Het advies van Peter Schalk om de stempas te gebruiken als onderdeel van de geestelijke strijd

Op 17 maart 2015 stond er een artikel van Peter Schalk (PS), lijsttrekker voor de SGP in de Eerste Kamer, in het Refocratisch Dagblad getiteld "Stemmen is strijden, doe eraan mee". Je vraagt je af of er berhaupt nog iets zinvols komt uit de monden van de heren (en dame) SGP-politici? Het zal ook hier blijken dat uw spraak u openbaar maakt. We volgen het artikel van de heer PS eens met zijn advies om de stempas te gebruiken.

PS: Morgen mag je gaan stemmen. Dat mag, ja, maar het is niet vrijblijvend. Stemmen gaat over de toekomst van ons land. Daarmee zeg je iets over wat je wel of niet goed vindt gaan.

MGvdH: De heer PS kan nog voor de SGP in de Eerste Kamer zitting nemen en kan nog steeds adviseren om te stemmen, want daarmee beinvloeden we de toekomst van ons land volgens hem. De heer PS is een voluit democraat die de eed kan afleggen waarbij hij gehoorzaamheid aan de grondwet en de koning beloofd met de hulp van God. Het is echter voor een Christen onmogelijk om zich te conformeren aan het goddeloze gelijkheidsbeginsel zoals opgenomen in artikel 1 van de grondwet. Participeren in de politiek kan alleen als eerst een knieval voor de duivel wordt gemaakt door de eed op de grondwet, net zoals je alleen lid van de PKN kunt zijn door eerst een knieval voor de duivel te maken en waarheid en leugen gelijke rechten toe te kennen. PKN-predikanten nemen ze ook op in het SGP-bestuur, dus dat zegt al genoeg. Democratie betekent regeren door het volk, en dat betekent tegelijk God eruit. God is geen democratische God en regeert niet bij meerderheid van stemmen of bij de gratie van een extra zetel voor de SGP die dan ook nog wordt gehaald met behulp van het actief vrouwenkiesrecht, waar vroeger vanuit de SGP nog tegen werd gewaarschuwd. De HEERE regeert zoals de Psalmen 93 en 99 weergeven. Of men nu een democratie, een aristocratie of een dictatuur heeft ingevoerd: De HEERE regeert, dat de volken beven. De toekomst van ons land ligt niet in de handen van mensen (seculier of religieus) maar in de handen van God. Dan zeggen ze al gauw in n adem erachter aan dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Dus dan maar stemmen om te zeggen over wat we wel of niet goed vinden gaan? Op de hele politiek is van toepassing wat Jezus zei tot Zijn discipelen: "Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven, Matth. 8:22." Dat wil niet zeggen dat we de overheid die over ons gesteld is niet hebben te gehoorzamen binnen de kaders van Gods Woord! Daarnaast heeft geen enkele overheid het recht om Gods Woord terzijde te schuiven, evenmin als een mens het recht heeft om onbekeerd te zijn.

PS: Eerst de sombere kant. Zorgen zijn er genoeg in ons land. Een handvol themas is vlug benoemd. Denk aan de seksualisering van de samenleving, waarbij de heiligheid van het huwelijk tussen n man en n vrouw ook in het geding is. Twee: het doorgeschoten gelijkheidsdenken, waarbij artikel 1 van de Grondwet zon beetje tot een superartikel wordt verheven. Dan de vrijheid van onderwijs. Die staat steeds weer ter discussie, evenals de andere grondrechten. Als vierde de zondag. Deze heilzame dag van rust staat onder spanning. En, last but not least, de verschrikking van ruim 30.000 abortussen en de bijna 5000 euthanasiegevallen per jaar. Dat zijn 100 doden per dag!

