Storm in Stavenisse

In Zeeland te Stavenisse leefde Leendert Potappel. Hij werd geboren op 20 december 1815 en overleed 21 september 1859. Hij was de overgrootvader van Leendert Johannes Potappel die op 1 februari 1953 met de watersnood is omgekomen. Van hem is het volgende bekend:

Op een zondag was de wind van stormachtig tot storm toegenomen. De wind zat in de zogenaamde "waterhoek", Noord-West tot Noord-noord-west. De baren en golven der zee verhieven zich. Het water steeg. Men vreesde een dijkdoorbraak. Iedereen uit Stavenisse ging naar de dijk met schoppen en andere hulpwerktuigen. Ze wilden proberen de dijk te behouden. Hoe is mensenkracht. Aan de dijk woonde een man die het niet verwachtte van eigen kracht. Deze man was een bidder. In de grote nood wierp hij zich neder en riep tot God. Hij worstelde aan de troon der Genade. Zijn bange noodkreet steeg op tot God. In die benauwdheid kwam de Heere hem te verzekeren dat Hij zou waken.

Geen leed zal Stavenisse met zijn inwoners wedervaren. Toen mocht hij opstaan vertrouwend op het woord des Heeren tot hem gesproken. Toen de Heere zelf beloofd had de stad te zullen bewaken was hij volkomen gerust. Hij ging zijn huisje uit en begaf zich naar de dijk om aldaar te vertellen dat de mensen huiswaarts moesten gaan. Al was er schrijnend nood, op 's Heeren dag hoefde er geen arbeid verricht te worden. De Heere had het gesproken. Maar..... de mensen keken meer op de beroerende zee, dan dat het woord ingang vond bij hen. Ze geloofden het niet. Ze bleven en trachtten om in eigen kracht de dijk voor doorbraak te behoeden en de onstuimige wateren te keren. Maar dan wordt deze Godzalige man ijverende voor de ere Gods. Hij zegt: "0 mensen, indien jullie dan Gods stem niet gehoorzaam willen zijn, ziet, zo zal de Heere Zelf Zijn stem laten horen en alzo mijn woorden, hetwelk immers Gods woorden zijn, met een donderslag bevestigen.

Terstond werd er een zware donderslag gehoord, terwijl de hemel bijna zonder wolken was, zodat de mensen hevig verschrikt huiswaarts zijn gegaan. Later bleek dat Gods volk tot boven Amsterdam deze donderslag vernomen had en zich daarover ten hoogste had verwonderd. Dit is geschied aan de dijk van de Stavenisse polder. Ook wel de Schelse polder genoemd.

Uit het jaarverslag 1977 van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging


In de brochure Hoe lief is u de dag des HEEREN van de Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging kunt u lezen van het werk van deze vereniging. U kunt lid worden door het kaartje uit de brochure op te sturen naar de vereninging (Antwoordnummer 2218, 3900 ZB Rhenen) of een e-mail. U krijgt dan als welkomstgeschenk het door de vereniging uitgegeven boek "Een lied op de sabbatdag", waaruit "Storm in Stavenisse" is overgenomen. Van harte aanbevolen!