De toekomst van de gereformeerde gezindte

Een nieuw initiatief is onlangs in de pers verschenen met betrekking tot de toekomst van de gereformeerde gezindte. Bij de Banier is een boek met gelijknamige titel verschenen onder supervisie van ds. W. Visscher (GG). Ds. W. Visscher hangt de neutrale staat gedachte aan, terwijl een staat bestaat uit mensen die onmogelijk neutraal kunnen zijn. Neutralen kunnen met elke wind meewaaien en doen niet anders dan de ergernis van het kruis van Christus teniet. Dat doen ze om zich te kunnen handhaven in een seculiere wereld. Om zoveel mogelijk te kunnen behouden wat men als verworvenheden ziet. Het boek wat als aanleiding voor de debatten wordt gebruikt is geschreven door dr. ir. S.M. de Bruijn, W. Büdgen, mr. D.J.H. van Dijk, prof. dr. E. Dijkgraaf, drs. F.A. van Hartingsveldt, prof. dr. J.J. Polder, drs. A.A. van der Schans, en ds. W. Visscher wiens naam op de voorkant prijkt. Allemaal namen met klinkende titels en behoorlijk wat promovendi. Als ik al de titels lees van de inhoudsopgave van het boek (zie www.debanier.nl), dan ben ik bang dat de juiste diagnose niet gesteld wordt en ook niet dat de prediking in de kerken van de gereformeerde gezindte mede debet is aan het verval onder land en volk, kerk en staat. Laten we eerst eens Jesaja 1 lezen.

God zal Zijn volk richten (Jesaja 1)
HET gezicht van Jesaja, den zoon van Amoz, hetwelk hij zag over Juda en Jeruzalem, in de dagen van Uzzia, Jotham, Achaz en Hizkia, de koningen van Juda.
Hoort, gij hemelen, en neem ter ore, gij aarde, want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen Mij overtreden.
Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijns heren; maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk verstaat niet.
Wee het zondige volk, het volk van zware ongerechtigheid, het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen; zij hebben den HEERE verlaten, zij hebben den Heilige Israëls gelasterd, zij hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts.
Waartoe zoudt gij meer geslagen worden? Gij zoudt des afvals des te meer maken; het ganse hoofd is krank en het ganse hart is mat.
Van de voetzool af tot het hoofd toe is er niets geheels aan hetzelve, maar wonden en striemen en etterbuilen, die niet uitgedrukt noch verbonden zijn, en geen derzelve is met olie verzacht.
Uw aardrijk is een verwoesting, uw steden zijn met het vuur verbrand; uw land, dat verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting is er, als een omkering door de vreemden.
En de dochter Sions is overgebleven als een hutje in den wijngaard, als een nachthutje in den komkommerhof, als een belegerde stad.
Zo niet de HEERE der heirscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten, als Sodom zouden wij geworden zijn; wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden.
Hoort des HEEREN woord, gij oversten van Sodom; neemt ter ore de wet onzes Gods, gij volk van Gomorra.
Waartoe zal Mij zijn de veelheid uwer slachtoffers? zegt de HEERE; Ik ben zat van de brandoffers der rammen en van het smeer der vette beesten, en heb geen lust aan het bloed der varren, noch der lammeren, noch der bokken.
Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht komt te verschijnen, wie heet zulks van uw hand geëist, dat gij Mijn voorhoven betreden zoudt?
Brengt niet meer vergeefs offer, het reukwerk is Mij een gruwel; de nieuwe maanden en sabbatten en het bijeenroepen der vergaderingen vermag Ik niet, het is ongerechtigheid, zelfs de verbodsdagen.
Uw nieuwe maanden en uw gezette hoogtijden haat Mijn ziel, zij zijn Mij tot een last; Ik ben moede geworden die te dragen.
En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed.
Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen.
Leert goed doen, zoekt het recht, helpt den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe.
Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede dezes lands eten.
Maar indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN heeft het gesproken.

Het oordeel over Jeruzalem
Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde daarin, maar nu doodslagers.
Uw zilver is geworden tot schuim; uw wijn is vermengd met water.
Uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft de geschenken lief, en zij jagen de vergeldingen na; den wees doen zij geen recht, en de twistzaak der weduwe komt voor hen niet.
Daarom spreekt de Heere HEERE der heirscharen, de Machtige Israëls: O wee, Ik zal Mij troosten van Mijn wederpartijders, Ik zal Mij wreken van Mijn vijanden.
En Ik zal Mijn hand tegen u keren, en Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren, en Ik zal al uw tin wegnemen.
En Ik zal u uw rechters wedergeven als in het eerst, en uw raadslieden als in den beginne; daarna zult gij een stad der gerechtigheid, een getrouwe stad genoemd worden.
Sion zal door recht verlost worden, en haar wederkerenden door gerechtigheid.
Maar er zal verbreking zijn der overtreders en der zondaars tezamen; en die den HEERE verlaten, zullen omkomen.
Want zij zullen beschaamd worden om der eiken wil, die gijlieden begeerd hebt, en gij zult schaamrood worden om der hoven wil, die gij verkoren hebt.
Want gij zult zijn als een eik welks bladeren afvallen, en als een hof die geen water heeft.
En de sterke zal wezen tot grof vlas, en zijn werkmeester tot een vonk, en zij zullen beiden tezamen branden, en er zal geen uitblusser wezen.