MGvdH: De heer PS noemt een aantal thema's waarover hij zorgen heeft. Hij noemt de heiligheid van het huwelijk tussen n man en n vrouw. Terecht wordt dit punt genoemd, alleen is het de SGP zelf die boter op het hoofd heeft door de scheppingsorde uit 1 Korinthe 11:3 wel op papier te belijden, maar in de praktijk te loochenen. Dat zien we met de SGP in Vlissingen, of onlangs nog met een SGP-vrouw die op de kieslijst stond voor de waterschappen. Het regeerambt komt de vrouw, op Bijbelse gronden, niet toe! Binnen de SGP-jongeren wordt de participatie van de vrouw al volledig ingevoerd en het is dus een kwestie van tijd voordat dit gemeengoed is geworden. De scheppingsorde en het huwelijk zijn met elkaar verbonden, dus als de ne wordt losgelaten, dan wordt het andere ook losgelaten, ook al zegt men wat anders. Vervolgens noemt de heer PS het doorgeschoten gelijkheidsdenken en verwijst notabene naar artikel 1 van de grondwet. Het feit dat heel de SGP, dus ook de heer PS, de eed kan afleggen op deze grondwet ontkracht zijn hele betoog over het huwelijk. Men is binnen de SGP TOTAAL verblind en dat bewijst men keer op keer door woord en geschrift. De vrijheid van onderwijs komt voorbij, alleen is het op de meeste reformatorische scholen zo dat ze deze vrijheid misbruiken om af te wijken van Gods Woord. We zien dat in de hele discussie over homofilie waarbij de VGS als koepelorganisatie al leert dat er sprake is van christen-homo's. Ik schat in dat bijna alle reformatorische scholen zo'n beetje op dit standpunt staan en dat alleen de homoseksuele praxis wordt veroordeeld. De kerken gaan hierin voor. De heer BJ Spruyt geeft ook les op een refoschool en mag daar leren dat de algehele vrijheid van godsdienst een grondrecht is van de mens. Trouwens, ook de SGP leert tegenwoordig de vrijheid van godsdienst, terwijl dit haaks staat op Gods Woord. Ten vierde noemt de heer PS de zondag als rustdag en zegt dat de heilzame dag van rust onder spanning staat. Hij vertelt er alleen niet bij dat zijn eigen SGP in Bodegraven meewerkt aan de verruiming van de zondagsopenstelling voor supermarkten. Het is deze man kennelijk geheel ontgaan. Het heeft zelfs in het RD gestaan, en die zal hij ongetwijfeld lezen, neem ik aan? Het hele SGP-bestuur laat SGP-fracties die vrouwen op de lijst zetten of besluiten la Bodegraven nemen gewoon ongemoeid en zet ze niet uit de partij. Het is allemaal het gevolg van de SGP-politiek van het kiezen tussen kwaden en daarbij heeft Gods Woord het nakijken, want dat is niet haalbaar. Ten vijfde wordt terecht de verschikkelijke abortus- en euthanasiepraktijk genoemd in ons land. Als het over euthanasie gaat maande SGP in de Tweede Kamer de minister dat de levenseindekliniek in Den Haag zich aan de Nederlandse wet moet houden, terwijl de hele euthanasiewet goddeloos is. Dus de kliniek moet zich aan een goddeloze wet houden? SGP-voorman Van der Staaij heeft een goed gesprek gehad met een abortusarts in Utrecht en heeft ook het concentratiekamp bezocht (de martelkamer) waar de abortussen worden uitgevoerd. En dan een goed gesprek hebben met zo'n nazi-arts? Daarnaast wordt abortus door de SGP geen moord genoemd en werkt men, zoals men zegt, constructief samen met het libertijnse-kabinet Rutte-Samsom. Waar blijft dan de geloofwaardigheid van de SGP? Al die mooie vrome woorden ten spijt. De SGP-ers zijn nog steeds de broers van Jozef gelijk die zeiden dat ze vroom waren, terwijl ze enkele goddeloos waren en Jozef verkocht hadden. De SGP heeft de meerdere Jozef en de leer van de meerdere Jozef verkocht om een paar zilverlingen te verzilveren bij het politiek establishment. Het is alles een teken dat de meerdere Jozef Zich nog niet geopenbaard heeft aan dezulken, want dan is het SGP-boek direct dicht.

PS: Anderzijds is er de enorme vrijheid. We hebben kerken, waar we gewoon elke zondag naartoe mogen. We mogen evangeliseren en zending bedrijven. Onze kinderen mogen in volle vrijheid naar de jeugdvereniging, ze krijgen catechisatie. Er zijn christelijke en reformatorische scholen. Een reformatorische vakorganisatie is geen probleem. Dagelijks verschijnen er christelijke kranten, en de krantenbak ligt vol christelijke tijdschriften. Allemaal zaken waar we dankbaar voor mogen zijn. En nog iets: er zijn politieke partijen in ons land, van allerlei maat en kleur. In volle vrijheid!

