Wie regeert?

Dat de SGP gedurende de hele coronap(l)andemie een scheve schaats rijdt is al langer duidelijk, en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Die hele SGP is een vat vol tegenstrijdigheden. Het is een Spuit Gewoon Plat partij geworden. We zagen het ook eerder met de bijdrage van Spuit Gewoon Plat kamerlid Bisschop. Recent is er een motie van de heer Paternotte (D66) aangenomen die de regering verzoekt om kinderen van 12 tot en met 17 jaar, die een medisch risico zouden hebben, zo spoedig mogelijk uit te nodigen voor de landelijke vaccinatiecampagne, zodat zij in overleg met arts en ouders kunnen kiezen voor een coronavaccinatie, ofwel gentherapie. De SGP stemt, net als bijna alle andere partijen voor motie 25295 nr. 1244! Alleen de FvD stemt tegen! Het kan verkeren.

20210603_Alleen_FvD_is_tegen_het_toepassen_van_gentherapie_op_kinderen_SGP_is_voor

De SGP gaat gewoon mee in de vaccinatielijn van de overheid en steunt massaal deze nieuwe technologie, ofwel gentherapie, waarvan nu al vaststaat dat ze gevaarlijk is. Daar waarschuwt een voormalig directeur van Pfizer voor, wat we recentelijk met twee video's hebben doorgegeven. Ook komen er berichten uit Israël, een land wat als een van de eersten massaal het Pfizer programma heeft uitgerold, van gezondheidsschade bij kinderen aan het hart, terwijl die geen noemenswaardig risico lopen met Covid-19. De schade door toepassing van deze coronaspuiten is vele male hoger dan de schade bij het doormaken van Covid-19. En toch gaat men maar als een onbesuisd paard door. Ongeacht de vele waarschuwingen van wetenschappers die het kunnen weten, zoals de voormalige Pfizer CEO.

Motie_25295_nummer_1244_Paternotte

Er zijn op 3 juni 2021 meerdere stemmingen geweest, zoals u kunt lezen. Een andere stemming ging over het opheffen van alle coronamaatregelen. Deze motie, 25295 nummer 1246, van de heer Wilders werd verworpen door de SGP en veel andere partijen, en alleen gesteund door BBB (niet te verwarren met Build Back Better, maar betreft de Boer Burger Beweging), FvD, PVV en Groep Van Haga. Men wil gewoon die anderhalve meter en de mondkapjes blijven handhaven terwijl is aangetoond dat beiden niet helpen vanwege de aerosole verspreiding van het virus. Men blijft maar in het narratief hangen dat Covid-19 een killervirus is wat dit soort maatregelen zou moeten rechtvaardigen.

Het is maar dat u het weet waar de SGP voor staat. Staatkundig zijn ze niet, want ze steunen wetten die dwars tegen het staatkundig principe ingaan, en waarbij overheidspersonen zichzelf priveleges toekennen die ze anderen ontzeggen. We zien dat ook bij het G7 event, het coronatheater in Engeland, waarbij de zogenaamde wereldleiders bijeen komen om te praten over allerlei thema's als de klimaathysterie, de genderneutraliteit, de coronamaatregelen en de trans-atlantische as. Gereformeerd is de SGP ook niet, want ze spreekt geen Bijbels getuigenis tégen deze coronamaatregelen, de vaccinatiedwangbuis en naar steeds meer blijkt de coronaplandemie waarbij de Great Reset beweging van het World Economic Forum (WEF), de Verenigde Naties, de WHO, allerlei NGO's, de EU, het Vaticaan, de Wereldbank etc... onder één hoedje spelen. Zogenaamd om de aarde te redden van de ondergang. De SGP ontmaskert dat totaal niet en roept het volk ook niet op tot waarachtige bekering, maar heult mee met de 'samen krijgen we corona eronder' strategie van de rijksoverheid, het OMT, het RIVM met hun modellen die nooit uitkomen, en de media die alleen de propaganda verhaallijn van de overheid uitdragen. Het lijkt soms wel of de overheid al die journalisten heeft omgekocht, want er is werkelijk niemand die Rutte en De Jonge het vuur aan de schenen legt tijdens die persconferenties. Ze zouden er zwetend naartoe moeten gaan met hun zakdoek bij de hand om het zweet af te vegen, maar ze doen dit soort personferenties flierefluitend en winden alle journalisten om hun vingers. De journalisten stellen meestal vragen in de trant van: is het wel verstandig dat jullie versoepelen?

Terug naar het G7 coronatheater in Engeland. Foto's verschijnen op internet waarbij ze voor de bühne zich houden aan coronamaatregelen, zoals het begroeten met een elleboogje, een mondkapje op hebben en anderhalve meter afstand houden tijdens een officieel fotomoment. Als ze informeel samenzijn is het allemaal niet meer nodig en hangen ze bij elkaar om de nek. En dan moet het volk maar blijven geloven dat we met een killer-virus te maken hebben die iedereen allerlei coronamaatregelen rechtvaardigen. Mensen, trap er toch niet meer in. Zelfs Diederik Gommers noemt het een verkoudheidsvirus. Daarmee bagatelliseren we het virus an sich niet, maar al die maatregelen nemen we ook niet met een andere griepgolf, zoals in 2016 en 2018. Elke keer valt de elite weer door de mand en de media accepteren het gewoon.

