De hervormde visie van dr. P. de Vries

Vandaag, 14 juli 2016, kreeg ik via een bekende rondzendbrief met kerkelijke artikelen een artikel onder ogen uit het kerkblad van de Hersteld Hervormde Gemeente van Boven-Hardinxveld, van de hand van dr. P. de Vries (HHK). Voor de inhoud (klik hier). Het artikel gaat over de open dag van het Hersteld Hervormd Seminarie van 25 juni jl. en heeft een aantal onderdelen waaronder 'Wat is hervormd?'. Op dat laatste gedeelte willen we ingaan aan de hand van enkele uitspraken die dr. P. de Vries doet in het artikel. Deze uitspraken zijn in de bijlage rood gearceerd.

Uitspraak 1: Een kerk die homoseksuele relaties tolereert niet het recht heeft zich als een deel van de katholieke, christelijke kerk te zien.
Hij doelt met deze uitspraak op de PKN die de inzegening van homoseksuele relaties in de kerkorde heeft opgenomen. Met deze uitspraak maakt hij onderscheid tussen de homoseksuele geaardheid (zoals men dat tegenwoordig noemt) en de homoseksuele praxis (de relaties). Op het moment dat iemand openbaar komt als homoseksueel door zijn coming out, dan is de homoseksuele zonde openbaar gemaakt en is op dezulken van toepassing hetgeen in 1 Korinthe 5 staat. Zeggen dat je homo bent en het praktiseren van homo-relaties is n en hetzelfde. Op deze website kunt u meer artikelen hierover vinden, zodat ik nu volsta om dit kort te vermelden. In de Hersteld Hervormde Kerk mag ds. D. Burggraaf ook gewoon predikant blijven na zijn coming out in het Reformatorisch Dagblad in april 2014. Daar heeft dr. De Vries het niet over. Het geldt voorzover ik weet alle kerken in Nederland, omdat ze tegenwoordig leren dat celibatair levende homo's volwaardig onderdeel van de christeljke gemeente zijn, niet tuchtwaardig zijn, en dus ambtsdrager kunnen worden.

Uitspraak 2: Wat de PKN in haar bovenplaatselijke gestalte betreft, moeten wij echter blijven zeggen dat zij niet alleen geen hervormde kerk is, maar ook een kerk die zich van een essentieel deel van de christelijke ethiek, namelijk de Bijbelse en klassieke visie op het huwelijk, distantieert.
Dr. De Vries maakt onderscheid tussen de PKN in haar bovenplaatselijke gestalte en haar plaatselijke gestalte. De plaatselijke gemeente kan alleen onderdeel zijn van de PKN door het goddeloze fusiebesluit van december 2013 te erkennen, te respecteren en uit te voeren. Het is voor een waar Christen onmogelijk om de mensen (kerkelijke besluiten) meer te gehoorzamen dan Gode (Hand. 5:29). Daar hoor ik dr. De Vries never nooit over. Men houdt iedereen de handen boven het hoofd, en dat doet hij ook met PKN-voorgangers, die volgens hem plaatselijk een Bijbels geluid laten horen. Degenen echter die nog een Bijbels geluid lieten horen vr 2004 bevinden zich echter allemaal op een glijbaan nadat ze toegetreden zijn tot de valse PKN.

Uitspraak 3: Een vereniging als 'Hart voor homo's' die mensen met een homoseksuele gerichtheid oproept om celibatair te leven, mag en moet onze instemming en meeleven hebben.
Deze uitspraak is helemaal bizar. U kunt op deze website een artikel lezen over deze nieuwe homostichting 'Hart van homo's', die leert dat homo zijn geen zonde is, en dat ze elke homo in zijn waarde laten, of hij nu er een seksuele relatie op na houdt of niet. Ze moeten allemaal bij God blijven en vandaar uit hun eigen keuzes maken. Het is van God vervloekt, dr. De Vries! Alle homostichtingen moeten geen subsidie krijgen en verboden worden.

