HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Gelukkig land! Gelukkige gemeenten! Welke de Heere met vrome Wet- en Evangelie-predikers belieft te voorzien. De beste predikers van Gods Woord zijn:

a. Die de Wet scherpelijk prediken, zowel voor de bekeerden als de onbekeerden en die steeds in hun predikaties met kracht weten aan te dringen op een dadelijke en nauwkeurige onderhouding van al Gods ingestelde ordinanties.

b. Die de zonden en de verborgen geveinsdheid en verzuim, beide van onbekeerden en godzaligen met de scherpe bedreigingen van Gods toorn en oordelen ernstig bestraffen, en die geen kussens maken voor de oksels.

c. Die de genade enkel zoeken in de heilige grond van de ware zielsboetvaardigheid en deze alleen verkondigen aan die gewond en verslagen zijn over hun zonden, met een hartelijk berouw.

d. Die de treurige harten van de arme zondaren op alle wijzen met de liefelijke beloften van het Evangelie trachten te vertroosten en hen geheel uit zichzelf te leiden, tot een rechte gelovige omhelzing van de Heere Jezus en Zijn algenoegzame verdiensten.

e. En die naast dit alles door de Goddelijke genade ook ernstig arbeiden, ten einde met hun eigen praktijk voor het volk te bevestigen, dat het Koninkrijk Gods niet gelegen is in woorden, maar in kracht, 1 Kor. 4:20.