Stikstofprobleem is een verzinsel die de globalistische drekgodenagenda dient

Afgelopen week zijn er de verkiezingen geweest voor de Provinciale Staten en de Waterschappen, en indirect voor de Eerste Kamer. Zoals u weet worden de leden van de Eerste Kamer gekozen door de leden van de Provinciale Staten. Wellicht weet u ook wel dat de Tweede Kamer de wetgevende macht is, naast het controleren van de regering. De Eerste Kamer dient wetten nog eens extra te toetsen voordat deze bekrachtigd kunnen worden. Tegenwoordig is echter de Eerste Kamer meer een partijpolitiek verlengstuk van de Tweede Kamer. U ziet het al in de media dat politici van de Tweede Kamer en de regering zich bemoeien met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ook stemmingen over wetten volgt meestal de partijpolitieke lijn, zodat er geen verschil is of de wet nu door de Tweede Kamer of de Eerste Kamer wordt behandeld. Rest de vraag wat dan nog het nut is van de Eerste Kamer?

De Boer Burger Beweging (BBB) heeft een grote slag geslagen zoals het zich nu aandient en wordt de grootste fractie in de Eerste Kamer. Men doet het voorkomen alsof dit een grote verandering teweeg zal brengen, met name voor de boeren en de vissers (overigens hoor je maar weinig over de vissers terwijl die enorm getroffen worden door de afbraakpolitiek van de regering Rutte). De BBB wil een aantal wijzigingen in het stikstof beleid: geen gedwongen onteigening van boeren en ook moet 2030 uit de nieuwe wet worden gehaald om bepaalde stikstofdoelen te halen. De BBB erkent echter dat er een stikstofprobleem is, want anders ga je niet onderhandelen met de overheid. Ze onderhandelen echter over een niet bestaand probleem. Dit betekent dat de BBB een soort CDA is wat wellicht wat vertraging teweeg brengt voor de boeren en de vissers, maar geen uitstel van het afbraakbeleid. Men heeft zich massaal laten bedriegen door de BBB en partijleider mevrouw Caroline van der Plas, die wil worden aangesproken op zijn Engels met Kerrolijn.

Recent heeft Gideon van Meijeren (FvD) haar ontmaskerd en dat kunt u zien in de volgende video:

Ook Karel van Wolferen, bekend van het blad 'Gezond Verstand' heeft laten weten dat je niet moet onderhandelen over een niet bestaand probleem:

In de politiek roept Rutte en zijn stikstofminister Van der Wal dat de natuur moet worden hersteld. Nederland zit nu op slot vanwege het stikstofprobleem en uitspraken van de rechter (Urgenda zaak). We moeten eerst de natuur herstellen voordat we weer kunnen bouwen enz.... Als er gevraagd wordt wat het probleem is met de natuur dan roept Rutte dat er bramen en brandnetels ontstaan. Dat is het niveau van deze man en zijn corrupte regering. Deze regering wordt gesteund door corrupte kartelpartijen als VVD, D66, CDA, CU maar ook PvdA, GroenLinks en Volt. Het zijn ook allemaal Schwabistische partijen (World Economic Forum). Als we kijken naar de natuur dan gaat het helmaal niet slecht met de natuur in Nederland. Enkele voorbeelden (die zowaar ook in de mainstream media worden gepubliceerd):

Dieraantallen in tien provincies in de plus: 'Dit is goed nieuws over de natuur', aldus het AD. In tien van de twaalf provincies gaat het gemiddeld genomen steeds beter met de meest kenmerkende diersoorten van Nederland. Tussen 1990 en 2020 is de zogenaamde Living Planet Index daar gestegen. Gelderland laat als enige een stabiel beeld zien en alleen in Noord-Holland namen de dieraantallen duidelijk af. De bosuil doet het goed, volgens de Living Planet Index, in bijvoorbeeld Drenthe.

Meer loofbomen, struiken en dood hout: 'Het gaat beter met de bossen', aldus de NOS en RTL Nieuws. De Nederlandse bossen zijn gevarieerder geworden. Er groeien meer verschillende soorten bomen en planten, blijkt uit de zevende editie van de Nederlandse Bosinventarisatie. Ook verdwijnt het bosoppervlak niet meer zo snel als tien jaar geleden. Het onderzoek werd uitgevoerd door Wageningen University in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De onderzoekers hebben op duizenden meetpunten door het hele land gekeken naar de kenmerken van het bos...

