Vraag over stemmen op de SGP

4/6/2010

Geachte heer van der Hoeven,

Op uw website heeft u een link naar de website van de heer Burggraaf.
Nu is de toonzetting van deze site, met name over de SGP nogal cru.
Met name het blasfemisch gebed dat in de mond van de heer van der Vlies wordt gelegd.
Toch heeft de heer Burggraaf op sommige punten voor mij het voordeel van de twijfel.
Voor mij is de SGP geroepen als getuigenispartij.
Een ernstige oproep om het land en de regering te wijzen op Gods Woord, en de ernst der tijden.
Waar is dit getuigenis gebleven?
Wat gaat er nu eigenlijk uit van de SGP kandidaten?
Op de kieslijst wordt een ieder maar bij de voornaam genoemd. Is dit niet een meegaan met de tijdgeest ?
Wat straalt daardoor van enig gezag uit, als je als beëdigd kamerlid Klaas, Piet of Willem, je gelijkwaardig noemt aan de onderdanen ?
Ik denk dat hier vroeger geen sprake van was, ook bij niet-SGP-ers.
Er staan partijen op de oproepingskieslijst, waar de voornaam niet vermeld wordt van de kandidaten.....

Nee, ik weet het niet. Van welke kandidaten kan ik verwachten dat zij spreken Tot de Wet en tot de Getuigenis??

Ik ga denk ik met gemengde gevoelens stemmen op de SGP, bij gebrek aan betere vertegenwoordiging....
Maar het getuigenis wordt steeds minder, en meer gemist lijkt mij.

Alvast bedankt voor een reactie.

(De vraagsteller wilde anomiem blijven)

4/6/2010

Geachte heer NN,

Hartelijk dank voor uw reactie.

U mag weten dat met de laatste gemeenteraads verkiezingen ik voor het eerst niet ben gaan stemmen. Voorheen stemde ik op de SGP. Waarom niet meer? Vanwege een aantal redenen.

Er is veel aan de hand in de huidige samenleving. Ze wordt steeds minder verdraagzaam tegenover de drie-enige God, Zijn Woord, Zijn dienst en ook Zijn kinderen. Dat heeft Gods Woord voorzegd en de mens der zonde wordt steeds meer openbaar. Men wil alles uitbannen wat nog enigszins te maken heeft met God, Zijn Woord, en de ware Godsdienst. Echter ook in onze reformatorische gezindte is veel aan de hand. Wereldgelijkvormigheid kent zijn weerga niet. Veel is er ook aan de hand in de kerken. Waarheid en leugen krijgen steeds meer gelijke rechten. We hebben dat gezien in de vorming van de PKN. Echter ook in reformatorische kerken wordt meer en meer de waarheid geweld aan gedaan. Er is veel aan de hand in de politiek. Nu dan de uitspraak van de Hoge Raad. Wat denkt u? Zou dit niet een sprake Gods zijn? Ook bij de SGP zijn er ontwikkelingen gaande die tegen Gods Woord ingaan.

De heer Van der Staaij maakte onlangs in een EO interview onderscheid tussen homofiele praxis en gerichtheid, terwijl Gods Woord leert dat de wet niet alleen oordeelt over het uiterlijk maar ook over het innerlijk. Leg het interview nu eens naast de Schrift. In het interview komt totaal niet naar voren dat de homofiele gerichtheid zonde is. Er wordt met wollig taalgebruik omheengedraaid en gezegd dat de homofiele gerichtheid er mag zijn, als het maar niet in de praktijk wordt gebracht. Dit staat haaks op Gods Woord. Er wordt eigenlijk geleerd dat je wel in gedachten overspelig mag zijn, als je het maar niet in de praktijk brengt. De Wet is echter geestelijk en ook een oordeler der gedachten. Ik vel geen oordeel over de persoon van de heer Van der Staaij maar over hetgeen wordt gezegd. Dat dienen we te toetsen aan de Schrift. Dat wordt steeds meer achterwege gelaten, ook bij de SGP. We gaan voor drie zetels is het dan. Mocht het eens te doen zijn om de eer van God, dat is andere taal. Al dat campagnevoeren gedoe staat ook haaks op de Schrift.

Ik heb Van der Staaij meegemaakt op een bijeenkomst in Pijnacker, waar het volgens hem toen allemaal wel meeviel met het afglijden binnen de SGP toen het voorstel van het hoofdbestuur om vrouwen toe te laten als lid in stemming werd gebracht en hij het besluit van het hoofdbestuur kwam verdedigen. Als vrouwen lid mogen worden en kiesverenigingen mogen leiden waar begin je dan aan? Burgemeester Van Belzen sprak voor de EO radio (programma "de ochtenden") in 2008 en pleitte voor volledige openstelling van alle functies in de SGP voor de vrouw. In de politiek heeft de SGP nog officieel moeite met vrouwelijke kandidaten, maar ze heeft geen moeite met vrouwelijke kandidaten van zogenaamde christelijke partijen als CDA en CU. Daar gaat ze gewoon een lijstverbinding mee aan. Ook laat ze vrouwelijke vertegenwoordigers toe die namens haar spreken in de politiek.

