De politiek van de SGP en CU zijn voorzichtige verdragen met de hel

Deze week waren een aantal onderwerpen in het nieuws met betrekking tot de politiek van de SGP en de CU.
Op 27 mei 2016 luidde een kop in het RD: "OM moet euthanasiewet handhaven" (klik hier).
Op 28 mei 2016 luidde een kop in de Telegraaf: "Homoweigerende ondernemer geboycot"
(klik hier).
Op 28 mei 2016 luidde een kop in het RD: "Niet marchanderen met de zondagsrust"
(klik hier).

OM moet euthanasiewet handhaven
De Eerste Kamerleden Van Dijk (SGP) en Kuiper (ChristenUnie) willen nogmaals een verduidelijking van de wet- en regelgeving over euthanasie door minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), aan de hand van een oude euthanasiezaak uit 2011. Aan het einde van het artikel wordt de heer Van Dijk geciteerd: "Er moet een eind komen aan de passieve houding van het OM", aldus Van Dijk vrijdag. "Op deze manier wordt de al zeer liberale euthanasieregelgeving nog verder opgerekt. Bovendien geeft het OM zo geen enkele prikkel aan het veld om zich nauwgezet aan de bestaande regelgeving te houden."

Wat we hier zien is dat Van Dijk zijn uitgangspunt neemt in de bestaande wet- en regelgeving rondom euthanasie. Het Openbaar Ministerie (OM) mag niet meewerken aan verdere verruiming van deze wet. Van Dijk roept zelfs op tot een nauwgezet houden aan de bestaande regelgeving. Hoe is het mogelijk dat een SGP-politicus, die ook nog ouderling is geweest in de Hersteld Hervormde Gemeente "Elim" in Waddinxveen, dit roept? De SGP-er roept het Openbaar Ministerie op om zich aan een goddeloze wet te houden! Dan ben je dus vr deze wet! Op deze manier ben je ook vr de abortuswet. Men redeneert dat de wet nu eenmaal een feit is, en dan dienen we erop toe te zien dat de wet wordt gehandhaafd. Wat een goddeloos uitgangspunt is dit! En dat noemt zich Staatkundig Gereformeerd? Die hele SGP-politiek is niet anders dan blasfemie!

Homoweigerende ondernemer geboycot
De gemeente Smallingerland koopt een jaar lang niets bij het bedrijf A.Th. de Boer, omdat het bedrijf zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. De rechter heeft deze christelijke ondernemer een boete en schadevergoeding opgelegd. Vervolgens heeft de gemeente Smallingerland aangekondigd dat ze een jaar lang geen zaken doet met het bedrijf vanwege homodiscriminatie. De coalitiepartij PvdA stelde zelfs dat het afwijzen van homoseksualiteit verwerpelijk is. In het Telegraaf-artikel staat er vervolgens aansluitend bij dat de CU (ook coalitiepartij) dit beleid ook steunt bij monde van CU-fractievoorzitter Pieter van der Zwan: "Ik kan er volledig in meegaan. In soortgelijke gevallen moet het even consequent en proportioneel worden toegepast; gelijke monniken, gelijke kappen."