MGvdH: De heer PS loopt over van dankbaarheid dat WE kerken hebben, waar WE gewoon elke zondag naartoe mogen. WE mogen evangeliseren en zending bedrijven. Allemaal WE en nog eens WE. Waar blijft de eer van God? De heer PS is blij met alles waar christelijk of reformatorisch voor staat. Hij spreekt over christelijke kranten (meervoud, dus zal hij wel het RD en ook het ND en misschien Trouw bedoelen). Er is zelfs een krantenbak vol christelijke tijdschriften (SGP-banier, EVA, EO-visie, Terdege, Gezinsgids, kerkbladen etc...) Allemaal verworvenheden van de volle vrijheid. Het heeft helaas niets met de Bijbelse roem te maken maar wel met de roem op hun goed en op de veelheid van hun rijkdom (Ps. 49:7). Men is bij de SGP ook dankbaar voor extra zetels in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer. Tegelijk zegt men erbij dat dit komt omdat de opkomst laag was en daar profiteert de SGP altijd van. Het is allemaal beredeneerde dankbaarheid. Succes vereenzelvigt men met zegen. Het is allemaal een roemen in de werken waarmee men zich voor God rechtvaardigt, maar dan heeft hij roem, maar niet bij God (Rom. 4:2).

PS: Vanuit beide observaties zou je kunnen zeggen: Zie je wel, het maakt niets meer uit of ik mijn stem laat horen. Als je kijkt naar de zorgen en de verwording in de samenleving, dan zou je geneigd zijn om je maar terug te trekken. Al die jaren dat allerlei organisaties en politieke partijen hebben geprobeerd om een en ander terug te draaien, wat komt daar nu van terecht? Of als je naar de andere observatie kijkt, dan zou je kunnen zeggen: in dit land hebben we het toch goed met elkaar. Vrijheden genoeg, ik word nergens in belemmerd. Ach ja, er gebeuren wel dingen die ik zelf anders zou willen, maar in mijn dagelijks leven word ik niet geraakt.

Beide reacties zijn ontoereikend. Juist de enorme tegenstelling in de twee observaties legt iets heel belangrijks bloot. Namelijk de harde strijd tussen duister en licht, tussen verwording en verzoening, tussen autonomie en afhankelijkheid. Die strijd mogen we als christen niet ontlopen door maar te berusten in de verwording, of maar te rusten in de mogelijkheden. Het gaat hier immers om een interne en diepe strijd. Een gevecht op alle fronten van het leven.

MGvdH: De heer PS zegt wel dat er een harde strijd is tussen duister en licht, tussen verwording en verzoening, tussen autonomie en afhankelijkheid. Echter maakt hij de gevolgtrekking dat niet stemmen gelijk staat aan het ontlopen van de strijd, dus aan terugtrekken uit de maatschappij. De Heere leert de Zijnen dat ze wel in de wereld zijn, maar niet van de (democratische) wereld. Gods volk leeft van alles wat uit de mond van de Heere uitgaat (Deut. 8:3) en niet wat uit de SGP-mond uitgaat. Stemmen voor democratische politiek is Gods volk niet geboden in Gods Woord. Democratie is een uitvinding van de duivel en daar is dus niets van God bij. Hij doet voorkomen of de SGP en andere organisaties en politieke partijen geprobeerd hebben n en ander terug te draaien. Het draaien klopt wel, maar is volledig van toepassing op de SGP en haar (onwetende) volgelingen. Ze verdraaien namelijk de Schriften tot hun eigen verderf (2 Petr. 3:16). Als de SGP zou roepen dat abortus moord is, en dat degenen die deze wetten hebben ingevoerd en zich op welke wijze dan ook eraan schuldig maken zich voor de rechter moeten verantwoorden, dan is het met de constructieve samenwerking in de politiek gauw gedaan. Maar nee, ook hier weer mooie vrome woorden, maar de praktijk vloekt ermee. De heer PS wordt niet belemmerd om te stemmen, om de eed op de goddeloze grondwet af te leggen en zitting te nemen in de Eerste Kamer, maar Gods ware volk heeft een strijd op aarde. Dat is de ware geestelijke strijd waarvan de Heere Jezus heeft gezegd: "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben; maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen, Joh. 16:33."

