SGP avonturisme

De SGP opent de campagne voor de verkiezingen 2012 in Ede en meldt dit met het volgende bericht op de website.

Hij waarschuwt voor politiek avonturisme en vergeet gemakshalve het politiek avonturisme wat de SGP de afgelopen jaren heeft bedreven door een pro-abortus regering te gedogen voor wat extra kinderbijslag. Dat de Heere God gesproken heeft in de politiek en erin geblazen heeft wordt door hem en de hele SGP niet opgemerkt. We gaan vrolijk door en starten een campagne waar niets van God bij is. Campagne voeren is iets voor degenen die (christelijke) politiek bedrijven maar niet voor degenen die zeggen dat de Heere regeert.

Op een seculiere manier wordt gesproken over vertrouwen onder mensen in de politiek of het ontbreken ervan. Zo spreekt de wereld ook. Wat Van der Staaij benoemd is niet meer dan vleselijk vertrouwen waar de Schrift van spreekt bij monde van de profeet Jesaja: "Zie, gij vertrouwt op dien gebroken rietstaf, op Egypte, op denwelken zo iemand leunt, zo zal hij in zijn hand gaan en die doorboren; alzo is Farao, de koning van Egypte, al dengenen die op hem vertrouwen." (Jesaja 36:6). Hij wenst kennelijk alleen wat vleselijke gerustheid zodat de bevolking zich rustig kan laten leiden naar de ondergang en in slaap kan laten wiegen door een libertijnse overheid. Hij spreekt over politici die grote woorden gebruiken en/of loze beloften doen. Als hij wordt bekeken in het debat met dhr. Brinkman (DPK), mevr. Thieme (PvdD)en hemzelf, wie gebruikt dan grote woorden? Economie heeft een stimulans nodig, meer werk.... Tegenover elk kabinet stellen we ons welwillend op de plannen die ze maken. Als het besef er maar is om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Marianne Thieme leest hem nog de les met: "Jullie denken maar over meer, meer meer..." Zie de video hieronder:

Het politieke avonturisme van de ene dag dit roepen en de andere dag dat roepen is bij de SGP niet te vinden volgens Van der Staaij. Misschien niet in zo'n korte tijdsspanne, maar over een wat langere termijn bezien gaat die vlieger ook voor de SGP op. Vroeger nog tegen de zogenaamde vrijheid van godsdienst en nu deze omarmen. Abortus wordt geen moord meer genoemd wat in het strafrecht moet worden opgenomen net als euthanasie. Een verlaging van het aantal abortussen wordt al als een stap in de goede richting gezien. Dat vindt het CDA en de CU ook. Allemaal compromissen politiek ten koste van hetgeen Gods Woord leert. Dan nog Europa. Voorheen tegenstander van participatie in Europa op politiek terrein. En nu noemt men Europa een wettige overheid en gebruikt men zelfs de instituten van Europa (denk aan de vrouwenkwestie binnen de SGP). De EU is onze wettige overheid, stelt SGP voorzitter Kolijn in 2009 en ook „De Nederlandse belangen worden in Brussel besproken. Daar moet je bij zijn.” Daarom doet de SGP toch mee aan de Europese verkiezingen. Het is echter al misgegaan eind jaren '70 onder ds. Abma.

Voorheen tegen de EMU (Europese Munt Unie, zie verkiezingsprogramma uit 1994) en het overhevelen van nationale soevereiniteit. En nu? Verdragen waarin nationale soevereiniteit wordt overgeheveld naar Brussel mogen pas in werking treden als die zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer een tweederde meerderheid hebben (aldus het huidige SGP standpunt). Het is geen principe kwestie meer, maar is afhankelijk gemaakt van een 2/3 meerderheid in de kamers. Men stemde destijds tegen invoering van de euro (en terecht), maar waarom pleit men dan niet voor afschaffing ervan? Terwijl de PVV hier wel onderzoek naar liet doen en dit wil. Een munt hoort bij een natie en Europa is geen natie. Men heeft het alleen over splitsing van de euro. Om over de VN maar te zwijgen. De SGP ziet de VN als een instrument om de vrede te bestendigen en ook als middel om in te grijpen (denk aan Libië). Terwijl Gods Woord nergens rept over het afzetten van leiders van een land, die nota bene een ander land niet aanvallen. Over de overheid in een land (zie Rom. 13:1-7, Titus 3:1, 1 Petrus 2:13. De SGP geeft gewoon een vrijbrief om tegen de Schrift in landen aan te vallen. En dat terwijl in ons eigen land de bevolking met grotere aantallen wordt uitgemoord dan onder Gadaffi. Over politiek avonturisme gesproken!