Studium generale
Er wordt maar liefst een studium generale opgericht om over de toekomst van de gereformeerde gezindte vele debatavonden te organiseren. Driestar Educatief in Gouda en de Erdee Media Groep in Apeldoorn organiseren de lezingen, die gaan over maatschappelijke ontwikkelingen die kerk, gezin en school raken. Dat gaat in op ontwikkelingen zoals de ontzuiling, de scheiding van het publieke en het private domein, veranderende wetgeving wat betreft de zondagsopenstelling van winkels en de afnemende invloed van christelijke partijen. Op elke bijeenkomst wordt een lezing gehouden en is er gelegenheid voor gesprek. Sprekers zijn dr. A. Huijgen, drs. F. A. van Hartingsveldt, W. Büdgen, dr. W. van Vlastuin, dr. A. J. Kunz, ds. W. Visscher, J. Kloosterman en drs. L. N. Rottier. De organisatoren van het studium generale willen deze ontwikkelingen doordenken en de reformatorische achterban handvatten aanreiken om als christen in een seculiere wereld te leven. Volgens Driestarbestuurder Rottier gaat het om een proef. „We organiseren in Gouda al jaren een studium generale met thema’s op het gebied van theologie, onderwijs en kunst. Nieuw aan dit studium generale is de samenwerking met Erdee Media Groep en de extra locaties in Apeldoorn en Goes. Door met ons programma de regio in te gaan, hopen we nieuw publiek te bereiken.”
De gereformeerde gezindte kan 'blij' zijn met dit studium generale en bovengenoemde sprekers. Elk kerkverband mag zijn afgevaardigde(n) leveren. De voor de antichrist buigende dr. A. Huijgen (CGK) mag opdraven, net als de pleitbezorger van de neutrale staat, ds. W. Visscher (GG), die de SGP om taktische redenen zou moeten aanvaarden. Om verder maar te zwijgen van PKN dominee Kunz die de NHK heeft opgeofferd voor een pilatusgemeenschap (wat is waarheid?) of universitair docent aan het HHK-seminarie dr. W. van Vlastuin, die een ontwikkeling doormaakt die nog niet op zijn website staat, namelijk dat er kwaad is dat niet op de mens is terug te voeren (zie artikel RD van 6/4/2013). Daarmee wordt God tot auteur van de zonde gemaakt! In Jesaja 29:6 wordt het wee over Jeruzalem uitgesproken met de volgende woorden Gods: "Gij zult van den HEERE der heirscharen bezocht worden met donder en met aardbeving en groot geluid; met wervelwind en onweder en de vlam eens verterenden vuurs."
De Heere Jezus noemt in Mattheus 24:8 dat al die dingen (o.a. aardbevingen) maar een beginsel der smarten zijn. Dat zijn smarten ten gevolge van onze val in Adam! Aardbevingen zijn bij Van Vlastuin niet meer dan het schuiven van tektonische platen in de aardkost. Van Vlastuin moet artikel 13 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis maar eens goed lezen waar gesproken wordt over de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën. Hij zegt wel op zijn website dat Bonhoeffer ons in zijn Navolging er aan herinnert dat de rechtvaardiging van de zondaar nooit kan betekenen dat wij de zonde rechtvaardigen, maar wat doet hij zelf in zijn artikelen in het RD? En destijds in het artikel in Trouw over christa in de plaats van Christus? Verder haalt hij in dat artikel positief C.S. Lewis terwijl dit een valse leraar en vrijmetselaar was. Vele dominees promoveren op andere dominees (vals of niet) of leerstellingen van anderen, maar bijkans nooit op de Schrift zelf, behalve dan dr. Kohlbrugge die promoveerde op Psalm 45. Maar goed, het is een bont gereformeerd voordoend gezelschap dat in deze denktank (idee van ds. W. Visscher) gaat discussieren over de toekomst van de gereformeerde gezindte. Er is zelfs een boek voor nodig. Aan de Heilige Schrift heeft men kennelijk niet genoeg. Al die dominees schrijven maar nutteloze boeken om er over te discussieren of een ander op te laten promoveren. Het is de dood in de pot in de gereformeerde gezindte.