PS: Daarbij mogen we niet afzijdig blijven. Dit vraagt onze volledige aandacht en volstrekte inzet. Niet alleen voor politici die deze weken op campagne zijn. Niet alleen voor organisaties of politieke partijen die een boodschap hebben aan en voor onze samenleving. Maar voor iedereen persoonlijk. Het gaat hier om een geestelijke strijd. En in die strijd mogen wij ons niet afzijdig houden. Dat vraagt kleur bekennen, in je directe omgeving, op je werk of in de buurt.

MGvdH: De heer PS leert dat campagne voeren onderdeel is van de geestelijke strijd zoals in Efeze 6 genoemd. Gods volk voert geen campagne. In Efeze 6 wordt gesproken over de wettige strijd die een Christen strijd onder haar Banier, Koning Jezus, om te kunnen staan tegen de listige omleidingen des duivels. Hoe kun je dit roepen terwijl de SGP zelf samenwerkt met de Duivelse 66 partij, en met de nep-christelijke unie, om een abortus-euthanasie-kabinet in het zadel te houden door een constructieve (lees duivelse) samenwerking? Het is niet anders dan een voorzichtig verdrag met de hel. Nehemia twiste met de overheden, maar de SGP werkt ermee samen. Mevrouw M. Thieme van de Partij voor de Dieren zei in een debat met SGP-voorman Van der Staaij dat de SGP op D66 lijkt. Hoe kunnen ze samenwerken met zo'n partij was haar reactie? Het gaat allemaal om de economie van het meer, zo zei ze. Toen stond Van der Staaij met zijn mond vol tanden en liet hij de heer Slob (CU) maar het woord doen die een pleidooi hield voor hun opkomen voor het sterke gezin. Het is in onze dagen wat Jesaja beschrijft: "Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met de dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld en onder de valsheid hebben wij ons verborgen, Jes. 28:15." Lees het hele hoofdstuk uit Jesaja! SGP en SGP-volgelingen, doorzoekt het alles nu eens zeer nauw of u in de wegen van de Heere gaat? Zijn we nu werkelijk het eigendom van Christus geworden? Als dat zo is, hoe is het dan mogelijk dat de eed op een goddeloze grondwet wordt afgelegd? Geef daar nu eens antwoord op?

PS: In dat donkere tijdsgewricht zijn er vrijheden die we mogen gebruiken en inzetten. Neem uw stempas. Die geeft u het recht om te laten horen welke kant u op wilt met de maatschappij. Inderdaad, het is een recht om te mogen stemmen. Het is ook een voorrecht. Maar dat maakt het meteen ook tot een plicht. De dure plicht om onze stem te laten horen. Want uw stem is een middel in de geestelijke strijd die er wordt gevoerd tussen licht en duisternis. Dat betekent tevens dat er iets aan de stem toegevoegd moet worden, namelijk het gebed. Dat zien we terug in Efeze 6. Daar gaat het over de geestelijke wapenrusting. Alle onderdelen van de wapenrusting worden besproken: de waarheid, de gerechtigheid, de bereidheid van het Evangelie des vredes, het schild des geloofs, de helm der zaligheid en het zwaard des Geest. En dan volgt: Met alle bidding en smeking. Bidden en strijden, bidden en werken, bidden en stemmen! Inderdaad, stemmen is niet vrijblijvend.