Dat is goed nieuws, vindt Sander Wijdeven. Hij is ecoloog bij Staatsbosbeheer en niet betrokken bij het onderzoek. "Loofbomen trekken meer diersoorten aan dan naaldbomen en zijn dus goed voor de biodiversiteit." Ook is volgens de inventarisatie meer structuur in de bossen, wat wil zeggen dat er meer variatie is in de dichtheid en de hoogte van bomen en begroeiing. De bossen zijn opener geworden, waardoor er meer licht bij de grond komt en meer planten kunnen groeien. Op veel van de meetpunten was meer struikgroei dan bij de vorige meting. Uit het rapport blijkt ook dat er meer dood hout in de bossen ligt. Hoewel het misschien niet zo klinkt, is dat erg goed voor de ontwikkeling van het bos omdat het veel planten en insecten aantrekt.

Natuurlijk komt ook weer het riedeltje van klimaatverandering en stikstof voorbij, maar dat doet niets af aan het feit dat de keiharde feiten duidelijk zijn dat het beter gaat met de bossen. Er is dus helemaal geen probleem met de natuur ten gevolge van het zogenaamde stikstofprobleem, al kan droogte natuurlijk wel voor problemen zorgen maar dat is een ander verhaal. Ja maar, wordt er dan gezegd, er zijn ook stikstof verbindingen die een probleem vormen. Inderdaad, als een koe op stal poept en piest dan ontstaat er amoniak. Er zijn echter al technische mogelijkheden om amoniak te reduceren tot nul. Men loopt echter tegen een berg van regelgeving op. Wat ook belangrijk is, is dat poep en pies gescheiden wordt en niet vermengd. Daarom is het beter als een koe zoveel mogelijk in de wei loopt.

Professor Jaap Hanekamp ontkracht ook het complete stikstofbeleid tijdens een uitzending van Blckbx op 14 oktober 2022:

Men heeft in Nederland meer dan 150 gebieden aangewezen als Natura 2000 gebied, wat beschermd moet worden. Hiervoor heeft men stikstof gebruikt als knop om te bepalen hoe de staat van de natuur is. In al die Natura 2000 gebieden moet het stikstof onder de kritische depositiewaarde komen (KDW). Men wil de status van die gebieden houden zoals het was in 2000. Dat is al bijzonder want natuur is nooit statisch. Echte natuur, is natuur waar de mens zich niet mee bemoeit. In Nederland bemoeit de overheid, staatsbosbeheer en de boeren zich met alle gebieden in Nederland. Het wordt onderhouden zoals men een park onderhoudt. Ook onze eigen tuin onderhouden we. Als dat niet gebeurt dan vergrast het en ontstaan er planten en bomen. Overigens is Nederland voor het grootste deel water geweest en ingepolderd. Nu maakt men er ineens een Natura 2000 gebied van wat beschermd moet worden. Overigens maakt men van het grootste natuurgebied in Nederland, de Noordzee, wel een industrieterrein met die duizenden windmolens. Het blijkt dat al die stroomkabels over de zeebodem ook zeer slecht zijn voor de krabben. Daarnaast hebben al die windmolens ook een negatief effect op insecten en vogels. Dat is allemaal geen probleem. Tevens is het zo dat als heel Nederland leeg zou zijn (geen mensen en dieren) dat er dan nog steeds teveel stikstofdepositie zou zijn. U ziet dus dat het hele beleid op drogredenen en leugens is gegrond en een ander doel dient.

Men wil minder koeien (halvering veestapel) en dus minder boeren, want er moet gebouwd worden in Nederland. Het vreemde is dat men ook elk jaar tussen de 100.000 en 200.000 mensen toelaat tot Nederland (immigratie) en dan blijft roepen dat er een stikstofprobleem is. Je zou verwachten dat als men dan een immigratiestop invoert, want dan hoef je ook minder huizen te bouwen. Dat doet men echter niet, dus alweer een bewijs dat het hele beleid op leugens is gebaseerd en dat men uiteindelijk wil dat we minder vlees gaan eten en dat we kweekvlees en meer plantaardige eiwitten gaan eten. Het is dus beleid wat voortkomt uit de Sustainable Development Goals van de VN wat ook via het World Economic Forum wordt uitgedragen.

In de Nederlandse politiek zijn alleen FvD, PVV en BVNL partijen die uitdragen dat er geen stikstofprobleem is, maar dat Rutte en zijn regering het probleem is. BBB ziet u niet bij dit rijtje staan, omdat zijn niet ontkennen dat er een stikstofprobleem is. BBB staat voor Boer Burger Bedrog en ook voor Build Back Better. De boeren en ontevreden burgers zijn er dus gewoon ingetrapt door BBB te stemmen. Waar komen de stemmen op BBB eigenlijk vandaan? Die komen met name vandaan bij VVD, CDA, PVV en FvD. Dat kunt u zien door de zetels in de Eerste Kamer te vergelijken met 2019. Een ruk naar rechts is het dus niet met de opkomst van BBB. Ook de SGP houdt vast aan de stikstofidoterie en heeft zelfs voor de eerste stikstofwet gestemd. Nu wringt men zich in allerlei bochten omdat men zich nu wat kritischer opstelt.