De "gereformeerde" gezindte en de bedreiging
Na deze inleiding nu terug naar de titel "de toekomst van de gereformeerde gezindte". We moeten eerst bezien wat de gereformeerde gezindte inhoudt. Een gezindte is een gemeenschap van gelovigen. Dat kunnen dus mensen zijn die allerlei godsdiensten aanhangen. Vandaar dat het woord "gereformeerd" eraan voorafgaat om de gezindte specifiek te duiden. Het is dus een gereformeerde gemeenschap van gelovigen in de breedste zin van het woord, want we hebben het hier niet over ware Christgelovigen. Alle mensen die behoren tot een kerkgenootschap wat op één of andere wijze gereformeerd wordt genoemd behoren dus tot die gezindte. Naast de kerken zijn er dan ook de eigen scholen, zorginstellingen, bedrijven, non-profit organisaties etc... Steeds vaker komt deze gezindte in aanvaring met de seculiere maatschappij, die steeds minder begrip kan opbrengen voor de, in hun ogen, achterhaalde en achterlijke standpunten. Denk aan het homo-'huwelijk' en ambtenaren van de burgerlijke stand die dit soort verbintenissen niet willen sluiten. De politiek wil dat de wet door overheidspersonen wordt uitgevoerd, en dan is er geen plek voor afwijkende standpunten. Wie niet past binnen het algehele seculiere denken (religie) vindt men een outcast. Dat geldt ook aangaande homofilie. Dat moet meer en meer bespreekbaar worden gemaakt in de lessen op de scholen. Het moet als volkomen normaal worden gezien of je nu hetero, homofiel, lesbisch, transexueel, of transgender bent. Een transgender is omgebouwd van man tot vrouw of van vrouw tot man. Het moet allemaal kunnen want iedereen moet zijn lusten openlijk kunnen botvieren, en dan ook nog op kosten van de belastingbetaler, met als warm pleitbezorger de Demon 66 partij.
Men poneert wel de stelling dat de gereformeerde gezindte van buitenaf wordt bedreigd door bovengenoemde ontwikkelingen. De vraag is echter of dit zo is? En of de term "gereformeerde gezindte" wel te rechtvaardigen valt. Om met het laatste te beginnen. Er zijn op deze aarde twee soorten mensen, die van nature alleen één soort mens zijn, ofwel gevallen Adamskinderen. Zo ongereformeerd en zo goddeloos als wat. Of ze nu tot een gereformeerd kerkgenootschap behoren of niet. Allemaal zijn we mensen die in het beeld Gods zijn geschapen maar dit volkomen zijn kwijtgeraakt door onze opstand tegen God in het paradijs. Het beeld van God bestaande in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid zijn we totaal kwijtgeraakt doordat we ons hebben overgegeven aan de satan, de uit de hemel geworpen tegenstander van God. Door deze zondeval zijn we God kwijt en daarom alles kwijt en zijn we actief dood in zonden en misdaden. Alle rampen, oorlogen, moorden, dieverijen, echtbreuken, liegen en bedriegen, en ga zo maar door zijn een gevolg van onze zondeval. De mens is dus totaal verantwoordelijk voor zijn ellendige toestand en voor alle gevolgen daarvan. Dit in tegenspraak tot hetgeen ds. W. van Vlastuin beweert in het RD van 6 april 2013, zoals hierboven al aangehaald. En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed (Gen. 1:31). Er waren in het paradijs geen aardbevingen waarbij de mens kon omkomen. Er waren geen moorden, ziekten etc.. Het was alles in harmonie met God, met elkaar en de gehele schepping. De ganse schepping ademde Gods aanwezigheid en heerlijkheid. De oorzaak van het verval van de zogeheten gereformeerde gezindte komt dus van binnen uit, omdat we melaats zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Daarom geven we toe aan de tijdgeest! Men vereenzelvigt verder de bedreigingen die op ons afkomen met verdrukkingen die Gods Kerk mogen ondergaan. We komen daar later nog op terug aangaande het lijden als een kwaaddoener.

Wie hebben toekomst?
Nu is het wonder, dat God in Zijn ondoorgrondelijke liefde, een volk van eeuwigheid verkoren heeft (verordineerd heeft tot het eeuwige leven) en aan de Zoon heeft gegeven. De Zoon van God heeft gesproken: "Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God, om Uw welbehagen te doen; en Uw wet is in het midden Mijns ingewands.(Psalm 40:8-9)". Hij is Mens geworden en heeft in de plaats van Zijn volk Gode verheerlijkt in Zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid en de zaligheid verworven voor de Zijnen en past die ook toe door Zijn Geest. De Zijnen, wie zijn dat? Dat zijn de doden die de stem van de levende God gehoord hebben. Dat zijn de goddelozen die gerechtvaardigd zijn door de toegerekende gerechtigheid van Christus en die geheiligd zijn door de toegerekende heiligheid van Christus (1 Kor. 1:30). Dat is een volk van vijanden die met God verzoend zijn door het bloed van Christus toegepast aan de ziel. Het beeld Gods waarin ze geschapen zijn hebben ze in Christus weer teruggekregen. Dat is een volk dat op aarde gelukzalig gemaakt is (Psalm 41:3) en nog maar één gerechtigheid heeft: Jezus Christus en Dien gekruisigd, de overste Leidsman en voleinder van het geloof. Dat volk heeft toekomst, omdat de toekomst reeds begonnen is toen Christus Zich openbaarde, door Woord en Geest, aan hun ziel. Dat is een gereformeerd volk omdat het door God tot God bekeerd is en nog dagelijks bekeerd moet worden omdat ze dagelijks hun onbekeerlijkheid moeten inleven, opdat ze alleen Christus als hun Bekering overhouden. Dat is dus in het kort het volk wat toekomst heeft. Dat is dus niet te vereenzelvigen met allen die tot de zogeheten gereformeerde gezindte behoren. Gereformeerde gezindte is eigenlijk maar een schijnbenaming. We zijn òf een Christen (en dan bedoel ik iemand die een nieuwe mens is), òf we zijn geen Christen (en dan zijn we een oude mens). Al die andere etiketten van groepen, zogenaamd gelijkgezinden, heeft geen bijbelse grond.

Het volk met toekomst en op reis naar het hemelse Jeruzalem heeft echter op aarde te maken met beloften die vervuld worden. Denk maar eens aan de belofte die de Heere Jezus Christus heeft gegeven: "Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ze hebben Mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen." Ze zullen vervolgd worden door degenen die menen Gode een dienst te doen (denk aan de apostel Paulus in zijn eertijds) en door de wereld. Ten diepste worden ze vervolgd door de satan door wiens geest ze gedreven worden. Ze worden vervolgd omdat ze van deze wereld niet zijn, want die een vriend van deze wereld is, is een vijand Gods (Jak. 4:4). Ze lijden niet als een kwaaddoener of een die zich met iemand anders doen bemoeit (1 Petrus 4:15), maar ze lijden omdat Christus Zijn ganse leven geleden heeft en inzonderheid aan het kruis (Fil. 1:29). Ze gaan door lijden naar heerlijkheid (Rom. 8:17) en worden in die weg door Christus gedragen, want dit pad is zo smal, daar kunnen ze zelf niet op wandelen. Dat volk is vervuld met de verheffingen Godes in hun keel, en een tweesnijdend zwaard in hun hand om wraak te doen over de heidenen, en bestraffingen over de volken. Om hun koningen te binden met ketenen, en hun achterbaren met ijzeren boeien. Om het beschreven recht over hen te doen. Dit zal de heerlijkheid van al Zijn gunstgenoten zijn. Hallelujah (Psalm 147:6-9). Dat volk heeft de strijd tegen een driehoofdige vijand: het eigen verdorven vlees (lichaam der zonde en des doods), de satan en de wereld. Strijd van binnen en van buiten (als ze op hun plek zijn) want anders liggen ze als een Simson bij Delilah, als een David bij Bathseba en als een Salomo bij 600 vrouwen, of vervloeken ze zichzelf met eedzweren als een Petrus die zijn Meester verloochende. Wat een Vriend hè, Die alles van je weet en nochthans je Vriend blijft tot in der eeuwigheid!

