Het WI-orakel van de SGP denkt de PVV tot de orde te moeten roepen

De Partij voor de Vrijheid (PVV) bestaat tien jaar en dat weerhoudt de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP, de heer Jan Schippers, er niet van om hier op te reageren. Het met het gedachtegoed van de SGP verwante dagblad, het RD, reageert op het tien jarig bestaan van de PVV met en artikel van de redactie politiek, waarin o.a. de heer Jan Schippers wordt geciteerd met de volgende woorden:

Jan Schippers, directeur Wetenschappelijk Instituut voor de SGP: „Ooit beweerde Wilders dat de frase ”eigen volk eerst” een joods-christelijke kernwaarde is. Het is realistischer om te zeggen dat het een weerspiegeling is van het egoïsme dat veel individuele burgers aan de dag leggen. De PVV stimuleert dat veel burgers hun verantwoordelijkheid blijven afschuiven op de overheid.”

De PVV roert de trom als het gaat om het gevaar van de islam. Dat is en wordt door mainstream politieke partijen te weinig onderkend. Maar christenen moeten zich niet van de wijs laten brengen. Laten we allereerst het gezag van God erkennen. En daarnaar handelen.

Ik heb ooit geschreven dat wie op Wilders stemt hele stukken uit z’n Bijbel heeft gescheurd en een gat in z’n hart heeft. Dat laat ik staan. Maar ik voeg er een wezenlijke oproep aan toe: laten we vooral bidden voor Geert. Het zou de ogen en harten van veel Nederlanders openen wanneer een invloedrijk man als hij zijn hart aan de Heere Jezus zou geven.”

Laten we voorop stellen: de PVV is een voluit libertijnse partij die niet gebaseerd is op Gods Woord als de enige norm. De Partij voor de Vrijheid staat dan ook voor de vrijheid van de autonome mens die zich aan Gods Woord niets gelegen laat liggen. Maar laat de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de SGP niet te snel oordelen. De heer Schippers is lid van de PKN, een sodomitisch kerkverband, die een weerspiegeling is van het egoïsme van de moderne kerkmens, die de mening van de mens boven Gods Woord stelt. Laat ons het kwade doen (goddeloze kerkbesluiten, homofilie is geen zonde, de vrouw in het ambt, the passion promotie, valse leer legitiem verklaren, samenwerking met Rome via de Lutherse Wereld Federatie), etc...) opdat het goede daaruit kome? Welker verdoemenis rechtvaardig is, zo leert de apostel Paulus (Romeinen 3:8).
Wat verder te denken van "de SGP eerst" als het gaat om het voeren van haalbaarheidspolitiek, promotie van de vrijheid van godsdienst, pleiten voor verhoging prostitutie-leeftijd alsof de zonde aan leeftijdsgrenzen is gebonden, oproepen dat de levenseindekliniek zich aan de goddeloze euthanasiewet moet houden, invoeren van het vrouwenbesluit en niet optreden tegen mevrouw Janse in de politiek in Vlissingen, niet optreden tegen SGP-bestuurders die voor verruiming van koopzondagen stemmen (Bodegraven), niet optreden tegen een SGP-burgemeester die carnaval viert, niet optreden tegen een SGP-kiesvereniging die een imam laat vertellen hoe vredelievend de islam is, samenwerken met D66 om een VVD/PvdA regering overeind te houden, het voeren van Eurobabel-politiek, abortus geen moord durven noemen in een confrontatie met Pechtold, etc...). Het is allemaal politiek van "de SGP eerst", dus ook van "eigen refovolk eerst" en Gods Woord komt op het tweede plan (of eigenlijk gezegd helemaal niet). Welker verdoemenis rechtvaardig is, zo leert Gods Woord.

Dat de PVV verweten wordt dat ze stimuleert dat burgers hun verantwoordelijkheid blijven afschuiven op de overheid is complete onzin en uit de lucht gegrepen. De PVV wil juist snijden in het overheidsapparaat (zie verkiezingsprogramma 2012). Laat de heer Schippers met bewijzen komen en geen loze uithalen produceren. Het heeft in elk geval niets met wetenschap te maken. Daarnaast is er een doorgeschoten marktwerking waar de PVV tegen ageert zoals de marktwerking in het openbaar vervoer of de marktwerking in de zorg. Dat heeft niets met afschuiven op de overheid te maken. Maar wellicht dat de heer Schippers iets anders bedoelt?