Uitgangspunt van de CU is dat de rechter een uitspraak heeft gedaan in deze zaak en dat die moet worden opgevolgd. Tegelijk heeft het gemeente een inkoopbeleid waarin staat dat er niet gediscrimineerd mag worden. De CU-er geeft mij aan dat ze het niet eens zijn met wat de PvdA-er heeft gezegd dat het afwijzen van homoseksualiteit verwerpelijk is. De ondernemer heeft het recht om dit te vinden. Men heeft het nog weten te beperken tot n jaar als het gaat om het blokkeren van het zakendoen.
Stel dat een dief veroordeeld is tot een boete of celstraf vanwege het stelen van een fiets, en deze boete is betaald of de straf is uitgezeten, dan mag je toch niet opnieuw deze man straffen zoals de gemeente nu doet? De rechter heeft een boete opgelegd, en de gemeente gaat ook op de stoel van de rechter zitten en legt er nog eens een maatregel overeen die de boete vele malen overtreft! De CU vindt gewoon dat naast de uitspraak van de rechter ook de gemeente haar inkoopbeleid mag uitvoeren. Je mag dus als ondernemer best een bepaald standpunt innemen met betrekking tot homoseksualiteit, als je het standpunt maar niet praktiseert! Je zou nog verwachten dat de CU met het standpunt zou komen wat ze eerder bij de trouwambtenaar ook had: er zijn genoeg trouwambtenaren die homo's willen trouwen, dus waarom laat je die enkele trouwambtenaar, die dat niet wil, niet met rust? De man die solliciteerde bij het bedrijf in Smallingerland en werd afgewezen omdat hij publiekelijk zijn homo-zijn etaleerde, heeft toch ook voldoende mogelijkheden om elders aan de slag te gaan? Zoveel christelijke ondernemers zijn er nu ook weer niet met hetzelfde uitgangspunt als deze ondernemer. Dat was volgens de CU in Smallingerland niet vergelijkbaar. Het homo-zijn van de sollicitant was geen beletsel om het werk bij het bedrijf uit te kunnen voeren. Een voorbeeld met betrekking tot het weigeren van een sollicitant met een volledig getatoeerd hoofd en een neusring bij de receptie van het gemeentehuis werd niet vergelijkbaar geacht want men mag normen stellen als het gaat om representativiteit. Dus dan mag men wel discrimineren om zo te zeggen? Waar liggen nu eigenlijk de grenzen bij de CU in Smallingerland als het gaat om het gehoorzamen van wetten die haaks staan op de Bijbel? De CU-er gaf aan dat de ondernemer artikel 1 van de grondwet heeft overtreden en hierdoor is de rechter tot dit oordeel gekomen. Artikel 1 van de grondwet staat echter haaks op de Bijbel! U ziet nog maar eens dat voor de CU en de SGP het uitgangspunt is de bestaande wetgeving. Ze zetten de Bijbel dus met alle gemak bij het oud vuil, want het is in de praktijk allemaal niet haalbaar.

Niet marchanderen met de zondagsrust
Op dit moment is de Zondagswet van 1953 actueel, alswel het voorstel tot afschaffing daarvan. Het Breed beraad protestantse kerken verzoekt in een brief minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) met klem het voorgenomen wetsvoorstel om de Zondagswet in te trekken, niet in te dienen. Het beraad is een platform van orthodox-gereformeerde kerken met ongeveer 600.000 (doop)leden. In het platform participeren de Gereformeerde Bond in de PKN, de HHK, de CGK, de GKV, de NGK, de GG, de GGiN en de OGG. De kerken kerstenen dus massaal een wet die door ds. P. Zandt (SGP) in 1953 als volstrekt verwerpelijk en in strijd met Gods Woord is beoordeeld!

In het RD-artikel van de hand van Marcel ten Broeke wordt wederom senator Van Dijk (SGP) aangehaald: "Compromissen zijn in de weerbarstige, gebroken werkelijkheid onvermijdelijk", stelt SGP-senator Van Dijk. "Maar rond de zondagsrust is er een heldere grens: SGPers kunnen nt instemmen met een verslechtering." Een andere uitspraak van Van Dijk met betrekking tot de koopzondagen luidt: "Voorop staat het streven naar verbetering: minder, of liever nog: helemaal geen koopzondagen. Lukt dat niet, dan handhaven we minimaal de bestaande situatie en proberen we op andere terreinen winst te boeken. Is er sprake van een verslechtering, dan doen wij niet mee." Want, stelt Van Dijk, het past een christen niet om actief te stemmen vr een schending van de Tien Geboden. "De zondagsrust raakt het vierde gebod. Daarmee is rechtstreeks het Woord van God in het geding. En daarmee mogen wij niet marchanderen." De SGP kan volgens Van Dijk dus niet geloofwaardig in een coalitie meedoen als er sprake is van een verdere aantasting van Gods geboden. Ook niet als er, zoals in 2014 door de CU/SGP-fractie in Dordrecht, een minderheidsstandpunt wordt ingenomen. "Je werkt dan tch mee aan de uitholling van de Bijbelse waarden, terwijl je het tegelijk lastiger maakt voor degenen die elders nog wel tegen koopzondagen strijden. Op die manier haal je de geloofwaardigheid van je christelijke boodschap onderuit. Want wat voor signaal zend je dan uit? Dat uiteindelijk helemaal niets nog heilig is?" Het belangrijkste argument van de CU in Zwolle, om met de ruimere koopzondag aan te sluiten bij de samenleving, noemt Van Dijk een 'liberale lijn' waarmee Gods wet aan de kant wordt gezet. "Als je deze redenering loslaat op abortus, euthanasie, en noem maar op, betekent dat het einde van de christelijke politiek." Vroeger was SGP-senator Van Dijk met vraagstukken rond het sluiten van compromissen een stuk sneller klaar. "Hand op het gebod en blind voor de uitkomst", luidde zijn devies. De ervaring dat de praktijk altijd complexer is dan de theorie n het lezen van 'betrouwbare oudvaders' hebben hem milder gemaakt. "Voetius schrijft bijvoorbeeld treffend dat compromissen gerechtvaardigd zijn. Dat je soms moet instemmen met het onvolkomene om het ng slechtere te voorkomen." Tot zover enkele uitspraken van de heer Van Dijk.