G7_Cornwall_2021_anderhalvemeter

G7_Cornwall_2021_geen_anderhalvemeter

G7_Cornwall_2021_close_together

G7_Cornwall_2021_hoax

G7_Cornwall_2021_Johnson_Merkel_mondkapje

Op dit moment is er ook weer de voetbalverdwazing met het Euro 2020 kampioenschap. Recentelijk viel er een speler op het veld neer met een hartstilstand. Enkele weken ervoor had hij zich laten inspuiten met het Pfizer product. Het zou me niets verbazen als er een causaliteit bestaat tussen Pfizer en de hartstilstand. Koning Willem Alexander bezocht een oranje gekleurde woonwijk in Den Haag, samen met burgervader Van Zaanen (VVD). Hij hield zich niet aan de anderhalve meter en schudde handen. Rutte haastte zich om de dag erna te zeggen dat de koning ervan baalde. Ja, ja. Als het echt zo'n killer-virus is dan ga je er überhautp niet heen. De koning heeft al eerder uitgeroepen dat het allemaal fake news is, toen hij zelfs bestraft werd door zijn dochter dat hij dat niet kon zeggen. Tijdens de 4-mei toespraak zei hij dat we niet normaal moeten maken wat niet normaal is. Enfin, de koning gelooft er zelf niet in. Maar ook burgemeester Van Zaanen gelooft er niet in, want hij had ook moeten opletten. De burgemeester blijft uit de wind terwijl de koning nu in het middelpunt staat. We zien het dus elke keer dat de elite zich nergens aan houdt en dan even met een excuusje wegkomt. De gewone bevolking mag boetes betalen.

En u blijft nog netjes anderhalve meter houden?
En u blijft nog netjes uw mondkapje dragen?
En u blijft nog netjes uw handen desinfecteren?
Houd op met al die onzin!

Wie regeert?
Als we dit allemaal eens bezien zou de vraag kunnen oprijzen wie er nu regeert? Wie schrijft de geschiedenis? Regeren al die wereldleiders? Schrijven zij de geschiedenis? Al die internationale instellingen? Al die Niet-gouvernementele organisaties als the Rockefeller Foundation, the Bill & Melinda Gates Foundation? Het RIVM? Rutte en zijn WEF-collega's Kaag, Hoekstra, Ploumen, Klaver? Al die filantropische instellingen?

Gods volk mag een andere taal spreken. Dat is een volk wat niet bang is voor Covid-19. God de HEERE regeert. Hij is met hoogheid bekleed, de HEERE is bekleed met sterkte. De HEERE regeert, dat de volken beven. Hij zit tussen de cherubs; de aarde bewege zich. U kunt dat lezen in Psalm 93 en Psalm 99. Er geschiedt niets bij geval. We zien steeds meer zich voltrekken wat staat beschreven in Gods Woord en met name in het laatste Bijbelboek: de openbaring van Jezus Christus aan de apostel Johannes. Alles wat er geschiedt is een sprake Gods. De voetstappen van de wederkomst van de Heere Jezus Christus zijn duidelijk hoorbaar. Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Toch is daarmee niet gezegd dat we dan de overheid klakkeloos moeten volgen in de maatregelen die een medische apartheid creeëren onder de bevolking, die zogenaamde vaccinatie-programma's (gentherapie) met een link naar abortus propageren, die medisch gezonde mensen via valse testuitslagen in quarantaine plaatsen, die maatregelen opleggen die ze zelf met geen vinger aanroeren.

Tegelijk hebben we ons te vernederen onder de krachtige hand Gods, los van wat er nu gaande is. We doen nu net alsof Covid-19 de meest erge ziekte is die een mens kan krijgen, terwijl influenza ook niet onschuldig is. Dat hebben we met de griepgolven van 2016 en 2018 gezien. Ook deelname aan het verkeer is niet zonder gevaren. En wat te denken over de vele hart-en vaatziekten, of kanker? Zijn we al bepaald geworden bij de oorzaak van dit alles? Onze val in Adam! We zijn alle dagen en elk uur in gevaar, en moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Als dat werkelijk beseft wordt, dan wordt je gevrijwaard van het hysterisch reageren zoals nu gebeurt in de politiek, de media en binnen de kerken. De kerken zijn echter, net als Nederland, van God los en houden krampachtig hun instituten in stand. De HEERE blaast erin, en zal alles verwoesten vanwege het verlaten van de eerste liefde, het toelaten van de werken van de Nikolaïeten, het houden van de lering van Bileam, het laten leren van Izébels die zeggen profetessen te zijn, het lauw zijn en het rijk en verrijkt zijn en niet te weten ellendig, jammerlijk, arm en blind en naakt te zijn. Dwars daardoorheen vergadert de HEERE echter Zijn gemeente, Zijn duur gekochte bruidskerk. Gekocht, niet met zilver of met goud, maar door het dierbaar bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Bent u al, in een weg van recht, als een goddeloze ingeënt in Hem?

Dan mag Psalm 37 u wel in het bijzonder tot troost zijn:

...Vertrouw op den HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met getrouwheid. En verlustig u in den HEERE, zo zal Hij u geven de begeerten uws harten. Wentel uw weg op den HEERE, en vertrouw op Hem, Hij zal het maken; ...Wijk af van het kwade en doe het goede, en woon in eeuwigheid. Want de HEERE heeft het recht lief, en zal Zijn gunstgenoten niet verlaten; in eeuwigheid worden zij bewaard; maar het zaad der goddelozen wordt uitgeroeid. De rechtvaardigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen. De mond des rechtvaardigen vermeldt wijsheid, en zijn tong spreekt het recht. De wet zijns Gods is in zijn hart; zijn gangen zullen niet slibberen. De goddeloze loert op den rechtvaardige, en zoekt hem te doden. Maar de HEERE laat hem niet in zijn hand, en Hij verdoemt hem niet als hij geoordeeld wordt. Wacht op den HEERE en houd Zijn weg, en Hij zal u verhogen om de aarde erfelijk te bezitten; gij zult zien dat de goddelozen worden uitgeroeid.

M.G. van der Hoeven

26 juni 2021