HET GEKROOKTE RIET
HOME
HOME
Preken en meditaties van ds. J.J. Roodsant (gereformeerd leraar)

Ds. J.J. Roodsant Prekenboeken "Zalig in een geschonken Borg" van ds. J.J. Roodsant

Het Hooglied als nieuwe leerschool

Preken:

Predikatie "De spelonk van Adullam" (1 SamuŽl 22:1-2)

Predikatie "Bethlehems Bornput" (2 Samuel 23:15)

Predikatie "Gij zijt mijn God" (Psalm 31:15)

Predikatie "Want Hij zal den noodruftigen redden, die daar roept; mitsgaders den ellendige, en die geen Helper heeft." (Psalm 72:12)

Predikatie "Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid van Zijn troon" (Psalm 97:2)

Predikatie "De verheffingen Godes zullen in hun keel zijn; en een tweesnijdend zwaard in hun hand." (Psalm 149:6)

Predikatie "Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMANUňL heten." (Jesaja 7:14)

Predikatie "De nodiging" (Jesaja 55:1)

Predikatie "De Kerke Gods" (Jesaja 61:3)

Predikatie "Het feestmaal van koning Beltsazar" (DaniŽl 5:25)

Predikatie "Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.Ē" (MattheŁs 11:28)

Predikatie "Het zielenlijden van de Heere Jezus"(MattheŁs 26:37-39)

Predikatie "De EmmaŁsgangers" (Markus 16:12)

Predikatie "Simeon" (Lukas 2:29)

Predikatie "De verschijning van de opgestane Heere Jezus" (1 Korinthe 15:6)

Predikatie "En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen." (1 Petrus 4:18)

Meditaties:

Meditatie "Het recht" (EzechiŽl 36:27)

Meditatie "Vrede zij u allen die in Christus Jezus zijt" (1 Petrus 5:14b)