In een verwijzing naar de voorbije kabinetsperiode riep Van der Staaij de kiezers op om de SGP te steunen, onder het motto: één stem kan het verschil maken: “Voor de SGP is de Bijbel de grondslag waar je stevig op staat en de stormen van deze tijd mee kunt overleven. Op die grondslag wil de SGP haar werk doen: constructief, opbouwend, plichtsgetrouw en betrouwbaar. Daarvoor vraag ik uw steun en uw vertrouwen. Zoals we hebben gezien in de afgelopen periode: iedere stem telt, één stem kan het verschil maken. Misschien wel úw stem!”
De Bijbel wordt door hem de grondslag genoemd waar je stevig op staat. In de bovengenoemde video wordt door hem meerdere inspiratiebronnen genoemd zoals boeken en mensen. De Bijbel blijft een hele mooie en belangrijke inspiratiebron volgens hem. Het zou zo maar door een CDA-er gezegd kunnen zijn. Gods Woord is niet een inspiratiebron zoals anderen Mandela of Ghandi als inspiratiebron hebben. Gods Woord is dé enige norm op alle gebied! Niet alleen voor de SGP. Prediker 12:13 spreekt andere taal: Het betaamt alle mensen. Want God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. Gods Woord is het fundament der zaligheid voor allen die begrepen zijn in het bundeltje der levenden bij de HEERE hun God door de Heere Jezus Christus, het vleesgeworden Woord. Dat verduurt niet alleen de tijd maar de eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.

Tot slot het volgende. Wie kan nog zitting nemen in de kamers der Staten Generaal door de eed af te leggen op de koning en de grondwet? Hoe luidt de eed uit de wet beëdiging ministers en leden van de Staten Generaal in artikel 2?

Bij de aanvaarding van hun ambt leggen de leden der Staten-Generaal in de vergadering van de kamer waarin zij zijn verkozen, de volgende eden of verklaringen en beloften af:

"Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet.

Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt mij oplegt getrouw zal vervullen.

Zo waarlijk helpe mij God almachtig!"

(Dat verklaar en beloof ik!").

De grondwet ademt echter de geest van de seculiere mens: hetero, homofiel of transsexueel. Vrijheid van godsdienst voor iedereen en in het openbaar, terwijl geen enkel mens het recht heeft om de afgoden te belijden en te aanbidden. Een eed op de grondwet betekent dus dat Moskeeën zijn toegestaan evenals Hindoetempels. De overheid profileert zich namelijk als een neutrale overheid in de grondwet. In het blad In het spoor van oktober 2009 staat een interessant artikel over Graaf van Nassau en het ambt van de overheid. De graaf was in een moeilijke positie gekomen i.v.m het moeten afleggen van een eed van trouw als stadhouder van Gelderland. Jan van Nassau heeft toen advies gevraagd aan Datheen. Het resultaat was dat de graaf -op advies van Datheen- een eed kon afleggen met een gewijzigde tekst. Wie deze belangrijke geschiedenis wenst te lezen verwijzen we naar dit nummer. Zeer de moeite waard! We vinden het belangrijk om een enkele opmerking van de auteur, de heer N. Verdouw, te citeren: “Hetzelfde probleem dus als tegenwoordig: hoe kunnen wij trouw zweren aan zondige wetten en aan de grondwet met als artikel 1 het antidiscriminatieartikel? Trouw zweren aan de Zondagswet? Daarin wordt bepaald dat u als raadslid geen belemmering op mag werpen tegen sport op zondag. Hoe kunnen wij dit beloven? Ds. Datheen zegt dat dat niét kan.” We weten voldoende. De eed van trouw afleggen aan een goddeloze grondwet, onder aanroeping van Gods heilige Naam(!), kan dus niet. Het wordt wél gedaan…

De lezer oordele zelf naar aanleiding van bovenstaande of stemmen nog wel mogelijk is? En of het afleggen van de eed op de grondwet wel mogelijk is onder aanroeping van Gods Naam?
De eer is weggevoerd in ons land: Ikabod. Land, land, land hoort des HEEREN Woord!