Gruwelijke SGP kamervragen m.b.t. de Levenseindekliniek.

U bent ongetwijfeld bekend met een kliniek in Den Haag, die zich de Levenseindekliniek noemt. Mensen die een doodswens hebben en voldoen aan de kriteria van de euthanasiewet, maar nergens hulp kunnen krijgen, kunnen dan terecht bij deze kliniek. Het is bijzonder dat dit een kliniek wordt genoemd, want een kliniek heeft altijd het doel om de patient te genezen of te verzorgen, maar niet om te doden. De benaming kliniek is dan ook vals.

Men geeft mooie woorden aan een instelling die mensen van het leven beroofd. Men heeft geen besef van dood en eeuwigheid en van God die vonnis geeft. Bij de dood heeft men een voorstelling dat het zwart wordt voor je ogen, net alsof je slaapt zonder te dromen. Vanuit de seculiere mens gedacht is de wens om gecontroleerd afscheid te nemen van het leven dan best begrijpelijk. Dat geldt ook voor abortus. Men gelooft nu eenmaal niet dat we meer zijn dan een klomp cellen. We zijn geëvolueerd uit de eencelligen waarvan de sterksten het uiteindelijk hebben overleefd, en zich weer verder geëvolueerd hebben. Uiteindelijk zijn we nu wat we zijn. Vanuit die gedachte worden tegenwoordig de wetten gemaakt aangaande leven en dood.

In Psalm 14 zegt David (door de Heilige Geest) dat de dwaas in zijn hart zegt dat er geen God is. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig was, die God zocht. Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Dat is ons aller beeld van nature, want het beeld Gods waarin we geschapen zijn, zijn we allemaal kwijtgeraakt, bestaande in kennis van God, gerechtigheid en heiligheid. We hoeven ons zeker niet te verheffen boven de seculieren met bovenomschreven gedachtegoed.

Als een mens echter door Gods souvereine genade van een oude mens (die we van nature zijn) wordt herschapen in een nieuwe mens (in Christus Jezus de Zoon van God) dan geldt wat beschreven staat in Psalm 15 over de ware burgers van Sion. HEERE, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op de berg Uwer heiligheid? Die oprecht wandelt en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezel geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste. In wiens ogen de verworpene veracht is (vanwege zijn goddeloze wandel), maar hij eert degenen die de HEERE vrezen. Heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet. Die zijn geld niet geeft op woeker en geen geschenk neemt tegen de onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid. Deze Psalm is één loflied op Christus en Zijn werk als representant van de Zijnen in het verbond der genade. Hier zien we dat de ware burgers van Sion, in Christus, hersteld zijn in het beeld Gods waarin ze oorspronkelijk geschapen zijn.

Nu gaan we naar de titel die boven dit artikel staat geschreven 'SGP kamervragen m.b.t. de Levenseindekliniek'. We hebben regelmatig geschreven over de oudste politieke partij in het Nederlandse politieke bestel, de Staatkundig Gereformeerden. Ze hebben de afgelopen honderd jaar steeds meer aanzien gekregen in de politiek, terwijl de wereld om ons heen meer en meer geheel seculier is geworden. Dat is op zich al een constatering om te doordenken. We noemen in dit verband een Bijbeltekst waar staat dat de vriendschap der wereld gehouden wordt voor vijandschap Gods (Jakobus 4:4). En dat wordt gezegd tegen overspelers en overspeleressen. Dat zijn degenen die in Psalm 14 worden genoemd, en dat zijn we zoals gezegd allen van nature.

Als we ons echter voor een Christen uitgeven, en dat doen de politici van de SGP, dan zouden ze onder degenen vallen die beschreven worden in Psalm 15. Ik laat nu even buiten beschouwing dat een waar Christen in de zonde valt (ondanks dat hij er niet meer in leeft). Toch geldt dat ze een stem bij God vandaan hebben gekregen, omdat ze in al de waarheid worden geleid door de Heilige Geest, om te getuigen van de ene Naam gegeven onder de hemel tot zaligheid en om te getuigen tegen de ongerechtigheid. Ze getuigen van het Lam Gods maar ook van de Leeuw uit Juda's stam. Als één van beiden wordt nagelaten dan is men geen waar Christen, maar op zijn best een bijna Christen. Waarom dit alles zo gezegd?

Er is een volk in Nederland wat zich innig verbonden weet met de SGP en haar vertegenwoordigers in de raden binnen gemeente, provincie en landelijke overheid. Dat was ik zelf ook gedurende enige tijd totdat ongeveer een decennia geleden de deur werd geopend voor meer participatie van de vrouw binnen de SGP-afdelingen. Op een bijeenkomst in Pijnacker, waar destijds de heer Van der Staaij aanwezig was, werd er toen over gestemd, waarbij iedereen hem geloofde dat er geen sprake was van een glijdende schaal en dat dit niet betekende dat de SGP vrouwelijke vertegenwoordigers zou krijgen. Als tegenstemmer op de vergadering was je een eenling wat dat betreft. We zien waar we tien jaar later terecht zijn gekomen. Het volk in Nederland wat de SGP een warm hart toedraagt bestaat uit mannen, vrouwen, jongeren en specifieker nog: uit de meeste voorgangers en ambtsdragers binnen de reformatorische kerken.

