Brief 'Hervormd' overleg aan het moderamen van de PKN is vlees noch vis.

Op 20 augustus 2014 heeft het 'Hervormd' overleg een brief gestuurd naar het moderamen van de PKN vanwege een kerkdienst die de PKN wil beleggen op 14 september 2014 om het tienjarig bestaan van de PKN te vieren. Op 28 augustus 2014 heeft de het moderamen van de PKN hierop per brief geantwoord. Klik op de links om de inhoud te lezen.

COMMENTAAR
De ondertekenaars van de brief van het 'Hervormd' overleg komen uit de HHK (ds. J. Joppe, ds. K.J. Kaptein, kand. J. Kommerie, ds. J. Koppelaar, ds. P. den Ouden, ds. W. van Vlastuin, B.J. van der Vlies en voorzitter D.J.H. van Dijk) en de PKN (ds. M. van Kooten, ds. P. van der Kraan, ds. H.J. Lam en ds. R.W. van Mourik). We beginnen maar met het slot van de brief waar gezegd wordt: "Tot slot wensen wij u in het kader van het bovenstaande een gezegende kerkdienst toe op 14 september. De Heere God zij u en ons genadig."

Eind 2003 werd gevierd, in aanwezigheid van koningin Beatrix (zonder hoed, wat aangaf dat de eer is weggevoerd), dat de drie synodes (NHK, GKN en ELK) hadden besloten om op te gaan in de sodomitische plurale kerk die men de naam PKN had gegeven. Al voert men de naam Protestants, het is ťťn groot protest tegen God en Zijn Woord, om een kerk te stichten met een grondslag die met Pilatus uitroept: "Wat is waarheid?", en die van God vervloekte zonden zoals homofilie legaliseert in de kerkorde. Het is een sodomitisch kerkverband waar niets van God bij is. Nu zijn we ruim tien jaar verder en volgt er een dienst om dat te vieren. Naar aanleiding hiervan schreven de deelnemers aan het 'Hervormd' overleg de brief aan het moderamen van de PKN. Ik schrijf hervormd tussen haakjes want de inhoud van deze brief heeft niets met het ware hervormd zijn te maken.

Hoe bestaat het dat men Gods zegen toewenst over een kerkdienst in een kerk die op een sodomitische grondslag staat? Het is geen kerkdienst maar afgoderij. Als we nog veeherders als leraars hadden, zoals de profeet Amos, dan zou hij van Godswege een klaaglied opheffen met de woorden: "Ik haat, Ik versmaad uw feesten, en Ik mag uw verbodsdagen niet rieken. Want ofschoon gij Mij brandoffers offert, mitsgaders uw spijsfoffers, Ik heb er toch geen welgevallen aan; en het dankoffer van uw vette beesten mag Ik niet aanzien. Doe het getier uwer liederen van Mij weg; ook mag Ik uwer luiten spel niet horen."(Amos 5:21-23). Het duivelswerk van de PKN (zo noemde ds. M. van Kooten het) wordt vereerd met zijn aanwezigheid in deze kerk en als medeondertekenaar wenst hij, en de anderen, dit duivelswerk een gezegend samenzijn toe.

Dat de HHK hard de kant van de PKN opgaat komt ook steeds meer openbaar. Al valt op de grondslag van Schrift en belijdenis niets aan te merken, ze handelen er niet naar binnen de HHK, want ook daar krijgen valse leringen vrij spel en wordt homofilie openlijk gedoogd. Ds. D. Burggraaf is nog steeds niet afgezet als predikant en kandidaat J. Kommerie, ook een medetekenaar die openlijk pleit voor homofiele ambtsdragers, wordt geen duimbreed in de weg gelegd. Ds. van Vlastuin spreekt samen met de vrouwelijke PKN preses ds. K. van den Broeke op een Teelinck-avond. Als hem wordt aangezegd dat hij daar op grond van Gods Woord niets te zoeken heeft dan legt hij dat gewoon naast zich neer. Ze doen allemaal maar naar het goeddunken van hun eigen boze hart. Dit hele zogenaamde hervormd overleg is ťťn grote poppenkast.

