Ds. A.C. Uitslag (CGK) wil niet heersen over gewetens inzake een coronavaccin

In het dagblad Trouw stond recent een artikel over de zogenaamde coronabrandhaard Urk 'coronabrandhaard Urk'. In dat betreffende artikel komt ds. A.C. Uitslag (CGK predikant in Urk) aan het woord:

In de Eben Haëzerkerk in het dorpshart van Urk loopt dominee A.C. Uitslag (47) van de Christelijke Gereformeerde Kerk tussen de lege banken door. Hij ziet op het gebied van vaccinaties verschillende opvattingen in zijn gemeenschap. “Een deel vertrouwt hierin enkel op de Heere. Anderen zeggen: waarom zou je daarnaast ook de voorzorgsmaatregelen niet gebruiken?” De dominee wil vanaf de kansel zijn volgelingen niets opdringen. “Het stimuleren van een inenting doe ik niet, maar ik ga ook niet zeggen dat men het moet laten. Ik wil niet heersen over iemands geweten.”

De kerk, een van de veertien geloofsgenootschappen op Urk, doet er intussen alles aan om verdere verspreiding te voorkomen. “Nog geen 15 procent van de kerk is bezet tijdens de dienst”, zegt Uitslag, strak in pak met zwarte stropdas. “Per kerkgebouw is plek voor 130 kerkgangers. Voor elke familie hebben we plek ingetekend”, wijst hij aan in het coronadraaiboek. “Er is nog geen enkele uitbraak ontstaan tijdens een dienst.”

Ds. A.C. Uitslag (Urk)

COMMENTAAR
We hebben met deze dominee contact gezocht en hem geconfronteerd met feiten dat abortus gebruikt wordt voor de ontwikkeling van vaccins, en hem gewezen op de verhoren onder ede van dr. Stanley Plotkin die dat heeft toegegeven. We hebben hem gewezen op de menselijke cellijnen zoals MRC-5, PER.C6, HEK-293 en WI-38 die als coderingen worden gebruikt. Ook de handelswijze van Bill Gates en de WHO met vaccinatieprogramma's in Kenia en India heb ik hem voorgehouden, waarbij in Kenia stoffen zijn toegevoegd aan de Tetanus vaccinatie die vrouwen onvruchtbaar maakt. Dat is de Bill Gates die in het RD wordt weggezet als weldoener door ds. W.A. Zondag (GG) terwijl die Bill Gates niet anders dan duivelse plannen uitvoert. Meerdere artikelen op deze website zijn hieraan gewijd.

Het injecteren van ziektes in je lichaam druist in tegen de uitspraak van de Heere Jezus dat degenen die ziek zijn een medicijnmeester van node hebben, niet die gezond zijn. Hier wordt niet bedoeld ziek gemaakt worden door ziektekiemen in je lichaam te spuiten. Daarnaast druist het in tegen de voorzienigheid Gods. De mens wil als God zijn en de moderne mens wil alle risico’s uitbannen. We zien het met dit hele corona gebeuren en de spoedwet die met de anderhalvemeter als basis ook indruist tegen de Bijbel. Gezonde mensen moeten in quarantaine worden geplaatst op basis van onbetrouwbare PCR-testen. Ook dat druist in tegen de Bijbelse quarantaine zoals bijvoorbeeld bij melaatsheid.

Ik heb hem aangegeven dat hij zich niet verschuilen mag achter de uitspraak om niet te willen heersen over de gewetens, en dat hij dient te waarschuwen tégen het overheidsbeleid en tégen het coronavaccin. Hij dient het 'alzo zegt de HEERE' te proclameren. Het enige antwoord dan is, op grond van Gods Woord: vaccinaties afwijzen, ook dit coronavaccin. Het document met een overzicht van de rotzooi die in vaccins zit heeft hij ook gehad.

Het gaat er niet om of hij wel of niet de prik gaat halen, maar om het waarschuwen van iedereen tegen het halen van deze prik, en daarnaast om vaccinaties in het algemeen. Het is sowieso onverantwoord dat vaccins worden gebruikt die binnen één jaar in elkaar geknutseld worden, terwijl men normaal een traject van tien jaar doorloopt, mede vanwege check op bijwerkingen. Verder wordt geknutseld aan het DNA door de RNA technologie (Moderna, Pfizer). Zelfs in de kamerbrief van minister De Jonge van 16 november jl. staat vermeld dat de lange termijn effecten onbekend zijn door toepassing van deze nieuwe technologie. Dit is ongekend en onverantwoord. Er mag niet gesleuteld worden aan het menselijk DNA, ook niet onder het mom van de volksgezondheid! Hij dient zijn hoorders te waarschuwen, ook publiekelijk. Hij laat zich wel publiekelijk door Trouw interviewen maar geeft vervolgens geen publiek Bijbels getuigenis. Het is het refrein van de huidige godgeleerdheid om over alles te zwijgen en net te doen alsof de Bijbel niet duidelijk is.

Hij acht het refo-mensdom wijs genoeg om hierin een keuze te maken omdat hij zegt niet te willen heersen over de gewetens, maar die refo-mens is niet wijs, want ook de natuurlijke refo-mens heeft een verduisterd verstand, en is vervreemd van God en goddelijke zaken. Ze laten zich namelijk betoveren door het RD, waar ze allemaal op geabonneerd zijn, en door de RD-dominees. Vaccins in laten spuiten, die ook nog eens gebaseerd zijn op RNA of waar cellijnen van abortussen in worden toegepast, druist in tegen Gods Woord. Daar dient hij tégen te getuigen. De leer van Christus geldt het hele leven, en niet alleen de zaligheid van zondaren! De Heere Jezus heeft Zelf getuigd dat die gezond zijn de medicijnmeester niet van node hebben, maar die ziek zijn. Dat geldt het natuurlijke leven en het geestelijke leven.

Met het 'niet willen heersen over de gewetens' wordt de eer van God met voeten getreden. Zo gaat het overal in kerkelijk Nederland. Een ieder moet maar doen wat goed is in eigen ogen. De Heilige Geest is kennelijk tegen Zichzelf verdeeld want je kunt linksaf of rechtsaf gaan. Dat is echter onmogelijk, want de Heilige Geest spreekt DUIDELIJK! De apostel Paulus schrijft tegen Timotheüs: "Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen consciëntie als met een brandijzer toegeschroeid, 1 Timotheüs 4:1-2." De profeet Jesaja zou van hen getuigen: "Hun wachters zijn allen blind, zij weten niet; zij allen zijn stomme honden, zij kunnen niet bassen; zij zijn slaperig, zij liggen neder; zij hebben het sluimeren lief, Jesaja 56:10." Ze willen allemaal (valse rust) en doen de ergernis van het kruis van Christus teniet. De Bijbelse uitslag over dit soort gewetensvrijlatende dominees is: in weegschalen gewogen en te licht gevonden.

M.G. van der Hoeven

9 december 2020