Vaccinatie en naastenliefde

Het RD blijft bij de vleet artikelen produceren die positief staan ten opzichte van vaccinatie in het algemeen en het coronavaccin in het bijzonder. Van de hand van Martijn van Dompseler, basisarts en masterstudent filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, staat het artikel 'Betrek gebod van naastenliefde bij beslissing over inenting' in het RD van 1 februari 2021. Natuurlijk zijn er wel enkele artikelen waarbij o.a. ds. J.A. Westrate, Laurens van der Tang en Jaco van den Broek een ander geluid laat horen, maar de grote meerderheid aan artikelen staat daar haaks op. Uiteindelijk is het RD verworden tot een platform van meningen waarbij de ene mening (pro vaccinatie) in dit geval sterk oververtegenwoordigd is. Het zal wel te maken hebben met verdeling van de achterban van het RD. Ze willen bij het RD natuurlijk graag de abonnees uit alle kerkelijke groeperingen bedienen en hun abonnementsgeld laten betalen. Puur politiek spel en ook nog met commercieel belang. Als de Heere echter je ogen opent krijgt je dit door en kun je nog onmogelijk meedansen met het RD-meningen-platform en daar je geld aan uitgeven.

Vaccinatie en naastenliefde
De schrijver van het artikel komt met n belangrijk argument vr vaccinatie. "Naastenliefde is zon argument. Zij vormt de basis van de eerdergenoemde christelijk-zorgethische waarden en reikt verder dan gij zult niet doden. Naastenliefde is een diepe bewogenheid met het welzijn van de (kwetsbare) medemens.", aldus Van Dompseler. Laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Dit is een grote leugen. Laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit kome? (Romeinen 3:8). Waarom is vaccinatie een kwaad? Omdat er stoffen in ons lichaam worden gespoten terwijl wij niet ziek zijn. Gods Woord leert duidelijk dat degenen die gezond zijn de medicijnmeester niet van node hebben, maar degenen die ziek zijn, volgens Matthes 9:12. Het nemen van een vaccin is als het nemen van de pil door de vrouw om te voorkomen dat ze zwanger raakt. We weten inmiddels dat de pil ook verschrikkelijke bijwerkingen heeft, net als bij vaccinaties. Verder heb ik in diverse artikelen aangegeven dat vele, zo niet alle, vaccins zijn geproduceerd en/of getest in combinatie met menselijke cellijnen die afkomstig zijn van abortussen. Het artikel over dr. Plotkin is daarvan het bewijs en ook het recente artikel met een overzicht van menselijke cellijnen uit diverse organen is daarvan een bewijs. Het is onmogelijk dat een kind van God de Heere in het gebed om een zegen vraagt over het gebruik van een vaccin wat geproduceerd is op basis van massamoord.

De NPV, bij monde van Diederik van Dijk, bagetalliseert dit allemaal wel door maar over n abortus te spreken uit de jaren '70 van de vorige eeuw, alsof hij daarmee God om de tuin kan leiden. Het is daarnaast een pertinente leugen dat er maar n abortus heeft plaatsgevonden. Ook in dit artikel van Van Dompelaar wordt naastenliefde uitgespeeld tegen de eer van God. Gods eer gaat namelijk voorop (eerste tafel van de wet) en de liefde tot de naaste is daaraan gelijk maar gaat niet voorop. Er geldt namelijk om Gode meer te gehoorzamen dan de mensen (Handelingen 5:29). Daarnaast geldt het woord wat de apostel Johannes spreek aangaande degenen die niet blijven in de leer van Christus: "Indien iemand tot ulieden komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet, 2 Johannes:10." Met dezelfde argumenten zal Van Dompelaar ongetwijfeld de doodstraf afserveren als een gebrek aan naastenliefde, terwijl Gods Woord duidelijk leert dat degene die het leven van een mens neemt, ook diens leven genomen zal worden. De overheid draagt namelijk de zwaardmacht.

Naastenliefde mag dus niet uitgespeeld worden tegen de eer van God, en ook niet gebruikt worden om een vaccin te nemen wat geproduceerd en/of getest is door gebruik te maken van menselijke cellijnen. Al die mensen die zogenaamd biddend, en met een open Bijbel, besluiten om zich te laten vaccineren met zo'n abortusvaccin zijn nog onder de heerschappij van de duivel. Het is helaas zo dat ook in de gereformeerde gezindte velen toen ze baby waren zijn gevaccineerd, bijvoorbeeld tegen DKTP. Vele kinderen hebben daarna bijwerkingen gekregen, denk aan huiduitslag, darmklachten, autisme en in het ergste geval de dood. Alle bijwerkingen van vaccinaties moeten altijd in de doofpot worden gestopt. Huisartsen krijgen tijdens hun opleiding alleen maar te horen dat vaccinaties goed zijn en ook noodzakelijk zijn. Een echte huisarts als wijlen dr. Hans Moolenburgh heeft echter diepgravend onderzoek gedaan naar vaccinaties en bijwerkingen. U kunt daarover ook informatie terugvinden op deze website door te zoeken naar zijn naam. Dr. Moolenburgh was nog een echte huisarts pur sang. Deze man had geen medicijnen gestudeerd maar geneeskunde.