MGvdH: Gods volk is in de vrijheid gezet omdat de Zoon van God hen heeft vrijgemaakt (Joh. 8:36). De oproep van de heer PS om uw stempas dan te gebruiken om te laten horen welke kant u op wilt met de maatschappij, heeft niets te maken met de vrijheid van de kinderen Gods, maar is gebondenheid aan de duivel. Gods Woord is niet gebonden aan een stempas. Gods Woord is NIET gebonden! (2 Tim. 2:4). Gijlieden zijt Mijn getuigen, zegt de HEERE (Jes.43:10). Stemmen voor democratische politiek staat juist haaks op het ware getuigenis! Dan moet er ook nog iets worden toegevoegd aan de stem(pas), namelijk het gebed. Dat is geheel in tegenspraak met hetgeen de apostel Paulus leert in 1 Tim. 2:1-3, waar staat geschreven: "Ik vermaan dan vr alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, Voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onzen Zaligmaker." Sinds de invoering van de democratie in Nederland is het bergafwaarts gegaan. De duivel maakt ons wijs dat democratie een verworvenheid is, terwijl de mensen met hun stempas een rad voor de ogen wordt gedraaid. Dat hebben we onlangs nog gezien met de gemeenteraadbesluiten met betrekking tot de mega moskee in Gouda. Gods Woord leert niet om onze stempas te gebruiken, wel om de overheden die over ons gesteld zijn te gehoorzamen, voorzover het niet strijdig is met Gods Woord (Rom. 13, Hand. 5:29). Dus de apostel leert vr alle dingen dat gedaan worden smekingen, gebeden enz... De heer PS leert bidden en stemmen op de SGP-politiek. Dat gaat echt niet samen. De heer PS leert dat een stem op de SGP een middel is in de geestelijke strijd, terwijl het alles een geesteloze strijd is die men voert door de knieval voor de grondwet te maken, te participeren in eurobabel (dat is wat anders dan economische samenwerking), te buigen voor de rechter en de scheppingsorde terzijde schuiven en mevrouw Janse ruim baan te geven, te kiezen tussen kwaden met een leeftijdsgrens voor prostitie, mee te werken aan verruiming van koopzondagen in Bodegraven, overheden omver te werpen in Irak en Libi (tegen het uitdrukkelijke bevel van Gods Woord in), libertijnse kabinetten te gedogen en constructief hun gang laten gaan, de vrijheid van godsdienst te omarmen terwijl niemand het recht heeft om de afgoden te dienen, enz... Het is een vriendelijk verzoek van de heer PS om de stempas te gebruiken, maar ik bedank ervoor.

De profeet Maleachi getuigt: "Een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer; ben Ik dan een Vader, waar is Mijn eer? En ben Ik een Heere, waar is Mijn vreze? zegt de HEERE der heirscharen tot u, o priesters, verachters Mijns Naams. Maar gij zegt: Waarmede verachten wij Uw Naam?" Waarmee verachten wij Uw Naam? Dat is volledig van toepassing op de SGP-politiek met hun "ze zeggen het, maar ze doen het niet". Men meent allemaal Gode een dienst te doen door in de politiek te gaan namens de SGP, of door flinke campagne biljetten achter de ramen te plakken. Al die SGP-offeranden zijn een stank in de neusgaten van de HEERE Sebaoth. Zit de Heere te wachten op dit soort werkheiligheid? De Naam des Heeren wordt door die hele SGP-politiek gelasterd. Bekeert u, bekeert u, van deze goddeloze politieke handel en wandel, en bekeert u tot de HEERE. Geliefde lezers, de Ninevieten zullen nog in het oordeel opstaan over dit (refo)geslacht indien zij zich niet bekeren tot God. De Heilige Geest overtuigt de wereld van zonde, omdat ze in Mij (Jezus Christus) niet geloven. Al wat uit het geloof niet is, is zonde. De SGP staat niet voor Schrift Gebonden Politiek zoals wel eens gezegd wordt door SGP-volgelingen. Gods Woord is verworden tot een inspiratiebron, maar niet meer tot d norm. Dan blijft haalbaarheidspolitiek over, en dan zijn leuzen als "Meer koopzondagen - Nee" het gevolg. Er is genoeg over geschreven in andere artikelen op deze website. U kunt ze via de zoekfunctie opzoeken. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE. Laat ons ons hart opheffen, mitsgaders de handen, tot God in de hemel, zeggende: Wij hebben overtreden en wij zijn wederspannig geweest, daarom hebt Gij niet gespaard. Gij hebt ons met toorn bedekt en Gij hebt ons vervolgd; Gij hebt ons gedood, Gij hebt niet verschoond. Gij hebt U met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkwam. Lees geheel Klaagliederen 3.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"