Lijden als een kwaaddoener
Er is ook een algemeen godsdienstig volk wat bedreigd wordt van binnen en van buiten. Dat is een volk dat als een kwaaddoener lijdt. Ze menen Gode een dienst te doen maar zijn niet anders dan openlijke vijanden van de drie-enige God en Zijn leer. Dat is de gereformeerde gezindte ten voeten uit. Ze menen Gode een dienst te doen als dominee (niet te verwarren met een geroepen en gezonden herder en leraar of een wachter op Sions muren!). Ze menen dat het Evangelie verkondigd moet worden zonder dat gewaarschuwd moet worden tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht (Ef. 6:12). Men predikt de Wet niet als de bediening des doods, maar als een leefregel. Dominees bearbeiden de gemeenten in de rechtvaardiging van de goddeloosheid. Denk aan homofilie. U denkt: doen dominees in onze gezindte dat? Ja. De meeste dominees zijn tegenwoordig van mening dat homofilie een geaardheid is waarmee je geschapen bent door God. Dan gaan ze over christen-homo spreken. Ze maken onderscheid tussen de homofiele praktijk en de door hen bedachte geaardheid. Het eerste mag op grond van Gods Woord dan niet, het tweede is dan een feit wat niet veranderd kan worden. Homofilie is echter een gruwelijke zonde waarover men zich niet meer schaamt, want ze spreken hun zonden vrijuit, gelijk Sodom. Zij verbergen ze niet. Wee hunlieder ziel, want zij doen zichzelven kwaad (Jes. 3:9). Als God echter een goddeloze homofiel bekeert dan is hij geen homofiel meer. Lees maar eens 1 Korinthe 6 en dan met name vers 11. We beginnen met de seculiere wereld een vinger te geven en vinden het dan gek als ze onze hand pakken. De ontslagen trouwambtenaar in Den Haag, W.J. Pijl, werd door het RD geinterviewd en antwoordde op de vraag "Toch hebt u recent als trouwambtenaar een partnerregistratie voor homo’s gedaan" als volgt: "Ja, dat was eigenlijk een vergissing. Mij was ’s morgens gevraagd of ik ’s middags een geregistreerd partnerschap wilde doen. Toen het moment daar was, bleek het om twee mannen te gaan. Op mijn jawoord wilde ik toen niet meer terugkomen. In die beslissing speelde overigens mee dat ik nog wel een duidelijk verschil zie tussen een geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Dat laatste is in mijn visie volstrekt uniek." En dan wordt door de SGP een partij ophef gemaakt omdat hij ontslagen wordt. Zien we de hand Gods hier dan niet meer in? Die man was volstrekt ongeloofwaardig om onderscheid te maken tussen geregistreerd partnerschap en het huwelijk. Kijk, dat is nu politiek ten voeten uit: kiezen tussen kwaden. We worden dan wel ontslagen, maar dat is lijden als een kwaaddoener (1 Petr. 4:15).