De profeet Amos zegt: "Want zo zegt de HEERE tot het huis IsraŽls: Zoekt Mij en leeft. Maar zoekt Bethel niet, en komt niet te Gilgal, en gaat niet over naar Bersťba; want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd, en Bethel zal worden tot niet." (Amos 5:4-5). Nee, zeggen de HHK ondertekenaars, wij zoeken Bethel wel, want we trekken gezamenlijk op met leraars die vrijwillig op een sodomitische grondslag zijn gaan staan en die de Naam Gods met de afgoden vermengen (Hosea 4:15 en de kanttekeningen). In allerlei verbanden trekken HHK en PKN leraars gezamenlijk op. Bij SGP-bidstonden voor de verkiezingen, bij IsraŽlavonden, bij reformatie herdenkingen, bij dit soort overlegstructuren enz... De inhoud van de brief is vlees noch vis. Men spaart de kool en de geit en erkent het bestaansrecht van de PKN. Men spreekt niet profetisch zoals Amos en men spreekt niet het "Alzo zegt de HEERE". Waarom niet? Omdat men daar van Godswege geen stem toe gekregen heeft!

Men veinst massaal mee met valse leraars (want zo moeten al de PKN predikanten worden beschouwd omdat ze op een sodomitische grondslag staan). De Heere gebiedt nergens in Zijn Woord om een goddeloos fusiebesluit te rechtvaardigen met je aanwezigheid in die kerk. Ze zeiden het wel (we kunnen niet mee) maar ze deden het niet (we kunnen niet weg). Men zegt elkaar niet de wacht aan op grond van Gods Woord. Men houdt elkaar de handen boven het hoofd en spreekt dan in deze brief over schuldbelijdenis en over wat ze voor elkaar hadden moeten betekenen op grond van de liefde van Christus. Welnu, degenen die niet in Christus zijn ingelijfd, worden niet gedreven door de liefde van Christus, maar door de geest der dienstbaarheid. Men spreekt in algemene termen in deze brief alsof men allemaal tot het lichaam van Christus behoort. Ze vereenzelvigen ook de zichtbare gestalte met het lichaam van Christus in deze brief. Separeren is ook hetgeen ze nooit geleerd hebben. Ze doen graag een beroep op de PKN om de door hen genoemde noties in de geplande bijeenkomst te betrekken. Ook met deze zinsnede geven ze blijk van de wettigheid van de te organiseren kerkdienst. Echter ook hier geldt dat alles wat niet uit het ware geloof geschiedt zonde is. Of het nu deze brief is of de PKN vieringsdienst. Het is alles zonde omdat het met het ware geloof niet gemengd is.

Het ware geloof verlaat zich op God in Christus en Zijn leer. Gods ware volk kan dat onmogelijk van elkaar scheiden en kan ook geen gemeenschap hebben met de onvruchtbare werken der duisternis. Deze werken dienen veeleer bestraft te worden (Efeze 5:11). De briefschrijvers laten dit geheel na. Hoe kan het ook anders als je je ermee vereenzelvigd? Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt (2 Korinthe 5:13). Als men werkelijk een gram Godsvreze zou bezitten dan zou men huiveren om een PKN dienst te zegenen. Als er werkelijk sprake zou zijn van schuldbelijdenis, dan is dat niet los verkrijgbaar van daadwerkelijke wederkeer tot de HEERE. Dan zullen de PKN predikanten, en zeker de degenen die de brief hebben ondertekend, zich per direct voor God vernederen, zich bekeren en de PKN de rug toekeren. Waarom? Omdat Gods woorden tegelijk daden zijn. Als dit wordt toegepast door Gods Geest dan gebeurt er daadwerkelijk wat! De HHK ondertekenaars hebben zich mede voor God te vernederen en zich te bekeren vanwege deze veinzerij met de sodomitische en roomse PKN en de voorgangers binnen deze kerk de handen boven het hoofd te houden.