Uitspraak 4: Als de PKN echt begeert dat zij dichter bij de Hersteld Hervormde Kerk komt te staan, is het afschaffen van de mogelijkheid in de kerkorde tot homoseksuele relaties wel een eerste voorwaarde.
Is dit de eerste voorwaarde? De hele grondslag van de Pilatus Kerk van Nederland is verrot omdat ze met Pilatus uitroept: Wat is waarheid? Het enige verschil tussen de PKN en de HHK is, dat de HHK geen kerkorde artikel heeft betreffende homoseksualiteit zoals in de PKN en dat ze als grondslag benoemt Schrift en belijdenis (drie formulieren van enigheid). Ze zeggen het (in de grondslag), maar ze doen het niet (in de praktijk), want als homo's openbaar komen, la ds. D. Burggraaf, dan blijven ze gewoon predikant binnen het kerkverband. Als er leraars zijn die er een arminiaans-kuyperiaanse wedergeboorteleer op na houden met hun besluiten om Jezus te volgen, en dat als je bidt voor je kind om hun levendmaking dat je ze dan niet moet laten dopen, zoals dr. G.A. van den Brink dat leert dan mogen ze gewoon hun gang gaan om zielen te bedriegen voor de eeuwigheid. Dat wordt allemaal opgeleid door o.a. dr. P. de Vries en losgelaten op de gemeenten door de commissie van toelating. Er is dus leervrijheid, net als in de PKN, al is het voor een rechtzinnig prediker moeilijker om in de HHK te worden toegelaten. Dan is het wat dat betreft in de PKN makkelijker, want daar bekommeren ze zich wat de leer betreft nergens om en mag je ontkennen dat God bestaat. Binnen de HHK gaan er al stemmen op om meer samenwerking met de PKN, zoals bij dr. R. van Kooten. Dan zou ik willen zeggen: vertrek gewoon naar de PKN. Daarnaast komt de HHK ook openbaar als een afvallig kerkverband omdat ze op papier rechtzinnig is, maar in de praktijk doet ze de leer van Christus geweld aan en komt ze openbaar als een Christen vervolger.

Uitspraak 5: Binnen de NGK horen we dit het minst en binnen de CGK gelukkig het meest.
Hier doelt dr. De Vries op handhaving van Gods wet als kenmerk van de christelijke kerk, en koppelt daar vervolgens ook de visie op homoseksualiteit aan. Als het gaat om de Christelijk Gereformeerde Kerken (CGK) dan handhaven die Gods wet in het geheel niet, want in een rapport over homoseksualteit uit 2013 hebben ze gezegd dat homoseksuele lusten geen zonden zijn. Alleen relaties worden als zondig bestempeld, maar het homo zijn niet. Homo zijn is echter ook zonde, want de HEERE heeft man en vrouw geschapen, allereerst tot Zijn eer en ten tweede voor elkaar. HIJ heeft geen homo zijn geschapen. Dat is zonde! De huidige predikanten weten niet meer dat zeggen en doen hetzelfde is. Ze doen net alsof Gods wet alleen over de daden gaat en niet over wat we zeggen en denken (al kunnen mensen niet oordelen over gedachten).

Uitspraak 6: Als (Hersteld) Hervormde Kerk moeten wij zowel naar hen die zich binnen de afgescheiden kerken als binnen de PKN van harte aan de gereformeerde belijdenis verbonden zijn, weten dat de (Hersteld) Hervormde Kerk voor hen een geestelijk huis wil zijn om zo aan te geven hoe wij naar meer kerkelijke eenheid verlangen.
De (Hersteld) Hervormde Kerk wordt een geestelijk huis genoemd. Het is echter mijn geestelijk huis niet. Wat leer de apostel Petrus in 1 Petrus 2:5? "Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus." Wat leert de apostel Paulus in Hebreen 3:6? "Maar Christus als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en den roem der hoop tot het einde toe vast behouden." Dat is niet te vereenzelvigen met de (H)HK. Daarnaast wordt geleerd door dr. P. de Vries dat men in de PKN zich van harte aan de gereformeerde belijdenis kan verbinden. Als dat werkelijk zo was, en als men nog gelooft dat God een enig God is (de duivelen geloven het ook, en zij sidderen, Jakobus 2:19), dan is het onmogelijk om binnen de PKN te verkeren. Maar sidderen doet men niet meer binnen de kerken.

Dr. De Vries heeft het ook over zelfonderzoek in het artikel. Welnu, hoe zit het dan met al die zes punten die naar aanleiding van dit artikel genoemd zijn? Resum kunnen we stellen dat dr. P. de Vries de plank geheel misslaat in dit artikel met zijn hervormde visie. Bijbels is het in elk geval niet.

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"