Wat hebben SGP-columns in Terdege en Zwarte Piet gemeen?

Bodar
In de Terdege van 10 februari 2016 staan een tweetal columns van SGP-prominenten. Het ene artikel (klik hier), getiteld "Bodar", is van de hand van mr. drs. P. Verhoeve, burgemeester van de gemeente Oudewater. Het andere artikel (klik hier) is van de hand van ir. B.J. van der Vlies, voormalig SGP-fractievoorzitter in de tweede kamer, en is getiteld "Gewenning".

Om met het eerste te beginnen. Dr. Antoine Bodar is een homoseksuele priester in de rooms katholieke kerk. Regelmatig duikt hij op binnen de gereformeerde gezindte en wordt vaak met instemming ontvangen en bejegend. Zo ook nu op een avond die voor de partijtop van de SGP is gehouden. Mr. Diederik van Dijk (eerste kamerlid voor de SGP en lid van het Hersteld Hervormd Sanhedrin, Generale Commissie voor het Opzicht (GCO) geheten, hij leest ook graag valse leraren als Bonhoeffer, Keller en Lewis) heeft ooit de zogeheten Groen-kring opgericht, volgens burgemeester Verhoeve een illuster, besloten gezelschap, met als doel het werk van Groen van Prinsterer te bestuderen. Was het daar dan maar bij gebleven zou je denken, maar nee, het is verbreed tot het vragen van externe sprekers die over allerlei onderwerpen lezingen houden. Het is niet de eerste keer dat deze homoseksuele priester optreedt voor de Groen-kring. Deze priester gelooft wel in de schepping maar zegt dat er in de Bijbel niet staat dat God de aarde in zes dagen heeft geschapen. Zes keer vierentwintig uur is een latere vinding. Met andere woorden in de schepping is de evolutie gegeven, zo leert Bodar op een vraag of hij in schepping of evolutie gelooft. Hij staat hierin niet alleen want ook binnen het refodom zijn er voorgangers die dit leren. Het eeuwige leven is geen verzekeringspolis volgens hem. Je kunt er niet zeker van zijn, je kunt het alleen geloven, zo leert hij. Dit staat haaks op wat bijvoorbeeld in Hebr. 11:1 geschreven staat. Dit soort verkrachters van de Bijbel en tovenaars wordt een platform gegeven binnen het refodom zoals de SGP. Bekijk zijn deelname aan het radioprogramma "Ask me anything" van Radio Veronica op 24 juni 2015:

Op de bewuste avond, zo schrijft Verhoeve, was Bodar uitgenodigd. Hij werd hartelijk welkom geheten als priester, en een bijzondere gast genoemd. Van Dijk verwijst naar de Heidelberger, waar zaken in staan over de paapse mis. Dit blijft overeind staan, zo zegt Van Dijk. Maar we vinden elkaar wel in het vrijmoedig belijden van de naam van Christus. Wat ik niet lees, is dat er geschreven staat: "Een iegelijk die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid, 2 Tim. 2:19". Maar daarover zo meer. Bodar reageert daar snedig op (als altijd volgens Verhoeve) en antwoordde dat je met het uitspreken van een vervloeking niet opschiet in communicatie. Laten we zoeken naar wat bindt en ons verdiepen in elkaar. Er viel een instemmende stilte zo schrijft Verhoeve. Wat schrijft de apostel Paulus in Galaten 1? Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van Dengene Die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen die u ontroeren en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook dat wij, of een engel uit den hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een evangelie verkondigt buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. (Gal. 1:6-9)

De apostel vervloekt hier niet alleen de valse leer, maar ook degenen die de valse leer brengen. Bodar heeft trouwens boter op zijn hoofd, want de valse vervloekingen van het concilie van Trente jegens degenen die de zuivere leer van Gods Woord verkondigen staat nog recht overeind. De homoseksuele Bodar brengt een vals evangelie en preekt een valse christus (2 Kor. 11:4). Bodar preekt dus ongerechtigheid en belijdt helemaal niet de naam van Christus! Diederik van Dijk noemt hem dus gewoon een broeder in Christus omdat hij zegt dat we elkaar vinden in het vrijmoedig belijden van de naam van Christus. Als je zo'n roomse homoseksuele priester een broeder in Christus noemt dan ben je zelf een naam-christen. Dit soort van christenen bezet het voorgestoelte in de kerk. Dat is tegenwoordig schering en inslag. Zoveel mogelijk mensen belijdenis van het 'geloof' laten afleggen zodat de kerkenraadsbanken, preekstoelen en kerkelijke commissies bemand (of bevrouwd) kunnen worden. Homoseksuele en pedofiele zonden worden gekerstend door de huidige godgeleerdheid (van welk kerkverband dan ook). Bodar hield een lezing over het staan van christenen in een seculiere samenleving. Het zal wel een mooie avond geweest zijn met veel zingeving, maar de Heilige Geest is de grote afwezige op zulke avonden. Het is allemaal de dood in de pot, dat kan ik u wel vertellen.

Oud-Kamerlid mr. dr. J.T. van den Berg gaf desgevraagd aan dat dit soort lezingen in zijn tijd ondenkbaar waren. Dat is verleden tijd, en nu maakt hij er zelf ook deel van uit. Net als de hele SGP-partijtop. De partijtop was aanwezig, dus wellicht ook M.F. (Maarten) van Leeuwen, ook al zo'n lid van het Hersteld Hervormd GCO sanhedrin. Valse leraren als ds. G.A. van den Brink houden ze de handen boven het hoofd als je voor zulke commissies moet verschijnen omdat je zulke valse leraren niet met een fluwelen handschoen behandeld vanwege hun ketterijen die ze leren. Dat kunt u op deze website ook terugvinden. Tot zover de eerste column.