"Christelijke" politiek
Dan hebben we de politiek die bedreven wordt binnen de gereformeerde gezindte, de zogeheten christelijke politiek of Bijbels genormeerde politiek, en dat alles binnen de kaders van de democratie (regeren door het volk). Bij politiek kun je kiezen tussen kwaden, dan zijn 10 moorden minder erg dan 100 moorden. Gods Wet stelt men dan niet meer absoluut, maar men gaat uit van de haalbaarheid ervan in bepaalde omstandigheden. Er zijn er die lid zijn of stemmen op CDA, CU en SGP. Het CDA is nog nooit christelijk geweest. De CU stelt de mens centraal in deze unie waar niets van God bij is. De SGP is een afvallige partij geworden die niet meer spreekt "Tot de wet en tot de getuigenis". Denk aan abortus (het propageren van abortuslimieten terwijl Gods Wet absoluut is), vaccinatie (en de link met abortus, iets wat ik zelf ook nog niet wist totdat ik de artikelen op www.derokendevlaswiek.nl las), homofilie (medewerking aan homo huiskamers), pedofilie (denk aan de zaak Joris Demmink die verzwegen wordt), het omverwerpen van overheden waaraan wordt meegewerkt (Libië), de medewerking aan Eurobabel, het geheime bilderberg gebeuren wat de SP nog aankaart maar wat SGP-er Diederik van Dijk geen aanleiding vindt voor politieke actie, de godsdienstvrijheid wat tot wet verheven is (wat puur in strijd is met de geboden Gods). Laatst is het tot een climax gekomen doordat de goddelijke scheppingsorde aan de kant is geschoven met het goddeloze dubbelbesluit van dit jaar, om daarmee vervolging te voorkomen en hun positie in de politiek te kunnen handhaven. Daarvan hoeven we minister Plasterk of de rechtspraak niet de schuld te geven. De schuld ligt bij de SGP zelf en allen die ermee meeveinzen. Als minister Plasterk en voorzitter Van Leeuwen van de SGP blij zijn na het dubbelbesluit dan is er toch wel wat grondig mis. Of niet soms?
Niemand merkt het op, behalve de vrouwen van het Clara Wichmann Instituut, want die spraken van een dubbelhartig besluit. Geen enkele dominee die er tegen waarschuwt, behalve ds. Hoogerland (GG), die vervolgens door ds. Silfhout in een reactie wordt neergesabeld. Ze vinden het allemaal best in de gereformeerde gezindte. De jeugd neemt ook andere standpunten in dan vroeger, zo meent men, en we leven in een andere tijd dan vroeger wordt gezegd. Die hele SGP beweging als, onderdeel van de gereformeerde gezindte, lijdt als een kwaaddoener. Met dank aan die zogenaamde rechtzinnige dominees in het bestuur die goed zijn om een theologische vondst te bedenken. Ze brengen de leer van Christus op een verschrikkelijke manier in discrediet. Misschien lopen ze op zondag wel kilometers naar de kerk, maar als het hierom gaat hebben ze de verheffingen Godes niet in de keel. Ze marchanderen maar wat mee in de politiek, waar zij en wij niets meer te zoeken hebben, omdat elke politicus heden ten dage een goddeloze knieval moet maken voor de grondwet en de koning, ten koste van de eer die van God alleen is (Joh. 5:44). Al die refopolitici laten zich liever bejubelen en decoreren bij een afscheid of op Koninginnedag (nu Koningsdag). De profeet Daniël had een andere gezindheid: Heb uw gaven voor uzelven en geef uw vereringen aan een ander (Dan. 5:17).

De ethiek
Dan hebben we de ethiek in de gereformeerde gezindte. Neem bijvoorbeeld mevrouw Alie Hoek-van Kooten, gehuwd met PKN dominee J. Hoek. Zij is een volbloed promotor van voorbehoedsmiddelen als de pil en het condoom. De pil mag met veel vrijmoedigheid gebruikt worden. Ook sterilisatie van de man of vrouw behoort bij haar tot de mogelijkheden, met zelfs een voorkeur voor vrouwelijke sterilisatie. Wat betreft de kerk vindt deze dame dat ook binnen de gemeente van Christus homofiel geaarde mannen en lesbisch geaarde vrouwen leven (terwijl de apostel Paulus dezen naar 1 Korinthe 5 uit de gemeente zou verwijderen) en ook zij maakt onderscheid tussen de homofiele praxis en de door haar genoemde gerichtheid of geaardheid. Ook deze dame ontkent dat de Wet geestelijk is en niet alleen het uiterlijke oordeelt, maar ook het innerlijke. Ze leert dat om de homofiele geaardeheid niemand gevraagd heeft (God wordt door haar tot auteur van de zonde gemaakt). Ze denken dat God alleen homosexuele handelingen verbiedt. Dat is dus de ethiek van deze domineesvrouw die door velen wordt omarmd binnen de gereformeerde gezindte, tot en met Prolife aan toe. Ik las ergens: "De anticonceptiepil is een van de grote uitvindingen van de twintigste eeuw. Er zijn weinig ontdekkingen die zulke sociale consequenties hebben gehad als de anticonceptiepil, die in de wandeling al snel ‘de pil’ ging heten: de geslachtsdaad werd definitief losgekoppeld van de voortplanting, vrouwen kregen meer macht over hun leven, de feministische beweging kreeg de wind in de zeilen en in veel landen kwam de bevolkingstoename tot staan." Dit lezende zouden we moeten huiveren voor het gebruik van anticonceptiemiddelen, en al helemaal als we Genesis 2:24 lezen.

De scholen
De reformatorische scholen en een overkoepelende stichting als het VGS zijn ook een broeinest van goddeloosheid geworden. Ze zijn daar veelal compleet betoverd met het homo virus, met de VGS van de heer Moens voorop. Moens spreekt ook al van christen-homo's in het RD van 2/1/2013. Als identiteitsfiguur mocht hij zelfs promotie maken en mocht hij toetreden tot het bestuur, in plaats van dat hem de wacht zou worden aangezegd door de raad van toezicht, waarin o.a. ds. P. Mulder (GG) zitting heeft. De meeste tienermeisjes lopen er bijna als opgemaakte publieke vrouwen bij. Ze komen in de lange broek naar school en mogen zich daar omkleden en met een vodje omhangen de scholen doorwandelen. Overigens geldt hetzelfde voor jongens met half afgezakte broeken wat ook een modeverschijnsel is. Op de basis scholen is het ook veelal niet beter gesteld. De grondslagen van het basis- en voortgezet onderwijs klinken nog als een munt, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Hetgeen de kinderen meekrijgen is op godsdienstig terrein een grote cocktail. Sinterklaas wordt binnengehaald en directeuren buigen als een knipmes voor deze afgoderij. Net als SGP burgemeesters die hetzelfde doen omdat ze vinden boven de partijen te staan. Dan ben je totaal betoverd met het neutraliteitsvirus van ds. W. Visscher (GG). Reformatorische studentenverenigingen, denk aan de CSFR, halen de populaire roomse priester A. Bodar naar binnen en laten zich willens en wetens vergiftigen met het roomse zuurdesem. U begrijpt, we tippen maar enkele zaken aan.