Schuld voor God
Is het gebruik van vaccinaties of het vaccineren van uw kinderen al tot schuld geworden voor God? We zijn maar meegegaan met de hedonistische visie op het leven en dat heeft ook de gereformeerde gezindte vergiftigd. We hebben van onze Schepper een immuunsysteem gekregen, wat echter totaal wordt ondergraven door de afhankelijkheid van vaccinaties. Dat dienen we intakt te laten. Er komt bij de huidige ontwikkeling van de coronavaccins nog een ander argument bij, dat gebruik wordt gemaakt van nieuwe mRNA technieken. Van deze nieuwe techniek is onbekend wat de bijwerkingen zijn op lange termijn, simpelweg omdat daar geen data van is. We zien nu al dat er mensen vrijwel direct na een ontvangen vaccin komen te sterven. Naast veelal oudere mensen, die al een verzwakt immuunsysteem hebben en waarbij het vaccin een hevige auto-immuunreactie teweeg brengt, en die daaraan sterven, zijn er ook jongere mensen die sterven na toediening van het vaccin. Diverse voorbeelden zijn al bekend na toediening van het Pfizer mRNA vaccin. De berichtenstroom daarover neemt alleen maar toe, maar men probeert met man en macht dit onder de pet te houden of te zeggen dat het niet door het vaccin komt. De medische wetenschap redeneert echter als volgt: Als we geen vaccin hebben sterven er meer mensen dan als we wel een vaccin toedienen. Puur een wiskundig sommetje dus. De bevolking wordt echter bij de in korte tijd ontwikkelde vaccins als proefdieren gebruikt. Het is maar dat u het weet.

Ezra en Nehemia
Wat we ook regelmatig lezen is dat men zich beroept op Ezra en Nehemia om tot een verschillend besluit te komen inzake vaccinatie. Ds. A.P. Muilwijk (HHK) schreef daar onlangs in 'Onder de vijgeboom' het volgende over: "Dit verschil in standpunten vinden wij ook bij Ezra en Nehemia. Het gaat daar niet over een vaccin, maar wel over een voorzorgsmaatregel, die de n wel aanvaart en de ander niet. Zij maken beide afzonderlijk een reis vanuit Babel naar Jeruzalem. De eerste schaamt zich om een voorzorgsmaatregel te aanvaarden: een gewapend geleide soldaten op zijn reis naar Jeruzalem. Want Ezra mocht zijn vertrouwen op God stellen en had dat even te voren ook beleden aan de koning. Nehemia trof echter wel deze voorzorgsmaatregel: begeleiding door gewapende soldaten, terwijl hij helemaal niet wist of er wel struikrovers of ander gevaar onderweg over hem zouden komen. Maar het zou inderdaad dwaas en onverantwoordelijk zijn, om als je erop kunt rekenen, dat er struikrovers onderweg zijn, je ongewapend op weg zou gaan. Zowel Ezra als Nehemia belijdt echter achteraf, dat zij in Jeruzalem gekomen zijn door Gods goede hand over hen (zie Ezra 7:9 en 8:21-23; Nehemia 2:8 en 9). Daarom gaat het er maar om, wat u en jij ook doet: waar stel je je vertrouwen op, op een vaccin, of door bekering en geloof op de getrouwe God en Vader om Christus' wil?"