Gewenning
Dan nu de tweede column, die van Van der Vlies. We beperken ons tot wat hij schrijft over abortus. Hij zegt: "Het aantal abortussen in ons land zit al jaren tussen de 20.000 en 30.000. Liever minder dan meer, zo worden de jaarcijfers beoordeeld. Alleen, elke abortus (buiten de zogeheten vitale indicatie om, dat is als het leven van de zwangere vrouw in geding is) is er ťťn te veel." Tot zover het citaat. Hij zegt allereerst zegt hij dat het aantal abortussen tussen de 20.000 en 30.000 zit. De volgende grafiek helpt hem uit de droom:

aantal-abortussen-nederland (59K)

Het tweede is dat hij de jaarcijfers beoordeeld met liever minder dan meer. Dit is de huidige SGP-politiek ten voeten uit. Minder is beter en meer is slechter. Minder zonden is beter en meer zonden is slechter. Ook deze ouderling in de Hersteld Hervormde Kerk doet dus de absoluutheid van Gods Wet teniet met zijn minder/meer uitspraak. Geert Wilders wordt voor een andere minder/meer uitspraak vervolgd, maar dezen gaan nu vrijuit. Ik zeg nu, want het is ieder mens gezet te sterven en daarna het oordeel (Hebr. 9:27). Wee degenen die toedoet of afdoet van de woorden des boeks dezer profetie! (Deut. 4:2 en Openb. 22:18-19)

Ten derde spreekt hij van een vitale indicatie. Dus het doden van leven in de moederschoot is gerechtvaardigd als het leven van de vrouw in gevaar is. Op grond van welk gedeelte uit de Bijbel wordt dit gerechtvaardigd? Wie geeft het recht om leven te doden? (we spreken hier vanzelf niet over het zwaard dat de overheid draagt, of bij het voeren van wettige oorlogen waarbij doden vallen). Van der Vlies moet eens de geschiedenis nalezen in Genesis 35 over het sterven van Rachel, ťťn van de moeders die IsraŽl gebouwd hebben (Ruth 4:11). In Genesis 35 staat beschreven dat Rachel het hard had in haar baren. Haar ziel ging uit, want zij stierf, maar haar zoon werd geboren. God beschikt over leven en dood. Hij geeft leven en neemt leven. Daar moeten wij mensen vanaf blijven! Hier sterft een moeder en het kind blijft leven. Dus ook hetgeen Van der Vlies leert (en dat leert ook de hele SGP) is strijdig met Gods Woord.

De SGP is inmiddels gewend geraakt aan het bestrijden van de zonde met de zonde. Het Woord des HEEREN geldt in dezen wat geschreven staat in Lukas 13:1-5: "EN er waren te dienzelven tijde enigen tegenwoordig die Hem boodschapten van de GalileeŽrs welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Meent gij dat deze GalileeŽrs zondaars zijn geweest boven al de GalileeŽrs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die achttien, op welke de toren in Silůam viel en doodde hen; meent gij dat dezen schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u: Neen zij; maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan." We kunnen lid zijn van de SGP, politiek bedrijven voor de SGP, ons voordoen als christen, lid zijn van een reformatorisch kerkverband, ambtsdrager zijn in de kerk, noem maar op. Als we echter volharden in de SGP-ongerechtigheid dan zullen we insgelijks vergaan.

Zwarte Piet
Tot slot Zwarte Piet. De Partij voor de libertijnse Vrijheid (PVV) heeft een wetsvoorstel gedaan in de tweede kamer om de persoon van Zwarte Piet in het Sinterklaasfeest veilig te stellen. Het moet blijven zoals het is, en dat moet bij wet worden vastgelegd. De SGP heeft hier de spot mee gedreven blijkens vragen
(klik hier) die ze naar aanleiding hiervan aan de indiener van het voorstel hebben gesteld. Wat de SGP echter niet doet is het hele Sinterklaasfeest veroordelen overeenkomstig hetgeen Gods Woord ons leert. Het is pure afgoderij. De SGP-spot heeft niets te maken met de spot die de profeet Elia bedreef met Bašl en de profeten van Bašl. De profeet Elia stond daar in de Naam des HEEREN zijns Gods, en nadat de HEERE had gesproken door vuur vanuit de hemel, riep hij tot het ganse volk om de profeten van Bašl te doden. (1 Kon. 18) De SGP houdt echter de handen boven het hoofd van het Sinterklaasfeest. De SGP-burgemeesters ontvangen zelfs Sinterklaas. En dat zijn volgens ds. H. Zweistra nu allemaal mannen van stavast die namens de SGP in de kamer zitten (SGP-tijdrede in Korendijk op 6 maart 2014). U ziet, de betovering onder het domineesvolk, SGP-leden en SGP-politici en het kerkvolk is massaal.

Besluit
Wat hebben de SGP-columns in Terdege en Zwarte Piet gemeen? Dat staat boven dit artikel. We kunnen maar tot ťťn slotsom komen. Het is allemaal ongerechtigheid. Dat het Woord Gods bij monde van de profeet Jesaja toch ter harte genomen mocht worden. Dat zal zo zijn als de Geest Gods nog land en volk, kerk en staat, doorwaait. Dat is de Geest Gods die uitgaat van God de Vader en van God de Zoon. Zonder die Geest, komen we Hem (Christus) niet toe. (Rom. 8:9) Dan zijn we buiten Christus en nog onder de Wet, dat wil zeggen onder de vloek. Al ons handelen en wandelen voor de SGP ten spijt, al is het met een vernieuwd logo.

Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sůdom; neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomůrra. Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten , en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken. Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heeft zulks van uw hand geŽist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt? Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen. Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden die te dragen. En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten. Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN heeft het gesproken. (Jes. 1:10-20, lees het hele hoofdstuk)

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"