Een andere burgemeester heeft geen problemen met een hand geven van Sinterklaas of om een Roomse mis te bezoeken. Men staat boven de partijen zo redeneert men. De heer Kolijn durft openlijk te zeggen dat Europa een wettige regering is, en dat het Europese Hof ook een wettig orgaan is. Dit is gewoon meedansen met de Europese toren van Babel! Ook vrijwillig deelnemen aan Europa is meebouwen aan deze toren. Ze laat een hoofdbestuurslid in de persoon van dr. H. van den Belt toe die openlijk in een RD artikel (27/2/2010) pleit voor gebruik van condooms. Zoiemand dient gewoon geroyeerd te worden als hoofdbestuurslid.

Wat te denken van de laatste SGP Jongerendag 2010 met dat toneelspel en platvloerse taal, het bewieroken van seculiere personen en het geven van een aanmoedigingsprijs aan mevrouw Hirschi Ali. En het spreken van Van der Vlies voor een zogenaamde christelijke homohuiskamer? Moeten we nog verder doorgaan?

De Heere God is geen ledig toeschouwer van dit alles! We kunnen wel ach en wee roepen, maar we kunnen beter klagen vanwege onze zonden, en vanwege ons afhoeren van de Heere. We kunnen beter in de schuld voor de Heere komen, en in zak en as neerzitten. Wie weet God, mocht Zich wenden en ons genadig zijn. Een actiecomité oprichten staat ook haaks op wat de Heere ons in Zijn Woord voorhoudt. De hand moet in eigen boezem, vrienden. Als de SGP zo doorgaat dan zal ze geen enkele dagenraad hebben. Dat geldt voor ons allemaal. Land, land, land, hoort des Heeren Woord!

Waar wordt nog gesproken: Alzo zegt de HEERE?! Het is alles weggezonken, ingezonken. En we zijn daar zelf schuldig aan. Geve de Heere door Zijn Geest dat we dat eens gaan inleven. Dat we op het plekje van Leviticus 26:40-42 terecht mogen komen. Dan zal de HEERE aan Zijn verbond gedenken.

Het zij verre van mij om me in hoogmoed te verheffen. Hoogmoed komt voor de val. Geve de HEERE nog mannen als ds. Bogerman ten tijde van de Dordtse Synode. We zijn verder heen dan we denken en worden steeds meer geinfecteerd door de tijdgeest, ook binnen de SGP. Welke predikant laat nog van zich horen? Alleen prof. dr. Op't Hof (die zich partijloos noemt) doet dat af en toe in RD artikelen. We zien niet meer de vinger Gods in de uitspraak van de Hoge Raad, maar we gaan wel een actiecomité oprichten, hetwelk door de SGP niet is afgewezen. Het druist tegen de Schrift in.

Hopenlijk heb ik wat kunnen verduidelijken. De SGP doet zich Bijbels voor maar is dit niet. Men wil liever bejubelt worden door de seculieren vanwege 10.000 kamerdagen. De gestalte van Daniel is tot voorbeeld: geef uw vereringen maar aan een ander. Weet u? Als men abortus moord en nazi-praktijken gaat noemen in de kamer dan hou je geen vrienden meer over. Dan bejubelen ze je echt niet meer. Men wil de ergernis van het kruis van Christus massaal te niet doen. De SGP denkt al net als de CU en CDA. Lees het interview met dhr. Van der Staaij onlangs in het RD (6/2/2010). De abortuswet wordt toch niet afgeschaft, dan probeer je kleine verbeteringen. Onlangs gaf de SGP aan het CU voorstel te steunen om de abortusgrens naar 18 weken te brengen, terwijl notabene de PVV naar 9 weken wil en tevens dat men de abortus dan zelf betaalt. Het is allemaal politiek wat er bedreven wordt, waar een christen nooit aan kan meewerken. Christelijke politiek bestaat niet. Het kiezen tussen twee kwaden zoals abortus tot 27 weken of tot 18 weken zijn geen vruchten van de Geest maar van het vlees. En al wat uit het vlees is, dat is niet uit het geloof, dus dat is zonde.

Op vragen aan het SGP hoofdbestuur inzake de uitlatingen over homofilie in o.a. het radioprogramma wacht ik na maanden nog op antwoord. Het is een lang verhaal geworden. De politiek is voor mij een gepasseerd station geworden. Geve de HEERE dat we veel gebed mogen hebben voor de overheid. Weet u wat mij wel eens tot troost mag zijn? Psalm 99. De HEERE regeert! (ook zonder de SGP).

Met heilbede en vriendelijke groet,

M.G. van der Hoeven