De pers
Dan hebben we de spreekbuis van de gereformeerde gezindte: het RD met de klinkende naam Reformatorisch Dagblad. Als we kijken naar wat het blad schrijft (commentaren van de redactie), en wat het publiceert aan opinies, dan rijzen de haren je te berge. Er is werkelijk geen RD medewerker die de geesten kan beproeven of ze uit God zijn. Obama wordt als christen weggezet. De antichrist wordt ingezegend door vele recensenten zoals de hoofdredacteur of K. van der Zwaag. De paus leert wel veel zaken waar we het niet mee eens zijn, maar hij zegt ook veel goede dingen, zo redeneert men. De antichrist wordt nog wel doorzien door enkele dominees met een ingezonden artikel, maar na een gesprek met het RD kunnen ze het toch weer goed met elkaar vinden. Ik denk dan: stop toch met het inzonden van dit soort artikelen. Wat heb je er aan! Het RD vergiftigd de reformatorische gezindte op een subtiele wijze. De christen-homo theologie mag worden uitgedragen in artikelen. Boeken worden gerecenseerd die de toets van Gods Woord niet kunnen doorstaan. Allerlei dominees mogen hun theorieën uitdragen, denk tegenwoordig aan ds. W. van Vlastuin met zijn visie op het kwaad en dat de mens niet voor al het kwaad verantwoordelijk is. De bewieroking van het vorstenhuis neemt ook extreme vormen aan, zelfs met foto's van een zomers geklede Maxima met roodgelakte vingers en teennagels. Ze schamen zich niet eens meer om dit soort foto's te plaatsen. En dan mooie meditaties plaatsen op pagina 2 als dekmantel. Het is ook nog eens een grote kopieerkrant die zodra www.nu.nl een artikel plaatst deze direct op www.refdag.nl één op één wordt overgenomen. Wat niet uit ANP of NU komt wordt al gauw als complotdenken weggezet. Dan hebben we de bladen zoals Terdege en Gezinsgids. Alleen al om het milieu te sparen zou je die bladen moeten afschaffen. Het zijn vorstenhuis verheerlijkende bladen en ook theologisch een hutspot.

De kerken
De PKN is geen kerk maar een bastion van de antichrist met de luthers-roomse rechtvaardigingsleer. Men is compleet betoverd en rechtvaardigt zichzelf in het aanwezig zijn en blijven in deze denominatie. Dr. C.A. van der Sluijs preekte ooit in de vorige eeuw uit 1 Koningen 2 en zei toen m.b.t. de fusie tussen de hervomden en gereformeerden dat het onmogelijk was om daar deel van uit te maken. Onze aanwezigheid rechtvaardigt de zaak. De luthersen waren er nog geeneens bij. Waar is deze dominee nu? Juist, in de PKN. Ze zeggen het, maar ze doen het niet (Matth. 23:3). De zonde wordt openlijk gerechtvaardigd in de PKN met de homo paragraven in de kerkorde en in de praktijk met homo-ambtsdragers (vrouwelijk of mannelijk).
En de HHK? Is die in de Geest begonnen en eindigt die nu in het vlees? Het bevreest me steeds meer moet u weten. Dominees mogen op podia van Jijdaar optreden om de zonde (popmuziek) te tonen en dan te denken dat de aanwezigen hierdoor de kennis der zonde verkrijgen. Ze weten het allemaal beter dan God in Zijn Woord ons voorhoudt. De wagen staat dan stil als je over het zevende gebod begint. Gaat men dit dan ook tonen? Of wat te denken van die goddeloze bijeenkomst in de Jacobikerk met nu ds. G.A. van den Brink (lees hier welke valse leer deze valse leraar uitkraamt met volledige legitimatie van de HHK), ds. R. van Kooten (bevestiger van G.A. van den Brink in Kralingseveer) en nog meer aanwezige HHK dominees in het debat met de atheïst en godloochenaar Philipse. Na afloop een flink applaus van de aanwezigen en nog een flesje wijn of zo mee naar huis. We hebben weer een prachtige avond gehad. Dit bedoelde de apostel Paulus absoluut niet toen hij op de Aereopagus was. Hij ging weg toen ze gingen spotten, maar nee deze HHK dominees blijven bij het gespot. Wat te denken van homo propaganda door HHK kandidaat Kommerie voor RefoAnders (ze plakken ook overal refo voor). Ze worden wel teruggefloten, maar de lezing wordt toch voorgelezen door de voorzitter van deze homoclub. Mag allemaal.
Ja, een prediker als ds. A. Kot kunnen ze wel onder de tucht plaatsen, want het is het makkelijkst om een dominee aan te pakken en dan zijn gezin sommeren om voor 1 september de pastorie te verlaten, terwijl deze pastorie misschien wel jaren leeg blijft staan. Deze prediker krijgt nog het verwijt dat hij pastorale zorg aan de schapen geeft. Op de HHK website staat dan: "Een belangrijk argument in het kader van de belangenafweging is voor de rechtbank onder meer geweest dat Kot, door zich voor de pastorale zorg van het ‘Ichtus’-deel in te zetten, er volgens de rechtbank aan heeft bijgedragen dat ‘het van een heling van de gemeente sindsdien (begin juli 2008) niet is gekomen’. Als gevolg van dit vonnis blijft de door de GCO opgelegde tuchtmaatregel jegens hem geheel in stand." Ze nemen dus een goddeloos besluit van een rechtbank gewoon over alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Ze zouden deze prediker juist moeten bijvallen omdat hij de pastorale zorg blijft doen. Het is echt onbestaanbaar! Het visnet-deel in Huizen propageert de Herziene Staten Vertaling op hun website. Dat geeft al genoeg te denken. Verder kan ds. Van Vlastuin gewoon zijn artikelen blijven publiceren en wordt hem geen strobreed in de weg gelegd. Geen enkele tuchtmaatregel.