Het SGP bestuur bevat predikanten uit de meeste kerken, van de Protest Kerk in Nederland tot de meest waarheidsgetrouwe kerk (in eigen oog). De SGP-voorman, Van der Staaij, behoort tot de Oud Gereformeerde Gemeente in Benthuizen. We zouden verwachten dat men handelt conform Psalm 15, maar is dit ook zo? Ik laat nu even buiten beschouwing dat het met de huidige grondwet onmogelijk is om überhaupt nog volksvertegenwoordiger te zijn, u kunt dat in een ander artikel op deze website lezen. We nemen als voorbeeld de kamervragen die door de heer Van der Staaij zijn gesteld betreffende het functioneren van de Levenseindekliniek. U kunt de kamervragen lezen door op de link te klikken.

U moet eens goed deze vragen lezen. We lezen allemaal vragen die in het kader staan van het feit dat de Levenseindekliniek er is, en dat er misstanden worden geconstateerd die om actie van de minister vragen. Enkele vragen van de heer Van der Staaij zijn: 'Hoe wordt voorkomen dat op deze manier verdere uitholling plaatsvindt van de bescherming van het leven?', 'Welke aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk en mogelijk om te waarborgen dat de Levenseindekliniek zich aan de regels houdt?' en 'Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om een verbod te bewerkstelligen van een instelling die meermalen in strijd met de wettelijke regels het leven van een mens beëindigt?'. Om met de laatste vraag te beginnen. Van der Staaij erkent dat er wettelijke regels kunnen zijn om het leven van een mens te beëindigen, omdat hij de vraag voor het verbod alleen koppelt aan het handelen in strijd met de wettelijke regels. Hij spreekt ook over maatregelen om te waarborgen dat de Levenseindekliniek zich aan de regels houdt.

Het is echt bizar om dit alles uit de mond van een oud-gereformeerde SGP-politicus te horen. Als de oprichters van de SGP zich nu zouden kunnen roeren, dan hadden ze deze partij direct in de ban gedaan. Dit heef totaal niets meer met gereformeerd (lees Bijbel) te maken! Totaal niets. Dit is gewoon seculier christendom onder de vlag van Bijbels genormeerde politiek. Mensen, en dan richt ik me met name ook tot al die Haamsteder-dominees, wanneer gaan uw ogen eens open? Of is uw geweten al toegeschroeid als met een brandijzer? Wanneer houden die dominees eens op met SGP-bidstonden voor de verkiezingen en SGP-lezingen. Wanneer maken ze zich eens vrij van deze van dit van God vervloekte seculier christelijke gedachtegoed? De SGP bestrijdt de zonde met de zonde, en daar is dit maar een gruwelijk voorbeeld van. De duivelen geloven nog en zij sidderen, maar wordt er nog gesiddert onder het SGP beminnende volk in Nederland? Het zwaard van Gods Woord wordt niet gehanteerd richting de overheid, in dit geval minister Schippers, maar ze moet zich aan haar eigen goddeloze wet houden volgens de SGP.

Als u waarlijk vrij gemaakt bent van de zonde door de Zoon van God, dan zijn we waarlijk vrij, want dan worden we geleid door de Heilige Geest en niet door de geest der dienstbaarheid. Dan kunnen we niet meer zwijgen als deze SGP ongerechtigheid ten toon wordt gespreid. Als u dat wel kunt, dan moet u echt uw staat voor God eens nauwkeurig gaan nazien. Het is nog het heden der genade en de dag der zaligheid. Dan lopen de rillingen over je rug ( niet zoals bij ds. R. van Kooten aangaande het Bijbels getuigenis van ds. A.T. van Andel), maar van afschuw over deze Godonterende stellingnames van politici die zich voordoen als Christen. Denk ook aan voorstellen voor een leeftijdsgrens voor prostitutie, de 'meer koopzondagen: NEE' gedachte op de poster in Vlissingen, het vrouwen-dubbelbesluit, en de participatie in de EU met de vergaderingen in het 'torenbouw van Babel'-gebouw met de vrouw op het beest ervoor. Of wat te denken van het goede gesprek wat Van der Staaij met een abortusarts (lees NAZI-beul) heeft gehad van de 'kliniek' in Utrecht. Er is bijkans niemand meer die in beroering raakt over deze zaken. Zelfs de 'In het spoor' beweging die de SGP kritisch volgt doet de SGP niet in de ban, behalve dan voor Europa. Dat is echter een schijnheilige stellingname, waar men het tot de dood toe in kan uithouden, maar wat voor God niet telt.

Men blijft maar meeveinzen met de SGP in refo domineesland. Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten (Efeze 5:14). Is het aan dovemans oren gericht? Ja, van nature wel. Totdat de Geest uw bestaan omver komt te blazen en de Zoon Zich komt te openbaren als degene Die dood geweest is, doch leeft tot in alle eeuwigheid en Die de sleutels heeft van de hel en van de dood (Openbaring 1:18).

Land, land, land, hoort des HEEREN Woord.

M.G. van der Hoeven