De HHK is hard op weg om de PKN gelijk te worden vanwege de leervrijheid die er heerst (het arminianisme heeft vrij spel, homofilie noemt men geen zonde meer want een homoseksueel mag in het ambt staan en leraars mogen leren dat er onderscheid is tussen de verzonnen homofiele geaardheid en de praxis, men werkt samen met de CGK die unaniem in een homo rapport noemt dat homoseksuele lusten geen zonde zijn). U kunt dit terugvinden op meerdere artikelen op deze website. Wee u die zeggen op een Bijbelse grondslag te staan maar het niet doen! Om Gods wil en om des gewetens wil konden we onmogelijk mee met de valse PKN. Nu heeft men dat verengd tot "om des gewetens wil", want anderen die er anders over denken moeten we respecteren. Als je werkelijk om Gods wil niet meekon, dan heb je een stem bij God vandaan gekregen. Dan zijn net als bij de psalmist van Psalm 149 de verheffingen Godes in de keel en een tweesnijdend zwaard in de hand (Psalm 149:6).

Wat is het doel daarvan? Waarachtige bekering en behoudenis van de zondaar! Daar zit de ware liefde van Christus achter die dringt! Dat verstaat men vandaag de dag helemaal niet meer, want dat noemt men dan schelden. Dan krijg je naar je hoofd geslingerd dat je het altijd beter weet. De toon maakt de muziek zegt men dan. Wellicht kent u dit wel uit eigen ervaring? Ach, als de Heere je ziel liefelijk omhelst, midden in de verdrukkingen, dan kun je weer verder. De beloften Gods zijn in Christus ja en amen. Dat geldt ook voor de belofte "Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten". "Verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die vůůr u geweest zijn." (MattheŁs 5:12). De apostel Paulus zegt tegen zijn geestelijke zoon TimotheŁs: "Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen; want zij zullen in meerdere goddelossheid toenemen" (2 TimotheŁs 2:16). Daar weet het gros van de huidige leraars en ambtsdragers totaal niets van, want ze hebben al deze bladzijden uit de Bijbel gescheurd. Men houdt elkaar en de refo-organisaties (SGP, RD en noem maar op) de handen boven het hoofd en men neemt de eer van elkander aan, maar de eer die van God alleen is zoekt men niet (Johannes 5:44). De Heere Jezus zegt hierbij: "Hoe kunt gij geloven?"

Wat hebben de heiligen der hoge plaatsen te doen dit het Koninkrijk van Christus zullen ontvangen, en het Rijk bezitten tot in der eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden? Standvastig en onbewegelijk te zijn en altijd overvloedig te zijn in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere (1 Korinthe 15:58). De HEERE God in Christus aan te lopen als een waterstroom, tegelijk zichzelf vernederende en verfoeiende in stof en as. Te wenen vanwege eigen afmakingen en de zonden van land en volk, kerk en staat. Vrienden, als de Geest in de raderen is dan zal er zonder aanziens des persoons gesproken worden naar het Woord van God. Dan zijn we er zelf tussenuit en gaat het alleen nog om God en Zijn eer. De Heere geve dat te beoefenen wat in Jesaja 41:8-16 is opgetekend:

Maar gij, IsraŽl, Mijn knecht, gij Jakob, dien Ik verkoren heb; het zaad van Abraham, Mijn liefhebber; Gij, welken Ik gegrepen heb van de einden der aarde, en uit haar bijzondersten geroepen heb; en zeide tot u: Gij zijt Mijn knecht, u heb Ik uitverkoren en heb u niet verworpen. Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid. Zie, zij zullen beschaamd en te schande worden, allen die tegen u ontstoken zijn; zij zullen worden als niets, en de lieden die met u twisten, zullen vergaan. Gij zult hen zoeken, maar zult hen niet vinden; de lieden die met u kijven, zullen worden als niets, en de lieden die met u oorlogen, als een nietig ding. Want Ik, de HEERE uw God, grijp uw rechterhand aan, Die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u. Vrees niet, gij wormken Jakobs, gij volksken IsraŽls; Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige IsraŽls. Zie, Ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld, die scherpe pinnen heeft; gij zult bergen dorsen en vermalen, en heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. Gij zult hen wannen en de wind zal hen wegnemen en de stormwind zal hen verstrooien; maar gij zult u verheugen in den HEERE, in den Heilige IsraŽls zult gij u roemen.

M.G. van der Hoeven