Dominees uit de HHK, GG of welk letter er nog voor of achter staat mogen in het SGP-bestuur hun gang gaan en meewerken aan een zogenaamde bijbelse onderbouwing van het dubbelbesluit. Er is amper een kerkverband wat publiekelijk de SGP de wacht aanzet, en al helemaal niet oproept om het lidmaatschap op te zeggen en niet meer te stemmen.
Bands als Sela worden ook steeds meer binnen de kerken letterlijk een podium gegeven. In de hervormde gemeente (NHK) waar ik ben opgegroeid en waar rechtzinnige predikanten hebben gestaan is het in 2004 gescheurd en het PKN-deel heeft Sela op het podium gehesen. Je verwacht dan dat het HHK-deel nog een bijbels tegengeluid laat horen. Helaas.
De scheppingsorde wordt ook in steeds meer kerken aan de laars gelapt met het actief en passief kiesrecht voor vrouwen in de gemeenten, terwijl de Heere een heerlijke andere positie (niet minderwaardiger) voor de vrouw heeft in kerk en maatschappij. Gods Woord is verder duidelijk hierover in 1 Korinthe 14 en 1 Timotheüs 2.
Het 'juweeltje' van de Gereformeerde Bond, de Herziene Staten Vertaling, wordt niet eenparig verworpen omdat ze niet in staat zijn om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Gods Woord, de leer van Christus, wordt vervalst en er is bijkans niemand die het opmerkt (behalve bijvoorbeeld ds. A. Kort en de GBS). Een ieder doe maar wat goed is in eigen oog. Wat hebben we met de producten van de Gereverkeerde Bond te doen? Weg ermee!
Vele dominees doen mee aan allerlei georganiseerde avonden zoals Jijdaar en de Kom ook groep. Tita Tovenaar was ooit een televisieprogramma, maar hij is springlevend onder het gros van de dominees. Ze toveren maar wat af en betoveren de hoorders. Denk ook eens aan de jongerenorganisaties binnen de kerken van de gereformeerde gezindte. Ze organiseren acties als jongeren voor hun herders en herders voor hun jongeren, waarbij de verkoop van mentos snoep de hoofdrol speelt (HHJO). Het is echt een zielige vertoning om zo het Seminarie van de HHK in de lucht te moeten houden.
En de andere kerken? De filosofische uitleg van ds. A. Comrie (Zondag 7) is de sleutel tot het verstaan van de leer van de gereformeerde gemeenten volgens ds. Moerkerken. Bleven ze maar bij de leer van de theoloog ds. A. Comrie. Ds. C.G. Vreugdenhil trekt zich wel terug uit het bestuur van de HSV maar blijft er toch met hart en ziel achter staan. Dr. Kohlbrugge heeft zelfs de Afscheiding vervloekt, wat niet wil zeggen dat er geen godzalige leraars of kinderen Gods in zijn (geweest). Het heeft echter alleen maar repeterende breuken opgeleverd.

Alle predikanten hebben boekenkasten vol met oudvaders, nieuwvaders, ketters enz.. Wat hadden de apostelen voor boekenkast? Mozes, de Psalmen en de Profeten, ofwel de Heilige Schrift. Dat wil niet zeggen dat men geen goede theologische werken op de plank mag hebben, maar ze willen tegenwoordig bij iedereen wat halen, van vrijzinnig tot rechtzinnig. We moeten terug naar de bron: De Schriften! De prediking moet zijn vloek en zegen, dood en leven, recht en genade, Wet en Evangelie. De tucht (niet alleen de Woord-tucht) moet ook gehandhaafd worden, zie 1 Korinthe 5. En dan ook de wederopneming van de boetvaardige, zie 2 Korinthe 2. Dat is pastoraat!