Maar een klein percentage van de Nederlandse bevolking snapt wat er werkelijk gaande is met de grotere agenda's achter het beleid: zoals Agenda 2030 ofwel Agenda 21 van de VN. Daar zijn ook het World Economic Forum van Klaus Schwab, de Bill & Melinda Gates Foundation (grootste donateur van de WHO), de Wereld Gezondheids Organisatie van de VN (WHO), de Europese Unie met de Green Deal Agenda, de Bank for International Settlements (BIS), de Wereldbank enz.... aan verbonden. Het is ťťn groot satanisch complot tegen de God van de Bijbel en Zijn wetten. Alles moet op de schop, zogenaamd om de aarde te redden vanwege klimaatverandering wat door de mens zou worden veroorzaakt. Ook wil men minder mensen op aarde en dat is de drijfveer om de woke-idioterie erin te pompen op alle onderwijsinstellingen. Hoe minder kinderen er geboren worden hoe beter het is, vandaar dat het gezin uit elkaar gerukt moet worden. FvD-leider Baudet is de enige die deze woke-idioterie aan de kaak stelt. Boeken voor 3, 4 en 5-jarigen bevatten al verhalen om transgenderisme te promoten en normaal te maken. Je bent wat je voelt is het credo. Ben je als man geboren en voel je je vrouw, dan kun je je laten ombouwen tot vrouw. Je kunt je ook non-binair voelen, dus noch man noch vrouw. Men is totaal gestoord in de politiek, en trouwens ook in de kerken. In de PKN kunnen transgenders worden ingezegend. In bijna alle kerken kun je gewoon als homoseksueel ambtsdrager worden, preekbevoegdheid krijgen en deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Het valt allemaal onder de woke-idioterie, waarmee de kerken zich tot holen van de duivel maken.

In de politiek kun je ook niet meer verkeren. Om deel te nemen aan het politieke gevecht in de politieke arena zul je eerst een knieval voor de duivel moeten maken. Je moet namelijk de eed op de grondwet afleggen, en die grondwet staat haaks op Gods Woord, met bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel van artikel 1 en de vrijheid van godsdienst in artikel 6. Het is onmogelijk voor een waar Christen om de eed op de grondwet af te leggen, waarbij Gods hulp wordt ingeroepen om te gehoorzamen aan artikel 1 waarmee transgenderisme, homoseksualiteit geen zonde wordt genoemd maar als normaal wordt geaccepteerd. Je mag dezulken niet discrimineren en al zeker niet bestraffen. Ook artikel 6 moet gehoorzaamd worden waarmee valse godsdiensten zoals de islam en het boedhisme ruim baan krijgen. De SGP wrong zich enige jaren geleden in allerlei bochten met hun islamnota, waarbij ze onderscheid maakten tussen moskeeŽn met grote minaretten en moskeeŽn met kleine minaretten. Totaal belachelijk natuurlijk. U kunt er op deze website diverse artikelen over vinden. Actief en passief kiesrecht is dus niet besteed aan een Christen.

Je hoort er tijdens preken voorafgaand aan de verkiezingen niets over vanaf de kansel. Ze bidden maar wat in het luchtledige tot de HEERE God, alsof Hij een SGP-partijgod is. De HEERE heeft echter niets op met democratie, alleen met theocratie. Die hele democratie in Nederland is een duivelse uitvinding omdat de wil van het volk tot norm wordt verheven. Er is geen dominee die werkelijk begrijpt wat er gaande is, en die het volk oproept om te breken met de zonde, bijvoorbeeld om te breken met de politiek en niet meer te stemmen. Op zijn best zeggen ze er niets over in de preek en denken ze zich er op die manier vanaf te kunnen maken. Het zijn allemaal struisvogels die de kop in het zand steken. Het volk moet het allemaal zelf maar uitmaken, net als met die gif-injecties, zogenaamd om de Covid-19 pandemie te bestrijden. Ook die gif-injecties (met enorme aantallen bijwerkingen, sterfgevallen, bevordering onvruchtbaarheid) zijn onderdeel van het globalistische VN plan van Agenda 21 om de wereldbevolking te reduceren. Bill Gates heeft er ervaring mee met vaccinatiecampagnes in Kenia en andere landen, waarbij stoffen waren toegevoegd om de onvruchtbaarheid te bevorderen. Dominees als ds. Zondag (GG) beweren dan zonder schroom in het RD dat Bill Gates een weldoener is. Het is in en in bedroevend. Lees EzechiŽl 18 eens. De drekgoden van EU, VN, WHO, WEF, NGO's en het erbij horende beleid vervat in de sustainable development goals (zoals het bloedvergieten met die gifspuiten, de woke-idoterie, abortus & euthanasie, etc....) moet overboord. Het is een gruwel in Gods oog.

Land, land, land, hoort des HEEREN Woord!

M.G. van der Hoeven

24 maart 2023