De zaken die ds. Muilwijk aanhaalt biedt echter totaal geen legitimatie om vaccins te gebruiken. Bij de voorbeelden van Ezra en Nehemia gaat het om de geopenbaarde dingen waarbij men de leiding van de HEERE begeert. Want in beide gevallen geldt dat al wat uit het geloof niet is, zonde is. David tradt ook alleen Goliath tegemoet en niet met het leger van Saul erbij. Hij mocht getuigen dat de HEERE, Die hem uit de hand van de leeuw en de beer gered heeft, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn (1 Samul 17:37). De HEERE handelt dus onderscheiden met Gods volk in genoemde voorvallen bij geopenbaarde zaken. Ezra begeerde van God een rechte weg te verzoeken en Hij liet Zich van hen verbidden (Ezra 8:21;23). Bij Nehemia had zijn God in zijn hart gegeven om aan Jeruzalem te doen (Neh. 2:12). In alle genoemde gevallen gold echter niet: Laten wij het kwade doen opdat het goede daaruit kome? (Rom. 3:8). De verborgen dingen (want wij kunnen niet in Gods raad zien) en die ook ziekte en gezondheid betreffen zijn voor de HEERE. Als zich een ziekte heeft geopenbaard dan mag men zeker medicijnen nemen om de ziekte te bestrijden. Ook is het geoorloofd om gezond te eten, voldoende te bewegen, en een weinig wijn te nemen vanwege uw menigvuldige zwakheden. Dit valt allemaal onder de geopenbaarde zaken. Het gebruik van vaccins, omdat men niet ziek wil worden, kan worden vergeleken, zoals we al eerder aanhaalden, met het gebruik van voorbehoedsmiddelen omdat men geen kinderen wil. In beide gevallen zijn er ook zeer schadelijke bijwerkingen, en bij vaccins zelfs met de dood tot gevolg. De voorbeelden zijn er al van bekend bij oudere en jongere mensen. Als bijvoorbeeld een ouder iemand een Pfizer vaccin krijgt toegediend en het veroorzaakt een hevige immuunreactie waardoor men sterft dan is er op zijn minst sprake van doodslag. De vaccinproducenten hebben zich echter ingedekt door een niet-aansprakelijkheidsregeling met de overheden. Alle risico's zijn voor de mensen, en die zijn in dit geval dan ook de proefdieren. Voor vele seculiere mensen al een reden om geen vaccin te nemen, maar in de Biblebelt doet men er tegenwoordig alles aan om Gods Woord te laten buikspreken en het gebruik van abortusvaccins te legitimeren. Gods Woord is DUIDELIJK dat degenen die ziek zijn een medicijnmeester nodig hebben, niet degenen die niet ziek zijn. Tot slot is het moedwillig je in gevaren begeven gelijk aan het verzoeken van God. Biddend vaccins nemen die door massamoord (abortussen) zijn ontwikkeld is onmogelijk voor Gods volk! Het is namelijk een kwaad!

Werken in de zorg
Als het gaat om het werken in de zorg, wat velen met liefde doen, zien we steeds meer een situatie ontstaan waarbij het niet meer mogelijk is om een dergelijk beroep uit te oefenen. We hoeven maar te denken aan abortus, euthanasie, geslachtsverandering, enz... Steeds meer komen mensen die op Bijbelse gronden hier tegen zijn in het gedrang, of is het al onmogelijk om een functie te aanvaarden. Of bij het aanname beleid zal men toch meewegen wat iemands standpunt is in ethische kwesties. Vaak wordt nog wel geaccepteerd dat je gewetensbezwaard bent, maar dien je wel te zorgen dat de zorg voortgang kan hebben. Een huisarts die tegen euthanasie is moet bij een euthanasieverzoek dan wel doorverwijzen naar een huisarts die geen bezwaar heeft tegen euthanasie. Overigens is het ook al zo dat als je het huidige coronabeleid kritisch bevraagd je ontslagen kunt worden. Een voorbeeld hiervan is neuroloog Jan Bonte die door het Ikazia ziekenhuis Rotterdam is ontslagen omdat hij zich kritisch (lees onderbouwd) uitte over het nut van mondkapjes, pcr-testen en andere coronamaatregelen. Tegenspraak wordt kennelijk niet geduld in de zorgsector.

Slot
Tot slot spreekt Van Dompseler over de ontwrichtende coronapandemie. Het ontwrichtende wordt echter niet door het coronavirus veroorzaakt maar door het overheidsbeleid. Laat dat helder zijn. Als iedereen de TV uitzet en zijn mondkapje afdoet is het voorbij. Voor ruim 99% van de bevolking heeft het coronavirus geen schadelijke gevolgen. Geen enkel vaccin haalt een bescherming van 99%. Dus waar hebben we het dan al over? Dit zou al voldoende reden moeten zijn om het coronavaccin af te wijzen. De oudere mensen lopen meer risico's met het vaccin dan zonder het vaccin. Waar ik Van Dompelaar ook niet over hoor is preventie met gezonde voeding, beweging, vitamine D en het gebruik van medicijnen als HCQ en Ivermectine. Die medicijnen hebben, ondanks het door minister De Jonge verketteren ervan en onder de categorie kwakzalverij plaatsen ervan, hun nut inmiddels wel bewezen. Leugens over HCQ in het zogenaamde wetenschappelijke tijdschrift The Lancet moesten worden gerectificeerd. Het is allemaal leugen en bedrog wat door de Big Pharma en door regeringen worden verspreid. En de heer Van Dompselaar houdt die leugens fier overeind en danst mee op het vaccinatiekoord. De overheid heeft tot leus dat we samen corona eronder moeten krijgen en dat het vaccin daarbij de uitkomst moet bieden. Helaas gaat Van Dompselaar, hoewel hij de Bijbel erbij haalt, daarin mee. Van Dompselaar hoopt dat velen de vrijmoedigheid mogen krijgen om zich uit naastenliefde te laten vaccineren. Ik hoop dat velen zich door God tot God bekeren. Beter te sterven in Gods gunst met corona, dan buiten Gods gunst zonder corona.

M.G. van der Hoeven

2 februari 2021