Slot
We gaan afronden. U denkt misschien na het lezen of het nu nodig is om zo openlijk alles af te fakkelen van de gereformeerde gezindte? Kan het niet wat liefelijker gezegd worden? Schrijver, u vergeet dat u zelf een zondaar bent, en zou u dan niet een toontje lager zingen? Geliefde lezers, het gaat mij niet om ontdekt te zijn aan de zonden van anderen. Als dat zo zou zijn, dan hoeft geen prediker meer te prediken, geen ambtsdrager meer te waarschuwen. Dan hadden de profeten wel kunnen zwijgen want zij waren mannen van onreine lippen die in het midden van een volk woonden dat onrein van lippen was (Jes. 6:5). Zullen we er dan het zwijgen toe doen? Wilt u dan kussens onder de oksels genaaid krijgen en dat uw kostelijke ziel naar de bloemhoven wordt gejaagd (Ez. 13:20)? Wilt u een valse diagnose voorgesteld krijgen? Als u lichamelijk ziek bent dan bent u toch ook gebaat bij een goede diagnose en niet bij kwakzalverij?
Schrijver, u noemt diverse namen, is dat wel geoorloofd? Moet u niet naar Mattheüs 18:15-18 handelen? Het gaat daar over het zondigen van de ene broeder (of zuster) tegen de andere. Het gaat in het bestek van dit artikel over openbare zaken die naar voren komen door eigen publikaties van genoemde personen of interviews in de pers. Die zaken dienen publiekelijk aan de orde te worden gesteld en te worden bestreden op grond van de Schriften. Als de Heere Jezus al tegen Petrus zei: "Ga weg achter Mij, satanas (Matth. 16:23)", wat moet dan wel niet gezegd worden tegen het godsdienstige volk met de eigen regels?
De gereformeerde gezindte heeft geen toekomst, maar er is wel toekomst voor het met God, in en door Christus, verzoende volk. De gereformeerde gezindte is een zelfgebouwd bastion met mensen die er eigen regels op na houden (2 Kon. 17:19). Al dit soort regels (met godsdienstig sausje overgoten) worden gewoon ingeruild voor andere regels, net naar gelang de tijdgeest is. Het is compleet de dood in de pot met al die wilde gereformeerde gezindte kolokwinten (2 Kon. 4:40). Voor Gods volk is dat niet te eten. Als we werkelijk een gereformeerde gezindheid (let op!) hebben, dan zijn we door genade de leer van Christus toegedaan, en dan zullen we door genade verdrukkingen lijden als een goed krijgsknecht en niet als een deserteur (2 Tim. 2:3). We zijn wel in de wereld maar niet van de wereld. Wat hebben we toch de doorwerking van de Heilige Geest nodig! Allereerst in overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel, want de Heilige Geest neemt de Wet in de hand en maakt plaats voor het Evangelie van Christus en Zijn gerechtigheid. Als we op het vlakke des velds, vertreden in ons geboortebloed, worden opgeraapt en vrijgesproken van zonde, schuld en straf door het spreken van Christus tot de ziel, dan mogen we als gerechtvaardigden leven uit het geloof. Dat geldt voor een ieder die op aarde gelukzalig gemaakt wordt (Ps. 41:2). Enerlei hart en enerlei weg (Jer. 32:39). Eén Heere, één geloof, één doop (Ef. 4:5).
Geen HeartCry weg en leer, van de rechtvaardiging van de aanvaardende mens die uitgedaagd wordt om middels een groei-DVD Jezus te volgen in de 21e eeuw (zie www.cip.nl/college/ met de 23 basislessen geestelijke groei), wel een volk wier hart (heart) schreeuwt (cry) tot God, naar Psalm 42. Geen andere leer dan de rechtvaardiging van de goddeloze door de toegerekende gerechtigheid van Christus en het geschonken geloof om Christus en Zijn weldaden aan te nemen (Rom. 4:5). Dan ben je als dé goddeloze rein verklaard door de Priester, de Zoon van God, al blijf je tegelijk vleselijk, verkocht onder de zonde.

Doch dengene 9die niet werkt, maar 10gelooft in Hem Die 11den goddeloze rechtvaardigt, wordt 12zijn geloof 13gerekend tot rechtvaardigheid (Rom. 4:5).
9 Dat is, die zulke werken van verdienste niet kan noch durft te voorschijn brengen.
10 Dat is, stelt zijn vertrouwen op de genade Gods in Christus, vss. 24, 25.
11 Dat is, die in zichzelven nog onrein en met zonden besmet is, gelijk alle mensen, zelfs ook de wedergeborenen, voor God zijn, naar de getuigenis van David in de volgende verzen.
12 Niet dat het geloof, ten aanzien dat het een werk is, dit verdient, of in zichzelven waardig is, gelijk enigen verkeerdelijk menen; want dit heeft Paulus zoëven tevoren aan alle werken, en derhalve ook aan het geloof als een werk, benomen; maar omdat God zulks uit enkel genade den gelovigen beloofd heeft, en omdat het geloof als een instrument is hetwelk de gerechtigheid van Christus aanneemt, en dezelve tussen Gods oordeel en zijn eigen misdaden stelt. Zie Rom. 5:9. 2 Kor. 5:19. Filipp. 3:9.
13 Het woord rekenen of toerekenen wordt genomen van een gelijkenis dergenen die iets op iemands rekening stellen, Filem. vs. 18. Zo wordt God gezegd iemand de zonde toe te rekenen, als Hij wil dat voor dezelve van hem door de straf zal voldaan worden; en niet toe te rekenen, als Hij die vergeeft en de straf kwijtscheldt, vers 8. Desgelijks dat Hij het geloof rekent tot rechtvaardigheid als Hij den gelovigen schenkt, toeschrijft en toerekent de gerechtigheid van Christus, van hen door het geloof aangenomen, en houdt, door deze genadige toerekening, alsof het hun eigen gerechtigheid ware. Daarom wordt ook hier gezegd, dat hun de gerechtigheid toegerekend wordt.
 
De rechtvaardige zal dan uit het geloof leven (Rom. 1:17) ook al staat er geen rund in de stal. Dan mag je onder de krijgsbanier van Koning Jezus wandelen door het geloof en aan Zijn voeten het Profetische onderwijs ontvangen. Dan mogen ze, in Christus, door Zijn Geest, de lof Gods verkondigen, zonder aanziens des persoons. Vaak als een vreesachtige, als een dode hond in zichzelf, maar ook wel eens als een blijmoedige, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods (Hebr. 12:2). Dan mag met lijdzaamheid de loopbaan gelopen worden, die ons voorgesteld is. Ach, dezulken hebben nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Ze worden gekastijd tot hun nut, want als we zonder kastijding zijn, dan zijn we bastaarden. Vernedert u dan (volk Gods) onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden; Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt (1 Petrus 5:6-9). Gij geroepen knechten Gods, kom toch eens uit de schuilkelders, zet de bazuin tegen de mond, verkondig de volle raad Gods, verdoem de zonde in de tegenwoordigheid Gods zonder aanzien des persoons, leert de rechtvaardiging van de goddeloze, verheerlijk Zijn Naam. Opdat het u welga en uw kinderen na u! (Deut. 4:40).

M.G. van der Hoeven
17 juli 2013