De hardliner en homoseksualiteit

In het laatste Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk (25 december 2014) zijn een tweetal artikelen van ds. H. Zweistra, predikant te Nederhemert, opgenomen. Het eerste over het SCP rapport over homoseksualiteit en de orthodox christelijken. Het tweede over de hardliner. We zien weer dat er sprake is van schuivende panelen als het gaat om de visie op homoseksualiteit.

In het eerste artikel stelt ds. Zweistra dat de Bijbel geen ruimte laat voor het praktiseren van de homoseksuele geaardheid. Twee zaken vallen mij hier op. Ten eerste spreekt hij alleen over het praktiseren en ten tweede spreekt hij over een homoseksuele geaardheid. De Bijbel laat echter ook geen ruimte voor homoseksuele gedachten en lusten. Jezus zegt dat wie een vrouw aanziet om te begeren reeds overspel met haar gedaan heeft. Wat betreft de homoseksuele geaardheid: daar spreekt de Bijbel niet over. We hebben een zondige aard want we zijn in zonde ontvangen en geboren. Vandaag de dag wordt de homoseksuele geaardheid een bepaalde exclusiviteit toegedicht die het niet heeft. Het is namelijk zonde. Punt. Alles wat niet uit het geloof is dat is zonde. In het paradijs bestond geen homofilie. Dus wil dat zeggen dat na de zondeval alles, wat in gedachten, woorden en werken m.b.t. homofilie wordt gedaan, zonde is. De wet van God oordeelt niet alleen de praktijk maar ook de lusten, gedachten en woorden. Zelfs nalatigheden vallen daaronder. Het gebod is zeer wijd zegt de Schrift. Paulus zegt echter dat als het gebod gekomen is, de zonde weder levend geworden is, doch ik (oude mens) ben gestorven. De nieuwe mens, in Christus wordt dan opgewekt door de toepasssing van Woord en Geest. Als de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dan zult u waarlijk vrij zijn, Johannes 8:36. Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods, Romeinen 8:2. En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods, 1 Korinthe 6:11.

Vandaag de dag spreekt men wel over een christen-homo. Enige tijd geleden stond er een artikel van de heer Moens van de VGS (Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs) in het RD, en hij sprak ook over christen-homos. Dat is echter totaal on-Bijbels. Men is f Christen f men is het niet. Dat men dit echter stelt komt omdat men spreekt van homoseksuele geaardheid als een persoonskenmerk. Minister Plasterk feliciteerde het reformatorisch onderwijs nog niet zo lang geleden dat ze, ten eerste, homoseksualiteit als een gegeven accepteren en, ten tweede, dat ze het als persoonskenmerk zien. Het derde punt van Plasterk was dat ze ook homoseksuele relaties erkennen, maar zover zijn ze nog niet. We zien het ook in het unaniem aangenomen homo rapport op de synode van de CGK, eind vorig jaar. Homoseksuele lusten worden geen zonde genoemd, alleen veroordeelt men de praktijk. Men spreekt dan ook van homoseksuele broeders en zusters.

Ds. Zweistra spreekt van een homoseksuele geaardheid, net als bijna alle dominees dat tegenwoordig doen. Zoals ze nu over homoseksuele geaardheid spreken zal het straks gaan over pedofiele geaardheid. De duivel heeft de gereformeerde gezindte wat dat betreft al stevig in de greep (en elk mens van nature). Echter als de Zoon ons vrijgemaakt heeft, dan zijn we waarlijk vrijgemaakt van de zonde. Dan geldt wat de apostel in 1 Korinthe 6:11 zegt: Dit waart gij sommigen...... Een homoseksueel die door de Heere bekeerd wordt, sterft door de wet der wet om Gode te leven, en zal niet zeggen dat hij een christen-homo is. Als een pedofiel door de Heere bekeerd wordt dan is hij ook geen pedofiel meer, en hij noemt zich dan ook geen christen-pedofiel. Tegenwoordig spreekt men de homozonde vrijuit (Jes. 3:9), dat hebben we ook gezien bij de coming out van ds. D. Burggraaf in het RD van april dit jaar. Men schaamt zich nergens meer voor en wil alles in het openbaar bespreken. Ds. Zweistra vindt dat ook een positieve ontwikkeling. Wat predikers moeten doen is het Woord prediken: de Wet als de bediening der verdoemenis, en het Evangelie van Jezus Christus en Dien gekruisigd als de bediening der verzoening. Als dat toepast wordt aan een goddeloos mens, dan gaat de hand op de mond en wens je helemaal niet meer te spreken over homoseksualiteit, maar dan wordt het vonnis Gods aanvaard: Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig. Als de Zoon zo'n ontdekte zondaar zalig maakt en met God de Vader verzoent dan is er een nieuwe mens opgewekt die de Geest van Christus deelachtig is geworden.

Ten slotte de link naar het artikel over de hardliner. Ds. Zweistra spreekt daar over een persoon die graag een radicaal standpunt inneemt. Wat is er echter mis met een radicaal standpunt? De Bijbel is radicaal. De bekering is radicaal. De Heere Jezus predikte radicaal. De apostelen predikten radicaal. Denk eens aan Galaten 1:8 waar de apostel Paulus zijn vervloeking uitspreekt over degenen, al was het een engel uit de hemel, die een evangelie verkondigen buiten hetgeen de apostel verkondigd heeft. Verderop in het artikel zegt hij dat er sprake kan en mag zijn van voortschrijdend inzicht ten opzichte van bepaalde zaken, maar dat dit bij de hardliner niet aan de orde is. Toen ik dit las, dacht ik aan het feit dat hij in het eerste artikel spreekt over homoseksuele geaardheid en praktijk, maar niet over gedachten, lusten etc.... Kennelijk is dat een vorm van voortschrijdend inzicht als het gaat om de visie op homoseksualiteit. Helaas zijn er steeds meer binnen de Refo-NL die spreken over homoseksuele geaardheid en onderscheid maken tussen het zich homofiel voelen en het uitspreken daarvan (coming out), en de praktijk met homoseksuele relaties. Er zijn er ook die beweren dat iemand die zegt homoseksueel te zijn, maar niet praktiseert, ambtsdrager kan zijn. We worden meer en meer benvloed door de tijdgeest.

We dienen als ambtsdragers echter wachters te zijn op Sions muren en de bazuin te blazen als de gevaren dreigen en een zuiver Bijbels geluid te vertolken. Het wordt helaas massaal nagelaten als het hierover gaat. Als we de Geest van Christus deelachtig zijn geworden, dan zijn we verbonden met de Rotssteen Christus. En die Rotssteen is onbewegelijk als het gaat om de leer van Christus, de waarheid Gods. Dan dienen we een hardliner te zijn in de Bijbelse zin van het woord. Echter bewogen met zondaren. Helaas heeft de hedendaagse bewogenheid niets te maken met de bewogenheid die uit God is, omdat de ware liefde wordt gemist zoals bijvoorbeeld bij de apostel Paulus in 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2:5-11. Geve de Heere Zijn onmisbare Geest in de raderen om te spreken: Alzo zegt de HEERE!

M.G. van der Hoeven

Ga naar home pagina "Het gekrookte riet"