Het is de SGP-politiek ten top zoals Van Dijk het verwoordt! Het is allemaal de politiek van de haalbaarheid! Mooie vrome woorden worden geuit dat niet gemarchandeerd mag worden met het Woord van God, maar tegelijkertijd de haalbaarheidspolitiek bedrijven die haaks staat op het Woord van God! Ook de heer Van Dijk neemt zijn uitgangspunt in de bestaande situatie. Deze handhaven of verbeteren, maar niet verslechteren. Consequentie van dit standpunt is dat als een andere coalitie het uitgangspunt wijzigt, dus meer koopzondagen, dat dit voor de SGP dan weer een nieuw uitgangspunt wordt om wel of niet aan een coalitie deel te nemen. Als de nieuwe coalitie het aantal koopzondagen dan niet wijzigt dan kan de SGP meedoen, en bij verruiming kan de SGP niet mee doen. Het is net een klikfonds met elke keer een nieuw uitgangspunt. Van Dijk komt ook weer met het voorbeeld van de euthanasiewet, zoals eerder genoemd in dit artikel. Uitgangspunt is voor hem (en de hele SGP, want het is al jaren de prakijk) de bestaande situatie. Die moet minimaal gehandhaafd blijven. Of deze bestaande situatie nu wel of niet indruist tegen Gods Woord is bij Van Dijk kennelijk niet het uitgangspunt. Als de euthanasiewet over enkele tijd weer verder verruimd wordt door de politiek dan roept Van Dijk dat de dan bestaande situatie uitgangspunt is en dat het OM erop moet toezien dat de wet gehandhaafd wordt. Hij noemt dat allemaal christelijke politiek. Het is echt te bizar voor woorden. De politiek van de SGP en de CU zijn allemaal voorzichtige verdragen met de hel. Ze zeggen het wel (niet marchanderen met het Woord van God) maar ze doen het niet! De absolute eis van Gods Woord en Wet wordt met vrome woorden als onhaalbaar geacht. Men doet niet anders dan een vernietigen van de ergernis van het kruis (Gal. 5:11) om maar niet vervolgd te hoeven worden! Gods Woord wordt gewoon gedegradeerd tot theorie en 'betrouwbare oudvaders' worden tot norm verheven!

Wat zegt de profeet Jesaja? "Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen, Jes. 28:15." De kanttekeningen schrijven hierbij: De weelde en hoogheid dezer wereld maakt de goddelozen gemeenlijk zo verwaand en zo moedig, dat zij zich laten voorstaan dat zij noch dood noch hel hebben te vrezen, zodat zij zelfs den Almachtige durven uitdagen en trotseren. De hele politiek van de SGP en CU is niet anders dan een uitdagen en trotseren van de Almachtige. Geliefden, vliedt uit deze politieke partijen, of welke politieke partij dan ook! Niemand kan twee heren dienen; want of hij zal den enen haten en den anderen liefhebben, of hij zal den enen aanhangen en den anderen verachten; gij kunt niet God dienen en den Mammon, Matth. 6:24.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"