De heer Schippers zegt wel vroom dat we allereerst het gezag van God moeten erkennen en daarnaar moeten handelen. Laat hem dan eens zijn eigen SGP hierop aanspreken! Ze zeggen wel dat ze het gezag van God erkennen maar ze doen het tegenovergestelde in de politiek, zoals hierboven kort aangestipt. U moet verder maar op de home pagina van deze website bij de zoekfunctie het woord "SGP" invoeren en dan vindt u voldoende artikelen die dit onderbouwen. De SGP is gewoon een pro-islam partij, Sharia Gedoog Partij heb ik het eerder genoemd, omdat ze voor de vrijheid van godsdienst is. Ze zeggen tegen de profeet Elia: "Laat ze nu gewoon hun baäl-godsdienst uitoefenen, daar hebben ze ook recht op." Ook dit is politiek van "laat ons het kwade doen opdat het goede (dat denken ze dan) daaruit kome". Welker verdoemenis rechtvaardig is, zo leert Gods Woord. In de Krimpenerwaard was de SGP tegen de verhuizing van een moskee vanuit een houten gebouwtje naar een leegstaand schoolpand. Alsof dat wat uitmaakt? Een moskee in een houten gebouwtje is ook al een moskee teveel! De PVV voert op een seculiere wijze de strijd tegen de islamisering van Nederland, terwijl de SGP dit juist zou moeten doen op een Bijbelse wijze.

Tot slot heeft hij het over stemmen op Wilders. Laten we voorop stellen dat een waar Christen helemaal niet kan stemmen op welke partij dan ook. Allen in de politiek leggen de eed of de belofte af op een goddeloze grondwet met het gelijkheidsbeginsel van artikel 1. Uit dit beginsel vloeien alle goddeloze wetten voort zoals de abortuswet, de euthanasiewet, de promotie van homoseksualiteit en geslachtsverandering (transgenders) en de vrijheid van godsdienst. Dus stemmen op de SGP is ook niet meer mogelijk! De SGP heeft zelf hele stukken uit de Bijbel gescheurd en dat blijkt uit de hele praktijk van de haalbaarheidspolitiek, terwijl het beginsel leidend moet zijn! De SGP is één anti-nomiaanse partij die de absoluutheid van Gods Wet aan zijn laars lapt met hun haalbaarheidspolitiek en mee willen blijven participeren ten koste van Gods Woord. Tot slot spreekt hij van een oproep om voor Geert te bidden en dat het de ogen en harten van veel Nederlanders zou openen wanneer een invloedrijk man als hij zijn hart aan de Heere Jezus zou geven. Hij gaat helaas weer voorbij aan de eigen SGP, want vroom doen wil nog niet zeggen dat we vroom zijn in de Bijbelse zin van het woord, zoals wel gold van Job. Ten tweede wil het geheel niet zeggen dat van veel Nederlanders de ogen en harten geopend zouden worden, dat blijkt wel uit het feit dat de Heere Jezus Christus geweend heeft over Jeruzalem omdat ze de dag hunner bezoeking niet bekend hadden (Lukas 19:44) terwijl Hij als de Zoon van God onder hen verkeerde. We hebben de doorwerking van de Heilige Geest nodig onder land en volk, kerk en staat. De Geest der genade en gebeden. Het ware volk Gods wordt opgeroepen om te bidden voor de overheid, en dus ook voor overheidspersonen zoals Geert Wilders, opdat ze een stil en gerust leven mogen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid (2 Tim. 2:2).

De hand moet in eigen boezem en dan komt deze er melaats uit. Alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen den HEERE uw God hebt overtreden, en uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden, onder allen groenen boom, maar zijt Mijner stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de HEERE (Jeremia 3:13). Bij uw wegen verstrooid hebt tot de vreemden schrijven de kanttekeningen: "Dat is, zijt als een lichte onbeschaamde hoer hier en daar heen en weder gelopen, om afgoderij met vreemde afgoden te bedrijven, als vss. 2, 6. Zie ook Ez. 16:24, enz.; 23:5, 6, 7, enz." Afgoderij met vreemde afgoden bedrijven doen we als we de vrijheid van godsdienst in ons vaandel voeren. Waar leert Gods Woord dat een mens de vrijheid heeft om de afgoden te dienen?

Geve de HEERE dat in waarheid Psalm 79:4 (berijmd) gekend mag worden:

Gedenk niet meer aan ’t kwaad dat wij bedreven;
Onz’ euveldaad word’ ons uit gunst vergeven!
Waak op, o God, en wil van verder lijden
Ons klein getal door Uwe kracht bevrijden.
Help ons, barmhartig Heer’,
Uw groten Naam ter eer;
Uw trouw koom’ ons te stade;
Verzoen de zware schuld,
Die ons met schrik vervult;
Bewijs ons eens genade.

Want alleen dan zal het volgende gekend worden (Psalm 79:6, berijmd):

Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden,
In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden,
En zingen van geslachten tot geslachten
Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"