelooft gij) dat God een enig God is? Gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen." Bekeert u van uw dwaze, goddeloze, standpunten. Wie weet God mocht Zich wenden.

SGP-jeugd: Deel Jeruzalem onder Palestijns bestuur
19-02-2009 10:38| gewijzigd 19-02-2009 10:38 | Redactie politiek

DEN HAAG Ė De Nederlandse politiek moet niet vasthouden aan Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad van IsraŽl. De Palestijnen mogen de regie krijgen in een deel van Oost-Jeruzalem.

Dat schrijven de SGP-jongeren in hun donderdagmorgen gepubliceerde manifest ĒIsraŽl op weg naar vredeĒ.

De SGP heeft altijd betoogd dat Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad van IsraŽl moet zijn. De SGP-jongeren schrijven dat de Nederlandse politiek ĄbescheidenheidĒ past. ĄHet van achter een bureau beslissen hoe een stad ver van ons weg zich moet indelen, is niet verstandig.Ē Ze achten het Ąniet on-Bijbels om Jeruzalem geografisch te verdelen.Ē

In de praktijk is de stad al opgedeeld, hebben de SGP-jongeren ter plekke gezien: ĄEen gedeelte van Jeruzalem is al Palestijns. Voor Joden is Oost-Jeruzalem een no-goarea.Ē Wat de SGP-jongeren betreft, krijgen de Palestijnen de regie in een deel van Oost-Jeruzalem.

De SGP-jongeren willen sowieso terughoudend zijn in het koppelen van Bijbelse landbeloften aan de realiteit in het Midden-Oosten. ĄDe onvervulde beloften van God lenen zich er niet voor om direct te worden gebruikt in politieke strijdpunten.Ē

De jongeren spreken van een Ąbijzondere verbondenheidĒ met IsraŽl en het Joodse volk. De Nederlandse politiek moet de staat IsraŽl volledig steunen, Ązonder er kritiekloos achteraan te hollen.Ē Ze hekelen het feit dat de IsraŽlische regering te weinig optreedt tegen discriminatie van Messiasbelijdende Joden.

De SGP-jongeren komen in hun manifest op voor christenen in de Palestijnse gebieden. Die worden daar veelal onderdrukt door hun islamitische volksgenoten.

Nederland moet proberen de situatie van de Palestijnen te verbeteren, schrijven ze, Ąom hiermee een van de voedingsbodems voor moslimfundamentalisme weg te nemen.Ē

De Palestijnen zouden ook een eigen staat moeten krijgen, al moeten ze dan wel de staat IsraŽl erkennen.

Nederland moet antisemitisme feller bestrijden, stellen de SGP-jongeren. Onder meer door te protesteren tegen antisemitisme in landen als Iran.


Op de website van de SGP-Jongeren kunt u bij standpunten (IsraŽl) het volgende (cursief weergegeven) lezen:

Het volk IsraŽl is het verbondsvolk van God. De terugkeer van het Joodse volk naar het land IsraŽl zien wij als een vervulling van Bijbelse beloften. Op basis daarvan hopen wij voor vrede voor IsraŽl en het Joodse volk. Het is een gegeven dat we in het IsraŽl-Palestijnse conflict te doen hebben met twee volken: de Palestijnen en de Joden. Om die reden pleiten de SGP-jongeren voor een twee staten oplossing. Dat betekent wederzijdse erkenning en aanvaarding van elkaars bestaan. Zonder die erkenning kan er geen sprake zijn van een gelijkwaardige dialoog tot vrede: Hamas dient het bestaan van IsraŽl in woord en daad te erkennen. Voor het zogenoemde vluchtelingenprobleem dient heel de regio verantwoording te nemen omdat heel de regio debet is aan het ontstaan ervan. Uiteraard geldt hetzelfde voor oplossing van het conflict in bredere zin. De Nederlandse regering moet zich onvoorwaardelijk achter IsraŽl opstellen, mocht zij in haar voortbestaan worden bedreigd. Onder andere wordt IsraŽl bedreigd door Iran, die bezig is kernwapens te maken. De Nederlandse regering moet alles in het werk stellen om Iran te weerhouden van het maken van atoombommen. Tevens moet de Nederlandse regering pleiten voor toetreding van IsraŽl tot de NAVO, indien zij dat wenst. Ook moet de Nederlandse overheid meer aandacht hebben voor de situatie van Palestijnse christenen. Zij leven vaak in moeilijke omstandigheden. Velen van hen trekken daarom weg uit de Palestijnse gebieden. Op historische en religieuze gronden komt Jeruzalem, in ongedeelde staat, toe aan IsraŽl. De veiligheid van IsraŽl laat niet toe dat IsraŽl afstand doet van de Golanhoogte. Nederland moet ernaar streven dat de Europese Unie zich onverdeeld opstelt achter de erkenning van de staat IsraŽl. Subsidies die toekomen aan organisaties die IsraŽl niet erkennen dien om principiŽle redenen gestopt te worden. Dit geld kan bijvoorbeeld beter worden besteed aan programmaís die het democratisch en rechtsordelijk denken onder de Palestijnen bevorderen of aan projecten die een duurzame waterhuishouding in zowel IsraŽlische als Palestijnse gebieden nastreven.

Hier pleiten de SGP-Jongeren voor Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad op historische en religieuze (d.i. Bijbelse) gronden. Echter de twee staten oplossing wordt hier ook gepropageerd. Men is dus van dit standpunt al weer opgeschoven zoals in het krantenartikel is vermeld.